Scientológia2018-12-06T11:10:07+02:00

Scientológia

Otázky a odpovede:

Od svojho vzniku v roku 1954 sa Scientológia rozrástla po celej zemeguli. V súčasnosti existuje už viac ako 10 000 scientologických orgov, misií, organizácií a pridružených skupín slúžiacim miliónom ľudí v 165 krajinách sveta. Tieto čísla sa neustále zvyšujú; v súčastnosti rastie Scientológia vo svete rýchlejšie než kedykoľvek predtým vo svojej histórii.

Scientológia ako jediné hlavné celosvetové religiózne hnutie, ktoré vzniklo v dvadsiatom storočí, neustále vytvára obrovský verejný záujem.

Otázky, ktoré sa v súvislosti s ňou pre ľudí vynárajú sú nespočetné:

Ako je to so Scientológiou v porovnaní s inými vierami?

Aké je jej chápanie Boha a duchovných aspektov života, ktoré presahujú materiálny svet?

Aké sú jej základné princípy?

Ako je Scientológia organizovaná?

A predovšetkým čo vlastne je Scientológia?

1.1 Čo slovo Scientológia znamená?2018-11-15T18:13:46+02:00

Slovo Scientológia bolo vytvorené jej zakladateľom L. Ron Hubbardom. Pochádza z latinského scio, čo znamená “vedieť v tom najúplnejšom význame slova” a z gréckeho slova logos, čo znamená „štúdium“.

Scientológia preto predstavuje štúdium múdrosti či znalosti. Doslova znamená “znalosť ako vedieť” (z angl.: knowing how to know). Scientológia je ďalej definovaná ako “štúdium a zvládanie ducha vo vzťahu k sebe samému, vesmírom a inému životu.”

1.2 Čo je Scientológia?2018-11-22T18:01:43+02:00

Scientológia je filozofia vytvorená L. Ron Hubbardom, ktorá človeku ponúka zrozumiteľne udanú cestu k úplnému a jasnému porozumeniu svojej skutočnej duchovnej podstaty a vzťahu so sebou samým, rodinou, skupinami, ľudstvom, všetkými žijúcimi formami, hmotným vesmírom, duchovným vesmírom a najvyššou bytosťou.

Scientológia oslovuje ducha – nie telo či myseľ – a verí, že človek je omnoho viac než len produktom svojho prostredia alebo génov.

Scientológia obsahuje súhrn znalostí, ktoré vychádzajú z určitých základných právd. Medzi najhlavnejšie patria:

Človek je nesmrteľná duchovná bytosť.

Jeho skúsenosti siahajú ďaleko za hranice jedného života.

Jeho schopnosti sú neobmedzené, hoci si to v tejto chvíli neuvedomuje.

Scientológia ďalej verí, že človek je vo svojej podstate dobrý a že jeho duchovná spása závisí na ňom, na jeho blížnych a na jeho dosiahnutí bratstva s vesmírom.

Scientológia nie je žiadna dogmatická relígia, v ktorej sa od človeka žiada, aby v niečo slepo veril. Práve naopak – človek sám objavuje, že Scientológia funguje na základe použitia jej princípov a pozorovaní alebo prežívaní jej výsledkov.

Konečným cieľom Scientológie je skutočné duchovné osvietenie a sloboda.

1.3 Ako Scientológia začala?2018-11-21T19:03:40+02:00

L. Ron Hubbard začal svoje štúdium mysle a ducha v roku 1923, čo v roku 1938 vyústilo v príručku nazvanú „Excalibur“. V tejto nepublikovanej práci sa po prvýkrát objavilo slovo Scientológia, aby tak pán Hubbard popísal to, čo nazval „štúdiom vedenia, ako vedieť“. Rozhodol sa, že knihu nevydá, k čomu povedal: „Excalibur neobsahoval žiadnu terapiu a bol iba diskusiou o tom, z čoho sa skladá život.“ A ďalej dodal: „Rozhodol som sa pokračovať ďalej.“

Toto „pokračovanie ďalej“ vyústilo v Dianetiku, predmet, ktorý bol predstavený do omnoho širšieho poľa Scientológie, aby poskytol skutočnú „terapiu“, ktorú by mohol ľahko aplikovať bežný človek z ulice. Preto v roku 1947 napísal rukopis, ktorý detailne popisuje jadro objavov Dianetiky. Napriek tomu, že v tej dobe ešte nebol rukopis publikovaný, koloval medzi Ronovými priateľmi a kolegami, ktorí robili ďalšie kópie a odovzdávali ich ďalej (toto dielo bolo oficiálne vydané v roku 1951 pod názvom Dianetika: Pôvodná štúdia a neskôr bolo znovu publikované pod názvom Dynamiky života).

Ako kópie rukopisu medzi ľuďmi kolovali, pán Hubbard začal dostávať záplavu listov, v ktorých sa ľudia dožadovali ďalších informácií. Samozrejme, veľmi skoro zistil, že všetok svoj čas trávi odpovedaním na tieto listy a tak sa rozhodol, že o predmete napíše ucelené dielo – Dianetiku: Modernú veda o duševnom zdraví.

Publikovaná 9. Mája 1950 spôsobila búrku nadšenia a obľuby a hneď zasiahla zoznam bestsellerov v New York Times, na ktorom zostala 28 po sebe idúcich týždňov. Bola najpredávanejšou knihou o mysli, aká bola kedy napísaná a zostáva najpredávanejšou aj dnes. Obsahuje objav reaktívnej mysle – skrytého zdroja nočných môr, bezdôvodných obáv, rozčúlení a neistoty.

Avšak L. Ron Hubbard nikdy nepovažoval Dianetiku za koniec svojho výskumu, ale skôr za odrazový stupienok k odhaleniu a izolovaniu dlho-iluzórneho zdroja života. A samozrejme techniky Dianetiky poskytovali prostriedky, ktorými praktik začal veľmi skoro objavovať minulé životy. Pokračujúce používanie a výskum mali dokonca za následok dosiahnutie exteriorizácie – demonštrovanie, že duša je oddeliteľná od tela a mysle: Scientologická relígia sa zrodila.

L. Ron Hubbard potom prenikol dokonca hlbšie do duchovnej podstaty človeka zdokumentovaním svojich objavov v tisíckach nahratých prednášok, filmov, článkov a kníh.

Zatiaľ čo predstavoval svoje objavy svetu, doslova oboplával zemeguľu a na štyroch kontinentoch boli otvorené Scientologické cirkvi, ktoré sám spravoval zo svojho dlhodobého sídla v južnom Anglicku.

Počas nasledujúcich rokov pokračoval vo svojich objavoch až do svojho odchodu v roku 1986.

Jeho dedičstvo obsahuje desiatky miliónov publikovaných slov, nahratých prednášok a filmov, kým s viac ako 250 miliónmi kópií jeho kníh a prednášok v obehu, inšpiroval hnutie pokrývajúce všetky kontinenty a všetky kultúry.

1.4 Je celá založená na práci jediného muža?2018-11-19T18:32:17+02:00

Hoci Scientológia, jej predchodkyňa Dianetika i celé duchovné písmo zahŕňa len písomnosti a nahraté prednášky jej zakladateľa L. Ron Hubbarda, on sám prehlásil:

„Poďakovanie patrí mysliacemu človeku, čo predstavuje obdobie päťdesiattisíc rokov a bez jeho domnienok a pozorovaní by vytvorenie a konštrukcia Dianetiky neboli možné. Tí, ktorí majú na tom zásluhu sú hlavne: Anaxagoras, Thomas Paine, Aristoteles, Thomas Jefferson, Sokrates, Rene Descartes, Platón, James Clark Maxwell, Euklides, Charcot, Lucretius, Herbert Spencer,Roger Bacon, Wiliam James, Francis Bacon, Sigmund Freud, Issac Newton, van Leeuwenhoek, Joseph Thompson, Wiliam A. White, Voltaire, Will Durant, vrátane Alfreda Korzybskeho, moji učitelia atómových a nukleárnych javov, matematiky a humanitných predmetov na univerzite Georga Washingtona a v Princetone.“

1.5 Ktoré sú niektoré zo základných princípov Scientológie?2018-11-22T18:04:15+02:00

Základom v Scientológii je pohľad na človeka ako na duchovnú bytosť. V Scientológii sa duchovná bytosť nazýva thetan. Tento termín je prevzatý z gréckeho písmena theta, čo znamená „myšlienka“ alebo „život“ alebo „duša“. Používa sa, aby sa zabránilo zmätku s predchádzajúcimi konceptami o duši. Thetan je nesmrteľný a žil – a bude pokračovať v žití – skrz nespočetné množstvo životov. Človek je thetan, ktorý myseľ a ktorý okupuje telo. Thetan oživuje telo a používa myseľ.

Ďalším podstatným princípom v Scientológii je tiež pohľad na život ako taký, ktorý je rozdelený na jednotlivé časti podľa popudov (motívov, impulzov) smerom k prežitiu. Tieto sa nazývajú dynamiky a dokopy ich je osem.

Prvá dynamika je popud k existencii ako jedinec samotný. Tu máme plne vyjadrenú individualitu. Toto je Dynamika seba.

Druhá dynamika je popud k existencii ako sexuálna aktivita. Táto dynamika má dve pododdelenia. Druhá dynamika a) je sexuálny akt samotný a b) je rodinná jednotka vrátane výchovy detí. Táto by sa mohla nazývať Dynamika sexu.

Tretia dynamika je popud k existencii v skupinách jednotlivcov. Akákoľvek skupina, alebo časť nejakej triedy, by mohla byť považovaná za časť Tretej dynamiky. Škola, spoločnosť, mesto, národ sú každá časťou Tretej dynamiky a každá je Treťou dynamikou. Táto môže byť nazvaná Dynamika skupín.

Štvrtá dynamika je popud k existencii ako ľudstvo. Zatiaľ čo jedna ľudská rasa by bola považovaná za Tretiu dynamiku, všetky rasy spolu by boli považované za Štvrtú dynamiku. Táto môže byť nazvaná tiež Dynamika ľudstva.

Piata dynamika je popud k existencii zvieracieho kráľovstva. Toto zahŕňa všetky živé veci, či už rastlinné alebo zvieracie, ako napríklad rybu v mori, poľnú či lesnú zver, trávu, stromy, kvety alebo čokoľvek priamo a úzko motivované životom. Táto dynamika by mohla byť nazvaná Animálnou dynamikou.

Šiesta dynamika je popud k existencii ako fyzikálny vesmír. Fyzikálny vesmír je tvorený z hmoty (angl. Matter), energie (angl. Energy), priestoru (angl. Space) a času (angl. Time). V Scientológii zoberieme prvé písmeno každého z týchto slov a vytvoríme termín – MEST. Táto dynamika by mohla byť nazvaná Dynamika vesmíru.

Siedma dynamika je popud k existencii ako duše alebo skrz duše. Čokoľvek duchovné, s identitou alebo bez, by patrilo pod hlavičku Siedmej dynamiky. Táto dynamika by mohla byť nazvaná Duchovná dynamika.

Ôsma dynamika je popud k existencii ako nekonečno. Toto je tiež označované ako Najvyššia bytosť. Je nazvaná ôsmou dynamikou pretože symbol nekonečna, ∞, postavené nahor tvorí číslovku 8. Môže byť nazývaná Dynamikou nekonečna alebo Dynamikou boha.

Scientológovia dynamiky väčšinou volajú po mene.

Ďalším prejavom týchto dynamík je, že najlepšie by mohli byť vyjadrené ako séria sústredených kruhov, kde by Prvá dynamika bola stredom a každá ďalšia dynamika by bola, jedna po druhej, kruhom okolo predchádzajúcej.

Základná vlastnosť jednotlivca zahŕňa jeho schopnosť rozširovať sa do ostatných dynamík. Ale keď dosiahne Siedmu dynamiku v jej úplnosti, až potom objaví skutočnú Ôsmu dynamiku.

Zoberme si príklad použitia týchto dynamík. Človek zisťuje, že dieťa si po narodení nie je vedomé ničoho iného než svojej Prvej dynamiky. Ale ako rastie a jeho záujmy sa rozširujú, môžeme vidieť, ako pojíma ďalšie dynamiky.

A ako ďalšie použitie – človek, ktorý nie je schopný fungovať na Tretej dynamike, je súčasne neschopný byť časťou tímu, a dá sa teda povedať, že je neschopný spoločenskej existencie.

Ďalej je ohľadom týchto ôsmich dynamík potrebné poznamenať, že žiadna z týchto dynamík, od prvej po siedmu, nie je pre človeka dôležitejšia než ktorákoľvek iná. Zatiaľ čo dynamiky nemajú, jedna pre druhú, rovnakú dôležitosť, schopnosť človeka prevziať bytie, schopnosť robenia a schopnosť vlastnenia na každej dynamike je ukazovateľom jeho schopnosti žiť.

Schopnostiam a nedostatkom človeka môže byť porozumené keď preskúmame jeho participovanie sa na rôznych dynamikách.

1.6 Prečo sa Scientológia považuje za religiu?2018-11-22T18:05:56+02:00

Scientológia s určitosťou spĺňa všetky tri kritériá, ktoré sú všeobecne zohľadňované religióznymi odborníkmi na celom svete pri určení religióznej podstaty: 1) vieru v nejakú Vyššiu realitu, ako napríklad v najvyššiu bytosť alebo vo večnú pravdu, ktorá presahuje hranice tohto sveta, 2) religiózne praktiky, ktoré vedú k porozumeniu, dosiahnutiu alebo kontaktu s najvyššou realitou, 3) spoločenstvo tých, ktorí v ňu veria a spájajú sa, aby túto Najvyššiu realitu dosiahli.

Scientologická viera vo vyššiu realitu, ktorá presahuje materiálny svet, obsahuje tiež svoj koncept thetana a dynamík, čo zahŕňa duchovný svet (Siedmu dynamiku) a najvyššiu bytosť (Ôsmu dynamiku). Druhé kritérium môžeme nájsť v bežných obradoch, ako sú napríklad krst, svadba či pohreb, ktoré majú v Scientológii svoje miesto, ale hlavne v auditingu (duchovné poradenstvo) a tréningu, na základe ktorého si Scientológovia zvyšujú svoje duchovné vedomie, dosahujú porozumenie duchovného sveta a nakoniec i najvyššej bytosti. Čo sa týka tretieho kritéria – kedykoľvek môžete denne v ktorejkoľvek scientologickej organizácii vidieť veľmi živú komunitu.

Preto je Scientológia relígiou v tom najtradičnejšom význame. Scientológia pomáha človeku stať sa vedomejším svojej duchovnej podstaty i duchovnej podstaty svojich blízkych a tým si aj byť vedomejším boha.

Scientológia pokračuje v religióznej tradícii presahujúcej viac ako desať tisíc rokov a zahŕňa v sebe pravdy nájdené v tých najstarších posvätných textoch védskych hymien a múdrosti Budhizmu.

Scientológia má so všetkými náboženstvami spoločný sen o mieri na Zemi a spasení človeka. To, čo je na Scientológii nové, predstavuje fakt, že ponúka presne určenú cestu, ktorá človeka na tomto svete dovedie k duchovnému zdokonaleniu a spôsob, ako toho dosiahnuť s úplnou istotou.

1.7 Prečo je Scientológia cirkev?2018-11-22T18:06:30+02:00

Slovo cirkev pochádza z gréckeho slova kyrios, čo znamená „pán“ a z indoeurópskeho základu kewe, čo znamená „byť silný“. Bežné významy slova cirkev zahŕňajú tiež „zhromaždenie“, “duchovnú silu oddelenú od sily svetskej” a „duchovnú profesiu; duchovenstvo”.

Slovo cirkev nie je používané len kresťanskými organizáciami. Cirkvi ako také existovali desať tisíc rokov pred kresťanstvom a dokonca samotné kresťanstvo vzniklo ako protest proti v tom čase zavedenej cirkvi. V modernom použití ľudia hovoria o budhistickej alebo moslimskej cirkvi a vo všeobecnosti sa pri slove cirkev odkazuje na zoskupenia veriacich konkrétneho religiózneho učenia.

Cirkev je komunita veriacich, ktorí nasledujú spoločný systém posvätných presvedčení a religióznych praktík pomocou ktorých sa usilujú prekonať konečné problémy života.

V päťdesiatich rokoch dvadsiateho storočia si Scientológovia uvedomili, že technológia L. Ron Hubbarda a výsledky, ktoré z jej použitia vyplývali, sa priamo dotýkajú oslobodenia ľudského ducha a že dosiahnutie vyššieho duchovného vedomia je tu bežnou záležitosťou. Nemali žiadnu pochybnosť, že sa zaoberajú religióznymi praktikami. Preto sa začiatkom 50-tych rokov rozhodli založiť cirkev, ktorá by lepšie slúžila ich duchovným potrebám. Prvá Scientologická cirkev bola založená v roku 1954.

Preto je Scientológia relígiou a použitie slova cirkev v spojitosti s ňou je správne.

1.8 Má Scientológia svoje posvätné knihy?2018-11-16T19:08:46+02:00

Áno. Napísané a nahovorené slová L. Ron Hubbarda na tému Scientológia sú spoločne považované za jej posvätné písmo. Pán Hubbard poskytol výklad teológie a technológií Scientológie prostredníctvom desiatok miliónov slov, vrátane stoviek kníh, tuctov filmov a viac než 3 000 nahraných prednášok.

1.9 Čo symbolizuje Scientologický kríž?2018-11-22T18:07:42+02:00

Je to osem-cípy kríž vyjadrujúci osem častí (alebo dynamík) života, na základe ktorých sa každý človek usiluje o prežitie. Tieto časti sú: popud k existencii ako jedinec; popud k existencii skrz kreativitu, vrátane rodinnej jednotky a výchovy detí; popud k prežitiu prostredníctvom skupiny jednotlivcov alebo ako skupina; popud k prežitiu skrz všetko ľudstvo alebo ako všetko ľudstvo; popud k prežitiu ako životné formy a s pomocou životných foriem ako sú živočíchy, vtáky, hmyz, ryby a vegetácia;  popud k prežitiu fyzikálneho vesmíru, prostredníctvom fyzikálneho vesmíru samotného a za pomoci hmotného vesmíru a každej jednej z jeho častí; popud k prežitiu ako duchovné bytosti alebo popud k prežitiu života samotného;  popud k existencii ako nekonečno, tiež nazývané ako najvyššia bytosť. Schopnosť žiť v harmónii vo vzájomnom rešpekte voči všetkým týmto sféram existencie je symbolizovaná Scientologickým krížom.

Pre zaujímavosť, symbol kríža ako takého je starší než samotné kresťanstvo.

1.10 Čo vyjadruje Scientologický symbol “S” a dvojitý trojuholník?2018-11-22T18:08:50+02:00

„S“ reprezentuje Scientológiu.

Spodný trojuholník sa nazýva Trojuholník A-R-K; A predstavuje Afinitu, R predstavuje Realitu a K Komunikáciu. Prvý z vrcholov trojuholníka predstavuje afinitu, čo je úroveň obľuby či náklonnosti voči niekomu či niečomu. Ďalší vrchol predstavuje realitu, čo v podstate znamená súhlas. Tretí vrchol predstavuje komunikáciu, ktorá je definovaná ako vzájomná výmena myšlienok medzi dvoma ľuďmi. Všetky tieto tri časti sú vo vzájomnom vzťahu. Bez určitého stupňa obľuby a určitého základu pre súhlas nie je žiadna komunikácia. Bez komunikácie a určitej obľuby, alebo emočnej odozvy, nemôže byť žiadna realita. Bez nejakého základu pre súhlas a komunikácie nemôže byť žiadna afinita. Keď vzrastie jeden z vrcholov trojuholníka, rovnako tak vzrastú aj zvyšné dva vrcholy. Tieto tri na sebe závislé faktory predstavujú porozumenie a sú vyjadrené trojuholníkom. ARK je základný princíp Scientológie.

Horný trojuholník je V-Z-K trojuholník; V predstavuje Vedomosti, Z je Zodpovednosť a K predstavuje Kontrolu. Takisto ako pri trojuholníku A-R-K sú tieto tri časti vzájomne závislé. Keď jeden z vrcholov trojuholníka VZK vzrastie, vzrastú aj zvyšné dva.

1.11 Čo je Dianetika?2018-11-19T22:05:41+02:00

L. Ron Hubbard objavil jediný zdroj nočných môr, nelogických obáv, rozrušení, pochybností o sebe a psychosomatických chorôb – reaktívnu myseľ. Vo svojej knihe Dianetika: Moderná veda o duševnom zdraví podrobne popísal reaktívnu myseľ a vypracoval jednoduchú, praktickú a ľahko sa naučiteľnú technológiu na jej prekonanie a dosiahnutie stavu Clear. Tou technológiou je Dianetika.

Slovo Dianetika je odvodené z gréckeho dia, čo znamená „skrz“ a nous, čo znamená „myseľ alebo duša.“ Dianetika je teda definovaná ako „čo duša robí telu.“ Keď myseľ nepriaznivo vplýva na telo, nazýva sa to psychosomatická porucha. Psycho znamená „myseľ alebo duša“ a soma znamená „telo“. Psychosomatické ochorenia sú teda fyzické ochorenia spôsobené dušou.

1.12 Čo je to myseľ?2018-11-21T19:09:20+02:00

Myseľ je v podstate komunikačný a riadiaci systém medzi thetanom — duchovnou bytosťou, ktorou je človek sám — a jeho prostredím. Skladá sa z mentálnych obrazových záznamov, ktoré sú záznamami minulých skúseností.

Človek používa svoju myseľ na predkladanie a riešenie problémov súvisiacich s prežitím a na usmernenie svojich úsilí v súlade s týmito riešeniami.

Myseľ je zložená z dvoch častí — analytickej mysle a reaktívnej mysle.

Analytická myseľ je racionálna, vedomá myseľ, ktorá myslí, pozoruje údaje, pamätá si ich a rieši problémy.

Reaktívna myseľ je tá časť mysle človeka, ktorá pracuje totálne na princípe podnet-reakcia. Nie je riadená vôľou a vynucuje si fyzickú i príkazovú silu nad vedomím, cieľmi, myšlienkami, telom a činnosťami.

1.13 Ako funguje Dianetika?2018-11-21T19:10:32+02:00

L. Ron Hubbard napísal v Dianetike: Modernej vede o duševnom zdraví: „Zistilo sa, že zdrojom aberácie je nižšia myseľ, ktorá bola až do dnešného dňa mimo podozrenia. Táto myseľ, plná vlastných záznamov, sa nachádza pod tým, čo človek chápe ako svoju „vedomú“ myseľ. Koncept bezvedomej mysle je v Dianetike nahradený objavom, že „bezvedomá“ myseľ je vlastne jediná myseľ, ktorá je vždy pri vedomí. Táto nižšia myseľ sa v Dianetike nazýva reaktívna myseľ.“

Reaktívna myseľ neuchováva spomienky, ako ich poznáme. Uchováva určité typy mentálnych obrazových záznamov nazývaných engramy. Engramy sú kompletné záznamy, až do posledného detailu, každého vnemu prítomného v momente čiastočného alebo úplného „bezvedomia“.

„Bezvedomie“ môže byť spôsobené šokom pri nehode, anestetikom použitom počas operácie, bolesťou pri zranení alebo delíriom počas choroby. Počas týchto období sa analytická myseľ úplne alebo čiastočne vypne a reaktívna myseľ úplne alebo čiastočne preberá velenie. Engram existuje pod úrovňou vedomia človeka a napriek tomu môže byť aktivovaný tak, aby vynútil svoj obsah a môže spôsobiť neoprávnené, nevedomé a nechcené obavy, emócie, bolesti a psychosomatické choroby.

Počas Dianetickej procedúry človek prerozprávava udalosť „bezvedomia“ od začiatku do konca až pokiaľ nie je engram zredukovaný, čo znamená, že všetok negatívny náboj alebo bolesť z udalosti sú preč, alebo pokiaľ nie je vymazaný, čo znamená, že udalosť navždy zmizla. V oboch prípadoch sa človek oslobodí od aberatívneho účinku udalosti a môže zažiť obrovskú úľavu a vzostup emočného tónu.

To je zázrak Dianetiky.

1.14 Aký je rozdiel medzi Dianetikou a Scientológiou?2018-11-22T18:09:24+02:00

Dianetika pochádza z gréckeho dia, čo znamená „skrz a nous, čo znamená „myseľ alebo duša“. Dianetika je ďalej definovaná ako „čo duša spôsobuje telu“.

Dianetika odhaľuje zdroj nelogických obáv, rozrušení, pochybností o sebe, nevysvetliteľných bolestí, pocitov a emócií (psychosomatických chorôb) predkladá spôsoby na zvládanie týchto stavov.

Použitím postupov Dianetiky sa ukázalo, že zdrojom týchto stavov neboli bunky alebo bunková pamäť, ale bytosť, ktorá sa vzoprela času. Po objave minulých životov nasledoval objav fenoménom exteriorizácie – oddelenie jedincovej duše od tela, zatiaľ čo si bol toho úplne vedomý a pri vedomí. S týmto objavom – a nevyvrátiteľným záverom, že človek je duchovnou bytosťou – sa zrodilo Scientologické náboženstvo.

Scientológia je definovaná ako „štúdium a zvládanie ducha vo vzťahu k sebe, vesmíru a inému životu“. Skrz praktizovanie Scientológie môže človek zvýšiť svoje duchovné vedomie a schopnosti a uvedomiť si svoju nesmrteľnosť.

Dianetika sa, hoci o tom nikto v skorších publikáciách netušil, zaoberala ľudskou dušou. Dianetika je predchodca a pododbor Scientológie.

1.15 Čo je v Scientológii Most?2018-11-21T17:05:14+02:00

Pre človeka je dostupných mnoho vyšších stavov existencie a tieto sú dosiahnuteľné skrz Scientológiu. L. Ron Hubbard poskytol presné ohraničenie týchto stavov a následne objasnil ako sa dajú dosiahnuť tým, že ich usporiadame do schémy, ktorá graficky znázorňuje každý krok cesty smerom nahor.

Schéma ukazujúca stupne duchovného zlepšenia sa nazýva Tabuľka klasifikácie, stupňov a vedomia. Klasifikácia sa týka výcviku v Scientológii a tiež faktu, že sú potrebné určité činnosti alebo zručnosti získané predtým, než je človek klasifikovaný ako auditor na konkrétnej úrovni a povolený do ďalšej. Stupne sa týkajú postupného duchovného zdokonaľovania, ktoré sa deje v Scientologickom auditingu.

Človek si dlho vo svojej náboženskej tradícii predstavoval most cez priepasť medzi miestom, kde sa nachádza teraz a vyššou úrovňou existencie. Nanešťastie, mnohí z tých, ktorí sa pokúšali prekročiť priepasť do nej spadli.

Obrazne povedané, Tabuľka klasifikácie, stupňov a vedomia predstavuje v skutočnosti most, ktorý preklenuje priepasť a dostáva človeka na vyššiu úroveň. Toto je cieľ človeka, o ktorý sa usiloval najmenej desaťtisíc rokov a je teraz dosiahnuteľný nasledujúc kroky, ktoré sú znázornené v tabuľke.

Tabuľka je sprievodcom pre človeka od prvého stretnutia so Scientológiou po každý nasledujúci vyšší stav. Človek nikdy predtým nemal takúto mapu. Je to Most k totálnej slobode. Je to cesta. Je presná a má štandardnú postupnosť. Človek po nej ide a stáva sa slobodnejším.

1.1 Čo slovo Scientológia znamená?2018-11-15T18:13:46+02:00

Slovo Scientológia bolo vytvorené jej zakladateľom L. Ron Hubbardom. Pochádza z latinského scio, čo znamená “vedieť v tom najúplnejšom význame slova” a z gréckeho slova logos, čo znamená „štúdium“.

Scientológia preto predstavuje štúdium múdrosti či znalosti. Doslova znamená “znalosť ako vedieť” (z angl.: knowing how to know). Scientológia je ďalej definovaná ako “štúdium a zvládanie ducha vo vzťahu k sebe samému, vesmírom a inému životu.”

1.2 Čo je Scientológia?2018-11-22T18:01:43+02:00

Scientológia je filozofia vytvorená L. Ron Hubbardom, ktorá človeku ponúka zrozumiteľne udanú cestu k úplnému a jasnému porozumeniu svojej skutočnej duchovnej podstaty a vzťahu so sebou samým, rodinou, skupinami, ľudstvom, všetkými žijúcimi formami, hmotným vesmírom, duchovným vesmírom a najvyššou bytosťou.

Scientológia oslovuje ducha – nie telo či myseľ – a verí, že človek je omnoho viac než len produktom svojho prostredia alebo génov.

Scientológia obsahuje súhrn znalostí, ktoré vychádzajú z určitých základných právd. Medzi najhlavnejšie patria:

Človek je nesmrteľná duchovná bytosť.

Jeho skúsenosti siahajú ďaleko za hranice jedného života.

Jeho schopnosti sú neobmedzené, hoci si to v tejto chvíli neuvedomuje.

Scientológia ďalej verí, že človek je vo svojej podstate dobrý a že jeho duchovná spása závisí na ňom, na jeho blížnych a na jeho dosiahnutí bratstva s vesmírom.

Scientológia nie je žiadna dogmatická relígia, v ktorej sa od človeka žiada, aby v niečo slepo veril. Práve naopak – človek sám objavuje, že Scientológia funguje na základe použitia jej princípov a pozorovaní alebo prežívaní jej výsledkov.

Konečným cieľom Scientológie je skutočné duchovné osvietenie a sloboda.

1.3 Ako Scientológia začala?2018-11-21T19:03:40+02:00

L. Ron Hubbard začal svoje štúdium mysle a ducha v roku 1923, čo v roku 1938 vyústilo v príručku nazvanú „Excalibur“. V tejto nepublikovanej práci sa po prvýkrát objavilo slovo Scientológia, aby tak pán Hubbard popísal to, čo nazval „štúdiom vedenia, ako vedieť“. Rozhodol sa, že knihu nevydá, k čomu povedal: „Excalibur neobsahoval žiadnu terapiu a bol iba diskusiou o tom, z čoho sa skladá život.“ A ďalej dodal: „Rozhodol som sa pokračovať ďalej.“

Toto „pokračovanie ďalej“ vyústilo v Dianetiku, predmet, ktorý bol predstavený do omnoho širšieho poľa Scientológie, aby poskytol skutočnú „terapiu“, ktorú by mohol ľahko aplikovať bežný človek z ulice. Preto v roku 1947 napísal rukopis, ktorý detailne popisuje jadro objavov Dianetiky. Napriek tomu, že v tej dobe ešte nebol rukopis publikovaný, koloval medzi Ronovými priateľmi a kolegami, ktorí robili ďalšie kópie a odovzdávali ich ďalej (toto dielo bolo oficiálne vydané v roku 1951 pod názvom Dianetika: Pôvodná štúdia a neskôr bolo znovu publikované pod názvom Dynamiky života).

Ako kópie rukopisu medzi ľuďmi kolovali, pán Hubbard začal dostávať záplavu listov, v ktorých sa ľudia dožadovali ďalších informácií. Samozrejme, veľmi skoro zistil, že všetok svoj čas trávi odpovedaním na tieto listy a tak sa rozhodol, že o predmete napíše ucelené dielo – Dianetiku: Modernú veda o duševnom zdraví.

Publikovaná 9. Mája 1950 spôsobila búrku nadšenia a obľuby a hneď zasiahla zoznam bestsellerov v New York Times, na ktorom zostala 28 po sebe idúcich týždňov. Bola najpredávanejšou knihou o mysli, aká bola kedy napísaná a zostáva najpredávanejšou aj dnes. Obsahuje objav reaktívnej mysle – skrytého zdroja nočných môr, bezdôvodných obáv, rozčúlení a neistoty.

Avšak L. Ron Hubbard nikdy nepovažoval Dianetiku za koniec svojho výskumu, ale skôr za odrazový stupienok k odhaleniu a izolovaniu dlho-iluzórneho zdroja života. A samozrejme techniky Dianetiky poskytovali prostriedky, ktorými praktik začal veľmi skoro objavovať minulé životy. Pokračujúce používanie a výskum mali dokonca za následok dosiahnutie exteriorizácie – demonštrovanie, že duša je oddeliteľná od tela a mysle: Scientologická relígia sa zrodila.

L. Ron Hubbard potom prenikol dokonca hlbšie do duchovnej podstaty človeka zdokumentovaním svojich objavov v tisíckach nahratých prednášok, filmov, článkov a kníh.

Zatiaľ čo predstavoval svoje objavy svetu, doslova oboplával zemeguľu a na štyroch kontinentoch boli otvorené Scientologické cirkvi, ktoré sám spravoval zo svojho dlhodobého sídla v južnom Anglicku.

Počas nasledujúcich rokov pokračoval vo svojich objavoch až do svojho odchodu v roku 1986.

Jeho dedičstvo obsahuje desiatky miliónov publikovaných slov, nahratých prednášok a filmov, kým s viac ako 250 miliónmi kópií jeho kníh a prednášok v obehu, inšpiroval hnutie pokrývajúce všetky kontinenty a všetky kultúry.

1.4 Je celá založená na práci jediného muža?2018-11-19T18:32:17+02:00

Hoci Scientológia, jej predchodkyňa Dianetika i celé duchovné písmo zahŕňa len písomnosti a nahraté prednášky jej zakladateľa L. Ron Hubbarda, on sám prehlásil:

„Poďakovanie patrí mysliacemu človeku, čo predstavuje obdobie päťdesiattisíc rokov a bez jeho domnienok a pozorovaní by vytvorenie a konštrukcia Dianetiky neboli možné. Tí, ktorí majú na tom zásluhu sú hlavne: Anaxagoras, Thomas Paine, Aristoteles, Thomas Jefferson, Sokrates, Rene Descartes, Platón, James Clark Maxwell, Euklides, Charcot, Lucretius, Herbert Spencer,Roger Bacon, Wiliam James, Francis Bacon, Sigmund Freud, Issac Newton, van Leeuwenhoek, Joseph Thompson, Wiliam A. White, Voltaire, Will Durant, vrátane Alfreda Korzybskeho, moji učitelia atómových a nukleárnych javov, matematiky a humanitných predmetov na univerzite Georga Washingtona a v Princetone.“

1.5 Ktoré sú niektoré zo základných princípov Scientológie?2018-11-22T18:04:15+02:00

Základom v Scientológii je pohľad na človeka ako na duchovnú bytosť. V Scientológii sa duchovná bytosť nazýva thetan. Tento termín je prevzatý z gréckeho písmena theta, čo znamená „myšlienka“ alebo „život“ alebo „duša“. Používa sa, aby sa zabránilo zmätku s predchádzajúcimi konceptami o duši. Thetan je nesmrteľný a žil – a bude pokračovať v žití – skrz nespočetné množstvo životov. Človek je thetan, ktorý myseľ a ktorý okupuje telo. Thetan oživuje telo a používa myseľ.

Ďalším podstatným princípom v Scientológii je tiež pohľad na život ako taký, ktorý je rozdelený na jednotlivé časti podľa popudov (motívov, impulzov) smerom k prežitiu. Tieto sa nazývajú dynamiky a dokopy ich je osem.

Prvá dynamika je popud k existencii ako jedinec samotný. Tu máme plne vyjadrenú individualitu. Toto je Dynamika seba.

Druhá dynamika je popud k existencii ako sexuálna aktivita. Táto dynamika má dve pododdelenia. Druhá dynamika a) je sexuálny akt samotný a b) je rodinná jednotka vrátane výchovy detí. Táto by sa mohla nazývať Dynamika sexu.

Tretia dynamika je popud k existencii v skupinách jednotlivcov. Akákoľvek skupina, alebo časť nejakej triedy, by mohla byť považovaná za časť Tretej dynamiky. Škola, spoločnosť, mesto, národ sú každá časťou Tretej dynamiky a každá je Treťou dynamikou. Táto môže byť nazvaná Dynamika skupín.

Štvrtá dynamika je popud k existencii ako ľudstvo. Zatiaľ čo jedna ľudská rasa by bola považovaná za Tretiu dynamiku, všetky rasy spolu by boli považované za Štvrtú dynamiku. Táto môže byť nazvaná tiež Dynamika ľudstva.

Piata dynamika je popud k existencii zvieracieho kráľovstva. Toto zahŕňa všetky živé veci, či už rastlinné alebo zvieracie, ako napríklad rybu v mori, poľnú či lesnú zver, trávu, stromy, kvety alebo čokoľvek priamo a úzko motivované životom. Táto dynamika by mohla byť nazvaná Animálnou dynamikou.

Šiesta dynamika je popud k existencii ako fyzikálny vesmír. Fyzikálny vesmír je tvorený z hmoty (angl. Matter), energie (angl. Energy), priestoru (angl. Space) a času (angl. Time). V Scientológii zoberieme prvé písmeno každého z týchto slov a vytvoríme termín – MEST. Táto dynamika by mohla byť nazvaná Dynamika vesmíru.

Siedma dynamika je popud k existencii ako duše alebo skrz duše. Čokoľvek duchovné, s identitou alebo bez, by patrilo pod hlavičku Siedmej dynamiky. Táto dynamika by mohla byť nazvaná Duchovná dynamika.

Ôsma dynamika je popud k existencii ako nekonečno. Toto je tiež označované ako Najvyššia bytosť. Je nazvaná ôsmou dynamikou pretože symbol nekonečna, ∞, postavené nahor tvorí číslovku 8. Môže byť nazývaná Dynamikou nekonečna alebo Dynamikou boha.

Scientológovia dynamiky väčšinou volajú po mene.

Ďalším prejavom týchto dynamík je, že najlepšie by mohli byť vyjadrené ako séria sústredených kruhov, kde by Prvá dynamika bola stredom a každá ďalšia dynamika by bola, jedna po druhej, kruhom okolo predchádzajúcej.

Základná vlastnosť jednotlivca zahŕňa jeho schopnosť rozširovať sa do ostatných dynamík. Ale keď dosiahne Siedmu dynamiku v jej úplnosti, až potom objaví skutočnú Ôsmu dynamiku.

Zoberme si príklad použitia týchto dynamík. Človek zisťuje, že dieťa si po narodení nie je vedomé ničoho iného než svojej Prvej dynamiky. Ale ako rastie a jeho záujmy sa rozširujú, môžeme vidieť, ako pojíma ďalšie dynamiky.

A ako ďalšie použitie – človek, ktorý nie je schopný fungovať na Tretej dynamike, je súčasne neschopný byť časťou tímu, a dá sa teda povedať, že je neschopný spoločenskej existencie.

Ďalej je ohľadom týchto ôsmich dynamík potrebné poznamenať, že žiadna z týchto dynamík, od prvej po siedmu, nie je pre človeka dôležitejšia než ktorákoľvek iná. Zatiaľ čo dynamiky nemajú, jedna pre druhú, rovnakú dôležitosť, schopnosť človeka prevziať bytie, schopnosť robenia a schopnosť vlastnenia na každej dynamike je ukazovateľom jeho schopnosti žiť.

Schopnostiam a nedostatkom človeka môže byť porozumené keď preskúmame jeho participovanie sa na rôznych dynamikách.

1.6 Prečo sa Scientológia považuje za religiu?2018-11-22T18:05:56+02:00

Scientológia s určitosťou spĺňa všetky tri kritériá, ktoré sú všeobecne zohľadňované religióznymi odborníkmi na celom svete pri určení religióznej podstaty: 1) vieru v nejakú Vyššiu realitu, ako napríklad v najvyššiu bytosť alebo vo večnú pravdu, ktorá presahuje hranice tohto sveta, 2) religiózne praktiky, ktoré vedú k porozumeniu, dosiahnutiu alebo kontaktu s najvyššou realitou, 3) spoločenstvo tých, ktorí v ňu veria a spájajú sa, aby túto Najvyššiu realitu dosiahli.

Scientologická viera vo vyššiu realitu, ktorá presahuje materiálny svet, obsahuje tiež svoj koncept thetana a dynamík, čo zahŕňa duchovný svet (Siedmu dynamiku) a najvyššiu bytosť (Ôsmu dynamiku). Druhé kritérium môžeme nájsť v bežných obradoch, ako sú napríklad krst, svadba či pohreb, ktoré majú v Scientológii svoje miesto, ale hlavne v auditingu (duchovné poradenstvo) a tréningu, na základe ktorého si Scientológovia zvyšujú svoje duchovné vedomie, dosahujú porozumenie duchovného sveta a nakoniec i najvyššej bytosti. Čo sa týka tretieho kritéria – kedykoľvek môžete denne v ktorejkoľvek scientologickej organizácii vidieť veľmi živú komunitu.

Preto je Scientológia relígiou v tom najtradičnejšom význame. Scientológia pomáha človeku stať sa vedomejším svojej duchovnej podstaty i duchovnej podstaty svojich blízkych a tým si aj byť vedomejším boha.

Scientológia pokračuje v religióznej tradícii presahujúcej viac ako desať tisíc rokov a zahŕňa v sebe pravdy nájdené v tých najstarších posvätných textoch védskych hymien a múdrosti Budhizmu.

Scientológia má so všetkými náboženstvami spoločný sen o mieri na Zemi a spasení človeka. To, čo je na Scientológii nové, predstavuje fakt, že ponúka presne určenú cestu, ktorá človeka na tomto svete dovedie k duchovnému zdokonaleniu a spôsob, ako toho dosiahnuť s úplnou istotou.

1.7 Prečo je Scientológia cirkev?2018-11-22T18:06:30+02:00

Slovo cirkev pochádza z gréckeho slova kyrios, čo znamená „pán“ a z indoeurópskeho základu kewe, čo znamená „byť silný“. Bežné významy slova cirkev zahŕňajú tiež „zhromaždenie“, “duchovnú silu oddelenú od sily svetskej” a „duchovnú profesiu; duchovenstvo”.

Slovo cirkev nie je používané len kresťanskými organizáciami. Cirkvi ako také existovali desať tisíc rokov pred kresťanstvom a dokonca samotné kresťanstvo vzniklo ako protest proti v tom čase zavedenej cirkvi. V modernom použití ľudia hovoria o budhistickej alebo moslimskej cirkvi a vo všeobecnosti sa pri slove cirkev odkazuje na zoskupenia veriacich konkrétneho religiózneho učenia.

Cirkev je komunita veriacich, ktorí nasledujú spoločný systém posvätných presvedčení a religióznych praktík pomocou ktorých sa usilujú prekonať konečné problémy života.

V päťdesiatich rokoch dvadsiateho storočia si Scientológovia uvedomili, že technológia L. Ron Hubbarda a výsledky, ktoré z jej použitia vyplývali, sa priamo dotýkajú oslobodenia ľudského ducha a že dosiahnutie vyššieho duchovného vedomia je tu bežnou záležitosťou. Nemali žiadnu pochybnosť, že sa zaoberajú religióznymi praktikami. Preto sa začiatkom 50-tych rokov rozhodli založiť cirkev, ktorá by lepšie slúžila ich duchovným potrebám. Prvá Scientologická cirkev bola založená v roku 1954.

Preto je Scientológia relígiou a použitie slova cirkev v spojitosti s ňou je správne.

1.8 Má Scientológia svoje posvätné knihy?2018-11-16T19:08:46+02:00

Áno. Napísané a nahovorené slová L. Ron Hubbarda na tému Scientológia sú spoločne považované za jej posvätné písmo. Pán Hubbard poskytol výklad teológie a technológií Scientológie prostredníctvom desiatok miliónov slov, vrátane stoviek kníh, tuctov filmov a viac než 3 000 nahraných prednášok.

1.9 Čo symbolizuje Scientologický kríž?2018-11-22T18:07:42+02:00

Je to osem-cípy kríž vyjadrujúci osem častí (alebo dynamík) života, na základe ktorých sa každý človek usiluje o prežitie. Tieto časti sú: popud k existencii ako jedinec; popud k existencii skrz kreativitu, vrátane rodinnej jednotky a výchovy detí; popud k prežitiu prostredníctvom skupiny jednotlivcov alebo ako skupina; popud k prežitiu skrz všetko ľudstvo alebo ako všetko ľudstvo; popud k prežitiu ako životné formy a s pomocou životných foriem ako sú živočíchy, vtáky, hmyz, ryby a vegetácia;  popud k prežitiu fyzikálneho vesmíru, prostredníctvom fyzikálneho vesmíru samotného a za pomoci hmotného vesmíru a každej jednej z jeho častí; popud k prežitiu ako duchovné bytosti alebo popud k prežitiu života samotného;  popud k existencii ako nekonečno, tiež nazývané ako najvyššia bytosť. Schopnosť žiť v harmónii vo vzájomnom rešpekte voči všetkým týmto sféram existencie je symbolizovaná Scientologickým krížom.

Pre zaujímavosť, symbol kríža ako takého je starší než samotné kresťanstvo.

1.10 Čo vyjadruje Scientologický symbol “S” a dvojitý trojuholník?2018-11-22T18:08:50+02:00

„S“ reprezentuje Scientológiu.

Spodný trojuholník sa nazýva Trojuholník A-R-K; A predstavuje Afinitu, R predstavuje Realitu a K Komunikáciu. Prvý z vrcholov trojuholníka predstavuje afinitu, čo je úroveň obľuby či náklonnosti voči niekomu či niečomu. Ďalší vrchol predstavuje realitu, čo v podstate znamená súhlas. Tretí vrchol predstavuje komunikáciu, ktorá je definovaná ako vzájomná výmena myšlienok medzi dvoma ľuďmi. Všetky tieto tri časti sú vo vzájomnom vzťahu. Bez určitého stupňa obľuby a určitého základu pre súhlas nie je žiadna komunikácia. Bez komunikácie a určitej obľuby, alebo emočnej odozvy, nemôže byť žiadna realita. Bez nejakého základu pre súhlas a komunikácie nemôže byť žiadna afinita. Keď vzrastie jeden z vrcholov trojuholníka, rovnako tak vzrastú aj zvyšné dva vrcholy. Tieto tri na sebe závislé faktory predstavujú porozumenie a sú vyjadrené trojuholníkom. ARK je základný princíp Scientológie.

Horný trojuholník je V-Z-K trojuholník; V predstavuje Vedomosti, Z je Zodpovednosť a K predstavuje Kontrolu. Takisto ako pri trojuholníku A-R-K sú tieto tri časti vzájomne závislé. Keď jeden z vrcholov trojuholníka VZK vzrastie, vzrastú aj zvyšné dva.

1.11 Čo je Dianetika?2018-11-19T22:05:41+02:00

L. Ron Hubbard objavil jediný zdroj nočných môr, nelogických obáv, rozrušení, pochybností o sebe a psychosomatických chorôb – reaktívnu myseľ. Vo svojej knihe Dianetika: Moderná veda o duševnom zdraví podrobne popísal reaktívnu myseľ a vypracoval jednoduchú, praktickú a ľahko sa naučiteľnú technológiu na jej prekonanie a dosiahnutie stavu Clear. Tou technológiou je Dianetika.

Slovo Dianetika je odvodené z gréckeho dia, čo znamená „skrz“ a nous, čo znamená „myseľ alebo duša.“ Dianetika je teda definovaná ako „čo duša robí telu.“ Keď myseľ nepriaznivo vplýva na telo, nazýva sa to psychosomatická porucha. Psycho znamená „myseľ alebo duša“ a soma znamená „telo“. Psychosomatické ochorenia sú teda fyzické ochorenia spôsobené dušou.

1.12 Čo je to myseľ?2018-11-21T19:09:20+02:00

Myseľ je v podstate komunikačný a riadiaci systém medzi thetanom — duchovnou bytosťou, ktorou je človek sám — a jeho prostredím. Skladá sa z mentálnych obrazových záznamov, ktoré sú záznamami minulých skúseností.

Človek používa svoju myseľ na predkladanie a riešenie problémov súvisiacich s prežitím a na usmernenie svojich úsilí v súlade s týmito riešeniami.

Myseľ je zložená z dvoch častí — analytickej mysle a reaktívnej mysle.

Analytická myseľ je racionálna, vedomá myseľ, ktorá myslí, pozoruje údaje, pamätá si ich a rieši problémy.

Reaktívna myseľ je tá časť mysle človeka, ktorá pracuje totálne na princípe podnet-reakcia. Nie je riadená vôľou a vynucuje si fyzickú i príkazovú silu nad vedomím, cieľmi, myšlienkami, telom a činnosťami.

1.13 Ako funguje Dianetika?2018-11-21T19:10:32+02:00

L. Ron Hubbard napísal v Dianetike: Modernej vede o duševnom zdraví: „Zistilo sa, že zdrojom aberácie je nižšia myseľ, ktorá bola až do dnešného dňa mimo podozrenia. Táto myseľ, plná vlastných záznamov, sa nachádza pod tým, čo človek chápe ako svoju „vedomú“ myseľ. Koncept bezvedomej mysle je v Dianetike nahradený objavom, že „bezvedomá“ myseľ je vlastne jediná myseľ, ktorá je vždy pri vedomí. Táto nižšia myseľ sa v Dianetike nazýva reaktívna myseľ.“

Reaktívna myseľ neuchováva spomienky, ako ich poznáme. Uchováva určité typy mentálnych obrazových záznamov nazývaných engramy. Engramy sú kompletné záznamy, až do posledného detailu, každého vnemu prítomného v momente čiastočného alebo úplného „bezvedomia“.

„Bezvedomie“ môže byť spôsobené šokom pri nehode, anestetikom použitom počas operácie, bolesťou pri zranení alebo delíriom počas choroby. Počas týchto období sa analytická myseľ úplne alebo čiastočne vypne a reaktívna myseľ úplne alebo čiastočne preberá velenie. Engram existuje pod úrovňou vedomia človeka a napriek tomu môže byť aktivovaný tak, aby vynútil svoj obsah a môže spôsobiť neoprávnené, nevedomé a nechcené obavy, emócie, bolesti a psychosomatické choroby.

Počas Dianetickej procedúry človek prerozprávava udalosť „bezvedomia“ od začiatku do konca až pokiaľ nie je engram zredukovaný, čo znamená, že všetok negatívny náboj alebo bolesť z udalosti sú preč, alebo pokiaľ nie je vymazaný, čo znamená, že udalosť navždy zmizla. V oboch prípadoch sa človek oslobodí od aberatívneho účinku udalosti a môže zažiť obrovskú úľavu a vzostup emočného tónu.

To je zázrak Dianetiky.

1.14 Aký je rozdiel medzi Dianetikou a Scientológiou?2018-11-22T18:09:24+02:00

Dianetika pochádza z gréckeho dia, čo znamená „skrz a nous, čo znamená „myseľ alebo duša“. Dianetika je ďalej definovaná ako „čo duša spôsobuje telu“.

Dianetika odhaľuje zdroj nelogických obáv, rozrušení, pochybností o sebe, nevysvetliteľných bolestí, pocitov a emócií (psychosomatických chorôb) predkladá spôsoby na zvládanie týchto stavov.

Použitím postupov Dianetiky sa ukázalo, že zdrojom týchto stavov neboli bunky alebo bunková pamäť, ale bytosť, ktorá sa vzoprela času. Po objave minulých životov nasledoval objav fenoménom exteriorizácie – oddelenie jedincovej duše od tela, zatiaľ čo si bol toho úplne vedomý a pri vedomí. S týmto objavom – a nevyvrátiteľným záverom, že človek je duchovnou bytosťou – sa zrodilo Scientologické náboženstvo.

Scientológia je definovaná ako „štúdium a zvládanie ducha vo vzťahu k sebe, vesmíru a inému životu“. Skrz praktizovanie Scientológie môže človek zvýšiť svoje duchovné vedomie a schopnosti a uvedomiť si svoju nesmrteľnosť.

Dianetika sa, hoci o tom nikto v skorších publikáciách netušil, zaoberala ľudskou dušou. Dianetika je predchodca a pododbor Scientológie.

1.15 Čo je v Scientológii Most?2018-11-21T17:05:14+02:00

Pre človeka je dostupných mnoho vyšších stavov existencie a tieto sú dosiahnuteľné skrz Scientológiu. L. Ron Hubbard poskytol presné ohraničenie týchto stavov a následne objasnil ako sa dajú dosiahnuť tým, že ich usporiadame do schémy, ktorá graficky znázorňuje každý krok cesty smerom nahor.

Schéma ukazujúca stupne duchovného zlepšenia sa nazýva Tabuľka klasifikácie, stupňov a vedomia. Klasifikácia sa týka výcviku v Scientológii a tiež faktu, že sú potrebné určité činnosti alebo zručnosti získané predtým, než je človek klasifikovaný ako auditor na konkrétnej úrovni a povolený do ďalšej. Stupne sa týkajú postupného duchovného zdokonaľovania, ktoré sa deje v Scientologickom auditingu.

Človek si dlho vo svojej náboženskej tradícii predstavoval most cez priepasť medzi miestom, kde sa nachádza teraz a vyššou úrovňou existencie. Nanešťastie, mnohí z tých, ktorí sa pokúšali prekročiť priepasť do nej spadli.

Obrazne povedané, Tabuľka klasifikácie, stupňov a vedomia predstavuje v skutočnosti most, ktorý preklenuje priepasť a dostáva človeka na vyššiu úroveň. Toto je cieľ človeka, o ktorý sa usiloval najmenej desaťtisíc rokov a je teraz dosiahnuteľný nasledujúc kroky, ktoré sú znázornené v tabuľke.

Tabuľka je sprievodcom pre človeka od prvého stretnutia so Scientológiou po každý nasledujúci vyšší stav. Človek nikdy predtým nemal takúto mapu. Je to Most k totálnej slobode. Je to cesta. Je presná a má štandardnú postupnosť. Človek po nej ide a stáva sa slobodnejším.

2.1 Je človek duchovná bytosť?2018-11-19T23:50:29+02:00

Áno. Každý si to môže zodpovedať prostredníctvom krátkeho cvičenia: Požiadajte niekoho, nech si zatvorí oči a vybaví si obrázok mačky, a on sa začne pozerať na mentálny obrazový záznam mačky. Opýtajte sa ho, kto sa pozerá na obrázok mačky a on okamžite odpovie „Ja“. Ten, kto sa pozerá na mačku ste vy, duchovná bytosť. Človek je duchovnou bytosťou, ktorá myseľ a okupuje telo. Vy ste vy v tele. Viac je popísané tu.

2.2 Ako človek spozná, že je duchovná bytosť?2018-11-19T23:49:26+02:00

Je to na každom, nech si to preverí sám pre seba. Scientológovia veria, že človek je niečo viac než myseľ a telo a že je to on, on sám, duchovná bytosť, ktorá je schopná riadiť myseľ a telo.
(Pozrite tiež Je človek duchovná bytosť?)

2.3 Má Scientológia nejaký koncept o bohu?2018-11-25T14:42:33+02:00

Určite áno. V Scientológii je koncept Boha vyjadrený ako Ôsma dynamika – popud k existencii ako nekonečno. To sa tiež nazýva ako Najvyššia bytosť. Pretože Ôsma dynamika, Scientologický koncept Boha, spočíva na samom vrchole celkového prežitia. Ako L. Ron Hubbard napísal v knihe Veda o prežití:

„Žiadna kultúra v dejinách sveta, okrem tých, ktoré sú úplne skazené a vymierajúce, nezlyhala v potvrdzovaní existencie Najvyššej bytosti. Je to empirické pozorovanie, že ľudia bez silnej a vytrvalej viery v Najvyššiu bytosť sú menej schopní, menej etickí a menej hodnotní pre seba a pre spoločnosť. Človek bez trvalej viery je, už len z pozorovania, viac vecou než človekom.“

Scientológia nemá, narozdiel od židovsko-kresťanského náboženstva, žiadne dogmy týkajúce sa Boha, ktoré svojim členom prikazuje. Scientológia, rovnako ako pri jej ďalších základných princípoch, nežiada človeka, aby slepo akceptoval niečo len na základe viery. Naopak, ako sa duchovné vedomie človeka na základe účasti v Scientologickom auditingu a tréningu zvyšuje, dosahuje svoju vlastnú istotu o každej dynamike. Podľa toho teda, len keď dosiahne Siedmu dynamiku (Duchovno) vo svojej úplnosti, objaví a dosiahne svojho vlastného porozumenia Ôsmej dynamike (Nekonečnu) svojmu vzťahu k Najvyššej bytosti.

2.4 Nemôže byť Boh jediným, kto dokáže pomôcť človeku?2018-11-20T00:24:15+02:00

Scientológovia si maximálne berú k srdcu pravdu, že Boh pomáha tým, ktorí si sami pomáhajú. Veria, že každý človek má odpovede na tajomstvá života. Všetko, čo si to vyžaduje, je uvedomenie si týchto odpovedí a to je to, čo Scientológia pomáha dosiahnuť. Človek je zvyknutý na rýchle odpovede. Scientológia vyžaduje, aby človek rozmýšľal sám za seba a tým mu pomáha stať sa viac chápajúcim, schopným, šťastným a zdravým.

2.5 Aký je pohľad Scientológie na stvorenie sveta?2018-11-20T00:35:43+02:00

Väčšina svetových náboženstiev predkladá určitý pohľad na stvorenie sveta (vesmíru). Niektoré náboženské tradície, napríklad hinduistické a budhistické, vidia vesmír ako v podstate večný, bez začiatku či konca. Prvé biblické knihy obsahujú opis stvorenia sveta, pričom niektoré kresťanské vierovyznania ho považujú za alegorický, zatiaľ čo iné za vyjadrenie doslovného faktu. Ostatné náboženské tradície majú iné pohľady, ale každý sa pokúša zodpovedať túto ultimátnu otázku na to odkiaľ sme prišli a ako sa to stalo. V Scientológii vychádza tento pohľad z teórie thety (životnej sily alebo duše), ktorá vytvára MEST (slovné spojenie pre fyzikálny vesmír, hmotu (angl. Matter), energiu (Energy), priestor (Space) a čas (Time)). V skutočnosti by sa dalo povedať, že stvorenie sveta je neoddeliteľnou súčasťou tejto teórie. Pôvod thety a vytvorenie fyzikálneho vesmíru, ktoré sú uvádzané v Scientológii, je opísané v The Factors, ktoré L. Ron Hubbard napísal v roku 1953.

2.6 Verí Scientológia v bratskú lásku?2018-11-20T00:42:06+02:00

Áno a možno ide ešte o krok ďalej. Vo svojej eseji „Čo je veľkosť?“, L. Ron Hubbard napísal, že: „Láska je cesta k sile. Milovať napriek všetkému je tajomstvo veľkosti. A možno je to dokonca najväčšie tajomstvo v tomto vesmíre.“

2.7 Prečo chcú Scientológovia pomáhať ľuďom?2018-11-21T15:53:26+02:00

Je maximou v Scientológii, že bytosť je do tej miery cenná, do akej je schopná pomáhať iným. Scientológovia chápu, že život človek nežije sám. Naopak, život sa skladá z ôsmich častí – Osem dynamík. Scientológovia preto vedia, že skutočné prežitie si vyžaduje aj prežitie svojej rodiny, svojich skupín, samotného ľudstva a všetkých živých vecí.

2.8 Rozoznáva Scientológia dobro a zlo?2018-11-21T15:58:24+02:00

Áno, v Scientológii je veľmi jasné rozlíšenie medzi dobrom a zlom. Tie činnosti, ktoré zlepšujú prežitie vo väčšine z ôsmich častí života (Osem dynamík) sú dobré a tie, ktoré väčšinu častí ničia alebo potláčajú, sú zlé. Scientológovia sa snažia robiť rozhodnutia, ktoré podporia väčšinu týchto dynamík života.

Dobro môže byť definované ako niečo konštruktívne. Zlo môže byť definované ako deštruktívne.

2.9 Verí Scientológia, že človek je hriešny?2018-11-21T16:11:06+02:00

Základný predpoklad Scientológie je, že človek je vo svojej podstate dobrý; že sa pokúša prežiť; a že jeho prežitie závisí od neho samotného, od jeho blížnych a od jeho dosiahnutia bratstva s celým vesmírom. Napriek tomu, jeho skúsenosti vo fyzikálnom vesmíre, počas mnohých prežitých životov, ho odviedli k zlu, dopustil sa škodlivých činov (alebo hriechov), ktoré spôsobili, že sa stal „aberovaným“ (odkloneným od racionálneho myslenia či správania). Tieto škodlivé činy nasledovne znižujú vnímanie človeka a jeho vrodené dobro, ktorým ako duchovná bytosť disponuje.

Skrz Scientológiu môže tieto činy konfrontovať, vymazať ignoranciu a aberáciu, ktoré ich obklopujú, a opäť získať znalosť a zažiť pravdu.

Všetky náboženstvá hľadajú pravdu. Sloboda ducha sa môže dosiahnuť len na ceste k pravde. Hriech sa, podľa Scientológie, skladá z klamstiev a skrytých činov a teda nepravdy.

2.10 Dokáže Scientológia prinavrátiť človeku kontrolu nad svojou mysľou?2018-11-21T16:16:04+02:00

Áno. Scientológia sa zaoberá duchom a pomocou aplikovania jej princípov zvyšuje vedomie a schopnosti, ktoré ako duchovná bytosť má. Keďže je človek duchovná bytosť, celkom oddelená od mysle a tela, Scientológia pomáha človeku dosiahnuť oveľa väčšiu kontrolu nad svojou mysľou – práve tak, ako človeku pomáha inteligentne ovládať všetky časti jeho života.

2.11 Verí Scientológia skôr v myseľ ako v hmotu?2018-11-21T16:22:27+02:00

Pri použití Scientológie oslovujete samých seba – nie vašu myseľ či telo, ale priamo vás.

Scientológovia zistili, že duch je potencionálne nadradený nad materiálnymi vecami a že duch (teda vy), pokiaľ sa očistí od minulých tráum, prehreškov a aberácií, je schopný urobiť neuveriteľné zmeny v hmotnom vesmíre, ktorých by v opačnom prípade nebol schopný.

2.12 Je celá Scientológia o mysli?2018-11-21T16:24:26+02:00

Nie. Scientológia je o samotnom človeku ako o duchovnej bytosti, ktorá je oddelená od svojej mysle a ktorá sa od nej odlišuje.

2.13 Verí Scientológia, že jedinec môže existovať mimo svojho tela?2018-11-26T12:43:00+02:00

Už pred nástupom Scientológie veľa ľudí zažilo pocit, že sa pozerajú na svoje vlastné telo, ale nechápali čo sa deje. Akonáhle dosiahli na základe Scientologického auditingu a tréningu vyššie duchovné vedomie, zistili, že táto skúsenosť nie je nič výnimočné. V Scientológii sa tento jav nazýva exteriorizácia – oddelenie ducha človeka od jeho tela, zatiaľ čo je plne pri vedomý. Scientológia verí, že človek nie je svojím telom, mysľou ani mozgom. On, duchovná sila, dáva energiu fyzickému telu. Scientológia ako prvá skrz objav exteriorizácie dokázala, že človek je duchovná bytosť.

2.14 Verí Scientológia na reinkarnáciu či minulé životy?2018-11-21T16:45:18+02:00

Drvivá väčšina svetovej populácie verí v reinkarnáciu a až v posledných storočiach počas vzostupu fyzikálnych vied začal striktne materialistický pohľad zatieňovať ten duchovný.

Nedávno sa tradičná definícia reinkarnácie od pôvodného významu odklonila. Reinkarnácia je bežne chápaná ako „znovu sa narodiť v rôznych formách života“ (ako je napríklad zviera, hmyz atď.), zatiaľ čo jej skutočná definícia je „znovuzrodenie sa do ľudského tela alebo do iného tela.“ Takže to, čo je bežne chápané ako reinkarnácia je presne ohraničený systém a nie je súčasťou Scientológie. Církev sa prikláňa k pôvodnej skutočnej definícii.

Faktom je, že pokiaľ človek nezvláda aberácie, ktoré sa nahromadili v jeho minulých životoch, nedosahuje pokrok.

Dnes si je v Scientológii veľa ľudí istých, že prežili už skoršie životy, než je ich súčasný. Tým sa však myslia minulé životy a nie reinkarnácia. Minulé životy nepredstavujú v Scientológii dogmu. Počas auditingu Scientológovia zvyčajne zažijú minulý život, a potom sami zistia, že žili už predtým. Viera v to, že človek mal hmotnú či inú existenciu, ktorá bola skôr, než identita jeho súčasného tela, nie je žiadny nový koncept – napriek tomu však vzrušujúci.

Je faktom, že pokiaľ človek nezačne zvládať aberáciu nahromadenú v minulých životoch, nebude postupovať. V Scientológii sú človeku poskytnuté nástroje k tomu, aby ste zvládli rozrušenia a aberácie z minulých životov, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú jeho súčasný život. To ho oslobodí a teda bude môcť žiť oveľa šťastnejší život.

2.15 Verí Scientológia v charitu a podporu?2018-11-25T14:44:23+02:00

Áno, verí. Mimochodom, Scientológovia tiež veria v princíp, že istá forma výmeny je nevyhnutná v akomkoľvek vzťahu. Pokiaľ človek len berie a nikdy nič nedáva, stratí rešpekt k sebe samému a stane sa nešťastným. Preto sú v Scientológii sponzorované charitatívne programy, ktoré často povzbudzujú tých, ktorí pomoc dostávajú, aby na oplátku prispeli osobnou pomocou ostatným, ktorí sú v núdzi. Takéto prispievanie umožňuje človeku, aby pomoc dostával a zároveň si udržal svoju sebaúctu.

2.16 Zastáva Scientológia nejaké politické názory?2018-11-21T16:53:37+02:00

Scientológia je nepolitická organizácia a nezaoberá sa žiadnymi politickými aktivitami. Jej krédom je: „Všetci ľudia majú neodcudziteľné právo na to, aby sa rozhodli, vybrali si, pomáhali či podporovali svoje vlastné organizácie, cirkvi a vlády.“ Scientológovia môžu zastávať politický názor, aký chcú, môžu voliť kandidátov, ktorých chcú. Cirkev im nedáva žiadne pokyny o tom, aký postoj majú mať voči politickým záležitostiam a kandidátom. Scientológia verí, že cirkev by nemala mať so štátom nič spoločné.

2.17 Môžu sa Scientológie zúčastňovať aj deti? Ako?2018-11-21T16:57:05+02:00

Áno, mnoho detí sa Scientológie zúčastňuje. Neexistuje tu žiadne vekové obmedzenie tých, ktorí sa môžu zúčastniť Scientologického auditingu či tréningu. Niektoré Scientologické cirkvi organizujú kurzy a študijné programy, ktoré sú konkrétne zostavené pre mladých ľudí. Neplnoleté deti musia, skôr než sa môžu zúčastniť Scientologických služieb, obdržať písomné povolenie od svojich rodičov či opatrovníkov. Tak, ako stúpenci ďalších náboženstiev, aj Scientológovia sú veľmi pyšní na to, keď ich deti nasledujú náboženstvo, ktoré sami zastávajú.

2.18 Čo Scientológia hovorí na výchovu detí?2018-11-25T14:45:04+02:00

L. Ron Hubbard napísal veľa o výchove detí. V Scientológii sa na deti pozerá ako na ľudí, ku ktorým by sme mali mať rešpekt a lásku, ktorú chováme k dospelým. Scientológovia veria, že deti by mali byť nabádané k tomu, aby prispievali k rodinnému životu, a nie, aby ich bolo len „vidieť a nepočuť“.

Väčšina detí, ktoré sú vychované v slušných Scientologických rodinách majú nadpriemerné schopnosti a rýchlo začínajú chápať, ako sa ľudia chovajú, a prečo sa tak chovajú. A tak majú šťastnejší a bezpečnejší život.

 

 

2.19 Môže sa človek, čo sa týka Scientológie sám rozhodnúť?2018-11-21T17:03:21+02:00

Áno, môže a skutočne by to tak mal urobiť. Scientológia človeku umožňuje myslieť sám za seba. Nie je účelom zamestnávať sa štúdiom alebo používaním Scientológie preto, že to chce niekto iný. Ale pokiaľ človek svoj život dobre zváži a usúdi, že ho chce zlepšiť, najlepšia vec je, aby začal a sám zistil, čo mu môže Scientológia dať. Človek by mal začať prečítaním si jednej zo základných kníh od L. Rona Hubbarda.

2.20 Aký je pohľad Scientológie na nebo a peklo?2018-11-21T17:33:36+02:00

Scientológovia veria, že ľudia sú nesmrteľnými duchovnými bytosťami, ktoré žili už predtým a ktoré budú žiť opäť, a že ich budúce šťastie a nesmrteľnosť závisia od toho, ako vedú svoje životy tu a teraz. Ako L. Ron Hubbard napísal v Scientológii: Základy myslenia:

„Je očividné, že to, čo tvoríme v našej spoločnosti počas tohto života, nás ovplyvňuje počas toho ďalšieho. Toto je niečo celkom iné, než obyčajná „viera“ alebo „predstava“, že k týmto veciam dochádza. V Scientológii máme veľmi málo do činenia s tým, aby sme ľudí nútili k záverom. Každý môže zažiť tieto veci na vlastnej koži. A ak toho nie je schopný, nik od neho neočakáva, že ich bude akceptovať.

„To, že náš posmrtný život je našim „budúcim životom“ totálne mení všeobecný koncept o osude duše. Neexistuje tu žiadny spor s princípmi akejkoľvek viery, pretože relígie jednotne nevyhlasujú, že človek okamžite odchádza do neba alebo do pekla. Je isté, že človek vo svojom budúcom živote zažíva dôsledky aktivít civilizácie, v ktorej sa podieľal na tvorení. Inými slovami, človek sa vracia späť. Je zodpovedný za to, čo sa deje dnes, pretože zajtra s tým bude musieť žiť.“

Zmysel pre spoločenskú zodpovednosť sa posilňuje, keď sa scientológovia počas účasti na auditungu či tréningových službách stretnú s tým, že sú skutočne duchovné bytosti, ktoré predtým žili a budú žiť opäť. Dôsledkom tohto uvedomenia je vyšší štandard etiky a morálky. Svet, ktorý dnes človek vytvára, je svet, do ktorého sa zajtra vráti, a človek žije z plodov svojej práce alebo s dôsledkami svojich prehreškov.

Toto nie je len abstraktná koncepcia týkajúca sa budúceho stavu spoločnosti. To sa vzťahuje aj priamo na duchovný stav človeka. Základným princípom v Scientológii je, že ľudia sú v podstate dobrí, ale stali sa aberovaní skrz kontakt s fyzickým vesmírom, a preto sa dopúšťajú škodlivých činov. Tieto činy znižujú vedomie a schopnosť človeka a udierajú doňho spätne v zostupnej špirále nešťastia a útrap. Prostredníctvom Scientológie môže človek čeliť svojim činom, prevziať za ne zodpovednosť, vedieť a opäť zažiť pravdu.

Scientológia sa snaží úplne zvrátiť túto zostupnú špirálu a dosiahnuť duchovnú slobodu pre jednotlivca ako aj pre spoločnosť ako celok.

Scientológia zdieľa cieľ duchovnej spásy, ktorý existuje v mnohých vierach, akými sú judaizmus, islam, kresťanstvo, budhizmus a hinduizmus. Zatiaľ čo pojmy spojené so spásou sú v Scientológii odlišné, duchovný cieľ spásy ducha je s mnohými vierami spoločný.

2.21 Aký je pohľad Scientológie na Mojžiša, Ježiša, Mohameda, Budhu a iné náboženské postavy minulosti?2018-11-26T12:46:06+02:00

L. Ron Hubbard si ctil veľkých náboženských vodcov minulosti za múdrosť, ktorú svetu priniesli. Napísal, že Scientológia zdieľa „ciele stanovené pre človeka Kristom, ktoré sú múdrosť, dobré zdravie a nesmrteľnosť.“

L. Ron Hubbard vo svojej eseji „Náboženský vplyv v spoločnosti: Úloha dobrovoľného duchovného“ uvádza:

„Veľké náboženské kultúrne sily minulosti, budhizmus, judaizmus, kresťanstvo a iné, zdôrazňovali odlišnosť dobra od zla a vyššie etické hodnoty.“

V prednáške urobenej 3. júna 1955, s názvom Nádej človeka, pán Hubbard uvádza, že si ctí:

„Veľkí duchovní vodcovia minulosti – nie z moderných čias, ale z minulosti – pretože títo ľudia nám odovzdali dostatok tradícií, aby nás poučili o tom, že človek má duchovnú stránku. Títo veľkí duchovní vodcovia boli obesení, zlomení, nesprávne interpretovaní, zle citovaní, neboli vôbec pochopení, ale napriek tomu sú rukami, ktorými sa po stáročia odovzdávala pochodeň, aby sme mohli vyvrcholiť vyššími schopnosťami pre človeka a nádejou na jeho budúcnosť …

„Všetci títo ľudia hovorili niečo, čo je oveľa dôležitejšie než „Existuje duchovná stránka života.“ Hovorili: „Existuje nádej. Môžu k vám prísť a povedať vám, že všetko je stratené a že ste mŕtvi, že ste uväznení a že pre vás nie je žiadna nádej. Môžu prísť k vám a hovoriť vám to, ale to nie je pravda. Nádej existuje. Žiješ ďalej. Tento život nie je všetkým čím je. Existuje budúci život, v ktorom môžete konať lepšie, uspieť dôstojne než doteraz. „To je to, čo všetci títo ľudia hovorili …

„… obrovské množstvo toho, čo nazývame náboženstvom na dnešnej západnej pologuli, bolo dané tejto západnej pologuli priamo Gautamom Budhom. Bolo to prefiltrované cez Stredný východ. „Miluj svojho blížneho“ bola jednou z prvých lekcií, ktorú učil, a pritom je to lekcia, ktorú sme dostali skrz Stredný východ.

„Ale to, čo vám hovorím, je, že títo ľudia odovzdávali pochodeň múdrosti a informácií, z generácie na generáciu. Bolo to podané geograficky a jedna z týchto geografických trás bola na Strednom východe. A jeden z tých ľudí, ktorému bola podaná, bol muž menom Mojžiš. A ďalej to bolo odovzdané človeku menom Kristus. A podal to ďalej a dokonca arabské národy to využili prostredníctvom svojho vlastného proroka Mohameda.

„A týchto ľudí považujem za veľkých duchovných vodcov, pretože dali človeku po dlhých rokoch nádej, že život môže pokračovať, že existuje duchovná stránka existencie, že obchodovanie s barterom pre zisk nie je všetko o čom život je“

Ďalej L. Ron Hubbard učil, že každého náboženské presvedčenie si zaslúži rešpekt. V knihe Cesta ku šťastiu, ktorá nie je v skutočnosti náboženským dielom, ale môže ju využiť ktokoľvek, veriaci alebo nie, pán Hubbard poskytol niekoľko praktických usmernení podľa ktorých žiť. Jedným z pravidiel v tejto knihe je „Rešpektujte náboženské presvedčenia iných.“

„Tolerancia je dobrým základným kameňom, na ktorom sa dajú budovať medziľudské vzťahy. Keď sa človek pozrie na masakre a utrpenie spôsobené náboženskou netoleranciou, ktoré sa tiahnu celými dejinami ľudstva až do súčasnosti, pochopí, že netolerancia je aktivita nasmerovaná proti prežitiu.

„Náboženská tolerancia neznamená, že človek nemôže vyjadriť svoje vlastné vyznanie. Znamená to, že snahy podkopať či napadnúť náboženské presvedčenie a vyznania druhých, boli vždy rýchlou cestou do ťažkostí.“

3.1 Kto bol L. Ron Hubbard?2018-12-04T11:37:24+02:00

L. Ron Hubbard bol autor, filozof, filantrop a zakladateľ Scientologickej relígie. Narodil sa 13. marca 1911 v meste Tilden, v Nebraske (USA) a zomrel 24. januára 1986.

Jeho dlhú a dobrodružnú cestu k objavom započal už vo veľmi rannom veku. Pod vedením svojej matky, vzdelanej ženy, od útleho veku začal čítať: Shakespeara, gréckych filozofov a celý rad klasikov neskoršieho obdobia. Napriek tomu mal ďaleko od knihomoľa a po rodinnom presťahovaní sa do Heleny, v Montane (USA), čoskoro lámal mladých žrebcov s najlepšími miestnymi rančermi.

Ako zvedavý tínedžer v regióne, ktorý bol ešte stále drsným americkým západom, sa tiež čoskoro spriatelil s domorodými indiánmi kmeňa Černonožcov, kde sa od miestneho šamana učil kmeňové tradície a legendy, a dosiahol veľmi zriedkavý status pokrvného brata. Vo veku 13 rokov získal ako najmladší v dejinách prestížny skautský status Eagle Scout (najvyššia skautská hodnosť v Spojených štátoch) a reprezentoval americký národný skauting u Calvina Coolidgea.

Avšak to, čo najviac charakterizovalo mladého L. Ron Hubbarda, bola neukojiteľná zvedavosť spojená s vrodenou túžbou zlepšiť stav človeka.

Všimnúc si tieto jeho kvality, jediný americký námorný dôstojník, ktorý študoval psychoanalýzu u Sigmunda Freuda vo Viedni, veliteľ Joseph C. Thompson, predstavil mladému L. Ron Hubbardovi freudovskú teóriu.

Aj keď bol skutočne fascinovaný možnosťami hĺbania ľudskej mysle, zostalo v ňom mnoho nezodpovedaných otázok.

Keď bol jeho otec ako americký námorný veliteľ pridelený do južného Pacifiku, Ron sa pustil do prvej z jeho slávnych ázijských ciest. Do veku 19 rokov precestoval viac ako pol milióna kilometrov, dokonca aj veľkú časť Číny a Indie. V priebehu tohto obdobia sa stal jedným z mála západných dobrodruhov, ktorím sa podarilo vstúpiť do zakázaných tibetských kláštorov lama-sérií v západných pohoriach Číny a študoval u posledného z radu kráľovských kúzelníkov na dvore Kublai Chána. Napriek všetkým zázrakom, ktorým bol svedkom, nemohol si pomôcť len urobiť si záver, že legendárna múdrosť Východu v týchto preľudnených a nedostatočne rozvinutých krajinách neurobila pre uľahčenie utrpenia a chudoby jej ľudí nič.

Po návrate do Spojených štátov v roku 1929 pokračoval Ron vo formálnom vzdelávaní a na ďalší rok sa zapísal na Univerzitu Georgea Washingtona. Tam študoval matematiku, inžinierstvo a bol v prvej americkej triede atómových a molekulárnych javov. Hoci tieto nie sú nevyhnutne predmety, ktoré si študenti volia, boli to disciplíny, ktoré mu poskytli vyšetrovacie nástroje, s ktorými mohol ďalej nasledovať nevyriešené otázky ľudskej mysle a života. V skutočnosti sa L. Ron Hubbard stal prvým, kto aplikoval vedeckú metodológiu na starodávne otázky existencie.

Počas svojho univerzitného obdobia sa tiež stal jedným z popredných priekopníkov amerického lietania a pýchou celého stredozápadu. V konečnom dôsledku však, a najmä vo svetle toho, s čím sa stretol ako s „vedou o mysli“ v laboratóriách univerzitnej psychológie, mohol len dospieť k záveru, že akadémia západného sveta mu neposkytla žiadne odpovede.

Ako neskôr napísal:

„Bolo veľmi zrejmé, že som sa zaoberal a žil v kultúre, ktorá vedela o mysli menej než najprimitívnejší kmeň, s ktorým som sa kedy stretol. Vediac tiež, že ľudia na východe neboli schopní načrieť tak hlboko a predvídateľne do hádaniek mysle, ako som očakával, vedel som, že mám pred sebou veľa výskumu.“

Aby mohol svoj výskum počas Veľkej hospodárskej krízy financovať, Ron sa pustil do prvej etapy svojej päťdesiatročnej literárnej kariéry. Do polovice 30. rokov bol jedným z najviac čítaných autorov legendárneho rozkvetu americkej „pulpovej“ literatúry. Tiež napísal niekoľko nezabudnuteľných scenárov počas hollywoodského Zlatého veku, a stále sa spomína na jeho prácu na rôznych veľkých trhákoch a klasických filmov Clarka Gablea.

Ale nikdy nestratil z dohľadu svoj primárny výskum, pokračoval v ňom v ďalekosiahlych výpravách do primitívnych krajín. Nakoniec, pri hľadaní základného „spoločného menovateľa existencie“, na ktorom by sa vybudovala funkčná filozofia pre zlepšenie človeka, študoval dovedna až 21 rás a kultúr. Začiatkom roku 1938 tohto spoločného menovateľa izoloval, bol ním Preži!

To, že prežitie bolo kľúčovou motiváciou u všetkých živých vecí nebola nová myšlienka. Ale to, že sa život v konečnom dôsledku pokúša len a len o prežitie – to bolo úplne nové. Ron pôvodne predstavil tento objav v rukopise s názvom „Excalibur“. Hoci sa nakoniec rozhodol neuverejniť dielo, pretože neobsahovalo akúkoľvek skutočnú metódu na zlepšenie človeka, predsa len bolo filozofickým etalónom, ktorým by sa dal zosúladiť všetok ďalší výskum.

Vďaka svojim objaviteľským úspechom v tomto období, v roku 1940 Ron vstúpil do slávneho Klubu objaviteľov (Explorers Club), kde stál medzi poprednými dobrodruhovi toho obdobia. V dôsledku toho boli všetky nasledujúce expedície podniknuté pod prestížnou vlajkou Explorers Clubu – najskôr to bolo v roku 1940 plavba na Aljašku, kde nielen viedol orientačné štúdie indiánskych kmeňov pobrežia Tichého oceánu, ale tiež zavádzal prototyp navigačného systému, ktorý prebrali všetky námorné i letecké spoločnosti a bol používaný až do posledných desaťročí dvadsiateho storočia.

S príchodom druhej svetovej vojny vstúpil L. Ron Hubbard do amerického námorníctva ako poručík. Spočiatku pôsobil ako vyšší spravodajský dôstojník v Austrálii. Po svojom návrate do Spojených štátov (medzi prvými americkými obeťami bitky v južnom Pacifiku) pokračoval v službe v Tichom i Atlantickom oceáne veliac proti-ponorkovým korvetám a výcvikovým posádkam. Napriek tomu, že bol vysoko vyznamenaný pre svoju službu v boji, bol tiež hlboko zarmútený výsledným krviprelievaním a neľudskosťou. Preto sa rozhodol zdvojnásobiť svoje úsilie o zlepšenie stavu ľudstva. Ďalej pokračoval vo svojom výskume počas najtemnejších dní rokov 1943 a 1944.

Čiastočne nevidiaci a chromý zo zranení utrpených v boji, poručík L. Ron Hubbard bol diagnostikovaný ako trvalo telesne postihnutý v roku 1945 a hospitalizovaný v Oaklande v Kalifornii. V tomto bode však vyvinul prvé praktické postupy na zmiernenie traumy. Testoval tieto postupy na bývalých vojnových zajatcoch, ktorí napriek intenzívnemu lekárskemu ošetreniu nedokázali znovu obnoviť svoje zdravie. S využitím techník ranej Dianetiky na odstránenie „duševných blokov“, ktoré bránia účinku na podaný liek, všetci tí, ktorí podstúpili Ronovu techniku sa zotavujú a štandardná lekárska starostlivosť začína zaberať. Využívajúc tých istých techník, on sám opäť takisto získal svoje vlastné zdravie – na veľké prekvapenie lekárov.

S obnovením mieru sa Ron rozhodol ďalej testovať funkčnosť Dianetiky medzi stovkami jednotlivcov zo všetkých oblastí života. Po neustálom zdokonaľovaní v „laboratóriu skutočného sveta“ pripravil dokument, ktorý podrobne opisuje základnú teóriu a techniky. Týmto dokumentom bola Dianetika: Pôvodná štúdia. Kópie rukopisu boli pôvodne distribuované lekárskemu a vedeckému kruhu. V bleskovom čase sa však tieto kópie dychtivo rozmnožovali a prenášali k ďalším a ďalším ľuďom, kým Ronova pôvodná štúdia doslova neobletela celý svet.

Na uspokojenie obrovskej záplavy otázok od čitateľov, Ron bol nútený vytvoriť konečný text na túto tému. Začal pracovať na Dianetike: Modernej vede o duševnom zdraví. Bol to prvý ucelený text, ktorý bol kedy napísaný o ľudskej mysli a živote. Vydaný 9. mája 1950, okamžite sa ocitla na bestsellerovom zozname New York Times a vzniklo okolo 750 dianetických skupín od jedného pobrežia k druhému. Ďalej inšpiroval zrod Dianetických nadácií v šiestich amerických mestách, aby pomohli Ronovmu napredovaniu v tomto predmete.

Tento pokrok bol rýchly, metodický a prinajmenšom taký objavný ako to, čo mu predchádzalo. Pretože pokračovaním poslednej kapitoly Dianetiky, kde Ron napísal o plánoch pokračovať v „ďalšom výskume životnej sily“, čoskoro zistil, že sa zaoberá narastajúcim množstvom dôkazov, že táto životná sila je skutočne duchovná a týka sa niečoho oveľa väčšieho než je jeden život. To znamenalo, ako to sám napísal:

„Ako vývoj pokračuje, stále viac a viac sa zdá, že Dianetika je schopná kontaktovať onú, často postulovanú, ale nikdy dôkladne nepreskúmanú, nezmeranú a neokúsenú, ľudskú dušu.“

Toto vyhlásenie sa ukázalo ako úplne presné a s ďalším skúmaním koncom rokov 1951 a 1952 Ron naozaj skontaktoval, zmeral a poskytoval prostriedky pre zážitie ľudskej duše. Scientologická relígia sa teda zrodila ako „štúdium a zvládanie ducha vo vzťahu k sebe samému, k vesmírom a ostatnému životu“.

V priebehu päťdesiatych rokov 20. storočia Ron pokračoval v preskúmavaní čoraz väčšej hĺbky charakteru a potenciálu ducha, pričom dokumentoval svoje objavy v zaznamenaných prednáškach, technických vydaniach, článkoch a knihách. Ako sa spoločenstvo Scientológov postupne rozrástlo, Scientologické cirkvi sa otvorili po celých Spojených štátoch, Európe, Austrálii a Južnej Afrike. Preto dohliadal na celosvetový rast Scientológie a tiež na kodifikáciu presnej a štandardnej cesty, ktorou by sa jednotlivci mohli dostať k vyšším stavom vedomia.

Napriek tomu, že Scientológia zahŕňa celý život, konečne neexistuje žiadny aspekt ľudskej existencie, ktorý by práca L. Ron Hubbarda nepokryla. Žil vo Veľkej Británii, potom na palube výskumného plavidla v Stredozemnom mori, Atlantiku a Karibiku predtým, ako sa vrátil do Spojených štátov, čerpal z enormného počtu scientologických postupov a vyvinul rad technológií určených pre sociálne zlepšovanie. Konkrétne:

  • Postupy L. Ron Hubbarda pre drogovú rehabilitáciu sú v súčasnosti používané v približne 50 krajinách. Dokázali, že sú päťkrát efektívnejšie než akýkoľvek podobne zameraný program.
  • Jeho program pre reformu kriminálnikov v súčasnosti funguje vo viac ako 2 000 väzniciach a trestnoprávnych inštitúciách na medzinárodnej úrovni a spôsobil 80-percentné zníženie recidívy.
  • Jeho technológia pre učenie a gramotnosť je používaná vo viac ako 74 krajinách.
  • Univerzálne uznávaný morálny kódex L. Ron Hubbarda a sprievodca k lepšiemu životu s názvom „Cesta ku šťastiu“, je nenáboženský a odvoláva sa iba na zdravý rozum. Štatisticky sa ukázal ako účinný pri zvrátení klesajúcich morálnych trendov v celej komunite, pričom asi 100 miliónov kópií sa distribuuje vo viac ako 90 jazykoch vo viac ako 150 krajinách sveta.

Ale samozrejme najväčší príbeh L. Ron Hubbarda sa môže skončiť len s dokončením jeho hlavného výskumu. Predtým, než odišiel v roku 1986, úplne kodifikoval všetky materiály týkajúce sa Dianetiky a Scientológie pre aplikáciu na každej úrovni spoločnosti a pre tie najvyššie duchovné úrovne.

Dnes tieto materiály obsahujú desiatky miliónov publikovaných slov, zaznamenaných prednášok a filmov. S viac ako 250 miliónmi kópií svojich diel v obehu inšpiroval L. Ron Hubbard hnutie rozprestierajúce sa na všetkých kontinentoch.

Dôkazom funkčnosti jeho dedičstva sú zázraky jeho technológie a milióny priateľov po celom svete, ktorí nesú toto dedičstvo ďalej. Zázraky i počet priateľov neustále rastie v počte s každým ďalším dňom a tým len potvrdzujú to, čo Ron deklaroval vo svojej vlastnej eseji „Moja filozofia“:

“Rád pomáham ostatným a považujem za svoju najväčšiu radosť v živote vidieť človeka, ktorý sa sám oslobodil od tieňov, ktoré činili jeho dni temnými.”

„Tieto tiene mu pripadajú tak nepreniknuteľné a tak ho sťahujú dolu, že keď spozná, že sú to len tiene a že môže cez ne vidieť, prejsť nimi a byť znovu na slnku, je nesmierne potešený. A obávam sa, že som potešený práve tak ako on.”

3.2 Je L. Ron Hubbard stále nažive?2018-11-22T23:14:56+02:00

Nie. Zomrel 24. Januára 1986, ale zostáva s nami v duchu, prostredníctvom svojho dedičstva v podobe technológie a jej neustáleho používania po celom svete.

3.3 Aká bola úloha L. Ron Hubbarda v cirkvi?2018-12-04T11:38:34+02:00

Pán Hubbard založil Scientologickú relígiu. Prvú Scientologickú cirkev bola vytvorená skupinou Scientológov v Los Angeles (USA) v roku 1954.

Pán Hubbard priamo riadil začínajúce Dianetické a Scientologické organizácie až do roku 1966, kedy odstúpil od ich riadenia a odovzdal svoju funkciu vedúcim pracovníkom Scientologickej cirkvi. Napriek tomu že sa naďalej zaujímal o aktivity cirkvi a pomáhal vždy keď bol o radu požiadaný, celý svoj čas venoval výskumom vyšších úrovní Scientológie a kodifikovaniu jeho technológie.

3.4 Ovplyvnila smrť L. Ron Hubbarda cirkev nepriaznivo?2018-12-04T11:39:18+02:00

Všetci veľkí náboženskí vodcovia minulosti zomreli. Ich dielo ďalej prekvitá. Ľudia umierajú. Múdrosť a myšlienky nie. Pokiaľ budú muži a ženy komunikovať a čítať a používať znalosti, ktoré L. Ron Hubbard usporiadal, Scientológia bude ďalej rásť a slúžiť ľudstvu.

L. Ron Hubbard zaznamenal výsledky svojho výskumu v písomnostiach, filmoch a nahratých prednáškach tak, aby jeho technológia mohla byť zachovaná. Rok 2010 bol rok ukončenia dvadsaťpäťročného, dva-milióny-hodín-prác trvajúceho projektu, kde všetky diela Dianetiky a Scientológie boli verifikované, obnovené a v ich neporušenej forme uchované pre večnosť. Naveky sa na to bude spomínať ako na Zlatý Vek Vedomosti (angl.: Golden Age of Knowledge) a zahŕňa celú chronologickú cestu objavov L. Rona Hubbarda. Výsledkom je, že Scientológia exponenciálne pokračuje v expanzii a jej budúce prežitie je zaistené.

3.5 Ako sa L. Ron Hubbard povzniesol nad reaktívnu myseľ, keď to iní nedokázali?2018-11-22T23:04:57+02:00

Aplikoval na sebe princípy, ktoré objavil.

3.6 Zarobil L. Ron Hubbard na Scientológii veľa peňazí?2018-11-22T23:04:24+02:00

Rovnako ako iní autori, pán Hubbard získal peniaze z honorárov za svoje knihy. Len jednej z jeho mnohých kníh, Dianetiky, sa predalo viac ako 20 miliónov výtlačkov po celom svete, a množstvo jeho predaných kníh je viac než 250 miliónov kusov, vrátane viac než dvadsiatich národných bestsellerov už v roku 1980.

Pred svojou smrťou, podľa svojej vôle, si pán Hubbard želal, aby boli honoráre z predaja jeho kníh a jeho životné bohatstvo odkázané Scientologickej relígii. Týmto spôsobom pokračuje v zaisťovaní lepšej budúcnosti pre ľudstvo.

3.7 Bol L. Ron Hubbard milionárom?2018-11-22T22:57:55+02:00

L. Ron Hubbard bol jedným z najšťastnejších ľudí, ktorí si nikdy nerobili starosti ohľadom peňazí. Zdedil nejaké bohatstvo v mladom veku, ale začiatkom 30. rokov 20. storočia sa stal jedným z najlepšie platených spisovateľov v Amerike, ešte dlho pred Dianetikou. Bol niekoľkonásobným milionárom vďaka honorárom zo svojich kníh. Množstvo jeho predaných kníh verejnosti je stále astronomické.

3.8 Ako je možné, že mohol jeden človek objaviť toľko informácií?2018-11-22T22:55:35+02:00

On sa jednoducho dosť snažil o to, aby to dosiahol a mal inteligenciu a vytrvalosť skúmať a objavovať.

Neveľa ľudí bolo vyškolených vo všetkých východných filozofiách a rovnako na najvyššej úrovni v západnej vede. Pretože vedel, že jeho výskum bol hodnotný len do tej miery, do akej poskytoval funkčné riešenie pre problémy človeka, testoval všetky svoje objavy a objavil najefektívnejšie metódy pre aplikáciu výsledkov svojho výskumu. Jeho funkčné metódy mu umožňovali pokračovať v skúmaní vyšších a vyšších sfér duchovného uvedomenia.

3.9 Veria Scientológovia, že L. Ron Hubbard bol Ježiš Kristus?2018-11-22T22:52:31+02:00

Nie. L. Ron Hubbard osobne prehlásil, že je človek ako iní ľudia. Bol milovaným priateľom a učiteľom, a je i naďalej rešpektovaný a milovaný.

4.1 Ako funguje Scientológia?2018-11-30T15:39:42+02:00

Scientológia poskytuje odpovede na mnohé otázky, ktoré sa týkajú života a smrti. Udáva presnú, precízne zmapovanú cestu. Pri vývoji Scientológie objavil L. Ron Hubbard technológiu na oslobodenie ľudského ducha a tým človeku umožnil, aby skutočne spoznal sám seba. Pán Hubbard dôkladne otestoval všetky svoje procedúry a pre budúce použitie zaznamenal tie, pri ktorých bola preukázaná najvyššia funkčnosť spôsobovania jednotne predvídateľných výsledkov. Tieto postupy predstavujú štandardnú Scientologickú technológiu.

Prostredníctvom aplikovania Scientologických princípov a technológie v auditingových sedeniach (duchovnom poradenstve) je človek schopný odstrániť bariéry a nežiadúce stavy a tým sa stať viac sám sebou. A ako človek robí pokroky, snaží sa pomáhať ostatným rovnakým spôsobom ako sa pomohlo jemu.

Všetko, čo Scientológia od človeka žiada je, aby akceptoval to, čo je pre neho reálne. Nie sú mu vnucované žiadne presvedčenia. Tréningom a auditingom si človek sám nájde odpovede, ktoré v živote hľadá.

4.2 Čo Scientológia dosahuje?2018-12-06T15:42:27+02:00

Scientológia kladie dôraz na použitie a funkčnosť svojich princípov a technických postupov. Keď sa Scientológia presne používa, umožňuje človeku, aby sa v živote zdokonalil, ako po všetkých stránkach duchovných, tak po všetkých stránkach svetských. Oslovuje priamo človeka a prináša mu väčšie šťastie a sebavedomie tým, že zvyšuje jeho vedomie a schopnosti. Od iných náboženských filozofií sa Scientológia líši tým, že poskytuje prostriedky, na základe ktorých človek môže efektívne riešiť problémy a situácie, ktorým musí v živote on sám či ostatní ľudia čeliť.

Základný predpoklad v Scientológii je, že človek je v jadre dobrý a že môže zlepšiť svoj stav v živote. Napriek tomu, Scientológia nemôže sľúbiť, že to urobí za človeka. Iba on sám môže zapríčiniť svoje zdokonalenie tým, že bude používať učenie Scientológie na sebe i na ostatných.

4.3 Ako sa ľudia dostávajú k Scientológii?2018-11-21T18:20:12+02:00

Zvyčajne prostredníctvom ústneho podania, často tým, že si prečítajú knihu alebo narazia na propagačné materiály alebo navštívia Scientologickú organizáciu. Občas sa o ňu človek začne zaujímať, keď stretne nejakého Scientológa a vidí, že disponuje „niečím“ – pozitívnym postojom k životu, istotou, sebavedomím a šťastím – čo by tiež rád dosiahol. Obyčajne sa ľudia dostávajú k Scientológii pretože chcú vo svojom živote niečo zlepšiť alebo chcú pomôcť ostatným zlepšiť sa a tak vytvoriť lepšiu civilizáciu.

4.4 Ako sa Scientológia pozerá na manželstvo a rodinu?2018-11-30T16:25:47+02:00

Scientológia považuje rodinu za základný stavebný prvok akejkoľvek spoločnosti a manželstvo za podstatnú zložku stabilného rodinného života.

Ľudia často zisťujú, že potom, čo začali používať Scientológiu, sa vzťah s ich partnermi a ostatnými rodinnými členmi výrazne upevnil. Je to preto, že Scientológia človeka učí, ako otvorenejšie komunikovať s ostatnými, ako si zvýšiť schopnosť milovať ostatných ľudí, a že mu umožňuje lepšiu komunikáciu s jeho rodinou a priateľmi.

Prieskumy ukázali, že ľudia, ktorí sa zúčastnili služieb Scientológie, majú väčšiu pravdepodobnosť, že vstúpia do zväzku manželského, alebo že si manželstvo udržia a budú mať deti v porovnaní s tým, keď ešte Scientológmi neboli.

Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si knižku Manželstvo.

4.5 Ako sa cirkev pozerá na vzťahy medzi Scientológom a členmi rodiny, ktorí Scientológmi nie sú?2018-12-06T15:43:02+02:00

Pretože Scientológia je relatívne mladá relígia, väčšina scientológov má príbuzných, ktorí Scientológmi nie sú. Cirkev nabáda a pomáha svojim členom, aby mali vynikajúce rodinné vzťahy, bez ohľadu na to, či sú ich príbuzní Scientológovia alebo nie. V skutočnosti sa vzťahy medzi Scientológom a zvyškom jeho rodiny zvyčajne zlepšujú po tom, čo človek začne praktikovať Scientológiu, pretože človek získal prostriedky na zlepšenie komunikácie a vyriešenie akýchkoľvek problémov, ktoré predtým existovali.

Scientológia sa snaží zosúladiť rodinné nezhody v prípade vzniku problému. Napríklad scientologickí kapláni môžu pomáhať rodinným príslušníkom spolupracovať na objavení skutočnej príčiny ich nesúhlasov. Priatelia a rodina Scientológov sú vždy vítaní navštíviť cirkev, stretnúť sa s ďalšími Scientológmi, či mať akékoľvek otázky, ktoré môžu o Scientológii mať zodpovedané. Bez ohľadu na to, či sa ostatní členovia rodiny rozhodli stať Scientológmi alebo nie, sa Scientológovia hlboko pýšia svojimi výsledkami o riešení rodinných problémov a konfliktov.

4.6 Sú dvere Scientológie otvorené pre každého?2018-11-30T16:35:30+02:00

Dvere Scientológie sú vždy otvorené pre každého, kto hľadá duchovné zlepšenie.

Materiály, ktoré tvoria Scientologickú relígiu, sú ľahko dostupné v Scientologických organizáciách a verejných knižniciach po celom svete. Organizácie sú vždy pre verejnosť otvorené a ktokoľvek môže prísť prehliadnuť a na vlastné oči vidieť, o čom celá Scientológia je.

Scientológovia pochádzajú zo všetkých oblastí života a každej profesie, ktorú si dokážete predstaviť:  učitelia, podnikatelia, doktori, ženy v domácnosti, právnici, inžinieri, zdravotné sestry, známe osobnosti, marketingoví a administratívni profesionáli, sekretárky, atléti, štátni zamestnanci, študenti, umelci.

4.7 Je Scientológia tajná organizácia?2018-11-30T16:38:19+02:00

Vôbec. Človek môže kedykoľvek Scientologickú organizáciu sám navštíviť a scientologické knihy, nahraté prednášky, filmy a ďalšia literatúra sú ľahko dostupné pre každého. Od nikoho sa nežiada, aby sa stiahol zo spoločenského života keď začne so Scientológiou, práve naopak. O Scientológoch je známe, že sa veľkou mierou zapájajú do okolitého života, pretože prahnú po zodpovednosti za zlepšenie podmienok života.

5.1 Ktorou knihou je najlepšie začať ak ma zaujíma viac?2018-12-06T10:27:10+02:00

Určite Dianetikou: Modernou vedou o duševnom zdraví, ktorá je stále najpredávanejšou knihou o seba-pomoci a tiež odporúčanou začiatočnou knihou. Je to ucelená práca, ktorá vám dá základ pre Scientológiu.

Týždenník vydavateľov nazval Dianetiku: Modernú vedu o duševnom zdraví „pravdepodobne najpredávanejšou nekresťanskou knihou všetkých čias na Západe“ a ocenil ju svojou prestížnou „Cenou storočia“, pretože počas viac než 100 týždňov sa objavila na jeho zozname najpredávanejších kníh.

Pre tých, ktorí majú väčší záujem na začatí so širokým zhrnutím zistení L. Rona Hubbarda o človeku ako duchovnej bytosti, prvou odporúčanou knihou je Scientológia: Základy myslenia.

5.2 Sú knihy ťažké na porozumenie?2018-12-06T10:35:16+02:00

Vôbec nie. Dá sa im porozumieť celkom ľahko. Navyše, pre plné pochopenie, všetky obsahujú podrobné glosáre a indexy slov.

Navyše pre jednoduchosť použitia sú všetky začiatočné knihy Dianetiky a Scientológie dostupné aj ako audio-knihy (zatiaľ nie v slovenskom ani českom jazyku).

5.3 Kde je možné zakúpiť knihy L. Ron Hubbarda?2018-12-06T17:38:46+02:00

Všetky jeho knihy sú k dispozícii v Scientologických misiách a v online obchodoch.

Mnoho z nich je tiež dostupných v kníhkupectvách a v knižniciach po celom svete.

Ktoré knihy by ste si mali prečítať ak vás zaujíma:

Dianetika:

Základné zásady Scientológie:

Svojpomocné postupy na prekonanie problémov a zvýšenie vedomia a schopností človeka:

Ako pomôcť sebe a mojim blízkym žiť šťastnejší život:

5.4 Ako si môže človek zlepšiť život pomocou knihy?2018-12-06T17:19:17+02:00

Kľúčom ku šťastiu sú vedomosti. Scientologické a Dianetické knihy obsahujú vedomosti, ktoré môže človek použiť na zlepšenie doslova všetkých oblastí svojho života – od dennodenných rutín až po fundamentálne otázky o živote a večnosti.

6.1 Čo je to tréning?2018-12-06T16:35:11+02:00

Praktikovanie Scientológie pozostáva z auditingu (duchovného poradenstva) a tréningu. Človek sa stáva slobodným prostredníctvom auditingu, zatiaľ čo tréning mu poskytuje vedomosti o tom, ako slobodným zostať.

V každej Scientologickej organizácie sú špeciálne miestnosti (kurzové miestnosti), kde si ľudia študujú písané diela a počúvajú nahrané prednášky L. Ron Hubbarda v presne určenom poradí uvedenom na kontrolnom zozname. Supervízor kurzu je prítomný v každej kurzovej miestnosti, aby pomohol Scientológom dosiahnuť úplné pochopenie materiálu, ktorý sa učia. Supervízor kurzu nijako nevyučuje, neprednáša ani nič nevysvetľuje, ale namiesto toho odkazuje študentov na správny materiál ak sa stretnú s ťažkosťami. Keďže existujú kontrolné zoznamy a Supervízorova úloha je tiež jednoznačne daná, každý človek môže postupovať študovaným Scientologickým materiálom svojim vlastným tempom.

Tréning tvorí mnoho kurzov a vedomostí, od úvodných kurzov až po pokročilejšie, ktoré zahŕňajú štúdium vyšších úrovní. K dispozícii sú kurzy, v ktorých sa človek môže naučiť ako robiť Scientologické poradenstvo ako audítor. Auditor je definovaný ako „ten, ktorý počúva“ z latinského audire, čo znamená „počuť alebo počúvať“.

Auditorský tréning pozostáva z intenzívnej sérii špeciálnych cvičení o všetkých aspektoch dodávania auditingu. Tiež sa používajú filmy o dôležitých aspektoch predmetu na uľahčenie naučenia sa praktických aplikácií auditingu. Študent sa naučí svoje techniky dokonale, pretože v každej Scientologickej organizácii je len jeden štandard na zvládnutie tréningu: Od študenta, ktorý ukončí auditorský tréning sa očakávajú 100 percentné perfektné auditingové sedenia, vždy. Prostredníctvom Scientologického tréningu sa tento štandard dosahuje denne.

Konečným výsledkom tréningu auditora je to, že jednotlivec je schopný pomôcť inej osobe. Ale pretože Scientológia ponúka porozumenie ľudskému správaniu a tomu, čo leží za každodennými problémami, auditorský tréning tiež poskytuje jednotlivcom prostriedky na zvládanie života ako takého.

6.2 Čo je Študijná technológia2018-12-06T17:27:21+02:00

Študijná technológia je pomenovanie metód, ktoré vyvinul L. Ron Hubbard, aby umožnil jednotlivcom študovať efektívne.

Pán Hubbard rozpoznal zlyhania moderného vzdelávania v 50-tych rokoch minulého storočia, veľa rokov predtým, ako sa začali slabé výsledky študentov plniť novinové titulky. Pozoroval, že študenti sa jednoducho nemôžu učiť s porozumením. Niekedy dokázali opakovať, odpapagájovať, čo sa učili. Ale neboli schopný predmet, ktorý sa údajne „naučili“, reálne v praxi alebo s porozumením použiť.

Pán Hubbard potom skúmal predmet štúdia a izoloval skutočné prekážky efektívneho učenia. Zistil, že problémom nie je priveľa učiva, preplnené študijné rozvrhy alebo nekompetentní učitelia. Skôr zistil, že hlavnou prekážkou schopnosti študenta uchovávať a efektívne využívať údaje je absencia technológie ako študovať. To zahŕňalo aj jeho objav toho, čo je známe ako tri bariéry štúdia a Študijná technológia obsahuje presné metódy na prekonanie týchto bariér.

Učenie sa týchto metód, aby ste pochopili materiály Scientologického písma, je rozhodujúcim krokom v duchovnej ceste a umožňuje študentovi lepšie používať a uplatňovať princípy Scientológie. Študijná technológia je taká obsiahnuteľná, že môže byť použiteľná kýmkoľevk na štúdium akéhokoľvek predmetu.

Študijná technológia nie je nejaká podvratná „rýchla metóda učenia“, ale presná technológia, ktorú môže ktokoľvek použiť na to, aby sa naučil nejaký predmet alebo získal nové zručnosti.

6.3 Môžem dostať auditing pred tým než začnem študovať?2018-12-06T17:26:15+02:00

L. Ron Hubbard mnohokrát napísal o skutočnosti, že 50% prínosov človeka zo Scientológie je z tréningu a 50% z auditingu. Je skutočne nemožné dostať sa skrz vyššie úrovne Scientológie bez určitého tréningu.  štúdia. Preto, aby človek získal zo Scientológie čo najviac a urobiť čo najväčší duchovný pokrok, mal by postupovať rovnakým tempom ako postupuje v tréningu aj v auditingu.

6.4 Kedy sa môžem zúčasniť Scientologického tréningu?2018-12-06T17:29:47+02:00

Vo väčšine Scientologických organizácii je to od 9.00 rána do 22.00 večera v pracovných dňoch a od 9.00 rána do 18.00 večera cez víkend. V tejto dobe je k dispozícii niekoľko rôznych kurzov.

6.5 Ako prebiehajú Scientologické kurzy?2018-12-06T17:44:15+02:00

Scientologický tréning je jedinečný. Každý kurz sa robí podľa kontrolného listu, čo je zoznam materiálov, často rozdelených do sekcií, ktorý ohľadom nejakého predmetu popisuje potrebnú teóriu a praktické kroky, ktoré keď sú urobené, privedú človeka k úspešnému ukončeniu daného kurzu. Praktické cvičenia zahŕňajú drily pre dokonalú aplikáciu. Každý študent prechádza cez kontrolný list svojim vlastným tepom. Toto je zárukou toho, že nikto nie je spomaľovaný a ani tlačený, aby išiel príliš rýchlo. Vyškolený Supervízor kurzu je vždy k dispozícii pre pomoc študentom, aby ich odkázal na presné materiály zodpovedajúce ich otázky a zaistil, aby používali štandardnú Študijnú technológiu pre dosiahnutie úplných prínosov zo svojho štúdia.

6.6 Ako dlho trvajú Scientologické kurzy?2018-12-06T17:52:42+02:00

Každý kurz trvá tak dlho ako trvá , aby študent prešiel cez kontrolný list svojim vlastným tempom. Dĺžka každého kurzu závisí od toho koľko hodín týždenne človek študuje. Priemerne trvajú Scientologické kurzy od niekoľkých dní (pri úvodných kurzoch) až po niekoľko mesiacov (pri pokročilejšom štúdiu).

Saint Hillský špeciálny inštruktážny kurz, čo je chronologické štúdium všetkých materiálov Dianetiky a Scientológie, trvá pri štyridsiatich hodinách týždenne približne rok. Tento kurz poskytuje Scientológovi úplný filozofický a technický vývoj tejto relígie a je to najrozsiahlejší kurz v Scientológii.

3.1 Ako je to s rodinnými príslušníkmi?2018-11-15T18:35:36+02:00

Ak sa vyskytne nejaký problém, cirkev vynakladá veľké úsilie, aby zrovnala akékoľvek rodinné nezrovnalosti.

Napríklad kapláni Scientológie sú rodinným členom nápomocní, aby sa zišli a spoločne pracovali na objavení skutočnej príčiny ich sporu.

Priatelia a rodina Scientológa sú vždy vítaní, a vždy môžu cirkev navštíviť a stretnúť sa s ďalšími Scientológmi, aby si tak mohli nechať zodpovedať otázky, ktoré ohľadne Scientológie môžu mať.

4.1 Čím sa Scientológia líši od ostatných náboženstiev?2018-11-21T19:14:05+02:00

Skoro všetky náboženstvá majú spoločnú vieru v pomoci človeku žiť lepší život. Scientológia tento koncept vyjadruje ako jeden z hlavných cieľov cirkvi, ktorá tu je, aby dosiahla svet bez šialenstva, vojny a zločinu.

Scientológia má v tomto ohľade s ostatnými náboženstvami veľa spoločného. Čo sa týka jej základného religiózneho konceptu a jej spoločenského reformného programu, ktorý sa dostáva do spoločnosti, je najcennejším prínosom, ktorý môže ponúknuť. To je bohatá zásoba technológie, ktorá prináša vyššie duchovné vedomie.

Na rozdiel od niektorých náboženstiev, ktoré veria, že človek je vo svojej podstate zlý, Scientológia verí, že človek je v jadre dobrý. Scientologická relígia ponúka praktické nástroje, ktoré človek môže použiť pre zdokonalenie samého seba a ostatných.

Niektoré náboženstvá ponúkajú neskoršie spasenie, zatiaľ čo Scientológia ponúka istotu v konečné spasenie hneď.

4.2 Je Scientológia kult?2018-11-15T18:36:05+02:00

Nie.

Je to náboženstvo v tom najúplnejšom zmysle slova.

„Kultom“ sa väčšinou, v opovržlivom zmysle slova, myslí nejaké tajomstvo alebo uzavretá skupina s obmedzeným členstvom alebo záhadnou myšlienkou. Akademickí pracovníci zaoberajúci sa náboženstvami poukazujú na to, že tento termín sa stal skoro bezúčelným, pretože jeho moderné použitie odráža vzrastajúce predsudky voči náboženstvu.

Napríklad vládna správa v Belgicku označila Hasidických židov a dokonca i YWCA (Young Women´s Christian Association – Kresťanské spoločenstvo mladých žien) za „kulty“.

Na podobný zoznam dal francúzsky parlament aj baptistov.

Náboženstvá, ktoré sa rozrastajú a pretrvávajú pomáhajú ľuďom v ich duchovnom živote. K tomu, aby Scientológia túto úlohu splnila, jej duchovné písmo je úplne kodifikované, široko publikované a je dostupné pre kohokoľvek. Jej cirkev a misie sú vždy pre každého otvorené.

Scientológia je výnimočná tým, že nikomu nenakazuje, aby v niečo „veril“. Naopak, Scientológia verí, že každý človek by mal myslieť sám za seba. V Scientológii jedinec považuje za pravdivé to, čo osobne pozoroval a o čom vie, že je pre neho pravdivé.

Scientológia nie je autoritatívna, len ponúka technológiu, ktorú človek môže použiť, a potom sám usúdiť, či je pre neho účinná.

4.3 Je Scientológia niečo ako hypnotizmus, meditácia, psychoterapia alebo ďalšie duševné terapie?2018-11-15T18:35:52+02:00

Neexistuje tu akákoľvek podobnosť.

V skutočnosti práve na základe skúmania hypnotizmu a veľa ďalších duševných praktík, L. Ron Hubbard videl potrebu praktických odpovedí na problémy, ktoré sa týkajú človeka.

V knihe Dianetika: Moderná veda o duševnom zdraví napísal, že považuje hypnotizmus a psychoterapiu za nebezpečné a nepraktické. Skoro všetky ďalšie metódy, podľa ktorých sa riadi duševná veda, sa zakladajú na duševných princípoch, ktoré sa od princípov používaných v Scientológii značne líšia. Tieto praktiky sa k človeku správajú ako ku „veci“ určenej k poslušnosti a nie ako k duchovnej bytosti, ktorá môže nájsť odpovede na životné problémy a ktorá sa môže ohromne zdokonaliť.

1.5 Aké sviatky slávia Scientológovia?2018-11-21T17:04:34+02:00

Scientológovia na celom svete každý rok oslavujú niekoľko veľkých sviatkov, ktoré zahŕňajú Narodeniny zakladateľa L. Ron Hubbarda – 13. marca 1911, dátum prvej publikácie knihy Dianetika – 9. máj 1950, Deň auditorov, ktorý sa oslavuje na počesť všetkých auditorov (druhá nedeľa v septembri) a Výročie založenia Medzinárodnej asociácie Scientológov – 7. október.

1.9 Má Scientológia svojich duchovných?2018-11-21T17:04:47+02:00

Ako iné náboženstvá má aj Scientologická cirkev svojich duchovných, ktorí pomáhajú cirkevným farníkom na Scientologických náboženských službách.

Duchovní Scientológie sa môžu stať len tí, ktorí sa konkrétne zapíšu, úspešne absolvujú kurz pre duchovných a splnia požiadavky pre vysvätenie. Od všetkých Scientologických audítorov sa vyžaduje, aby boli vysvätení duchovní.

6.8 Stal sa L. Ron Hubbard Clearom?2018-11-21T18:16:01+02:00

Áno. Aby zmapoval cestu pre iných, musel sa ním stať sám.

7.1 Aké prínosy môže mať človek zo Scientológie?2018-11-15T18:52:27+02:00

V prehľade úspešných príbehov napísaných Scientológmi, existuje niekoľko všeobecných scenárov, ktoré sa opakujú. Jedným z nich je to, že veľa ľudí dosiahlo schopnosť komunikovať vo vzťahoch, či už z členmi rodiny a manželskými partnermi alebo i obyčajnými známymi. Ďalším je to, že sú oslobodení od stresu v práci a iných oblastiach svojho života. Posledným všeobecným prínosom je to, že vedia rozšíriť svoj potenciál a robiť veci, o ktorých si nikdy nemysleli, že sú možné.

7.2 Ako sa Scientológovia pozerajú na život?2018-11-15T18:52:18+02:00

Ako na hru.

Hru, v ktorej môže vyhrať každý. Scientológovia sú v pohľade na život optimisti a veria, že existuje nádej pre duševne zdravší svet a lepšiu civilizáciu a aktívne robia všetko, čo vedia, aby to dosiahli.

7.3 Aký je názor Scientológov na drogy?2018-11-15T18:52:05+02:00

Scientológovia považujú drogy za príčinu ničivých účinkov na človeka – fyzicky, mentálne a duchovne. Znižujú vedomie a obmedzujú schopnosti. Sú “riešením” pre nejaký iný problém, ktorý sa stal problémom sám.

Scientológovia neberú pouličné drogy ani psychické drogy meniace vedomie. Scientológovia, v prípade potreby, používajú predpísané lieky ako súčasť lekárskych programov od kompetentných lekárov, ale výsledkom auditingu zistili, že potrebujú brať lekárske lieky oveľa zriedkavejšie a rovnako také medikamenty ako napríklad antibiotiká účinkujú u nich oveľa rýchlejšie.

Pre viac informácií o drogách a ako sa dajú zvládnuť odporúčame knihu Čisté telo, čistá myseľ a Účinný detoxikačný program L. Rona Hubbarda.

7.4 Aký je systém Scientologickej etiky?2018-11-15T18:51:58+02:00

L. Ron Hubbard definoval etiku ako “rozum a opatrenie pre optimálne prežitie”.

V Scientológii je etika racionálny systém založený na určitom počte praktických pravidiel.

Pán Hubbard poznamenal: “Nečestné chovanie je proti prežitiu. Čokoľvek, čo spôsobuje deštrukciu jedincom, skupinám alebo marí budúcnosť rasy, je nerozumné a zlé.”

Človek už dlho požadoval spôsob, ktorým by sa mohol dať na tú pravú cestu. Už 500 rokov pred Kristom náboženské viery zistili, že spoveď človeka duchovne oslobodí od bremena hriechu.

V Scientológii bolo objavené, že spovedný typ auditingu – priznanie, pomáha človeku, ktorý zhrešil proti svojmu vlastnému etickému kódexu a etickému kódexu svojej skupiny, zbaviť sa bremena a opäť sa cítiť dobre ako jedinec a byť prispievajúcim členom skupiny.

L. Ron Hubbard napísal: “Žiadny človek, ktorý nie je čestný, nemôže byť slobodný – je vo svojej vlastnej pasci. Keď jeho činy nemôžu byť odhalené, potom je väzňom. Musí ich tajiť pred svojimi spoločníkmi a je otrokom vlastného svedomia.”

Naviac, k spovednému auditingu, Scientologický etický systém zahrňuje súbor technológie pomenovaný vzorce kondícií. Pán Hubbard objavil, že existujú rôzne stavy existencie, v ktorých človek funguje / “kondície” / a že existujú presné vzorce spojené s týmito fungujúcimi stavmi. Každý vzorec má určitý počet presných krokov.

Človek si môže určiť v akej kondícii alebo fungujúcom stave svojho života sa nachádza a aplikovať vzorce kondícií, aby sa dostal do vyššej (lepšej) kondície. Zatiaľ čo je to veľmi jednoduché, také akcie sú celkom mocné a umožnili miliónom ľudí zlepšiť kondície ich života spôsobmi, ktoré nikdy nepovažovali za možné. A toto sú len dva prostriedky z bohatstva etickej technológie, ktorá v Scientológii existuje.

Kompletné informácie o tomto predmete obsahuje kniha Úvod do Scientológickej etiky od L. Ron Hubbarda.

7.5 Čo je to E-meter a ako funguje?2018-11-15T18:51:49+02:00

E-meter je skrátený názov pre elektropsychometer.

Je to náboženský nástroj, používaný ako duchovné vodítko v auditingu. Používa ho jedine Scientologický duchovný, aby pomohol preclearovi (človek, ktorý je auditovaný) určiť a konfrontovať oblasti svojho duševného zmätku.

Samotný E-meter nerobí nič. Je to elektronický nástroj, ktorý meria duševný stav jedinca a napomáha presnosti a rýchlosti auditingu. E-meter nie je určeným alebo účinným nástrojom pre diagnostiku, liečenie alebo prevenciu akejkoľvek choroby. Kniha Porozumenie E-metra ponúka jednoduché vysvetlenie toho, ako E-meter funguje a čo naozaj meria. Aby človek pochopil, čo E-meter robí, je nutné pochopiť niektoré základné Scientologické pojmy.

Existujú tri základné časti človeka – myseľ, telo a thetan.

Thetan je nesmrteľná duchovná bytosť. On, thetan, obýva telo, ktoré je strojom, zloženým z uhlíku a kyslíka. Má myseľ, ktorá je zbierkou mentálnych obrázkových predstáv, ktoré vytvoril.

Tieto obrázky majú váhu a hmotu a môžu rušivo zasahovať človeka, keď je emočne rozrušený.

To je práve to, čo spôsobuje, že E-meter ukazuje rušivé pôsobenie takých obrázkov na telo.

E-meter púšťa do tela veľmi nízky elektrický prúd o napätí asi jeden a pol voltu. Je to približne množstvo prúdu, ktorý sa vyskytuje v priemerných náramkových hodinkách na baterky.

Keď človeka niečo napadne, pozerá sa na obrázok, opäť prežíva udalosť alebo keď posunie určitou časťou obrázku vo svojej mysli, pohybuje a mení aktuálnu mentálnu hmotu a energiu. Tieto zmeny v ľudskej mysli ovplyvňujú slabunký tok elektrickej energie, vyrábanej E-metrom, ktorá spôsobuje, že sa ručička na jeho stupnici začne pohybovať.

E-meter takto meria zmeny, ktoré spôsobuje duchovná bytosť vo svojej mysli i napríklad pohyb duševných hmôt okolo neho a je svojim charakterom náboženským nástrojom.

E-meter je používaný k tomu, aby pomohol človeku, ktorý je auditovaný, odhaliť pravdu. Určením miest duševného alebo duchovného rozrušenia E-meter pomáha preclearovi presne určiť to, na čo sa má v auditingu zamerať pozornosť.

7.6 Čo je to oddelenie sa?2018-11-15T18:51:30+02:00

Scientológ môže len s problémami dosahovať duchovný pokrok vo svojom auditingu alebo štúdiu, keď je v spojení s niekým, kto je utlačovateľský alebo nepriateľský voči Scientológii alebo voči jej zásadám. Môže sa vďaka Scientológii cítiť lepšie, ale potom môže stratiť svoje prínosy a uvedomenia, pretože je znehodnocovaný nepriateľskou osobou. Aby to vyriešil, buď zvládne nepriateľstvo danej osoby pravdivými údajmi o Scientológii alebo ako posledná možnosť, keď všetky pokusy ju zvládnuť zlyhali, od tejto nepriateľskej osoby sa oddelí.

V roku 1983 L. Ron Hubbard jasne definoval dva termíny, „oddeliť sa“ a „zvládnuť“, týkajúce sa tohto predmetu.

Termín „zvládnuť“ najbežnejšie znamená urovnať situáciu s inou osobou použitím technológie komunikácie.

Termín „oddelenie“ je definovaný ako seba-určené rozhodnutie uskutočnené človekom, že už nebude viac spojený s niekým iným. Je to prerušenie komunikačnej línie.

Základný princíp zvládania alebo oddelenia sa existuje v akejkoľvek skupine a ani tá naša nie je výnimkou.

Je to podobne ako v jednaní zo zločincom. Keď nie je zvládnutý, spoločnosť podnikne jediné riešenie: Odlúči zločinca od spoločnosti. Inými slovami, odstránia chlapíka zo spoločnosti a dajú ho do väzenia, pretože nezvláda svoj problém. Lebo inak neprestane páchať kriminálne činy voči ostatným.

Človek, ktorý sa oddelí, jednoducho uplatňuje svoje právo komunikovať alebo nekomunikovať s určitou osobou. Je to jedno z najzákladnejších práv človeka.

Ale komunikácia je dvojcestná, povedal pán Hubbard. “Keď má niekto právo komunikovať, potom musí mať rovnaké právo neprijímať komunikáciu od iného človeka. To je konečný dôsledok práva komunikovať, ktorý nám dáva právo na súkromie.”

Ďalším príkladom je manželstvo: V monogamnej spoločnosti je taká dohoda, že človek bude žiť v manželstve v dobe jeho trvania iba s jedným človekom. Keď jeden z partnerov, povedzme manžel, začne mať vzťah na druhej dynamike s inou osobou než s manželkou, jeho žena má právo trvať buď na tom, aby táto komunikácia skončila, alebo ukončiť manželstvo.

V tomto prípade by malo byť pre manželku optimálnym riešením vyriešiť situáciu komunikáciou tak, aby svojho manžela, ktorý porušuje dohody, zvládla. Keď to ale nie je možné, potom nemá manželka inú možnosť než sa oddeliť (jednoducho prerušiť manželské komunikačné línie rozvodom). Urobiť niečo iné znamená len katastrofu, pretože manželka je spojená s niekým, kto je nepriateľský k pôvodným dohodám, na ktorých bolo ich manželstvo založené.

S technológiou zvládania alebo oddelenia nerobia Scientológovia nič iné než ktorákoľvek iná spoločnosť, skupina alebo manželstvo už po tisíce rokov.

7.7 Čo to znamená “utlačovateľská osoba”?2018-11-15T18:51:22+02:00

Podľa L. Ron Hubbarda je “utlačovateľská osoba” osoba, ktorá sa snaží utlačovať alebo potlačovať akúkoľvek zlepšovaciu činnosť alebo skupinu. Utlačovateľská osoba utlačuje iných ľudí vo svojom okolí. Je to osoba, o chovaní ktorej sa súdi, že je deštruktívna.

Dobre známymi príkladmi sú také osobnosti ako Napoleon či Hitler.

Pán Hubbard zistil, že utlačovateľská osobnosť zvaná tiež antisociálna osobnosť, má výrazné antisociálne vlastnosti.

Základná príčina toho, že sa antisociálna osobnosť chová tak, ako sa chová, spočíva v skrytom strachu z ostatných. Pre takú osobu je každý iný človek nepriateľom, ktorý musí byť buď skryto alebo otvorene zničený. Je to jej utkvelá predstava, že jej prežitie samo osebe závisí na “držaní iných dole” alebo “udržovanie ľudí v nevedomosti”. Keby niekto sľuboval, že urobí iných ľudí silnejšími a optimistickejšími, antisociálna osobnosť by trpela najvyššou agóniou osobného ohrozenia. Preto sa utlačovateľská osobnosť snaží o to, ako vyvádzať ľudí z miery, sústavne podkopávať, ničiť, rozširovať zlé správy a špiniť a ohovárať Scientológiu a Scientológov.

Antisociálna osobnosť je proti tomu, o čom Scientológia je – o pomoci ľuďom, aby sa stali schopnejšími a o zlepšovaní stavov v spoločnosti. Pre dobro cirkvi a ľudí v nej je taká osoba oficiálne označená za utlačovateľskú osobu, takže ostatní ľudia budú vedieť, že sa s ňou nemajú stýkať.

Pre lepšie porozumenie utlačovateľským osobám a ich zvládanie, vám odporúčame knihu Úvod do Scientologickej etiky.

7.8 Čo to znamená „klírovať planétu“?2018-11-15T18:51:07+02:00

To znamená, že Scientológovia chcú vyčistiť planétu od šialenstva, vojny a zločinu a vytvoriť na nej civilizáciu, v ktorej existuje duševné zdravie a mier. Aby sa to mohlo dosiahnuť, musí pomôcť ľuďom zbaviť sa ich vlastných individuálnych duševných chorôb a znovu získať vedomie o tom, že sú vo svojej podstate dobrí.

7.9 Čo znamenajú termíny preclear, študent a auditor?2018-11-15T18:50:59+02:00

Preclear je niekto, kto dostáva Scientologický alebo dianetický auditing na svojej ceste k tomu, aby sa stal Clearom. Vďaka auditingu zisťuje viac o sebe a o živote.

Študent je niekto, kto podrobne číta, aby sa naučil a potom používal materiály, ktoré študoval. Človek študuje Scientológiu pre seba a používa ju presne ako je stanovené. Potom si tvorí vlastné závery o tom, či zásady, ktoré sa naučil sú alebo nie sú pre neho správne a funkčné.

Auditor je dianetickým alebo Scientologickým odborníkom v technológii auditingu. Auditor znamená “niekto, kto počúva” (z lat. audere). Auditor počúva a odhaduje, používajúc štandardnú technológiu pre preclearov, aby im pomohol dosiahnuť schopnosti, ktoré sú určené v Tabuľke klasifikácie, stupňov a vedomia. Práca auditora spočíva v požiadaní precleara aby sa na nejakú vec pozrel a potom ho nechal ho to urobiť.

7.10 Je Scientológia sekta?2018-11-15T18:50:40+02:00

Pokiaľ sa domnievate, že moderné používanie slova sekta znamená elitné tajnostkárstvo a nekritický fanatizmus, potom zvážte to, že Scientológia je najrýchlejšie rastúce náboženstvo v súčasnosti na svete.

Materiály, ktoré zahrňujú Scientologické písomnosti, sú úplne kodifikované, všeobecne publikované a sú k dispozícii komukoľvek. Cirkvi a misie sú otvorené pre verejnosť sedem dní v týždni. Ktokoľvek ich môže navštíviť a dozvedieť sa pre svoju informáciu, o čom celá Scientológia je.

Scientológia je jedinečná v tom, že neobsahuje žiadne dogmy a jej stúpencom sa neprikazuje veriť ani nie sú nútení čomukoľvek “veriť”.

V Scientológii je pre človeka pravdivé jedine to, čo sám pozoroval a zistil, že je pre neho pravdivé.

Scientológia je technológia, ktorú môže človek používať a vďaka ktorej môže objaviť pre seba jej funkčnosť.

Scientológovia pochádzajú zo všetkých spoločenských postavení a povolaní; od učiteľov k podnikateľom, lekárom, ženám v domácnosti, umelcom, inžinierom, zdravotným sestrám, stavebným robotníkom, známymi osobnosťami, obchodnými a administratívnymi zamestnancami, sekretárkam, atlétom, civilným zamestnancom a veľa ďalším.

Cirkev a jej aktivity majú ďaleko od tajnostkárstva, nie je nič mystické na Scientológii alebo jej členoch alebo jej metódach. Vedúce osobnosti cirkvi sú v úzkom kontakte s členmi. Majú každoročne na starosti určité množstvo brífingových akcií, ktoré navštevujú desaťtisíce ľudí.

Scientológovia aktívne zlepšujú svoje manželstvá, sú zúčastnení, angažovaní, viditeľní a výkonní.

V skutočnosti neexistuje žiadne dnešné náboženstvo, ktoré by nebolo nepriateľskými záujmami označené v určitom smere vo svojich dejinách za sektu. Nacisti považovali Židov a východoeurópske náboženské spoločenstvá za sekty.

Ešte skôr považovali rímski panovníci kresťanské spoločenstvo za sektu. Dejiny nás naučili dávať si pozor na tých, ktorí by označili akúkoľvek náboženskú skupinu za sektu. Je to tradične prvý krok pred masovým prenasledovaním a je vždy prehlásením nepoučených a neinformovaných jedincov, zvyčajne so zlými motívmi, ako nám jasne ukazujú nacistické dejiny.

7.11 Máte v Scientológii nejaké špeciálne diétne zákony alebo pravidlá proti fajčeniu, alebo pitiu alkoholu?2018-11-15T18:49:32+02:00

Nie. Nie sú vôbec žiadne diétne zákony a žiadne všeobecné zákazy proti fajčeniu alebo pitiu.

Jediné hlavné smernice v Scientológii hovoria, že nie je dovolený alkohol pred alebo po dobu auditovacích sedení a že nie je dovolené žiadne pitie alkoholu pred alebo počas doby štúdia. Účinky alkoholu by znemožnili dosiahnutie prínosov, ktoré môže človek mať z auditingu alebo zo štúdia.

Fajčenie je zakázané v študovniach alebo v dobe auditingových sedení, pretože by to mohlo rušiť niekoho alebo ostatných. Pravidlá pre chovanie študenta sú vypracované v cirkevnej smernici nazvanej “Vedenie študenta k prijateľnému chovaniu”.

7.12 Musí človek v Scientológiu veriť?2018-11-15T18:49:11+02:00

Nie. Neočakáva sa, že človek bude veriť v Scientológiu. Očakáva sa jedine, že bude študovať a používať jej údaje a že sám vyskúša či pre neho fungujú.

Citujem L. Ron Hubbarda : “Čokoľvek, čo pre vás pravdivé nie je pravdivé, keď to starostlivo študujete, nie je pravdivé.”

7.13 Musí sa človek v Scientológii vzdať svojej individuality?2018-11-15T18:48:57+02:00

Nie.

Ľudia sú jedineční dokonca hoci majú určité problémy a aberácie spoločné.

Keď sa oddelia od tej časti mysle, ktorá funguje na báze podnetu a reakcie, stanú sa viac sami sebou, unikátnejší, individuálnejší a naučia sa veriť si. V podstate Scientológia povzbudzuje to, že človek si je viac vedomý samého seba a je schopný vyjadriť svoje vlastné unikátne bytie.

Scientológia človeka učí udržovať si a hájiť osobnú integritu a naplno sa rozvíjať ako jednotlivec.

7.17 Prečo sa Scientológovia zdajú niekedy tak odhodlaní v tom, čo robia?2018-11-15T18:48:06+02:00

Keby ste mali šancu tak ohromne zmeniť seba i civilizáciu, javili by ste o to rovnaký záujem.

7.18 Snaží sa Scientológia aktívne získavať členov?2018-11-15T18:47:52+02:00

Áno. Scientológovia dávajú technológiu všeobecne k dispozícii iným ľuďom, pretože chcú, aby mali rovnaké prínosy, aké prežili oni sami. Cirkev chce, aby viac ľudí poznalo a používalo diela L. Ron Hubbarda a aktívne a presne to propaguje.

7.20 Zaoberá sa Scientológia vymývaním mozgov alebo kontrolou mysle2018-11-15T18:46:30+02:00

Nie. V skutočnosti to, čo robíme, je presný opak. Oslobodzujeme ľudí a umožňujeme im, aby mysleli slobodne.

Milióny členov Scientológie z doslova všetkých profesií sú toho svedkom pre svoje pozitívne prínosy, ktoré mali zo Scientológie. Spoločným rysom príbehu ich osobného úspechu je to, že teraz kontrolujú svoj život viac než kedykoľvek predtým.

V podstate bol L. Ron Hubbard jedným z prvých, kto objavil experimenty so skutočnou kontrolou mysle a jej vymývaním militaristickými a výzvednými agentúrami Spojených štátov v II. Svetovej vojny a po nej.

L. Ron Hubbard nazval tieto techniky „pain – drug – hypnosis“, čiže PDH.

Vo svojej knihe Veda o prežití z roku 1951, pán Hubbard napísal:

„Existuje iná forma hypnotizmu… Táto forma bola starostlivo strážená a uchovaná v tajnosti určitými vojenskými a výzvednými organizáciami. Je to strašná vojnová zbraň a môže sa oveľa viac použiť v ovládnutí spoločnosti než atómová bomba. To nie je žiadne preháňanie skutočnosti. Rozsiahlosť tejto formy hypnózy v špionážnej práci je v dnešnej dobe tak veľká, že je dávno preč doba, kedy by ľudia mali byť kvôli tomu znepokojení. K odhaleniu tohto druhu hypnózy bol potrebný dianetický procesing. Inak by bola hypnóza typu „bolesť – droga – hypnóza“ z dohľadu, nepodozrievaná a neznáma.“

Nielen, že odhalil tak očividné deštruktívne experimentovanie, ale technológia, ktorú vyvinul, nazvaná Dianetika, mohla zrušiť účinky PDH a oslobodiť človeka z pazúrov ovládania mysle.

Až po rokoch sa pán Hubbard dozvedel o týchto vládou podporovaných experimentoch psychiatrického ovládania mysle. Dokumenty vydané na základe Aktu slobody informácií podrobne vylíčili do akého rozsahu boli tieto techniky používané.

V priebehu rokov Scientologická cirkev odhalila početné príklady vymývania mozgov a praktiky ovládania mysle, také ako boli príklady zahrnuté do takzvaného “deprogramovania”.

V týchto prípadoch boli ľudia zajatí a prinútení zrieknuť sa vybranej náboženskej alebo politickej skupiny, zvyčajne použitím formy nátlaku, odoprením jedla alebo spánku a niekedy i pomocou drog.

Tieto praktiky sú v úplnom rozpore s cieľmi Scientológie, ktoré majú oslobodiť človeka a vrátiť mu schopnosť riadiť svoj vlastný život.

8.1 Ako je Scientológia organizovaná?2018-11-15T18:54:40+02:00

Existuje „Materská cirkev“, ktorou je Medzinárodná Scientologická cirkev. Havné sídlo má v Los Angeles. Je zodpovedná za cirkevné vedenie zvyšku Scientologických cirkví na celom svete, ktoré sú organizované systémom hierarchie nie nepodobným katolíckej cirkvi.

8.2 Čo je to Sea organizácia?2018-11-15T18:54:33+02:00

Sea organizácia zvyčajne zmieňovaná ako Sea Org je náboženský rád, ktorý existuje v rámci formálnej štruktúry cirkvi. Skladá sa z najoddanejšieho Scientologického personálu, ktorý sa rozhodol zasvätiť svoj život dodávaniu a expanzii Scientológie.

Sea organizácia nemá žiadnu samostatnú spoločenskú štruktúru alebo totožnosť a jej členovia pracujú pre rôzne iné Scientologické cirkvi a podliehajú ako všetci ďalší zamestnanci tejto cirkvi príkazom a inštrukciám správnej rady.

Sea Org bol založený v roku 1967 a naraz fungoval na určitom množstve lodí.

Bol založený na pomoc L. Ron Hubbardovi s výskumom skorších civilizácií a aby robil dohľad nad organizáciami Scientologickej cirkvi po celom svete kvôli zachovaniu expanzie Scientológie. Je rovnako poverený dodávaním pokročilých Scientologických služieb.

Sea organizácia si ponecháva svoje meno na oslavu skutočnosti, že život zakladateľa bol spojený hlavne s morom. Existuje, aby pomohla udržovať funkčnosť Scientológie.

8.3 Čo je to Servisná organizácia Flag Ship?2018-11-15T18:54:21+02:00

Servisná organizácia Flag Ship (angl. Flag Ship Service Organization – FSSO) sídli na palube lode 450 stôp dlhej, pomenovanej Freewinds a je pokročilým náboženským miestom, kde sa dodáva Scientológom auditing na úrovni pomenovanej Nové OT VIII a špecializované štúdium.

8.4 Čo je to Servisná organizácia Flag?2018-11-15T18:54:13+02:00

Servisná organizácia Flag, (angl. Flag Ship Organization – FSO), často zmieňovaná ako „Flag“, sídli na Floride v Clearwater, USA.

Dodáva pokročilé duchovné štúdium a auditing. Ponecháva si svoje meno z dní, keď bolo používané k pôsobeniu z admirálskej lode Apollo (“Flag” znamená v navigačnom zmysle “admirálska loď alebo loď, ktorá dáva príkazy iným lodiam”).

8.5 Čo je Úrad pre zvláštne záležitosti?2018-11-15T18:54:04+02:00

Úrad pre zvláštne záležitosti, (angl. Office of Special Affairs – OSA), sa zaoberá právnymi záležitosťami cirkvi. Rovnako zverejňuje fakty o práci Scientológie v oblasti zlepšovania spoločnosti, informuje vládu, médiá, iné náboženstvá a ostatné skupiny s podobnými záujmami ako má cirkev. OSA rovnako dohliada na cirkevné programy spoločenskej reformy, medzi ktorými sú tie, ktoré efektívne zvládajú porušovanie ľudských práv človeka.

8.6 Čo Scientologická cirkev alebo misia v skutočnosti robí?2018-11-15T18:53:57+02:00

K hlavným aktivitám Scientologických cirkví a misií patrí školenie Scientologických duchovných a poskytovanie auditingu. Cirkev rovnako vykonáva nedeľné služby, svadby, pohreby a krst a dodáva iné cirkevné služby. Cirkev pomáha človeku, aby sa stal schopnejším pomôcť sám sebe aj iným. To je dosahované štúdiom a auditingom.

8.7 Čo sú to poľní členovia personálu?2018-11-15T18:53:48+02:00

Poľní členovia personálu (angl. Field Staff Members – FSMs) sú jednotliví Scientológovia, ktorí šíria Scientológiu, poskytujú knihy tím priateľom, členom rodiny a kolegom; ktorí majú záujem a privádzajú (alebo vyberajú) ľudí pre cirkev. Sú menovaní svojou najbližšou organizáciou. Pretože oni sami mali prínosy z Dianetiky a Scientológie, prirodzene sa o ne chcú podeliť s ostatnými.

8.8 Je pravda, že ľudia v Sea orgu podpisujú zmluvu na miliardu rokov?2018-11-15T18:53:39+02:00

Áno, je to pravda. Je to symbolický dokument, ktorý podobne ako sľuby zasvätenia v iných náboženstvách a organizáciách slúžia ako prejav večného záväzku človeka cieľom, účelom a zásadám Scientologickej relígie. Členovia Sea orgu zasvätili svoje životy práci pre tieto ciele a pre svet bez vojny, drog, zločinu a negramotnosti.

8.9 Kde sídli Scientologická cirkev?2018-11-15T18:53:26+02:00

Scientologické cirkvi a misie existujú po celom svete. V rôznych krajinách je naozaj veľa cirkví a ešte ďaleko viac misií.

8.10 Koľko ľudí pracuje v Scientologickej cirkvi?2018-11-15T18:53:16+02:00

Počet zamestnancov je v každej cirkvi rôzny. Malé cirkvi ich majú aj 20 a veľké viac než 500.

8.11 Prečo je všetko v Scientológii chránené autorským právom a ochrannou známkou?2018-11-15T18:53:08+02:00

Scientológia a Dianetika sú technológie, ktoré fungujú, keď sú používané presne. Keď sú pozmenené, výsledky nie sú také isté.

Z tohto dôvodu je technológia chránená autorským právom a slová a symboly reprezentujúce túto technológiu sú chránené ochrannou známkou. Za týchto okolností nikto nemôže niečo prekrucovať, pretože to naozaj nie je štandardná Scientológia a Dianetika.

V skutočnosti sa veľa ľudí snažilo okrádať a ťažiť z technológie Dianetiky a Scientológie…

Tieto odbory boli vyvinuté pre duchovnú spásu a nie pre niečie osobné obohatenie. Vďaka vlastníctvu týchto chránených názvov a autorských práv cirkev zabráni akciám so zlým zámerom.

8.12 Prečo má Scientológia svojich duchovných? Sú všetci Scientológovia duchovní?2018-11-15T18:52:52+02:00

Scientologická cirkev má svojich duchovných, ktorí dodávajú Scientologické náboženské služby členom cirkvi. Len tí, čo sa výslovne zapísali do Scientologického duchovného kurzu a absolvovali ho (vrátane nevyhnutných podmienok) a spĺňajú požiadavky pre vysvätenie sú Scientologickými duchovnými.

8.13 Scientológia je filozofia. Prečo musí byť organizovaná?2018-11-15T18:52:39+02:00

Scientológia je aplikovaná náboženská filozofia. Organizácia je potrebná preto, aby sa dala technológia k dispozícii ľuďom a učila ich používať ju.

9.1 A čo je s tými, ktorí si nemôžu dovoliť dávať peňažné dary za služby?2018-11-16T10:31:45+02:00

Medzi Scientologickými cirkvami existuje bezplatné Scientologické centrum, kde tí, ktorí si nemôžu dovoliť peňažné dary, môžu dostať zdarma auditing od študentov, ktorí sa trénujú za scientologických duchovných.

Veľa Scientologických služieb je zdarma a vedomosti sú prístupné všetkým ľuďom.

Sú tam tiež knihy a bezplatné prednášky pre verejnosť, nedeľné bohoslužby a iné náboženské služby, na ktoré nie sú žiadne náklady. Knihy je možné dostať v miestnej oblasti buď v Scientologickej cirkvi, verejnej knižnici alebo miestnej knižnici.

Je však zaujímavé, že akonáhle sa človek stane viac príčinou vďaka používaniu Scientologickej technológie vo svojom živote, zvyčajne nepotrebuje alebo nechce bezplatné služby veľmi dlho.

Stane sa schopným udržať si dobré zamestnanie a tým pádom schopným zaplatiť výmenou za služby, ktoré chce.

Duchovní v tréningu môžu dostať zdarma auditing od iných študentov, zatiaľ čo sa venujú svojmu štúdiu.

9.2 Ako je platený Scientologický personál?2018-11-16T10:31:36+02:00

Plat sa čas od času a v rôznych cirkvách líši. Zamestnanci sú platení úmerne k množstvu peňažných darov, ktoré dostávajú ich jednotlivé organizácie. Zamestnanci tiež majú pod kontrolou, koľko vyprodukujú na základe toho, ako dobre každý z nich vykonáva svoju prácu.

Scientologický personál rozhodne nie je motivovaný peniazmi a v žiadnom prípade v žiadnej cirkevnej štruktúre nie je platený prehnane. Scientologickí zamestnanci sú motivovaní túžbou pomáhať a nie zbohatnúť.

9.3 Je cirkev zisková?2018-11-16T10:31:26+02:00

Nie. Scientologické cirkvi sú neziskové organizácie, pretože peňažné dary sa všetky vracajú späť na podporu a expanziu Scientológie.

9.4 Prečo človek musí dávať peňažné dary jednotlivým organizáciám za ich služby?2018-11-15T18:55:19+02:00

Scientológické cirkvi a misie sú samostatné spoločnosti a majú oddelené finančné záznamy. Peňažné dary, ktoré prichádzajú do každej cirkvi za služby dodané touto cirkvou, musia byť samostatne uložené v banke a musia sa viesť presné záznamy v náväznosti s účtovnými postupmi a zákonmi danej krajiny.

9.5 Prečo dávajú Scientológovia peňažné dary?2018-11-15T18:55:03+02:00

Niektoré cirkvi majú systém desiatkov, iné od svojich členov požadujú, aby platili nájomné za miesto, náboženské obrady a služby.

V Scientologickej cirkvi členovia dávajú peňažné dary na auditing alebo na štúdium, ktoré chcú získať. Tieto príspevky Scientológov sú základným zdrojom finančnej podpory cirkvi a fondu všetkých programov spoločenstva a Scientologických aktivít pre zlepšenie spoločnosti.

Od Scientológov sa nepožaduje, aby odovzdávali desiatky alebo dávali peňažné dary.

V ideálnom prípade by mali byť dianetické a Scientologické služby zdarma a všetci Scientológovia by si to priali. Ale to nie je životná realita.

Keď si človek uvedomí náklady na dodanie jedinej hodiny auditingu, ktorý vyžaduje značne vyškolených odborníkov a náklady na mimoriadne výdaje udržovania cirkevných pozemkov s budovami, potreba peňažných darov je zrazu jasná.

Systém peňažných darov v Scientológii je najspravodlivejší, pretože tí, ktorí používajú vybavenie cirkvi, sú tými, čo najviac rovno prispievajú na náklady, na údržbu a na jej nepretržitú existenciu. Samozrejme, že sa neočakávajú žiadne peňažné dary od tých, čo nedostávajú auditing alebo neštudujú. Brány cirkvi sú vždy otvorené pre tých, ktorí si prajú dozvedieť sa viac o filozofii Scientológie, či už budú ich členmi alebo nie.

Sú tam nahrané prednášky L. Ron Hubbarda, úvodné prednášky, k dispozícii sú knihy, ľudia k zodpovedaniu otázok a samozrejme najtradičnejšie cirkevné aktivity ako nedeľné bohoslužby, kázanie, svadby, krst, pohreb, teda všetko, čo je poskytované bez akýchkoľvek potrebných peňažných darov.

Scientológia nemá stáročia hromadený majetok a bohatstvo ako iné náboženstvá.

Musí si nájsť vo svete svoju cestu podľa ekonomiky dnešnej spoločnosti.

Peňažné dary Scientológov udržujú fungujúcu cirkev v činnosti, financujú jej všeobecné programy spoločenskej reformy, robia Scientológiu známou pre ľudí, ktorí by možno inak nikdy nemali príležitosť mať ju k dispozícii a používať, a pomáhajú tvoriť šťastné a príjemné prostredie pre každého.

12.1 Kedy môžem začať študovať kurz Scientologického duchovného?2018-12-06T17:46:28+02:00

Tento kurz môže študovať ktorýkoľvek Scientológ, ktorý študuje Scientológiu alebo Dianetiku. Tento kurz poskytuje zhodnotenie najväčších svetových náboženstiev, pôvod náboženstiev a filozofie Scientológie, Scientologické etické kódexy a cirkevné ceremónie. Človek sa rovnako naučí dodávať služby a vykonávať základné povinnosti duchovného.

12.4 Ako sa líši štúdium Scientológie a Dianetiky od štúdia filozofie alebo iných náboženstiev?2018-12-06T17:47:06+02:00

Hlavný rozdiel je v tom, že štúdium Scientológie a Dianetiky dáva človeku prostriedky pre praktické použitie v živote. Zatiaľ čo štúdium iných filozofií alebo náboženstiev môže poskytnúť zaujímavé informácie, jedine v Scientológii dostane človek presné prostriedky, ktoré potrebuje, aby zmenil a zlepšil svoje životné podmienky.

12.5 Čo by mal človek začať študovať ako prvé?2018-12-06T17:47:21+02:00

Prvým krokom, ktorý by mal človek urobiť vo svojom štúdiu Scientológie, je prečítať si knihu Dianetika: Moderná veda o duševnom zdraví alebo Scientológia: Základy myslenia.

Môže to študovať na korešpondenčnom kurze, ktorý je určený k tomu, aby pomohol človeku pochopiť úplné základy kníh L. Ron Hubbarda a aby sám pre seba zistil, čo Scientológia je.

Lekcia kurzu sa ukončí a pošle poštou odbornému asistentovi korešpondenčného kurzu, ktorý ich ohodnotí a informuje študenta spiatočnou poštou aké je jeho hodnotenie a o akýchkoľvek častiach tejto knihy, ktoré by nepochopil.

Po ukončení knihy alebo externého kurzu by mal ísť do cirkvi a navštíviť jedného z registrátorov z Divízie pre verejnosť, ktorý mu môže pomôcť rozhodnúť sa, ktorý kurz by mal urobiť ako ďalší.

Je k dispozícii veľa rôznych služieb. Napríklad existuje veľa kurzov pre zlepšenie života na tému manželstva, detí, práce, vzťahov s inými ľuďmi a osobnej integrity. Tie pomáhajú človeku pohnúť sa v určitej životnej oblasti zo stavu efektu do stavu príčiny.

Alebo je tu Hubbardov Dianetický Seminár, ktorý využíva techniky dianetického auditingu založenej na Dianetike: Modernej vede o duševnom zdraví, poskytujúc človeku toľko dianetického auditingu, koľko chce a dávajúc mu skúsenosti s aplikovaním Dianetiky na iných ľuďoch.

Je tu tiež kurz Komunikáciou k úspechu, ktorý učí základným komunikačným schopnostiam, ktoré človek potrebuje, aby bol úspešný v spoločnosti alebo v iných situáciách.

Konkrétne je najlepšie pohovoriť si s človekom, aby sa zistilo, ktorý z množstva dostupných kurzov je najvhodnejší pre to, čo chce človek vo svojom živote zvládnuť alebo zlepšiť.

12.6 Čo môže človek získať zo Scientologických a Dianetických kurzov?2018-12-06T17:47:27+02:00

Štúdium dáva človeku poznatky a prostriedky na lepšie zvládanie života. Základným údajom v Scientológii je, že to, čo sa človek naučí je hodnotné iba do takej miery, do akej to môže byť použité a keď to človeku pomáha lepšie si viesť v živote.

A z tohto dôvodu je Scientológia správne pomenovaná ako aplikovaná náboženská filozofia.

Informácie a technológia, ktoré sa človek učí, nie sú určené len pre zvýšenie jeho chápania (aj keď to sa rozhodne stane tiež), ale sú pre POUŽÍVANIE.

I keď sa mnohí Scientológovia stali praktikujúcimi duchovnými, mnohí ďalší jednoducho používajú tieto údaje vo svojom každodennom živote, v zamestnaní a u svojich priateľov a členov rodiny. Podávajú správy o tom, že vedia lepšie čeliť životu, ich schopnosti sa zvýšili a sú šťastnejší, pretože víťazia v životnej hre.

12.8 Kedy skutočne získam skúsenosti s auditovaním ostatných?2018-12-06T17:47:32+02:00

Po každom väčšom študijnom kurze v Scientológii nasleduje internship (prax). Je to obdobie auditovania ostatných pod dohľadom technického experta. Týmto spôsobom sú auditorské schopnosti vybrúsené na veľmi vysokú úroveň odbornej dokonalosti.

12.10 Sú supervízori Scientologických kurzov vysokoškolsky vzdelaní?2018-12-06T17:47:39+02:00

Podľa demografických prieskumov veľká časť Scientológov ukončila vysokú školu alebo univerzitu. Mimochodom to nie je nevyhnutná podmienka pre to, aby sa niekto stal supervízorom Scientologických kurzov.

V Scientológii existuje veľmi presná technológia, ako kontrolovať a úspešne pomáhať študentom po dobu ich kurzov. Všetci supervízori Scientologických kurzov sú vyškolení v tejto technológii, aby zaistili, že študenti získajú zo svojho štúdia čo najviac.

13.1 Ako auditing zvláda fyzickú bolesť alebo nepokoj?2018-11-16T10:27:01+02:00

Dianetický auditing sa používa, aby pomohol zvládnuť fyzické bolesti alebo nepokoj pochádzajúci z reaktívnej mysle.

13.2 Aký je v Scientológii rozdiel medzi cestou auditingu a cestou štúdia?2018-11-16T10:26:52+02:00

Odkaz na Tabuľku klasifikácie, postupu a vedomia najlepšie vysvetlí rozdiel medzi týmito dvoma spôsobmi.

Na pravej strane tejto tabuľky sú rôzne stupne, ktorými človek prechádza, keď dostáva auditing. Každý stupeň v zozname má stĺpec pre „získanú schopnosť“, ktorý popisuje zvýšené úrovne vedomia a schopnosti dosiahnuté na každom stupni. V auditingu človek pracuje smerom k zlepšeniu seba samého a k získaniu poznania a obnovenia svojej duchovnej prirodzenosti a schopností. Dosahuje to po gradiente (postupné priblíženie sa k niečomu, krok za krokom), takže tieto stavy bytia, ktoré sú zdanlivo „príliš vysoko nad človekom“ môžu byť dosiahnuté s relatívnou ľahkosťou.

Ľavá strana tabuľky popisuje postupné kroky štúdia, pri ktorých človek získava poznatky a schopnosti potrebné k auditovaniu iných na každej úrovni. Každý kurz na zozname zahrňuje popis predmetu, ktorý je na tej úrovni študovaný. V štúdiu sa človek učí o rôznych aspektoch života za účelom pomoci druhým.

Tieto dve rozdielne cesty sú súbežné. Optimálne je, keď človek ide oboma cestami. Tabuľka je pre človeka vodítkom od tej doby, čo sa po prvýkrát zoznámil so Scientológiou a ukazuje mu základné poradie, v ktorom dostane auditing a štúdium.

13.3 Čo môže napraviť auditing?2018-11-16T10:22:11+02:00

Auditing nie je záležitosťou nápravy vecí v tradičnom zmysle slova.

Auditing sa nerobí preto, aby sa dalo do poriadku telo alebo aby sa vyliečilo čokoľvek fyzické a takisto E-meter nič nelieči.

Avšak v procese auditingu, v ktorom sa človek stáva šťastnejším, schopnejším a viac si uvedomujúcim seba ako duchovnú bytosť, choroby, ktoré majú psychosomatický pôvod (znamená to, že myseľ robí telo chorým) často zmiznú.

13.4 Čo získam auditingom?2018-11-16T10:22:02+02:00

Scientologický auditing je dodávaný v špecifickom poradí, ktoré zvláda závažnejšie bariéry, na ktoré ľudia narážajú, keď sa snažia dosiahnuť svoje ciele. Keď dostanete auditing, začnete poznávať, že sa meníte a vaše pohľady na život sa zlepšujú a že sa stávate schopnejším.

V Scientológii vám nebude povedané, kedy ste skončili auditing – vy to budete vedieť sami, pretože iba vy môžete presne vedieť, čo prežívate. To vám dáva istotu, že ste dosiahli to, čo chcete dosiahnuť z každého auditingu.

Nepochybne dôjde k preukázateľným alebo viditeľným zmenám. Môže sa zvýšiť vaše IQ, môžete vyzerať zdravšie a šťastnejšie a ľudia môžu mať poznámky k tomu ako spokojne vyzeráte, alebo ako si lepšie vediete vo svojom zamestnaní. Takéto výsledky sú produktami auditingu. Každý človek pozná, kedy ich dosiahol.

13.5 Funguje auditing skutočne vo všetkých prípadoch?2018-11-16T10:19:49+02:00

Dianetické a Scientologické technológie sú veľmi presné a dobre overené postupy, ktoré fungujú v 100% prípadoch, u ktorých sú štandardne používané.

Jedinou podmienkou je to, že preclear tam musí byť z vlastného rozhodnutia a musí dodržovať po dobu auditingu pravidlá pre preclearov, aby boli zaistené optimálne výsledky.

Cirkev nedáva žiadne záruky výsledkov, pretože auditing je niečo, čo vyžaduje aktívnu účasť človeka samotného. Auditing nie je niečo, čo sa človeku robí, je to niečo, čo sa robí a človek sa toho aktívne zúčastňuje.

13.6 Je v poriadku brať akékoľvek drogy, keď ste v Scientológii?2018-11-16T10:19:29+02:00

Okrem antibiotík a iných lekárom predpísaných liekov, nie. Užívanie akýchkoľvek iných drog, ako sú pouličné drogy alebo psychiatrické drogy, je zakázané.

Ak má niekto zdravotné alebo zubné problémy vyžadujúce si liečenie a praje si brať nejaké lieky iné než antibiotiká, mal by informovať zodpovedajúceho člena personálu a konzultovať to so svojim lekárom, alebo zubárom.

Drogy sa väčšinou berú kvôli úniku z nežiaducich emócií, bolesti alebo vnemov.

V Scientológii sa rieši príčina týchto nežiaducich stavov a ľudia nemajú potrebu alebo túžbu po drogách. Drogy otupujú ľudí a robia ich menej vnímavými. Cieľom Scientológie je urobiť ľudí bystrejšími a vnímavejšími.

Drogy sú v podstate jedy. Malé množstvo môže pôsobiť ako stimulátor, alebo ako sedatívum, ale väčšie množstvo pôsobí ako jed. Drogy tiež otupujú ľudské zmysly a pôsobia na reaktívnu myseľ, takže osoba stráca kontrolu a je viac ovplyvňovaná svojou reaktívnou mysľou, čo je veľmi nežiadúci stav.

Navzdory tvrdeniam psychiatrov, že lekárske drogy sú “všeliekom”, ony nanajvýš zakryjú to, čo je naozaj zlé a v tom najhoršom prípade naozaj človeku ublížia. Skutočným riešením je zvládať zdroj ľudských problémov – a to sa docieľuje v Scientológii.

13.7 Koľko hodín auditingu denne ľudia dostávajú?2018-11-16T10:19:38+02:00

To záleží na konkrétnom auditovacom programe daného človeka.

Niekto dostane viac alebo menej hodín auditingu než iní, ale priemerne by to malo byť 2 a 1/2 hodiny denne.

Auditing prináša najlepšie výsledky, keď sa robí intenzívne, prinajmenšom 12 a 1/2 hodiny týždenne. Čím intenzívnejšie je niekto auditovaný, tým rýchlejší pokrok robí, pretože nezabŕdava do bahna bežných životných rozladení a zmätkov.

Preto je najlepšie zariadiť sa pre mnohohodinový nepretržitý auditing, napríklad 50 – 100 hodinový, minimálne 12 a pol hodiny týždenne.

Samozrejme, že človek stále nedostáva auditing, takže keď áno, najlepšie šance k tomu, aby robil rýchly pokrok, je intenzívny auditing.

13.8 Môže byť niekto v auditingu exterior (v stave mimo tela)?2018-11-16T10:17:41+02:00

Exteriorizácia je stav thetana, človeka samotného, keď je mimo svoje telo buď s plným vnímaním alebo bez neho, ale ešte je schopný kontrolovať a zvládať telo. Exteriorizácia je osobná záležitosť každého jednotlivca. Je známe, že veľa, Scientológov sa dostalo mimo svoje telo, takže by vás to vôbec nemalo prekvapiť keď sa vám to stane tiež v nejakom bode vášho auditingu.

To sa môže v auditingu prihodiť kedykoľvek. Keď sa človek dostane von z tela dosiahne istoty, že je sám sebou a nie svojim telom.

13.9 Prečo človek musí čakať šesť týždňov, aby mohol dostať auditing, ak predtým pravidelne užíval lieky?2018-11-16T10:17:02+02:00

Výskum ukázal, že to trvá prinajmenšom takto dlho, kým vyprchá účinok liekov.

A jednoducho auditing nie je taký efektívny, pokiaľ sú v systéme lieky, nakoľko osoba pod vplyvom liekov je menej pozorná a môže sa dokonca stať hlúpou, prázdnou, zábudlivou, falošnou alebo nezodpovednou.

13.10 Zabráni mi užívanie antibiotík v tom, aby som dostal auditing?2018-11-16T10:16:43+02:00

Nie. Antibiotiká fungujú rozdielne od liekov. Preclear, ktorý berie antibiotiká na základe lekárskeho predpisu, by mal túto skutočnosť oznámiť Riaditeľovi procesingu, ale to mu nezabráni v tom, aby dostal auditing. Veľa ľudí prehlasuje, že antibiotiká zaberajú rýchlejšie a efektívnejšie, keď v rovnakom čase dostávajú aj auditing.

13.11 Zúčastňujú sa všetci členovia cirkvi auditingu a tréningu?2018-11-16T10:16:30+02:00

Áno, samozrejme.

14.1 Ako dlho trvá, než sa človek stane Clearom?2018-11-16T10:16:15+02:00

U každého jednotlivca sa to líši, ale trvá to v priemere asi jeden až dva roky ísť hore zo spodku Tabuľky stupňov až ku Clearovi v závislosti na tom, koľko času niekto strávi každý týždeň na svojom auditingu.

Tí, ktorí dostávajú intenzívny auditing a nezastavujú sa na tejto ceste, postupujú rýchlejšie.

14.2 Čo je to Clear?2018-11-16T10:16:06+02:00

Clear je názov pre určitý stav dosiahnutý vďaka auditingu, alebo človek, ktorý tento stav dosiahol. Clear je bytosť, ktorá už viac nemá svoju reaktívnu myseľ, a tak netrpí žiadnymi zlými efektmi, ktoré môže spôsobiť reaktívna myseľ.

14.3 Ako sa niekto stane Clearom?2018-11-16T10:15:57+02:00

Jednoducho tým, že urobí prvý krok v Scientológii alebo ďalší krok podľa Tabuľky klasifikácie, graduácie a vedomia a potom pokračuje hore po úrovniach usporiadaných v tejto tabuľke.

14.4 Čo môžete robiť keď ste Clear?2018-11-16T10:15:48+02:00

Clear je schopný byť v živote príčinou viac než naň reagovať. Clear je racionálny v tom, že vytvára najlepšie možné riešenia s tými údajmi, ktoré má a zo svojho hľadiska. Clear doťahuje veci dokonca a zvládne ich viac ako predtým než sa stal Clearom.

Nech bola úroveň vašich schopností predtým, než ste sa stali Clearom akákoľvek veľmi sa zvýši po tom, čo sa ním stanete.

14.5 Keď sa niekto stane Clearom stratí svoje emócie?2018-11-16T10:15:38+02:00

Nie, naopak, Clear je schopný používať a prežiť akúkoľvek emóciu. Jedine bolestné, reaktívne, nekontrolované emócie odídu z jeho života. Cleari sú veľmi zodpovední ľudia. Keď je niekto Clearom, je viac sám sebou.

Jedinou stratou je strata negatívna, reaktívna myseľ, ktorá bránila človeku, aby bol sám sebou.

14.6 Keď už Cleari nemajú viac reaktívnu myseľ, prečo stále potrebujú dostávať auditing?2018-11-16T10:15:28+02:00

Existuje viac stavov vedomia a schopností, ktoré môžu byť dosiahnuté nad stavom Clear, pretože on je Clear len na prvej dynamike. Keď už je človek raz Clearom, chce pokračovať v auditingu, aby dosiahol tieto vyššie stavy.

14.7 Môže Clear dostať nádchu alebo môže ochorieť?2018-11-16T10:15:15+02:00

Clear môže stále ešte ochorieť, ale stáva sa to menej často ako predtým, než sa stal Clearom.

Inými slovami, Clear má telo a telo je občas náchylné k rôznym chorobám. Ale, keď už nemá viac reaktívnu myseľ, je oveľa viac príčinou a nie je nepriaznivo ovplyvňovaný veľa vecami, ktoré zapríčiňovali psychosomatické choroby predtým ako sa stal Clearom.

Mimochodom, posudzovanie Cleara len podľa jeho zdravia by bola chyba, pretože tento stav má dočinenie s človekom samotným, nie s jeho telom.

17.1 Používajú Scientológiu lekári, školy, sociálni pracovníci, podnikatelia a ľudia ostatných profesií?2018-11-16T10:34:47+02:00

Áno. Tí, čo používajú Scientologickú technológiu, aby zlepšili výsledky, ktoré dosahujú vo svojich odboroch úsilia, sú členmi všetkých týchto profesií.

Školy a univerzity vo viacerých krajinách používajú študijné metódy L. Ron Hubbarda ku zlepšeniu gramotnosti a študijného úspechu, skupiny drogovej rehabilitácie používajú jeho drogovo-rehabilitačnú technológiu aby úspešne zbavili ľudí užívania drog, lekári dodržujú základné princípy Dianetiky, aby urýchlili uzdravenie svojich pacientov a podnikatelia používajú organizačné postupy L. Ron Hubbarda, aby robili úspešné obchody.

Scientológia sa používa vo všetkých sférach života a keď sa používa štandardne, dosahuje jednotné výsledky. Preto existuje ťažko nejaká oblasť spoločenského alebo obecného záujmu, kde sa stretnete s ľuďmi, ktorí používajú len nejaký aspekt technológie L. Ron Hubbarda.

16.1 Bude to stáť za to, nechať svoje dieťa vyštudovať za auditora?2018-11-16T10:34:43+02:00

Predovšetkým to poskytne mladému človeku istotu a vedomosti pri zaoberaní sa akýmkoľvek možným druhom ľudských problémov či už vo vzťahoch medziľudských, rodinných, organizačných, etických, morálnych alebo náboženských.

Za druhé by to malo zaistiť povolanie, náplňou ktorého je pomoc ľuďom zo všetkých oborov a spoločenských vrstiev, aby získali Väčšie uvedomenie a rešpekt pre seba i ostatných.

Auditori sú žiadaní v každej Scientologickej cirkvi a misii na celom svete. Preto by vaše dieťa naplnilo dopyt po auditoroch a štedro prispelo k pretváraniu sveta na duševne zdravšie a bezpečnejšie miesto tým, že by vyštudovalo na auditora.

15.1 Ako by ste popísali stav Operujúceho thetana?2018-11-16T10:14:37+02:00

OT (Operujúci thetan) je stav duchovného vedomia, v ktorom je človek schopný ovládať seba i svoje okolie. OT je niekto, kto vie, že vie a vie pôsobiť pozitívne a prospešne pre prežitie na všetkých svojich dynamikách. On bol úplne oboznámený so svojimi schopnosťami thetana a môže ochotne a vedome byť príčinou nad životom, myslením, hmotou, energiou, priestorom a časom.

Ako sa človek stáva čím ďalej viac OT, stáva sa schopnejším, rozhodnejším a zodpovednejším.

17.2 Aký názor má Scientológia na deprogramátorov a skupiny, ktoré sa pokúšajú donútiť ľudí, aby odsúdili svoje náboženstvo, ktoré si vybrali?2018-11-16T10:14:24+02:00

Títo takzvaní „deprogramátori“, lepšie popísaní ako psychiatrickí depersonalizátori sú finančne motivovaní jedinci, ktorí unášajú iných ľudí pre zisk. Ich metódy zahrňujú vymývanie mozgov, odopieranie jedla a spánku a rôzne formy mučenia.

Takéto aktivity sú jasne proti zásadám dodržovaným Scientológmi a preukázalo sa, že sú rovnako protizákonné. Psychiatrickí depersonalizátori išli vo viacerých krajinách do väzenia pre svoje násilie a ilegálne metódy.

Situácia, v ktorých rodiny vyjadrili starosť o členov rodiny angažujúcich sa v rôznych náboženstvách, môže byť zvyčajne zvládnutá komunikáciou. Nikto sa nepotrebuje uchyľovať k násiliu a nepotrebuje ziskuchtivcov, aby vyriešili situáciu zmätku a nervozity.

Cirkev neprepáči používanie násilia a hlása a presadzuje to, že každý človek má neodcudziteľné právo na vlastnú vieru.

16.2 Môže človek profesionálne auditovať?2018-11-16T10:14:05+02:00

Áno. Je veľa Scientologických duchovných, ktorí auditujú na plný úväzok a je to ich životné povolanie. Auditing zaisťuje užitočnú profesiu, pretože v nej stále pomáhate ľuďom a neustále vidíte zázračné výsledky na svojich preclearoch. Je veľmi uspokojujúce vedieť, že robíte Ľudské životy šťastnejšími a duševne zdravšími. Audítori sú veľmi cenní a veľmi žiadaní.

Názor L. Ron Hubbarda na audítorov je známy: „Myslím na audítora ako na človeka s dostatkom elánu, aby s tým niečo urobil. Táto vlastnosť je vzácna a táto vlastnosť je extrémne odvážna. To je môj názor a poznanie, že audítori sú medzi hornou desatinou dvadsatiny inteligentných ľudských bytostí. Ich vôľa konať, ich motívy, ich schopnosti pochopiť a používať sú silnejšie než v akejkoľvek inej profesii.“

15.2 Čo to znamená Operujúci thetan, OT?2018-11-16T10:13:51+02:00

Operujúci thetan je stav bytia nad Clearom. Názov Thetan označuje duchovnú bytosť a operujúci znamená „schopný fungovať bez závislosti na veciach“. Operujúci thetan OT je schopný ovládať hmotu, energiu, priestor a čas viac než byť týmito vecami ovládaný.

Výsledkom toho je, že OT je schopný byť príčinou po celý život.

Na Moste existujú početné auditovacie stupne, pomenované OT úrovne. Ľudia na týchto úrovniach postupujú do stavu úplného OT a stávajú sa na tejto ceste viac a viac OT.

17.3 Existujú nejaké zákony proti Scientologickej praxi?2018-11-16T10:13:26+02:00

Samozrejme, že nie. V skutočnosti cirkev dostala početné uznania, pochvaly a potvrdenia o legalizácii od rôznych vlád za to, čím prispela spoločnosti v oblasti vzdelania, drogovej a alkoholovej rehabilitácie, znížením zločinnosti, v oblasti ľudských práv, v pozdvihnutí mravných hodnôt a vo veľa ďalších oblastiach.

15.3 Prečo sú materiály OT dôverné?2018-11-16T10:13:16+02:00

Pretože pochopenie a schopnosť používať OT materiály závisia na úplnom, dosiahnutí skorších stavov vedomia a schopností podľa Tabuľky klasifikácie gradácie a vedomia. A tak sú tieto materiály vydávané po gradiente len tým, čo poctivo dosiahli všetky skoršie stavy.

9.3 Koľko to stojí, aby sa človek stal Clearom?2018-11-16T10:13:06+02:00

Náklady sú u každého človeka iné v závislosti na tom, ktorou cestou ku Clearovi pôjde.

Jedna cesta, je platiť za profesionálny auditing a nechať sa úplne týmto spôsobom auditovať až hore ku Clearovi.

Preferovanou cestou je vyštudovať na auditora a ko-auditovať (navzájom sa auditovať) s iným Scientologickým študentom. Cesta ko-auditingu ku Clearovi vyžaduje ďaleko menej financií než profesionálny auditing plus je tam to, že niekto pomáha inému človeku k pokroku. Pretože dodávať profesionálny auditing je pre organizáciu oveľa drahšie (keďže si vyžaduje niekoľko zamestnancov pre služby jednému členovi cirkvi, peňažné dary sú nutne vyššie).

Miery peňažných príspevkov za štúdium sú oveľa ekonomickejšie a stimulujúce ľudí čo študujú, zatiaľ čo sa ko-auditujú bez nákladov do stavu Clear.

Nehľadiac na to, ktorú cestu si človek vyberie pre dosiahnutie stavu Clear, všetci čo k nemu dospeli, vyjadrujú neoceniteľnosť zvýšenej duchovnej slobody, ktorú dosiahli.

17.4 Je Scientológia aktívna v krajinách a spoločenstvách Čierneho kontinentu?2018-11-16T10:12:45+02:00

Samozrejme. Podľa presvedčenia cirkvi „Všetci ľudia akejkoľvek rasy, farby alebo náboženského vyznania bolí stvorení s rovnakými právami“. A tak, nie sú stanovené žiadne obmedzenia v tom, kto môže dostať a mať zisk zo Scientologických služieb.

Existujú Scientológovia všetkých rás, farieb a náboženských prostredí.

Napríklad sú dianetické a Scientologické organizácie v Ghane, Zaire, Zimbabwe, Etiópii a Sierre Leone spoločne s inými krajinami a čierny Scientológovia používajú Scientologickú technológiu vo svojich spoločenstvách, kedykoľvek je to nutné. Cirkev presadzuje, aby Oddelenie etnických záležitostí špecificky ovplyvňovalo a pracovalo s menšinami.

Môže niekto robiť Scientologickú profesiu nejakým iným spôsobom než tým, že je duchovným?2018-11-16T10:34:59+02:00

Áno, existujú tisíce Scientológov – profesionálov, ktorí pracujú na plný úväzok v cirkvách a misiách po celom svete ako riadiaci pracovníci alebo administratívny personál.

Sú tam rovnako tí, ktorí podporujú rozširovanie Scientológie na základe pohovoru s človekom alebo vďaka reformným skupinám cirkvi a tí, čo pracujú v úrade pre mimoriadne záležitosti, angažujú sa v zlepšovaní spoločnosti v právnej činnosti. Všetci poskytujú užitočné profesie, pretože každá z nich napomáha expanzii Scientológie a tým umožňuje viac a viac ľuďom mať zisky z ich technológie.

17.5 Počul som, že Scientológovia robia dobré veci pre spoločnosť. Aké sú nejaké špecifické preklady?2018-11-16T10:11:54+02:00

Tieto aktivity by samy osebe zaplnili celú knihu, ale tu je niekoľko príkladov, ktoré sú typické pre veci, ktoré i Scientológovia robia po celom svete.

Scientológovia pravidelne organizujú akcie darovania krvi, aby darovali krv chorým, Červenému krížu a iným podobným organizáciám. Pretože Scientológovia neužívajú škodlivé drogy, táto darovaná krv neobsahuje drogy, je vítaná tými, čo sú zodpovední za starostlivosť o zdravie.

Scientológovia pravidelne organizujú akcie na získanie hračiek, jedla a oblečenia, aby urobili život šťastnejší pre tých, čo to potrebujú.

Každoročne v sezóne sviatkov sú obzvlášť aktívny v tejto oblasti. Napríklad v Kalifornii v centre Hollywoodu Scientológovia stavajú na každé Vianoce „Zimnú scénu rozprávkovej zeme“, doplnenú vianočným stromčekom, Santa Klausom a dokonca „snehom“, tvoriacim tradičné vianočné prostredie pre deti, ktoré by možno žiadne iné nevideli.

Skupina Scientológov v Kanade trávi každoročne veľa týždňov zakladaním fondov, aby sponzorovali pobyty v letných táboroch pre chudobné deti.

Členovia cirkvi používajú svoje umelecké talenty, aby prinášali nové skúsenosti a radosť deťom organizovaním bábkových predstavení v ústavoch pre siroty, v školách a predajných priestoroch a kúzelnícke programy pre deti v detských domovoch.

Scientológov je možné nájsť v mnohých spoločnostiach, prispievajúcich k starostlivosti o staršie osoby. Navštevujú domovy pre dôchodcov a usporadúvajú zábavné predstavenia, kreslia obrázky alebo len prídu na krátku návštevu a porozprávajú sa so staršími občanmi.

Stretnete sa tiež so Scientológmi, ktorí pomáhajú „v poriadkových akciách“ a rovnako pomáhajú zraneniam v nemocniciach pre veteránov. Scientológovia prevzali vedúcu úlohu v boji proti zneužívaniu drog aktívnym vzdelávaním štátnych úradníkov a spoločenských skupín o nebezpečenstve drog a riešení týchto problémov. Existuje veľa skupín, ktoré využívajú technológiu L. Ron Hubbarda a oslobodzujú ľudí od škodlivých účinkov drog.

Technológia L. Ron Hubbarda zaoberajúca sa tým ako študovať, bola a je používaná Scientológmi na celom svete, aby pomohla študentom či učiteľom. Jedno takéto miesto, kde táto technológia urobila hlavné nájazdy v boji s negramotnosťou, je v Južnej Afrike, kde dobre cez milión rodných Afričanov zlepšilo svoju schopnosť študovať.

Ďalšou dôležitou oblasťou aktivít je pre Scientológov zvýšenie noriem mravnej úrovne v spoločnosti. Scientológovia na celom svete distribuovali desiatky miliónov výtlačkov nenáboženského etického kódexu nazvaného „Cesta ku šťastiu“, ktorý je teraz k dispozícii vo viac než dvadsiatich rôznych jazykoch. Používanie tohto kódexu viedlo k znovuoživeniu cieľa pre ľudí všetkých dôb, ktorí používajú jednoduché pravdy vo svojich životoch a v prostredí okolo nich.

Cirkev a mnoho jej členov sa rovnako angažuje v aktivitách medzi náboženstvami, ktorých hlavnou snahou bola aj práca s hlavnými predstaviteľmi iných náboženských vyznaní v oblastiach dialógu medzi týmito náboženstvami, náboženskej slobody, ústavného zákona a vydania výtlačkov „náboženstvo v spoločnosti“, všetko je smerované k ochraňovaniu a napomáhaniu náboženskej slobody pre každého.

Ďalšou zvyčajnou aktivitou pre Scientológov je odhaľovať a vykoreňovať porušovanie ľudských práv páchaných psychiatriou. Veľa Scientológov to robí ako členovia Občianskej komisie pre Ľudské práva (CCHR), reformnej skupiny, ktorá bola založená cirkvou v roku 1969.

Členovia tejto skupiny aktívne skúmajú psychiatrické zneužívanie a dávajú to na známosť prostriedkom, zákonodarcom a iným skupinám podieľajúcim sa na ochrane Ľudí pred brutálnymi psychiatrickými technikami. Takéto praktiky ako psychochirurgia, elektrošoková terapia a podávanie nebezpečných psychiatrických drog zničilo mysle a životy miliónom ľudí.

Vďaka snahám Scientológov pracujúcich pre CCHR (Občiansku komusiu za ľudské práva) sa zvýšilo povedomie verejnosti o katastrofálnych výsledkoch psychiatrických metód a boli podniknuté hlavné kroky pre vylúčenie takýchto praktík mimo zákon.

17.6 Pokúša sa Scientológia ovládať svet?2018-11-16T10:11:12+02:00

Nie. Cieľom Scientológie je, ako ho vyjadril L. Ron Hubbard, vytvorenie „civilizácie bez šialenstva, bez zločinov a bez vojny, kde schopní môžu prosperovať a čestní Ľudia môžu mať svoje práva a kde má človek slobodu, aby mohol stúpať k väčším výškam…“

„Nesnažíme sa o žiadnu revolúciu. Usilujeme len o evolúciu do vyšších stavov bytia pre človeka ako jedinca a pre spoločnosť.“

17.7 Prečo bola Scientológia viackrát na súde?2018-11-16T10:10:55+02:00

Cirkev bola na súde vo viacerých krajinách, aby potvrdila právo náboženskej slobody. Ako jeden z príkladov poslúži Austrália, právna akcia ohľadne cirkvi priniesla významné víťazstvo, ktoré veľmi rozšírilo náboženskú slobodu po celej zemi.

Keď v Spojených štátoch cirkev použila Akt informačnej slobody tým, že vzala vládnych činiteľov k súdu a považovala ich za zodpovedných a povinných dodať vysvetlenie o vydaní dôležitých dokumentov pre verejnosť o rôznych veciach, bolo to ohlásené ako potrebná a dôležitá akcia pre zaistenie čestnosti vo vláde.

V určitých prípadoch cirkev využila súdy k ochrane svojich materiálov chránených autorským právom alebo k zaisteniu toho, že ich práva a práva ich členov budú chránené.

Po dobu cirkevných dejín niekoľko bezohľadných individualít bez svedomia, chtivých po peniazoch, spozorovali ako Scientológia prosperuje, ako sa rýchlo šíri, a tak zneužili právny systém, aby sa pokúsili napchať si vlastné vrecká. V malej hŕstke takýchto prípadov i napriek tomu zlyhali.

17.8 Prečo je niekedy Scientológia považovaná za kontroverznú?2018-11-16T10:10:41+02:00

Ako u všetkých nových myslení i na Scientológiu útočia neinformovaní ľudia a tí, ktorí cítia, že ich neodcudziteľné práva a záujmy sú ohrozené.

Pretože Scientológovia otvorene a účinne obhajovali príčiny spoločenskej reformy, stali sa terčom útoku. Pre tieto neodcudziteľné záujmy – ktoré lipnú na skoršom stave, ktorá ničila spoločnosť – Scientologická technológia, ktorá robí schopné ešte schopnejším, predstavuje vážnu hrozbu. Nasledujú potom útoky a pokusy zastaviť používanie Scientologickej technológie.

Keď cirkev prikročí k zvládaniu útokov, konflikt rýchlo pritiahne pozornosť tlače (médií), ktorá žije z kontroverzie. Nehľadiac na ničím neopodstatnenú povahu tvrdenia útočníkov, reportéri slobodne propagujú kontroverziu. Usilujú potom o zastavenie Scientológie spojením sa s mediálnymi prostriedkami chrliacimi a obnovujúcimi vzniknutú kontroverziu.

Scientológia vždy prekvitala a prosperovala napriek útokom. V každom prípade, v ktorom boli vytvárané verejné debaty, zámerné a nehorázne správy o Scientológii a jej zakladateľovi boli spoločným menovateľom. Keď sa preukáže, že tieto správy sú klamstvá, kontroverzia rýchlo zmizne a nahradí ju pravda o Scientológii, t.z., čím cirkev naozaj je a čo robia jej členovia. Zdroj týchto útokov a kontroverzie, ktorú vytvorili, je podrobne popísaný v 31. kapitole knihy “What is Scientology”.

14.8 Spia a jedia Cleari?2018-11-16T10:10:10+02:00

Celkom určite.

17.9 Prečo je Scientológia v opozícii proti psychiatrii?2018-11-16T10:09:49+02:00

Ako nevlastné deti nemeckého diktátora Bismarcka a neskôr Hitlera a nacistov, formovala psychiatria a psychológia filozofický základ pre masové vyvražďovanie ľudí v I. a II. Svetovej vojne. Psychiatria používa elektrický šok, mozog mrzačiaci psychochirurgiu a myseľ poškodzujúce drogy, aby zničila človeka a urobila ho „poslušným a tichým“ v mene „liečenia“.

Psychiatrické metódy zahŕňajú vraždenie ľudských bytostí a ich duševného zdravia sú cirkvou odmietané. Scientológovia sa pokúšajú vytvoriť svet bez vojny, šialenstva a kriminality. Psychiatria sa snaží vytvoriť svet, kde je človek znížený do stavu robota alebo narkomana, živej mŕtvoly, čiže človeka žijúceho iba biologicky tak, aby mohol byť ovládaný.

Zásadný rozdiel medzi Scientológiou a psychiatriou je v tom, že psychiatri rutinne hovoria svojim pacientom to, o čom si myslia, že s nimi nie je v poriadku. To podsúva klamstvá alebo nápady, ktoré nie sú pravdivé pre človeka samotného, a tak psychiatrická „terapia“ porušuje základnú integritu človeka.

Na druhej strane Scientologická technológia umožňuje človeku, aby si sám zistil zdroj svojich problémov a dáva mu schopnosť zlepšovať kondície vo vlastnom živote a vo svojom okolí.

Zásadný rozdiel spočíva v skutočnosti, že Scientológia uznáva, že človek je duchovná bytosť, zatiaľ čo psychiatri vidia človeka ako zviera. Scientológia je náboženstvo. Psychiatria je v silnom rozpore so všetkými náboženstvami, pretože nespoznáva dokonca ani to, že človek je duchovná bytosť.

Scientológovia vonkoncom nesúhlasia s vynútenými a škodlivými psychiatrickými metódami, nedobrovoľnou hospitalizáciou a liečením, násilným omamovaním, elektrokonvulznou šokovou terapiou, lobotómiou a s inými psychochirurgickými operáciami.

Podľa vyznania Scientologickej cirkvi liečenie chorôb duševného pôvodu by nemalo byť akceptované v náboženských odboroch. Dôvodom je to, že násilné psychiatrické terapie zapríčiňujú duševné otrasy. Psychiatria prinajlepšom potlačuje životné problémy a prinajhoršom zapríčiňuje vážne škody, nenapraviteľné zhoršenie stavu v živote človeka a dokonca smrť.

14.9 Sú Cleari dokonalí?2018-11-16T10:09:30+02:00

Nie, nie sú dokonalí.

Byť Clearom neznamená, že napríklad človek, ktorý nemal žiadne vzdelanie, náhle, vzdelanie získa. Znamená to, že všetky schopnosti človeka môžu byť zmobilizované aby venovali veľkú pozornosť problémom, na ktoré naráža a že všetky údaje, ktoré má v rezervách svojej analytickej mysli, sú mu k dispozícii pre riešenie týchto problémov.

17.10 Prečo sú niektorí ľudia proti Scientológii?2018-11-16T10:08:57+02:00

Existujú určité vlastnosti a duševné postoje, ktoré zapríčiňujú, že určité percento populácie sa zúrivo stavia proti akejkoľvek zlepšovacej aktivite alebo skupine. Toto malé percento spoločnosti (asi 2 a pol percenta) nemôže pripustiť skutočnosť, že Scientológia je úspešná pri zlepšovaní podmienok na celom svete. Týchto 2 a pol percent je proti akejkoľvek zlepšovacej aktivite. Dôvod toho, že sú tak fanaticky proti Scientológii je, že robí viac pre pomoc spoločnosti než ktorákoľvek iná skupina.

Tí, čo sú rozčúlení, keď vidia, že sa človek stáva lepším, sú v menšine v porovnaní s miliónmi tých, ktorí ochotne prijali Scientológiu a jej snahy vytvoriť duševne zdravú spoločnosť a viac slobody pre človeka.

1.1 Čo slovo Scientológia znamená?2018-11-15T18:13:46+02:00

Slovo Scientológia bolo vytvorené jej zakladateľom L. Ron Hubbardom. Pochádza z latinského scio, čo znamená “vedieť v tom najúplnejšom význame slova” a z gréckeho slova logos, čo znamená „štúdium“.

Scientológia preto predstavuje štúdium múdrosti či znalosti. Doslova znamená “znalosť ako vedieť” (z angl.: knowing how to know). Scientológia je ďalej definovaná ako “štúdium a zvládanie ducha vo vzťahu k sebe samému, vesmírom a inému životu.”

1.2 Čo je Scientológia?2018-11-22T18:01:43+02:00

Scientológia je filozofia vytvorená L. Ron Hubbardom, ktorá človeku ponúka zrozumiteľne udanú cestu k úplnému a jasnému porozumeniu svojej skutočnej duchovnej podstaty a vzťahu so sebou samým, rodinou, skupinami, ľudstvom, všetkými žijúcimi formami, hmotným vesmírom, duchovným vesmírom a najvyššou bytosťou.

Scientológia oslovuje ducha – nie telo či myseľ – a verí, že človek je omnoho viac než len produktom svojho prostredia alebo génov.

Scientológia obsahuje súhrn znalostí, ktoré vychádzajú z určitých základných právd. Medzi najhlavnejšie patria:

Človek je nesmrteľná duchovná bytosť.

Jeho skúsenosti siahajú ďaleko za hranice jedného života.

Jeho schopnosti sú neobmedzené, hoci si to v tejto chvíli neuvedomuje.

Scientológia ďalej verí, že človek je vo svojej podstate dobrý a že jeho duchovná spása závisí na ňom, na jeho blížnych a na jeho dosiahnutí bratstva s vesmírom.

Scientológia nie je žiadna dogmatická relígia, v ktorej sa od človeka žiada, aby v niečo slepo veril. Práve naopak – človek sám objavuje, že Scientológia funguje na základe použitia jej princípov a pozorovaní alebo prežívaní jej výsledkov.

Konečným cieľom Scientológie je skutočné duchovné osvietenie a sloboda.

1.3 Ako Scientológia začala?2018-11-21T19:03:40+02:00

L. Ron Hubbard začal svoje štúdium mysle a ducha v roku 1923, čo v roku 1938 vyústilo v príručku nazvanú „Excalibur“. V tejto nepublikovanej práci sa po prvýkrát objavilo slovo Scientológia, aby tak pán Hubbard popísal to, čo nazval „štúdiom vedenia, ako vedieť“. Rozhodol sa, že knihu nevydá, k čomu povedal: „Excalibur neobsahoval žiadnu terapiu a bol iba diskusiou o tom, z čoho sa skladá život.“ A ďalej dodal: „Rozhodol som sa pokračovať ďalej.“

Toto „pokračovanie ďalej“ vyústilo v Dianetiku, predmet, ktorý bol predstavený do omnoho širšieho poľa Scientológie, aby poskytol skutočnú „terapiu“, ktorú by mohol ľahko aplikovať bežný človek z ulice. Preto v roku 1947 napísal rukopis, ktorý detailne popisuje jadro objavov Dianetiky. Napriek tomu, že v tej dobe ešte nebol rukopis publikovaný, koloval medzi Ronovými priateľmi a kolegami, ktorí robili ďalšie kópie a odovzdávali ich ďalej (toto dielo bolo oficiálne vydané v roku 1951 pod názvom Dianetika: Pôvodná štúdia a neskôr bolo znovu publikované pod názvom Dynamiky života).

Ako kópie rukopisu medzi ľuďmi kolovali, pán Hubbard začal dostávať záplavu listov, v ktorých sa ľudia dožadovali ďalších informácií. Samozrejme, veľmi skoro zistil, že všetok svoj čas trávi odpovedaním na tieto listy a tak sa rozhodol, že o predmete napíše ucelené dielo – Dianetiku: Modernú veda o duševnom zdraví.

Publikovaná 9. Mája 1950 spôsobila búrku nadšenia a obľuby a hneď zasiahla zoznam bestsellerov v New York Times, na ktorom zostala 28 po sebe idúcich týždňov. Bola najpredávanejšou knihou o mysli, aká bola kedy napísaná a zostáva najpredávanejšou aj dnes. Obsahuje objav reaktívnej mysle – skrytého zdroja nočných môr, bezdôvodných obáv, rozčúlení a neistoty.

Avšak L. Ron Hubbard nikdy nepovažoval Dianetiku za koniec svojho výskumu, ale skôr za odrazový stupienok k odhaleniu a izolovaniu dlho-iluzórneho zdroja života. A samozrejme techniky Dianetiky poskytovali prostriedky, ktorými praktik začal veľmi skoro objavovať minulé životy. Pokračujúce používanie a výskum mali dokonca za následok dosiahnutie exteriorizácie – demonštrovanie, že duša je oddeliteľná od tela a mysle: Scientologická relígia sa zrodila.

L. Ron Hubbard potom prenikol dokonca hlbšie do duchovnej podstaty človeka zdokumentovaním svojich objavov v tisíckach nahratých prednášok, filmov, článkov a kníh.

Zatiaľ čo predstavoval svoje objavy svetu, doslova oboplával zemeguľu a na štyroch kontinentoch boli otvorené Scientologické cirkvi, ktoré sám spravoval zo svojho dlhodobého sídla v južnom Anglicku.

Počas nasledujúcich rokov pokračoval vo svojich objavoch až do svojho odchodu v roku 1986.

Jeho dedičstvo obsahuje desiatky miliónov publikovaných slov, nahratých prednášok a filmov, kým s viac ako 250 miliónmi kópií jeho kníh a prednášok v obehu, inšpiroval hnutie pokrývajúce všetky kontinenty a všetky kultúry.

1.4 Je celá založená na práci jediného muža?2018-11-19T18:32:17+02:00

Hoci Scientológia, jej predchodkyňa Dianetika i celé duchovné písmo zahŕňa len písomnosti a nahraté prednášky jej zakladateľa L. Ron Hubbarda, on sám prehlásil:

„Poďakovanie patrí mysliacemu človeku, čo predstavuje obdobie päťdesiattisíc rokov a bez jeho domnienok a pozorovaní by vytvorenie a konštrukcia Dianetiky neboli možné. Tí, ktorí majú na tom zásluhu sú hlavne: Anaxagoras, Thomas Paine, Aristoteles, Thomas Jefferson, Sokrates, Rene Descartes, Platón, James Clark Maxwell, Euklides, Charcot, Lucretius, Herbert Spencer,Roger Bacon, Wiliam James, Francis Bacon, Sigmund Freud, Issac Newton, van Leeuwenhoek, Joseph Thompson, Wiliam A. White, Voltaire, Will Durant, vrátane Alfreda Korzybskeho, moji učitelia atómových a nukleárnych javov, matematiky a humanitných predmetov na univerzite Georga Washingtona a v Princetone.“

1.5 Ktoré sú niektoré zo základných princípov Scientológie?2018-11-22T18:04:15+02:00

Základom v Scientológii je pohľad na človeka ako na duchovnú bytosť. V Scientológii sa duchovná bytosť nazýva thetan. Tento termín je prevzatý z gréckeho písmena theta, čo znamená „myšlienka“ alebo „život“ alebo „duša“. Používa sa, aby sa zabránilo zmätku s predchádzajúcimi konceptami o duši. Thetan je nesmrteľný a žil – a bude pokračovať v žití – skrz nespočetné množstvo životov. Človek je thetan, ktorý myseľ a ktorý okupuje telo. Thetan oživuje telo a používa myseľ.

Ďalším podstatným princípom v Scientológii je tiež pohľad na život ako taký, ktorý je rozdelený na jednotlivé časti podľa popudov (motívov, impulzov) smerom k prežitiu. Tieto sa nazývajú dynamiky a dokopy ich je osem.

Prvá dynamika je popud k existencii ako jedinec samotný. Tu máme plne vyjadrenú individualitu. Toto je Dynamika seba.

Druhá dynamika je popud k existencii ako sexuálna aktivita. Táto dynamika má dve pododdelenia. Druhá dynamika a) je sexuálny akt samotný a b) je rodinná jednotka vrátane výchovy detí. Táto by sa mohla nazývať Dynamika sexu.

Tretia dynamika je popud k existencii v skupinách jednotlivcov. Akákoľvek skupina, alebo časť nejakej triedy, by mohla byť považovaná za časť Tretej dynamiky. Škola, spoločnosť, mesto, národ sú každá časťou Tretej dynamiky a každá je Treťou dynamikou. Táto môže byť nazvaná Dynamika skupín.

Štvrtá dynamika je popud k existencii ako ľudstvo. Zatiaľ čo jedna ľudská rasa by bola považovaná za Tretiu dynamiku, všetky rasy spolu by boli považované za Štvrtú dynamiku. Táto môže byť nazvaná tiež Dynamika ľudstva.

Piata dynamika je popud k existencii zvieracieho kráľovstva. Toto zahŕňa všetky živé veci, či už rastlinné alebo zvieracie, ako napríklad rybu v mori, poľnú či lesnú zver, trávu, stromy, kvety alebo čokoľvek priamo a úzko motivované životom. Táto dynamika by mohla byť nazvaná Animálnou dynamikou.

Šiesta dynamika je popud k existencii ako fyzikálny vesmír. Fyzikálny vesmír je tvorený z hmoty (angl. Matter), energie (angl. Energy), priestoru (angl. Space) a času (angl. Time). V Scientológii zoberieme prvé písmeno každého z týchto slov a vytvoríme termín – MEST. Táto dynamika by mohla byť nazvaná Dynamika vesmíru.

Siedma dynamika je popud k existencii ako duše alebo skrz duše. Čokoľvek duchovné, s identitou alebo bez, by patrilo pod hlavičku Siedmej dynamiky. Táto dynamika by mohla byť nazvaná Duchovná dynamika.

Ôsma dynamika je popud k existencii ako nekonečno. Toto je tiež označované ako Najvyššia bytosť. Je nazvaná ôsmou dynamikou pretože symbol nekonečna, ∞, postavené nahor tvorí číslovku 8. Môže byť nazývaná Dynamikou nekonečna alebo Dynamikou boha.

Scientológovia dynamiky väčšinou volajú po mene.

Ďalším prejavom týchto dynamík je, že najlepšie by mohli byť vyjadrené ako séria sústredených kruhov, kde by Prvá dynamika bola stredom a každá ďalšia dynamika by bola, jedna po druhej, kruhom okolo predchádzajúcej.

Základná vlastnosť jednotlivca zahŕňa jeho schopnosť rozširovať sa do ostatných dynamík. Ale keď dosiahne Siedmu dynamiku v jej úplnosti, až potom objaví skutočnú Ôsmu dynamiku.

Zoberme si príklad použitia týchto dynamík. Človek zisťuje, že dieťa si po narodení nie je vedomé ničoho iného než svojej Prvej dynamiky. Ale ako rastie a jeho záujmy sa rozširujú, môžeme vidieť, ako pojíma ďalšie dynamiky.

A ako ďalšie použitie – človek, ktorý nie je schopný fungovať na Tretej dynamike, je súčasne neschopný byť časťou tímu, a dá sa teda povedať, že je neschopný spoločenskej existencie.

Ďalej je ohľadom týchto ôsmich dynamík potrebné poznamenať, že žiadna z týchto dynamík, od prvej po siedmu, nie je pre človeka dôležitejšia než ktorákoľvek iná. Zatiaľ čo dynamiky nemajú, jedna pre druhú, rovnakú dôležitosť, schopnosť človeka prevziať bytie, schopnosť robenia a schopnosť vlastnenia na každej dynamike je ukazovateľom jeho schopnosti žiť.

Schopnostiam a nedostatkom človeka môže byť porozumené keď preskúmame jeho participovanie sa na rôznych dynamikách.

1.6 Prečo sa Scientológia považuje za religiu?2018-11-22T18:05:56+02:00

Scientológia s určitosťou spĺňa všetky tri kritériá, ktoré sú všeobecne zohľadňované religióznymi odborníkmi na celom svete pri určení religióznej podstaty: 1) vieru v nejakú Vyššiu realitu, ako napríklad v najvyššiu bytosť alebo vo večnú pravdu, ktorá presahuje hranice tohto sveta, 2) religiózne praktiky, ktoré vedú k porozumeniu, dosiahnutiu alebo kontaktu s najvyššou realitou, 3) spoločenstvo tých, ktorí v ňu veria a spájajú sa, aby túto Najvyššiu realitu dosiahli.

Scientologická viera vo vyššiu realitu, ktorá presahuje materiálny svet, obsahuje tiež svoj koncept thetana a dynamík, čo zahŕňa duchovný svet (Siedmu dynamiku) a najvyššiu bytosť (Ôsmu dynamiku). Druhé kritérium môžeme nájsť v bežných obradoch, ako sú napríklad krst, svadba či pohreb, ktoré majú v Scientológii svoje miesto, ale hlavne v auditingu (duchovné poradenstvo) a tréningu, na základe ktorého si Scientológovia zvyšujú svoje duchovné vedomie, dosahujú porozumenie duchovného sveta a nakoniec i najvyššej bytosti. Čo sa týka tretieho kritéria – kedykoľvek môžete denne v ktorejkoľvek scientologickej organizácii vidieť veľmi živú komunitu.

Preto je Scientológia relígiou v tom najtradičnejšom význame. Scientológia pomáha človeku stať sa vedomejším svojej duchovnej podstaty i duchovnej podstaty svojich blízkych a tým si aj byť vedomejším boha.

Scientológia pokračuje v religióznej tradícii presahujúcej viac ako desať tisíc rokov a zahŕňa v sebe pravdy nájdené v tých najstarších posvätných textoch védskych hymien a múdrosti Budhizmu.

Scientológia má so všetkými náboženstvami spoločný sen o mieri na Zemi a spasení človeka. To, čo je na Scientológii nové, predstavuje fakt, že ponúka presne určenú cestu, ktorá človeka na tomto svete dovedie k duchovnému zdokonaleniu a spôsob, ako toho dosiahnuť s úplnou istotou.

1.7 Prečo je Scientológia cirkev?2018-11-22T18:06:30+02:00

Slovo cirkev pochádza z gréckeho slova kyrios, čo znamená „pán“ a z indoeurópskeho základu kewe, čo znamená „byť silný“. Bežné významy slova cirkev zahŕňajú tiež „zhromaždenie“, “duchovnú silu oddelenú od sily svetskej” a „duchovnú profesiu; duchovenstvo”.

Slovo cirkev nie je používané len kresťanskými organizáciami. Cirkvi ako také existovali desať tisíc rokov pred kresťanstvom a dokonca samotné kresťanstvo vzniklo ako protest proti v tom čase zavedenej cirkvi. V modernom použití ľudia hovoria o budhistickej alebo moslimskej cirkvi a vo všeobecnosti sa pri slove cirkev odkazuje na zoskupenia veriacich konkrétneho religiózneho učenia.

Cirkev je komunita veriacich, ktorí nasledujú spoločný systém posvätných presvedčení a religióznych praktík pomocou ktorých sa usilujú prekonať konečné problémy života.

V päťdesiatich rokoch dvadsiateho storočia si Scientológovia uvedomili, že technológia L. Ron Hubbarda a výsledky, ktoré z jej použitia vyplývali, sa priamo dotýkajú oslobodenia ľudského ducha a že dosiahnutie vyššieho duchovného vedomia je tu bežnou záležitosťou. Nemali žiadnu pochybnosť, že sa zaoberajú religióznymi praktikami. Preto sa začiatkom 50-tych rokov rozhodli založiť cirkev, ktorá by lepšie slúžila ich duchovným potrebám. Prvá Scientologická cirkev bola založená v roku 1954.

Preto je Scientológia relígiou a použitie slova cirkev v spojitosti s ňou je správne.

1.8 Má Scientológia svoje posvätné knihy?2018-11-16T19:08:46+02:00

Áno. Napísané a nahovorené slová L. Ron Hubbarda na tému Scientológia sú spoločne považované za jej posvätné písmo. Pán Hubbard poskytol výklad teológie a technológií Scientológie prostredníctvom desiatok miliónov slov, vrátane stoviek kníh, tuctov filmov a viac než 3 000 nahraných prednášok.

1.9 Čo symbolizuje Scientologický kríž?2018-11-22T18:07:42+02:00

Je to osem-cípy kríž vyjadrujúci osem častí (alebo dynamík) života, na základe ktorých sa každý človek usiluje o prežitie. Tieto časti sú: popud k existencii ako jedinec; popud k existencii skrz kreativitu, vrátane rodinnej jednotky a výchovy detí; popud k prežitiu prostredníctvom skupiny jednotlivcov alebo ako skupina; popud k prežitiu skrz všetko ľudstvo alebo ako všetko ľudstvo; popud k prežitiu ako životné formy a s pomocou životných foriem ako sú živočíchy, vtáky, hmyz, ryby a vegetácia;  popud k prežitiu fyzikálneho vesmíru, prostredníctvom fyzikálneho vesmíru samotného a za pomoci hmotného vesmíru a každej jednej z jeho častí; popud k prežitiu ako duchovné bytosti alebo popud k prežitiu života samotného;  popud k existencii ako nekonečno, tiež nazývané ako najvyššia bytosť. Schopnosť žiť v harmónii vo vzájomnom rešpekte voči všetkým týmto sféram existencie je symbolizovaná Scientologickým krížom.

Pre zaujímavosť, symbol kríža ako takého je starší než samotné kresťanstvo.

1.10 Čo vyjadruje Scientologický symbol “S” a dvojitý trojuholník?2018-11-22T18:08:50+02:00

„S“ reprezentuje Scientológiu.

Spodný trojuholník sa nazýva Trojuholník A-R-K; A predstavuje Afinitu, R predstavuje Realitu a K Komunikáciu. Prvý z vrcholov trojuholníka predstavuje afinitu, čo je úroveň obľuby či náklonnosti voči niekomu či niečomu. Ďalší vrchol predstavuje realitu, čo v podstate znamená súhlas. Tretí vrchol predstavuje komunikáciu, ktorá je definovaná ako vzájomná výmena myšlienok medzi dvoma ľuďmi. Všetky tieto tri časti sú vo vzájomnom vzťahu. Bez určitého stupňa obľuby a určitého základu pre súhlas nie je žiadna komunikácia. Bez komunikácie a určitej obľuby, alebo emočnej odozvy, nemôže byť žiadna realita. Bez nejakého základu pre súhlas a komunikácie nemôže byť žiadna afinita. Keď vzrastie jeden z vrcholov trojuholníka, rovnako tak vzrastú aj zvyšné dva vrcholy. Tieto tri na sebe závislé faktory predstavujú porozumenie a sú vyjadrené trojuholníkom. ARK je základný princíp Scientológie.

Horný trojuholník je V-Z-K trojuholník; V predstavuje Vedomosti, Z je Zodpovednosť a K predstavuje Kontrolu. Takisto ako pri trojuholníku A-R-K sú tieto tri časti vzájomne závislé. Keď jeden z vrcholov trojuholníka VZK vzrastie, vzrastú aj zvyšné dva.

1.11 Čo je Dianetika?2018-11-19T22:05:41+02:00

L. Ron Hubbard objavil jediný zdroj nočných môr, nelogických obáv, rozrušení, pochybností o sebe a psychosomatických chorôb – reaktívnu myseľ. Vo svojej knihe Dianetika: Moderná veda o duševnom zdraví podrobne popísal reaktívnu myseľ a vypracoval jednoduchú, praktickú a ľahko sa naučiteľnú technológiu na jej prekonanie a dosiahnutie stavu Clear. Tou technológiou je Dianetika.

Slovo Dianetika je odvodené z gréckeho dia, čo znamená „skrz“ a nous, čo znamená „myseľ alebo duša.“ Dianetika je teda definovaná ako „čo duša robí telu.“ Keď myseľ nepriaznivo vplýva na telo, nazýva sa to psychosomatická porucha. Psycho znamená „myseľ alebo duša“ a soma znamená „telo“. Psychosomatické ochorenia sú teda fyzické ochorenia spôsobené dušou.

1.12 Čo je to myseľ?2018-11-21T19:09:20+02:00

Myseľ je v podstate komunikačný a riadiaci systém medzi thetanom — duchovnou bytosťou, ktorou je človek sám — a jeho prostredím. Skladá sa z mentálnych obrazových záznamov, ktoré sú záznamami minulých skúseností.

Človek používa svoju myseľ na predkladanie a riešenie problémov súvisiacich s prežitím a na usmernenie svojich úsilí v súlade s týmito riešeniami.

Myseľ je zložená z dvoch častí — analytickej mysle a reaktívnej mysle.

Analytická myseľ je racionálna, vedomá myseľ, ktorá myslí, pozoruje údaje, pamätá si ich a rieši problémy.

Reaktívna myseľ je tá časť mysle človeka, ktorá pracuje totálne na princípe podnet-reakcia. Nie je riadená vôľou a vynucuje si fyzickú i príkazovú silu nad vedomím, cieľmi, myšlienkami, telom a činnosťami.

1.13 Ako funguje Dianetika?2018-11-21T19:10:32+02:00

L. Ron Hubbard napísal v Dianetike: Modernej vede o duševnom zdraví: „Zistilo sa, že zdrojom aberácie je nižšia myseľ, ktorá bola až do dnešného dňa mimo podozrenia. Táto myseľ, plná vlastných záznamov, sa nachádza pod tým, čo človek chápe ako svoju „vedomú“ myseľ. Koncept bezvedomej mysle je v Dianetike nahradený objavom, že „bezvedomá“ myseľ je vlastne jediná myseľ, ktorá je vždy pri vedomí. Táto nižšia myseľ sa v Dianetike nazýva reaktívna myseľ.“

Reaktívna myseľ neuchováva spomienky, ako ich poznáme. Uchováva určité typy mentálnych obrazových záznamov nazývaných engramy. Engramy sú kompletné záznamy, až do posledného detailu, každého vnemu prítomného v momente čiastočného alebo úplného „bezvedomia“.

„Bezvedomie“ môže byť spôsobené šokom pri nehode, anestetikom použitom počas operácie, bolesťou pri zranení alebo delíriom počas choroby. Počas týchto období sa analytická myseľ úplne alebo čiastočne vypne a reaktívna myseľ úplne alebo čiastočne preberá velenie. Engram existuje pod úrovňou vedomia človeka a napriek tomu môže byť aktivovaný tak, aby vynútil svoj obsah a môže spôsobiť neoprávnené, nevedomé a nechcené obavy, emócie, bolesti a psychosomatické choroby.

Počas Dianetickej procedúry človek prerozprávava udalosť „bezvedomia“ od začiatku do konca až pokiaľ nie je engram zredukovaný, čo znamená, že všetok negatívny náboj alebo bolesť z udalosti sú preč, alebo pokiaľ nie je vymazaný, čo znamená, že udalosť navždy zmizla. V oboch prípadoch sa človek oslobodí od aberatívneho účinku udalosti a môže zažiť obrovskú úľavu a vzostup emočného tónu.

To je zázrak Dianetiky.

1.14 Aký je rozdiel medzi Dianetikou a Scientológiou?2018-11-22T18:09:24+02:00

Dianetika pochádza z gréckeho dia, čo znamená „skrz a nous, čo znamená „myseľ alebo duša“. Dianetika je ďalej definovaná ako „čo duša spôsobuje telu“.

Dianetika odhaľuje zdroj nelogických obáv, rozrušení, pochybností o sebe, nevysvetliteľných bolestí, pocitov a emócií (psychosomatických chorôb) predkladá spôsoby na zvládanie týchto stavov.

Použitím postupov Dianetiky sa ukázalo, že zdrojom týchto stavov neboli bunky alebo bunková pamäť, ale bytosť, ktorá sa vzoprela času. Po objave minulých životov nasledoval objav fenoménom exteriorizácie – oddelenie jedincovej duše od tela, zatiaľ čo si bol toho úplne vedomý a pri vedomí. S týmto objavom – a nevyvrátiteľným záverom, že človek je duchovnou bytosťou – sa zrodilo Scientologické náboženstvo.

Scientológia je definovaná ako „štúdium a zvládanie ducha vo vzťahu k sebe, vesmíru a inému životu“. Skrz praktizovanie Scientológie môže človek zvýšiť svoje duchovné vedomie a schopnosti a uvedomiť si svoju nesmrteľnosť.

Dianetika sa, hoci o tom nikto v skorších publikáciách netušil, zaoberala ľudskou dušou. Dianetika je predchodca a pododbor Scientológie.

1.15 Čo je v Scientológii Most?2018-11-21T17:05:14+02:00

Pre človeka je dostupných mnoho vyšších stavov existencie a tieto sú dosiahnuteľné skrz Scientológiu. L. Ron Hubbard poskytol presné ohraničenie týchto stavov a následne objasnil ako sa dajú dosiahnuť tým, že ich usporiadame do schémy, ktorá graficky znázorňuje každý krok cesty smerom nahor.

Schéma ukazujúca stupne duchovného zlepšenia sa nazýva Tabuľka klasifikácie, stupňov a vedomia. Klasifikácia sa týka výcviku v Scientológii a tiež faktu, že sú potrebné určité činnosti alebo zručnosti získané predtým, než je človek klasifikovaný ako auditor na konkrétnej úrovni a povolený do ďalšej. Stupne sa týkajú postupného duchovného zdokonaľovania, ktoré sa deje v Scientologickom auditingu.

Človek si dlho vo svojej náboženskej tradícii predstavoval most cez priepasť medzi miestom, kde sa nachádza teraz a vyššou úrovňou existencie. Nanešťastie, mnohí z tých, ktorí sa pokúšali prekročiť priepasť do nej spadli.

Obrazne povedané, Tabuľka klasifikácie, stupňov a vedomia predstavuje v skutočnosti most, ktorý preklenuje priepasť a dostáva človeka na vyššiu úroveň. Toto je cieľ človeka, o ktorý sa usiloval najmenej desaťtisíc rokov a je teraz dosiahnuteľný nasledujúc kroky, ktoré sú znázornené v tabuľke.

Tabuľka je sprievodcom pre človeka od prvého stretnutia so Scientológiou po každý nasledujúci vyšší stav. Človek nikdy predtým nemal takúto mapu. Je to Most k totálnej slobode. Je to cesta. Je presná a má štandardnú postupnosť. Človek po nej ide a stáva sa slobodnejším.

2.1 Je človek duchovná bytosť?2018-11-19T23:50:29+02:00

Áno. Každý si to môže zodpovedať prostredníctvom krátkeho cvičenia: Požiadajte niekoho, nech si zatvorí oči a vybaví si obrázok mačky, a on sa začne pozerať na mentálny obrazový záznam mačky. Opýtajte sa ho, kto sa pozerá na obrázok mačky a on okamžite odpovie „Ja“. Ten, kto sa pozerá na mačku ste vy, duchovná bytosť. Človek je duchovnou bytosťou, ktorá myseľ a okupuje telo. Vy ste vy v tele. Viac je popísané tu.

2.2 Ako človek spozná, že je duchovná bytosť?2018-11-19T23:49:26+02:00

Je to na každom, nech si to preverí sám pre seba. Scientológovia veria, že človek je niečo viac než myseľ a telo a že je to on, on sám, duchovná bytosť, ktorá je schopná riadiť myseľ a telo.
(Pozrite tiež Je človek duchovná bytosť?)

2.3 Má Scientológia nejaký koncept o bohu?2018-11-25T14:42:33+02:00

Určite áno. V Scientológii je koncept Boha vyjadrený ako Ôsma dynamika – popud k existencii ako nekonečno. To sa tiež nazýva ako Najvyššia bytosť. Pretože Ôsma dynamika, Scientologický koncept Boha, spočíva na samom vrchole celkového prežitia. Ako L. Ron Hubbard napísal v knihe Veda o prežití:

„Žiadna kultúra v dejinách sveta, okrem tých, ktoré sú úplne skazené a vymierajúce, nezlyhala v potvrdzovaní existencie Najvyššej bytosti. Je to empirické pozorovanie, že ľudia bez silnej a vytrvalej viery v Najvyššiu bytosť sú menej schopní, menej etickí a menej hodnotní pre seba a pre spoločnosť. Človek bez trvalej viery je, už len z pozorovania, viac vecou než človekom.“

Scientológia nemá, narozdiel od židovsko-kresťanského náboženstva, žiadne dogmy týkajúce sa Boha, ktoré svojim členom prikazuje. Scientológia, rovnako ako pri jej ďalších základných princípoch, nežiada človeka, aby slepo akceptoval niečo len na základe viery. Naopak, ako sa duchovné vedomie človeka na základe účasti v Scientologickom auditingu a tréningu zvyšuje, dosahuje svoju vlastnú istotu o každej dynamike. Podľa toho teda, len keď dosiahne Siedmu dynamiku (Duchovno) vo svojej úplnosti, objaví a dosiahne svojho vlastného porozumenia Ôsmej dynamike (Nekonečnu) svojmu vzťahu k Najvyššej bytosti.

2.4 Nemôže byť Boh jediným, kto dokáže pomôcť človeku?2018-11-20T00:24:15+02:00

Scientológovia si maximálne berú k srdcu pravdu, že Boh pomáha tým, ktorí si sami pomáhajú. Veria, že každý človek má odpovede na tajomstvá života. Všetko, čo si to vyžaduje, je uvedomenie si týchto odpovedí a to je to, čo Scientológia pomáha dosiahnuť. Človek je zvyknutý na rýchle odpovede. Scientológia vyžaduje, aby človek rozmýšľal sám za seba a tým mu pomáha stať sa viac chápajúcim, schopným, šťastným a zdravým.

2.5 Aký je pohľad Scientológie na stvorenie sveta?2018-11-20T00:35:43+02:00

Väčšina svetových náboženstiev predkladá určitý pohľad na stvorenie sveta (vesmíru). Niektoré náboženské tradície, napríklad hinduistické a budhistické, vidia vesmír ako v podstate večný, bez začiatku či konca. Prvé biblické knihy obsahujú opis stvorenia sveta, pričom niektoré kresťanské vierovyznania ho považujú za alegorický, zatiaľ čo iné za vyjadrenie doslovného faktu. Ostatné náboženské tradície majú iné pohľady, ale každý sa pokúša zodpovedať túto ultimátnu otázku na to odkiaľ sme prišli a ako sa to stalo. V Scientológii vychádza tento pohľad z teórie thety (životnej sily alebo duše), ktorá vytvára MEST (slovné spojenie pre fyzikálny vesmír, hmotu (angl. Matter), energiu (Energy), priestor (Space) a čas (Time)). V skutočnosti by sa dalo povedať, že stvorenie sveta je neoddeliteľnou súčasťou tejto teórie. Pôvod thety a vytvorenie fyzikálneho vesmíru, ktoré sú uvádzané v Scientológii, je opísané v The Factors, ktoré L. Ron Hubbard napísal v roku 1953.

2.6 Verí Scientológia v bratskú lásku?2018-11-20T00:42:06+02:00

Áno a možno ide ešte o krok ďalej. Vo svojej eseji „Čo je veľkosť?“, L. Ron Hubbard napísal, že: „Láska je cesta k sile. Milovať napriek všetkému je tajomstvo veľkosti. A možno je to dokonca najväčšie tajomstvo v tomto vesmíre.“

2.7 Prečo chcú Scientológovia pomáhať ľuďom?2018-11-21T15:53:26+02:00

Je maximou v Scientológii, že bytosť je do tej miery cenná, do akej je schopná pomáhať iným. Scientológovia chápu, že život človek nežije sám. Naopak, život sa skladá z ôsmich častí – Osem dynamík. Scientológovia preto vedia, že skutočné prežitie si vyžaduje aj prežitie svojej rodiny, svojich skupín, samotného ľudstva a všetkých živých vecí.

2.8 Rozoznáva Scientológia dobro a zlo?2018-11-21T15:58:24+02:00

Áno, v Scientológii je veľmi jasné rozlíšenie medzi dobrom a zlom. Tie činnosti, ktoré zlepšujú prežitie vo väčšine z ôsmich častí života (Osem dynamík) sú dobré a tie, ktoré väčšinu častí ničia alebo potláčajú, sú zlé. Scientológovia sa snažia robiť rozhodnutia, ktoré podporia väčšinu týchto dynamík života.

Dobro môže byť definované ako niečo konštruktívne. Zlo môže byť definované ako deštruktívne.

2.9 Verí Scientológia, že človek je hriešny?2018-11-21T16:11:06+02:00

Základný predpoklad Scientológie je, že človek je vo svojej podstate dobrý; že sa pokúša prežiť; a že jeho prežitie závisí od neho samotného, od jeho blížnych a od jeho dosiahnutia bratstva s celým vesmírom. Napriek tomu, jeho skúsenosti vo fyzikálnom vesmíre, počas mnohých prežitých životov, ho odviedli k zlu, dopustil sa škodlivých činov (alebo hriechov), ktoré spôsobili, že sa stal „aberovaným“ (odkloneným od racionálneho myslenia či správania). Tieto škodlivé činy nasledovne znižujú vnímanie človeka a jeho vrodené dobro, ktorým ako duchovná bytosť disponuje.

Skrz Scientológiu môže tieto činy konfrontovať, vymazať ignoranciu a aberáciu, ktoré ich obklopujú, a opäť získať znalosť a zažiť pravdu.

Všetky náboženstvá hľadajú pravdu. Sloboda ducha sa môže dosiahnuť len na ceste k pravde. Hriech sa, podľa Scientológie, skladá z klamstiev a skrytých činov a teda nepravdy.

2.10 Dokáže Scientológia prinavrátiť človeku kontrolu nad svojou mysľou?2018-11-21T16:16:04+02:00

Áno. Scientológia sa zaoberá duchom a pomocou aplikovania jej princípov zvyšuje vedomie a schopnosti, ktoré ako duchovná bytosť má. Keďže je človek duchovná bytosť, celkom oddelená od mysle a tela, Scientológia pomáha človeku dosiahnuť oveľa väčšiu kontrolu nad svojou mysľou – práve tak, ako človeku pomáha inteligentne ovládať všetky časti jeho života.

2.11 Verí Scientológia skôr v myseľ ako v hmotu?2018-11-21T16:22:27+02:00

Pri použití Scientológie oslovujete samých seba – nie vašu myseľ či telo, ale priamo vás.

Scientológovia zistili, že duch je potencionálne nadradený nad materiálnymi vecami a že duch (teda vy), pokiaľ sa očistí od minulých tráum, prehreškov a aberácií, je schopný urobiť neuveriteľné zmeny v hmotnom vesmíre, ktorých by v opačnom prípade nebol schopný.

2.12 Je celá Scientológia o mysli?2018-11-21T16:24:26+02:00

Nie. Scientológia je o samotnom človeku ako o duchovnej bytosti, ktorá je oddelená od svojej mysle a ktorá sa od nej odlišuje.

2.13 Verí Scientológia, že jedinec môže existovať mimo svojho tela?2018-11-26T12:43:00+02:00

Už pred nástupom Scientológie veľa ľudí zažilo pocit, že sa pozerajú na svoje vlastné telo, ale nechápali čo sa deje. Akonáhle dosiahli na základe Scientologického auditingu a tréningu vyššie duchovné vedomie, zistili, že táto skúsenosť nie je nič výnimočné. V Scientológii sa tento jav nazýva exteriorizácia – oddelenie ducha človeka od jeho tela, zatiaľ čo je plne pri vedomý. Scientológia verí, že človek nie je svojím telom, mysľou ani mozgom. On, duchovná sila, dáva energiu fyzickému telu. Scientológia ako prvá skrz objav exteriorizácie dokázala, že človek je duchovná bytosť.

2.14 Verí Scientológia na reinkarnáciu či minulé životy?2018-11-21T16:45:18+02:00

Drvivá väčšina svetovej populácie verí v reinkarnáciu a až v posledných storočiach počas vzostupu fyzikálnych vied začal striktne materialistický pohľad zatieňovať ten duchovný.

Nedávno sa tradičná definícia reinkarnácie od pôvodného významu odklonila. Reinkarnácia je bežne chápaná ako „znovu sa narodiť v rôznych formách života“ (ako je napríklad zviera, hmyz atď.), zatiaľ čo jej skutočná definícia je „znovuzrodenie sa do ľudského tela alebo do iného tela.“ Takže to, čo je bežne chápané ako reinkarnácia je presne ohraničený systém a nie je súčasťou Scientológie. Církev sa prikláňa k pôvodnej skutočnej definícii.

Faktom je, že pokiaľ človek nezvláda aberácie, ktoré sa nahromadili v jeho minulých životoch, nedosahuje pokrok.

Dnes si je v Scientológii veľa ľudí istých, že prežili už skoršie životy, než je ich súčasný. Tým sa však myslia minulé životy a nie reinkarnácia. Minulé životy nepredstavujú v Scientológii dogmu. Počas auditingu Scientológovia zvyčajne zažijú minulý život, a potom sami zistia, že žili už predtým. Viera v to, že človek mal hmotnú či inú existenciu, ktorá bola skôr, než identita jeho súčasného tela, nie je žiadny nový koncept – napriek tomu však vzrušujúci.

Je faktom, že pokiaľ človek nezačne zvládať aberáciu nahromadenú v minulých životoch, nebude postupovať. V Scientológii sú človeku poskytnuté nástroje k tomu, aby ste zvládli rozrušenia a aberácie z minulých životov, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú jeho súčasný život. To ho oslobodí a teda bude môcť žiť oveľa šťastnejší život.

2.15 Verí Scientológia v charitu a podporu?2018-11-25T14:44:23+02:00

Áno, verí. Mimochodom, Scientológovia tiež veria v princíp, že istá forma výmeny je nevyhnutná v akomkoľvek vzťahu. Pokiaľ človek len berie a nikdy nič nedáva, stratí rešpekt k sebe samému a stane sa nešťastným. Preto sú v Scientológii sponzorované charitatívne programy, ktoré často povzbudzujú tých, ktorí pomoc dostávajú, aby na oplátku prispeli osobnou pomocou ostatným, ktorí sú v núdzi. Takéto prispievanie umožňuje človeku, aby pomoc dostával a zároveň si udržal svoju sebaúctu.

2.16 Zastáva Scientológia nejaké politické názory?2018-11-21T16:53:37+02:00

Scientológia je nepolitická organizácia a nezaoberá sa žiadnymi politickými aktivitami. Jej krédom je: „Všetci ľudia majú neodcudziteľné právo na to, aby sa rozhodli, vybrali si, pomáhali či podporovali svoje vlastné organizácie, cirkvi a vlády.“ Scientológovia môžu zastávať politický názor, aký chcú, môžu voliť kandidátov, ktorých chcú. Cirkev im nedáva žiadne pokyny o tom, aký postoj majú mať voči politickým záležitostiam a kandidátom. Scientológia verí, že cirkev by nemala mať so štátom nič spoločné.

2.17 Môžu sa Scientológie zúčastňovať aj deti? Ako?2018-11-21T16:57:05+02:00

Áno, mnoho detí sa Scientológie zúčastňuje. Neexistuje tu žiadne vekové obmedzenie tých, ktorí sa môžu zúčastniť Scientologického auditingu či tréningu. Niektoré Scientologické cirkvi organizujú kurzy a študijné programy, ktoré sú konkrétne zostavené pre mladých ľudí. Neplnoleté deti musia, skôr než sa môžu zúčastniť Scientologických služieb, obdržať písomné povolenie od svojich rodičov či opatrovníkov. Tak, ako stúpenci ďalších náboženstiev, aj Scientológovia sú veľmi pyšní na to, keď ich deti nasledujú náboženstvo, ktoré sami zastávajú.

2.18 Čo Scientológia hovorí na výchovu detí?2018-11-25T14:45:04+02:00

L. Ron Hubbard napísal veľa o výchove detí. V Scientológii sa na deti pozerá ako na ľudí, ku ktorým by sme mali mať rešpekt a lásku, ktorú chováme k dospelým. Scientológovia veria, že deti by mali byť nabádané k tomu, aby prispievali k rodinnému životu, a nie, aby ich bolo len „vidieť a nepočuť“.

Väčšina detí, ktoré sú vychované v slušných Scientologických rodinách majú nadpriemerné schopnosti a rýchlo začínajú chápať, ako sa ľudia chovajú, a prečo sa tak chovajú. A tak majú šťastnejší a bezpečnejší život.

 

 

2.19 Môže sa človek, čo sa týka Scientológie sám rozhodnúť?2018-11-21T17:03:21+02:00

Áno, môže a skutočne by to tak mal urobiť. Scientológia človeku umožňuje myslieť sám za seba. Nie je účelom zamestnávať sa štúdiom alebo používaním Scientológie preto, že to chce niekto iný. Ale pokiaľ človek svoj život dobre zváži a usúdi, že ho chce zlepšiť, najlepšia vec je, aby začal a sám zistil, čo mu môže Scientológia dať. Človek by mal začať prečítaním si jednej zo základných kníh od L. Rona Hubbarda.

2.20 Aký je pohľad Scientológie na nebo a peklo?2018-11-21T17:33:36+02:00

Scientológovia veria, že ľudia sú nesmrteľnými duchovnými bytosťami, ktoré žili už predtým a ktoré budú žiť opäť, a že ich budúce šťastie a nesmrteľnosť závisia od toho, ako vedú svoje životy tu a teraz. Ako L. Ron Hubbard napísal v Scientológii: Základy myslenia:

„Je očividné, že to, čo tvoríme v našej spoločnosti počas tohto života, nás ovplyvňuje počas toho ďalšieho. Toto je niečo celkom iné, než obyčajná „viera“ alebo „predstava“, že k týmto veciam dochádza. V Scientológii máme veľmi málo do činenia s tým, aby sme ľudí nútili k záverom. Každý môže zažiť tieto veci na vlastnej koži. A ak toho nie je schopný, nik od neho neočakáva, že ich bude akceptovať.

„To, že náš posmrtný život je našim „budúcim životom“ totálne mení všeobecný koncept o osude duše. Neexistuje tu žiadny spor s princípmi akejkoľvek viery, pretože relígie jednotne nevyhlasujú, že človek okamžite odchádza do neba alebo do pekla. Je isté, že človek vo svojom budúcom živote zažíva dôsledky aktivít civilizácie, v ktorej sa podieľal na tvorení. Inými slovami, človek sa vracia späť. Je zodpovedný za to, čo sa deje dnes, pretože zajtra s tým bude musieť žiť.“

Zmysel pre spoločenskú zodpovednosť sa posilňuje, keď sa scientológovia počas účasti na auditungu či tréningových službách stretnú s tým, že sú skutočne duchovné bytosti, ktoré predtým žili a budú žiť opäť. Dôsledkom tohto uvedomenia je vyšší štandard etiky a morálky. Svet, ktorý dnes človek vytvára, je svet, do ktorého sa zajtra vráti, a človek žije z plodov svojej práce alebo s dôsledkami svojich prehreškov.

Toto nie je len abstraktná koncepcia týkajúca sa budúceho stavu spoločnosti. To sa vzťahuje aj priamo na duchovný stav človeka. Základným princípom v Scientológii je, že ľudia sú v podstate dobrí, ale stali sa aberovaní skrz kontakt s fyzickým vesmírom, a preto sa dopúšťajú škodlivých činov. Tieto činy znižujú vedomie a schopnosť človeka a udierajú doňho spätne v zostupnej špirále nešťastia a útrap. Prostredníctvom Scientológie môže človek čeliť svojim činom, prevziať za ne zodpovednosť, vedieť a opäť zažiť pravdu.

Scientológia sa snaží úplne zvrátiť túto zostupnú špirálu a dosiahnuť duchovnú slobodu pre jednotlivca ako aj pre spoločnosť ako celok.

Scientológia zdieľa cieľ duchovnej spásy, ktorý existuje v mnohých vierach, akými sú judaizmus, islam, kresťanstvo, budhizmus a hinduizmus. Zatiaľ čo pojmy spojené so spásou sú v Scientológii odlišné, duchovný cieľ spásy ducha je s mnohými vierami spoločný.

2.21 Aký je pohľad Scientológie na Mojžiša, Ježiša, Mohameda, Budhu a iné náboženské postavy minulosti?2018-11-26T12:46:06+02:00

L. Ron Hubbard si ctil veľkých náboženských vodcov minulosti za múdrosť, ktorú svetu priniesli. Napísal, že Scientológia zdieľa „ciele stanovené pre človeka Kristom, ktoré sú múdrosť, dobré zdravie a nesmrteľnosť.“

L. Ron Hubbard vo svojej eseji „Náboženský vplyv v spoločnosti: Úloha dobrovoľného duchovného“ uvádza:

„Veľké náboženské kultúrne sily minulosti, budhizmus, judaizmus, kresťanstvo a iné, zdôrazňovali odlišnosť dobra od zla a vyššie etické hodnoty.“

V prednáške urobenej 3. júna 1955, s názvom Nádej človeka, pán Hubbard uvádza, že si ctí:

„Veľkí duchovní vodcovia minulosti – nie z moderných čias, ale z minulosti – pretože títo ľudia nám odovzdali dostatok tradícií, aby nás poučili o tom, že človek má duchovnú stránku. Títo veľkí duchovní vodcovia boli obesení, zlomení, nesprávne interpretovaní, zle citovaní, neboli vôbec pochopení, ale napriek tomu sú rukami, ktorými sa po stáročia odovzdávala pochodeň, aby sme mohli vyvrcholiť vyššími schopnosťami pre človeka a nádejou na jeho budúcnosť …

„Všetci títo ľudia hovorili niečo, čo je oveľa dôležitejšie než „Existuje duchovná stránka života.“ Hovorili: „Existuje nádej. Môžu k vám prísť a povedať vám, že všetko je stratené a že ste mŕtvi, že ste uväznení a že pre vás nie je žiadna nádej. Môžu prísť k vám a hovoriť vám to, ale to nie je pravda. Nádej existuje. Žiješ ďalej. Tento život nie je všetkým čím je. Existuje budúci život, v ktorom môžete konať lepšie, uspieť dôstojne než doteraz. „To je to, čo všetci títo ľudia hovorili …

„… obrovské množstvo toho, čo nazývame náboženstvom na dnešnej západnej pologuli, bolo dané tejto západnej pologuli priamo Gautamom Budhom. Bolo to prefiltrované cez Stredný východ. „Miluj svojho blížneho“ bola jednou z prvých lekcií, ktorú učil, a pritom je to lekcia, ktorú sme dostali skrz Stredný východ.

„Ale to, čo vám hovorím, je, že títo ľudia odovzdávali pochodeň múdrosti a informácií, z generácie na generáciu. Bolo to podané geograficky a jedna z týchto geografických trás bola na Strednom východe. A jeden z tých ľudí, ktorému bola podaná, bol muž menom Mojžiš. A ďalej to bolo odovzdané človeku menom Kristus. A podal to ďalej a dokonca arabské národy to využili prostredníctvom svojho vlastného proroka Mohameda.

„A týchto ľudí považujem za veľkých duchovných vodcov, pretože dali človeku po dlhých rokoch nádej, že život môže pokračovať, že existuje duchovná stránka existencie, že obchodovanie s barterom pre zisk nie je všetko o čom život je“

Ďalej L. Ron Hubbard učil, že každého náboženské presvedčenie si zaslúži rešpekt. V knihe Cesta ku šťastiu, ktorá nie je v skutočnosti náboženským dielom, ale môže ju využiť ktokoľvek, veriaci alebo nie, pán Hubbard poskytol niekoľko praktických usmernení podľa ktorých žiť. Jedným z pravidiel v tejto knihe je „Rešpektujte náboženské presvedčenia iných.“

„Tolerancia je dobrým základným kameňom, na ktorom sa dajú budovať medziľudské vzťahy. Keď sa človek pozrie na masakre a utrpenie spôsobené náboženskou netoleranciou, ktoré sa tiahnu celými dejinami ľudstva až do súčasnosti, pochopí, že netolerancia je aktivita nasmerovaná proti prežitiu.

„Náboženská tolerancia neznamená, že človek nemôže vyjadriť svoje vlastné vyznanie. Znamená to, že snahy podkopať či napadnúť náboženské presvedčenie a vyznania druhých, boli vždy rýchlou cestou do ťažkostí.“

3.1 Kto bol L. Ron Hubbard?2018-12-04T11:37:24+02:00

L. Ron Hubbard bol autor, filozof, filantrop a zakladateľ Scientologickej relígie. Narodil sa 13. marca 1911 v meste Tilden, v Nebraske (USA) a zomrel 24. januára 1986.

Jeho dlhú a dobrodružnú cestu k objavom započal už vo veľmi rannom veku. Pod vedením svojej matky, vzdelanej ženy, od útleho veku začal čítať: Shakespeara, gréckych filozofov a celý rad klasikov neskoršieho obdobia. Napriek tomu mal ďaleko od knihomoľa a po rodinnom presťahovaní sa do Heleny, v Montane (USA), čoskoro lámal mladých žrebcov s najlepšími miestnymi rančermi.

Ako zvedavý tínedžer v regióne, ktorý bol ešte stále drsným americkým západom, sa tiež čoskoro spriatelil s domorodými indiánmi kmeňa Černonožcov, kde sa od miestneho šamana učil kmeňové tradície a legendy, a dosiahol veľmi zriedkavý status pokrvného brata. Vo veku 13 rokov získal ako najmladší v dejinách prestížny skautský status Eagle Scout (najvyššia skautská hodnosť v Spojených štátoch) a reprezentoval americký národný skauting u Calvina Coolidgea.

Avšak to, čo najviac charakterizovalo mladého L. Ron Hubbarda, bola neukojiteľná zvedavosť spojená s vrodenou túžbou zlepšiť stav človeka.

Všimnúc si tieto jeho kvality, jediný americký námorný dôstojník, ktorý študoval psychoanalýzu u Sigmunda Freuda vo Viedni, veliteľ Joseph C. Thompson, predstavil mladému L. Ron Hubbardovi freudovskú teóriu.

Aj keď bol skutočne fascinovaný možnosťami hĺbania ľudskej mysle, zostalo v ňom mnoho nezodpovedaných otázok.

Keď bol jeho otec ako americký námorný veliteľ pridelený do južného Pacifiku, Ron sa pustil do prvej z jeho slávnych ázijských ciest. Do veku 19 rokov precestoval viac ako pol milióna kilometrov, dokonca aj veľkú časť Číny a Indie. V priebehu tohto obdobia sa stal jedným z mála západných dobrodruhov, ktorím sa podarilo vstúpiť do zakázaných tibetských kláštorov lama-sérií v západných pohoriach Číny a študoval u posledného z radu kráľovských kúzelníkov na dvore Kublai Chána. Napriek všetkým zázrakom, ktorým bol svedkom, nemohol si pomôcť len urobiť si záver, že legendárna múdrosť Východu v týchto preľudnených a nedostatočne rozvinutých krajinách neurobila pre uľahčenie utrpenia a chudoby jej ľudí nič.

Po návrate do Spojených štátov v roku 1929 pokračoval Ron vo formálnom vzdelávaní a na ďalší rok sa zapísal na Univerzitu Georgea Washingtona. Tam študoval matematiku, inžinierstvo a bol v prvej americkej triede atómových a molekulárnych javov. Hoci tieto nie sú nevyhnutne predmety, ktoré si študenti volia, boli to disciplíny, ktoré mu poskytli vyšetrovacie nástroje, s ktorými mohol ďalej nasledovať nevyriešené otázky ľudskej mysle a života. V skutočnosti sa L. Ron Hubbard stal prvým, kto aplikoval vedeckú metodológiu na starodávne otázky existencie.

Počas svojho univerzitného obdobia sa tiež stal jedným z popredných priekopníkov amerického lietania a pýchou celého stredozápadu. V konečnom dôsledku však, a najmä vo svetle toho, s čím sa stretol ako s „vedou o mysli“ v laboratóriách univerzitnej psychológie, mohol len dospieť k záveru, že akadémia západného sveta mu neposkytla žiadne odpovede.

Ako neskôr napísal:

„Bolo veľmi zrejmé, že som sa zaoberal a žil v kultúre, ktorá vedela o mysli menej než najprimitívnejší kmeň, s ktorým som sa kedy stretol. Vediac tiež, že ľudia na východe neboli schopní načrieť tak hlboko a predvídateľne do hádaniek mysle, ako som očakával, vedel som, že mám pred sebou veľa výskumu.“

Aby mohol svoj výskum počas Veľkej hospodárskej krízy financovať, Ron sa pustil do prvej etapy svojej päťdesiatročnej literárnej kariéry. Do polovice 30. rokov bol jedným z najviac čítaných autorov legendárneho rozkvetu americkej „pulpovej“ literatúry. Tiež napísal niekoľko nezabudnuteľných scenárov počas hollywoodského Zlatého veku, a stále sa spomína na jeho prácu na rôznych veľkých trhákoch a klasických filmov Clarka Gablea.

Ale nikdy nestratil z dohľadu svoj primárny výskum, pokračoval v ňom v ďalekosiahlych výpravách do primitívnych krajín. Nakoniec, pri hľadaní základného „spoločného menovateľa existencie“, na ktorom by sa vybudovala funkčná filozofia pre zlepšenie človeka, študoval dovedna až 21 rás a kultúr. Začiatkom roku 1938 tohto spoločného menovateľa izoloval, bol ním Preži!

To, že prežitie bolo kľúčovou motiváciou u všetkých živých vecí nebola nová myšlienka. Ale to, že sa život v konečnom dôsledku pokúša len a len o prežitie – to bolo úplne nové. Ron pôvodne predstavil tento objav v rukopise s názvom „Excalibur“. Hoci sa nakoniec rozhodol neuverejniť dielo, pretože neobsahovalo akúkoľvek skutočnú metódu na zlepšenie človeka, predsa len bolo filozofickým etalónom, ktorým by sa dal zosúladiť všetok ďalší výskum.

Vďaka svojim objaviteľským úspechom v tomto období, v roku 1940 Ron vstúpil do slávneho Klubu objaviteľov (Explorers Club), kde stál medzi poprednými dobrodruhovi toho obdobia. V dôsledku toho boli všetky nasledujúce expedície podniknuté pod prestížnou vlajkou Explorers Clubu – najskôr to bolo v roku 1940 plavba na Aljašku, kde nielen viedol orientačné štúdie indiánskych kmeňov pobrežia Tichého oceánu, ale tiež zavádzal prototyp navigačného systému, ktorý prebrali všetky námorné i letecké spoločnosti a bol používaný až do posledných desaťročí dvadsiateho storočia.

S príchodom druhej svetovej vojny vstúpil L. Ron Hubbard do amerického námorníctva ako poručík. Spočiatku pôsobil ako vyšší spravodajský dôstojník v Austrálii. Po svojom návrate do Spojených štátov (medzi prvými americkými obeťami bitky v južnom Pacifiku) pokračoval v službe v Tichom i Atlantickom oceáne veliac proti-ponorkovým korvetám a výcvikovým posádkam. Napriek tomu, že bol vysoko vyznamenaný pre svoju službu v boji, bol tiež hlboko zarmútený výsledným krviprelievaním a neľudskosťou. Preto sa rozhodol zdvojnásobiť svoje úsilie o zlepšenie stavu ľudstva. Ďalej pokračoval vo svojom výskume počas najtemnejších dní rokov 1943 a 1944.

Čiastočne nevidiaci a chromý zo zranení utrpených v boji, poručík L. Ron Hubbard bol diagnostikovaný ako trvalo telesne postihnutý v roku 1945 a hospitalizovaný v Oaklande v Kalifornii. V tomto bode však vyvinul prvé praktické postupy na zmiernenie traumy. Testoval tieto postupy na bývalých vojnových zajatcoch, ktorí napriek intenzívnemu lekárskemu ošetreniu nedokázali znovu obnoviť svoje zdravie. S využitím techník ranej Dianetiky na odstránenie „duševných blokov“, ktoré bránia účinku na podaný liek, všetci tí, ktorí podstúpili Ronovu techniku sa zotavujú a štandardná lekárska starostlivosť začína zaberať. Využívajúc tých istých techník, on sám opäť takisto získal svoje vlastné zdravie – na veľké prekvapenie lekárov.

S obnovením mieru sa Ron rozhodol ďalej testovať funkčnosť Dianetiky medzi stovkami jednotlivcov zo všetkých oblastí života. Po neustálom zdokonaľovaní v „laboratóriu skutočného sveta“ pripravil dokument, ktorý podrobne opisuje základnú teóriu a techniky. Týmto dokumentom bola Dianetika: Pôvodná štúdia. Kópie rukopisu boli pôvodne distribuované lekárskemu a vedeckému kruhu. V bleskovom čase sa však tieto kópie dychtivo rozmnožovali a prenášali k ďalším a ďalším ľuďom, kým Ronova pôvodná štúdia doslova neobletela celý svet.

Na uspokojenie obrovskej záplavy otázok od čitateľov, Ron bol nútený vytvoriť konečný text na túto tému. Začal pracovať na Dianetike: Modernej vede o duševnom zdraví. Bol to prvý ucelený text, ktorý bol kedy napísaný o ľudskej mysli a živote. Vydaný 9. mája 1950, okamžite sa ocitla na bestsellerovom zozname New York Times a vzniklo okolo 750 dianetických skupín od jedného pobrežia k druhému. Ďalej inšpiroval zrod Dianetických nadácií v šiestich amerických mestách, aby pomohli Ronovmu napredovaniu v tomto predmete.

Tento pokrok bol rýchly, metodický a prinajmenšom taký objavný ako to, čo mu predchádzalo. Pretože pokračovaním poslednej kapitoly Dianetiky, kde Ron napísal o plánoch pokračovať v „ďalšom výskume životnej sily“, čoskoro zistil, že sa zaoberá narastajúcim množstvom dôkazov, že táto životná sila je skutočne duchovná a týka sa niečoho oveľa väčšieho než je jeden život. To znamenalo, ako to sám napísal:

„Ako vývoj pokračuje, stále viac a viac sa zdá, že Dianetika je schopná kontaktovať onú, často postulovanú, ale nikdy dôkladne nepreskúmanú, nezmeranú a neokúsenú, ľudskú dušu.“

Toto vyhlásenie sa ukázalo ako úplne presné a s ďalším skúmaním koncom rokov 1951 a 1952 Ron naozaj skontaktoval, zmeral a poskytoval prostriedky pre zážitie ľudskej duše. Scientologická relígia sa teda zrodila ako „štúdium a zvládanie ducha vo vzťahu k sebe samému, k vesmírom a ostatnému životu“.

V priebehu päťdesiatych rokov 20. storočia Ron pokračoval v preskúmavaní čoraz väčšej hĺbky charakteru a potenciálu ducha, pričom dokumentoval svoje objavy v zaznamenaných prednáškach, technických vydaniach, článkoch a knihách. Ako sa spoločenstvo Scientológov postupne rozrástlo, Scientologické cirkvi sa otvorili po celých Spojených štátoch, Európe, Austrálii a Južnej Afrike. Preto dohliadal na celosvetový rast Scientológie a tiež na kodifikáciu presnej a štandardnej cesty, ktorou by sa jednotlivci mohli dostať k vyšším stavom vedomia.

Napriek tomu, že Scientológia zahŕňa celý život, konečne neexistuje žiadny aspekt ľudskej existencie, ktorý by práca L. Ron Hubbarda nepokryla. Žil vo Veľkej Británii, potom na palube výskumného plavidla v Stredozemnom mori, Atlantiku a Karibiku predtým, ako sa vrátil do Spojených štátov, čerpal z enormného počtu scientologických postupov a vyvinul rad technológií určených pre sociálne zlepšovanie. Konkrétne:

  • Postupy L. Ron Hubbarda pre drogovú rehabilitáciu sú v súčasnosti používané v približne 50 krajinách. Dokázali, že sú päťkrát efektívnejšie než akýkoľvek podobne zameraný program.
  • Jeho program pre reformu kriminálnikov v súčasnosti funguje vo viac ako 2 000 väzniciach a trestnoprávnych inštitúciách na medzinárodnej úrovni a spôsobil 80-percentné zníženie recidívy.
  • Jeho technológia pre učenie a gramotnosť je používaná vo viac ako 74 krajinách.
  • Univerzálne uznávaný morálny kódex L. Ron Hubbarda a sprievodca k lepšiemu životu s názvom „Cesta ku šťastiu“, je nenáboženský a odvoláva sa iba na zdravý rozum. Štatisticky sa ukázal ako účinný pri zvrátení klesajúcich morálnych trendov v celej komunite, pričom asi 100 miliónov kópií sa distribuuje vo viac ako 90 jazykoch vo viac ako 150 krajinách sveta.

Ale samozrejme najväčší príbeh L. Ron Hubbarda sa môže skončiť len s dokončením jeho hlavného výskumu. Predtým, než odišiel v roku 1986, úplne kodifikoval všetky materiály týkajúce sa Dianetiky a Scientológie pre aplikáciu na každej úrovni spoločnosti a pre tie najvyššie duchovné úrovne.

Dnes tieto materiály obsahujú desiatky miliónov publikovaných slov, zaznamenaných prednášok a filmov. S viac ako 250 miliónmi kópií svojich diel v obehu inšpiroval L. Ron Hubbard hnutie rozprestierajúce sa na všetkých kontinentoch.

Dôkazom funkčnosti jeho dedičstva sú zázraky jeho technológie a milióny priateľov po celom svete, ktorí nesú toto dedičstvo ďalej. Zázraky i počet priateľov neustále rastie v počte s každým ďalším dňom a tým len potvrdzujú to, čo Ron deklaroval vo svojej vlastnej eseji „Moja filozofia“:

“Rád pomáham ostatným a považujem za svoju najväčšiu radosť v živote vidieť človeka, ktorý sa sám oslobodil od tieňov, ktoré činili jeho dni temnými.”

„Tieto tiene mu pripadajú tak nepreniknuteľné a tak ho sťahujú dolu, že keď spozná, že sú to len tiene a že môže cez ne vidieť, prejsť nimi a byť znovu na slnku, je nesmierne potešený. A obávam sa, že som potešený práve tak ako on.”

3.2 Je L. Ron Hubbard stále nažive?2018-11-22T23:14:56+02:00

Nie. Zomrel 24. Januára 1986, ale zostáva s nami v duchu, prostredníctvom svojho dedičstva v podobe technológie a jej neustáleho používania po celom svete.

3.3 Aká bola úloha L. Ron Hubbarda v cirkvi?2018-12-04T11:38:34+02:00

Pán Hubbard založil Scientologickú relígiu. Prvú Scientologickú cirkev bola vytvorená skupinou Scientológov v Los Angeles (USA) v roku 1954.

Pán Hubbard priamo riadil začínajúce Dianetické a Scientologické organizácie až do roku 1966, kedy odstúpil od ich riadenia a odovzdal svoju funkciu vedúcim pracovníkom Scientologickej cirkvi. Napriek tomu že sa naďalej zaujímal o aktivity cirkvi a pomáhal vždy keď bol o radu požiadaný, celý svoj čas venoval výskumom vyšších úrovní Scientológie a kodifikovaniu jeho technológie.

3.4 Ovplyvnila smrť L. Ron Hubbarda cirkev nepriaznivo?2018-12-04T11:39:18+02:00

Všetci veľkí náboženskí vodcovia minulosti zomreli. Ich dielo ďalej prekvitá. Ľudia umierajú. Múdrosť a myšlienky nie. Pokiaľ budú muži a ženy komunikovať a čítať a používať znalosti, ktoré L. Ron Hubbard usporiadal, Scientológia bude ďalej rásť a slúžiť ľudstvu.

L. Ron Hubbard zaznamenal výsledky svojho výskumu v písomnostiach, filmoch a nahratých prednáškach tak, aby jeho technológia mohla byť zachovaná. Rok 2010 bol rok ukončenia dvadsaťpäťročného, dva-milióny-hodín-prác trvajúceho projektu, kde všetky diela Dianetiky a Scientológie boli verifikované, obnovené a v ich neporušenej forme uchované pre večnosť. Naveky sa na to bude spomínať ako na Zlatý Vek Vedomosti (angl.: Golden Age of Knowledge) a zahŕňa celú chronologickú cestu objavov L. Rona Hubbarda. Výsledkom je, že Scientológia exponenciálne pokračuje v expanzii a jej budúce prežitie je zaistené.

3.5 Ako sa L. Ron Hubbard povzniesol nad reaktívnu myseľ, keď to iní nedokázali?2018-11-22T23:04:57+02:00

Aplikoval na sebe princípy, ktoré objavil.

3.6 Zarobil L. Ron Hubbard na Scientológii veľa peňazí?2018-11-22T23:04:24+02:00

Rovnako ako iní autori, pán Hubbard získal peniaze z honorárov za svoje knihy. Len jednej z jeho mnohých kníh, Dianetiky, sa predalo viac ako 20 miliónov výtlačkov po celom svete, a množstvo jeho predaných kníh je viac než 250 miliónov kusov, vrátane viac než dvadsiatich národných bestsellerov už v roku 1980.

Pred svojou smrťou, podľa svojej vôle, si pán Hubbard želal, aby boli honoráre z predaja jeho kníh a jeho životné bohatstvo odkázané Scientologickej relígii. Týmto spôsobom pokračuje v zaisťovaní lepšej budúcnosti pre ľudstvo.

3.7 Bol L. Ron Hubbard milionárom?2018-11-22T22:57:55+02:00

L. Ron Hubbard bol jedným z najšťastnejších ľudí, ktorí si nikdy nerobili starosti ohľadom peňazí. Zdedil nejaké bohatstvo v mladom veku, ale začiatkom 30. rokov 20. storočia sa stal jedným z najlepšie platených spisovateľov v Amerike, ešte dlho pred Dianetikou. Bol niekoľkonásobným milionárom vďaka honorárom zo svojich kníh. Množstvo jeho predaných kníh verejnosti je stále astronomické.

3.8 Ako je možné, že mohol jeden človek objaviť toľko informácií?2018-11-22T22:55:35+02:00

On sa jednoducho dosť snažil o to, aby to dosiahol a mal inteligenciu a vytrvalosť skúmať a objavovať.

Neveľa ľudí bolo vyškolených vo všetkých východných filozofiách a rovnako na najvyššej úrovni v západnej vede. Pretože vedel, že jeho výskum bol hodnotný len do tej miery, do akej poskytoval funkčné riešenie pre problémy človeka, testoval všetky svoje objavy a objavil najefektívnejšie metódy pre aplikáciu výsledkov svojho výskumu. Jeho funkčné metódy mu umožňovali pokračovať v skúmaní vyšších a vyšších sfér duchovného uvedomenia.

3.9 Veria Scientológovia, že L. Ron Hubbard bol Ježiš Kristus?2018-11-22T22:52:31+02:00

Nie. L. Ron Hubbard osobne prehlásil, že je človek ako iní ľudia. Bol milovaným priateľom a učiteľom, a je i naďalej rešpektovaný a milovaný.

4.1 Ako funguje Scientológia?2018-11-30T15:39:42+02:00

Scientológia poskytuje odpovede na mnohé otázky, ktoré sa týkajú života a smrti. Udáva presnú, precízne zmapovanú cestu. Pri vývoji Scientológie objavil L. Ron Hubbard technológiu na oslobodenie ľudského ducha a tým človeku umožnil, aby skutočne spoznal sám seba. Pán Hubbard dôkladne otestoval všetky svoje procedúry a pre budúce použitie zaznamenal tie, pri ktorých bola preukázaná najvyššia funkčnosť spôsobovania jednotne predvídateľných výsledkov. Tieto postupy predstavujú štandardnú Scientologickú technológiu.

Prostredníctvom aplikovania Scientologických princípov a technológie v auditingových sedeniach (duchovnom poradenstve) je človek schopný odstrániť bariéry a nežiadúce stavy a tým sa stať viac sám sebou. A ako človek robí pokroky, snaží sa pomáhať ostatným rovnakým spôsobom ako sa pomohlo jemu.

Všetko, čo Scientológia od človeka žiada je, aby akceptoval to, čo je pre neho reálne. Nie sú mu vnucované žiadne presvedčenia. Tréningom a auditingom si človek sám nájde odpovede, ktoré v živote hľadá.

4.2 Čo Scientológia dosahuje?2018-12-06T15:42:27+02:00

Scientológia kladie dôraz na použitie a funkčnosť svojich princípov a technických postupov. Keď sa Scientológia presne používa, umožňuje človeku, aby sa v živote zdokonalil, ako po všetkých stránkach duchovných, tak po všetkých stránkach svetských. Oslovuje priamo človeka a prináša mu väčšie šťastie a sebavedomie tým, že zvyšuje jeho vedomie a schopnosti. Od iných náboženských filozofií sa Scientológia líši tým, že poskytuje prostriedky, na základe ktorých človek môže efektívne riešiť problémy a situácie, ktorým musí v živote on sám či ostatní ľudia čeliť.

Základný predpoklad v Scientológii je, že človek je v jadre dobrý a že môže zlepšiť svoj stav v živote. Napriek tomu, Scientológia nemôže sľúbiť, že to urobí za človeka. Iba on sám môže zapríčiniť svoje zdokonalenie tým, že bude používať učenie Scientológie na sebe i na ostatných.

4.3 Ako sa ľudia dostávajú k Scientológii?2018-11-21T18:20:12+02:00

Zvyčajne prostredníctvom ústneho podania, často tým, že si prečítajú knihu alebo narazia na propagačné materiály alebo navštívia Scientologickú organizáciu. Občas sa o ňu človek začne zaujímať, keď stretne nejakého Scientológa a vidí, že disponuje „niečím“ – pozitívnym postojom k životu, istotou, sebavedomím a šťastím – čo by tiež rád dosiahol. Obyčajne sa ľudia dostávajú k Scientológii pretože chcú vo svojom živote niečo zlepšiť alebo chcú pomôcť ostatným zlepšiť sa a tak vytvoriť lepšiu civilizáciu.

4.4 Ako sa Scientológia pozerá na manželstvo a rodinu?2018-11-30T16:25:47+02:00

Scientológia považuje rodinu za základný stavebný prvok akejkoľvek spoločnosti a manželstvo za podstatnú zložku stabilného rodinného života.

Ľudia často zisťujú, že potom, čo začali používať Scientológiu, sa vzťah s ich partnermi a ostatnými rodinnými členmi výrazne upevnil. Je to preto, že Scientológia človeka učí, ako otvorenejšie komunikovať s ostatnými, ako si zvýšiť schopnosť milovať ostatných ľudí, a že mu umožňuje lepšiu komunikáciu s jeho rodinou a priateľmi.

Prieskumy ukázali, že ľudia, ktorí sa zúčastnili služieb Scientológie, majú väčšiu pravdepodobnosť, že vstúpia do zväzku manželského, alebo že si manželstvo udržia a budú mať deti v porovnaní s tým, keď ešte Scientológmi neboli.

Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si knižku Manželstvo.

4.5 Ako sa cirkev pozerá na vzťahy medzi Scientológom a členmi rodiny, ktorí Scientológmi nie sú?2018-12-06T15:43:02+02:00

Pretože Scientológia je relatívne mladá relígia, väčšina scientológov má príbuzných, ktorí Scientológmi nie sú. Cirkev nabáda a pomáha svojim členom, aby mali vynikajúce rodinné vzťahy, bez ohľadu na to, či sú ich príbuzní Scientológovia alebo nie. V skutočnosti sa vzťahy medzi Scientológom a zvyškom jeho rodiny zvyčajne zlepšujú po tom, čo človek začne praktikovať Scientológiu, pretože človek získal prostriedky na zlepšenie komunikácie a vyriešenie akýchkoľvek problémov, ktoré predtým existovali.

Scientológia sa snaží zosúladiť rodinné nezhody v prípade vzniku problému. Napríklad scientologickí kapláni môžu pomáhať rodinným príslušníkom spolupracovať na objavení skutočnej príčiny ich nesúhlasov. Priatelia a rodina Scientológov sú vždy vítaní navštíviť cirkev, stretnúť sa s ďalšími Scientológmi, či mať akékoľvek otázky, ktoré môžu o Scientológii mať zodpovedané. Bez ohľadu na to, či sa ostatní členovia rodiny rozhodli stať Scientológmi alebo nie, sa Scientológovia hlboko pýšia svojimi výsledkami o riešení rodinných problémov a konfliktov.

4.6 Sú dvere Scientológie otvorené pre každého?2018-11-30T16:35:30+02:00

Dvere Scientológie sú vždy otvorené pre každého, kto hľadá duchovné zlepšenie.

Materiály, ktoré tvoria Scientologickú relígiu, sú ľahko dostupné v Scientologických organizáciách a verejných knižniciach po celom svete. Organizácie sú vždy pre verejnosť otvorené a ktokoľvek môže prísť prehliadnuť a na vlastné oči vidieť, o čom celá Scientológia je.

Scientológovia pochádzajú zo všetkých oblastí života a každej profesie, ktorú si dokážete predstaviť:  učitelia, podnikatelia, doktori, ženy v domácnosti, právnici, inžinieri, zdravotné sestry, známe osobnosti, marketingoví a administratívni profesionáli, sekretárky, atléti, štátni zamestnanci, študenti, umelci.

4.7 Je Scientológia tajná organizácia?2018-11-30T16:38:19+02:00

Vôbec. Človek môže kedykoľvek Scientologickú organizáciu sám navštíviť a scientologické knihy, nahraté prednášky, filmy a ďalšia literatúra sú ľahko dostupné pre každého. Od nikoho sa nežiada, aby sa stiahol zo spoločenského života keď začne so Scientológiou, práve naopak. O Scientológoch je známe, že sa veľkou mierou zapájajú do okolitého života, pretože prahnú po zodpovednosti za zlepšenie podmienok života.

5.1 Ktorou knihou je najlepšie začať ak ma zaujíma viac?2018-12-06T10:27:10+02:00

Určite Dianetikou: Modernou vedou o duševnom zdraví, ktorá je stále najpredávanejšou knihou o seba-pomoci a tiež odporúčanou začiatočnou knihou. Je to ucelená práca, ktorá vám dá základ pre Scientológiu.

Týždenník vydavateľov nazval Dianetiku: Modernú vedu o duševnom zdraví „pravdepodobne najpredávanejšou nekresťanskou knihou všetkých čias na Západe“ a ocenil ju svojou prestížnou „Cenou storočia“, pretože počas viac než 100 týždňov sa objavila na jeho zozname najpredávanejších kníh.

Pre tých, ktorí majú väčší záujem na začatí so širokým zhrnutím zistení L. Rona Hubbarda o človeku ako duchovnej bytosti, prvou odporúčanou knihou je Scientológia: Základy myslenia.

5.2 Sú knihy ťažké na porozumenie?2018-12-06T10:35:16+02:00

Vôbec nie. Dá sa im porozumieť celkom ľahko. Navyše, pre plné pochopenie, všetky obsahujú podrobné glosáre a indexy slov.

Navyše pre jednoduchosť použitia sú všetky začiatočné knihy Dianetiky a Scientológie dostupné aj ako audio-knihy (zatiaľ nie v slovenskom ani českom jazyku).

5.3 Kde je možné zakúpiť knihy L. Ron Hubbarda?2018-12-06T17:38:46+02:00

Všetky jeho knihy sú k dispozícii v Scientologických misiách a v online obchodoch.

Mnoho z nich je tiež dostupných v kníhkupectvách a v knižniciach po celom svete.

Ktoré knihy by ste si mali prečítať ak vás zaujíma:

Dianetika:

Základné zásady Scientológie:

Svojpomocné postupy na prekonanie problémov a zvýšenie vedomia a schopností človeka:

Ako pomôcť sebe a mojim blízkym žiť šťastnejší život:

5.4 Ako si môže človek zlepšiť život pomocou knihy?2018-12-06T17:19:17+02:00

Kľúčom ku šťastiu sú vedomosti. Scientologické a Dianetické knihy obsahujú vedomosti, ktoré môže človek použiť na zlepšenie doslova všetkých oblastí svojho života – od dennodenných rutín až po fundamentálne otázky o živote a večnosti.

6.1 Čo je to tréning?2018-12-06T16:35:11+02:00

Praktikovanie Scientológie pozostáva z auditingu (duchovného poradenstva) a tréningu. Človek sa stáva slobodným prostredníctvom auditingu, zatiaľ čo tréning mu poskytuje vedomosti o tom, ako slobodným zostať.

V každej Scientologickej organizácie sú špeciálne miestnosti (kurzové miestnosti), kde si ľudia študujú písané diela a počúvajú nahrané prednášky L. Ron Hubbarda v presne určenom poradí uvedenom na kontrolnom zozname. Supervízor kurzu je prítomný v každej kurzovej miestnosti, aby pomohol Scientológom dosiahnuť úplné pochopenie materiálu, ktorý sa učia. Supervízor kurzu nijako nevyučuje, neprednáša ani nič nevysvetľuje, ale namiesto toho odkazuje študentov na správny materiál ak sa stretnú s ťažkosťami. Keďže existujú kontrolné zoznamy a Supervízorova úloha je tiež jednoznačne daná, každý človek môže postupovať študovaným Scientologickým materiálom svojim vlastným tempom.

Tréning tvorí mnoho kurzov a vedomostí, od úvodných kurzov až po pokročilejšie, ktoré zahŕňajú štúdium vyšších úrovní. K dispozícii sú kurzy, v ktorých sa človek môže naučiť ako robiť Scientologické poradenstvo ako audítor. Auditor je definovaný ako „ten, ktorý počúva“ z latinského audire, čo znamená „počuť alebo počúvať“.

Auditorský tréning pozostáva z intenzívnej sérii špeciálnych cvičení o všetkých aspektoch dodávania auditingu. Tiež sa používajú filmy o dôležitých aspektoch predmetu na uľahčenie naučenia sa praktických aplikácií auditingu. Študent sa naučí svoje techniky dokonale, pretože v každej Scientologickej organizácii je len jeden štandard na zvládnutie tréningu: Od študenta, ktorý ukončí auditorský tréning sa očakávajú 100 percentné perfektné auditingové sedenia, vždy. Prostredníctvom Scientologického tréningu sa tento štandard dosahuje denne.

Konečným výsledkom tréningu auditora je to, že jednotlivec je schopný pomôcť inej osobe. Ale pretože Scientológia ponúka porozumenie ľudskému správaniu a tomu, čo leží za každodennými problémami, auditorský tréning tiež poskytuje jednotlivcom prostriedky na zvládanie života ako takého.

6.2 Čo je Študijná technológia2018-12-06T17:27:21+02:00

Študijná technológia je pomenovanie metód, ktoré vyvinul L. Ron Hubbard, aby umožnil jednotlivcom študovať efektívne.

Pán Hubbard rozpoznal zlyhania moderného vzdelávania v 50-tych rokoch minulého storočia, veľa rokov predtým, ako sa začali slabé výsledky študentov plniť novinové titulky. Pozoroval, že študenti sa jednoducho nemôžu učiť s porozumením. Niekedy dokázali opakovať, odpapagájovať, čo sa učili. Ale neboli schopný predmet, ktorý sa údajne „naučili“, reálne v praxi alebo s porozumením použiť.

Pán Hubbard potom skúmal predmet štúdia a izoloval skutočné prekážky efektívneho učenia. Zistil, že problémom nie je priveľa učiva, preplnené študijné rozvrhy alebo nekompetentní učitelia. Skôr zistil, že hlavnou prekážkou schopnosti študenta uchovávať a efektívne využívať údaje je absencia technológie ako študovať. To zahŕňalo aj jeho objav toho, čo je známe ako tri bariéry štúdia a Študijná technológia obsahuje presné metódy na prekonanie týchto bariér.

Učenie sa týchto metód, aby ste pochopili materiály Scientologického písma, je rozhodujúcim krokom v duchovnej ceste a umožňuje študentovi lepšie používať a uplatňovať princípy Scientológie. Študijná technológia je taká obsiahnuteľná, že môže byť použiteľná kýmkoľevk na štúdium akéhokoľvek predmetu.

Študijná technológia nie je nejaká podvratná „rýchla metóda učenia“, ale presná technológia, ktorú môže ktokoľvek použiť na to, aby sa naučil nejaký predmet alebo získal nové zručnosti.

6.3 Môžem dostať auditing pred tým než začnem študovať?2018-12-06T17:26:15+02:00

L. Ron Hubbard mnohokrát napísal o skutočnosti, že 50% prínosov človeka zo Scientológie je z tréningu a 50% z auditingu. Je skutočne nemožné dostať sa skrz vyššie úrovne Scientológie bez určitého tréningu.  štúdia. Preto, aby človek získal zo Scientológie čo najviac a urobiť čo najväčší duchovný pokrok, mal by postupovať rovnakým tempom ako postupuje v tréningu aj v auditingu.

6.4 Kedy sa môžem zúčasniť Scientologického tréningu?2018-12-06T17:29:47+02:00

Vo väčšine Scientologických organizácii je to od 9.00 rána do 22.00 večera v pracovných dňoch a od 9.00 rána do 18.00 večera cez víkend. V tejto dobe je k dispozícii niekoľko rôznych kurzov.

6.5 Ako prebiehajú Scientologické kurzy?2018-12-06T17:44:15+02:00

Scientologický tréning je jedinečný. Každý kurz sa robí podľa kontrolného listu, čo je zoznam materiálov, často rozdelených do sekcií, ktorý ohľadom nejakého predmetu popisuje potrebnú teóriu a praktické kroky, ktoré keď sú urobené, privedú človeka k úspešnému ukončeniu daného kurzu. Praktické cvičenia zahŕňajú drily pre dokonalú aplikáciu. Každý študent prechádza cez kontrolný list svojim vlastným tepom. Toto je zárukou toho, že nikto nie je spomaľovaný a ani tlačený, aby išiel príliš rýchlo. Vyškolený Supervízor kurzu je vždy k dispozícii pre pomoc študentom, aby ich odkázal na presné materiály zodpovedajúce ich otázky a zaistil, aby používali štandardnú Študijnú technológiu pre dosiahnutie úplných prínosov zo svojho štúdia.

6.6 Ako dlho trvajú Scientologické kurzy?2018-12-06T17:52:42+02:00

Každý kurz trvá tak dlho ako trvá , aby študent prešiel cez kontrolný list svojim vlastným tempom. Dĺžka každého kurzu závisí od toho koľko hodín týždenne človek študuje. Priemerne trvajú Scientologické kurzy od niekoľkých dní (pri úvodných kurzoch) až po niekoľko mesiacov (pri pokročilejšom štúdiu).

Saint Hillský špeciálny inštruktážny kurz, čo je chronologické štúdium všetkých materiálov Dianetiky a Scientológie, trvá pri štyridsiatich hodinách týždenne približne rok. Tento kurz poskytuje Scientológovi úplný filozofický a technický vývoj tejto relígie a je to najrozsiahlejší kurz v Scientológii.

3.1 Ako je to s rodinnými príslušníkmi?2018-11-15T18:35:36+02:00

Ak sa vyskytne nejaký problém, cirkev vynakladá veľké úsilie, aby zrovnala akékoľvek rodinné nezrovnalosti.

Napríklad kapláni Scientológie sú rodinným členom nápomocní, aby sa zišli a spoločne pracovali na objavení skutočnej príčiny ich sporu.

Priatelia a rodina Scientológa sú vždy vítaní, a vždy môžu cirkev navštíviť a stretnúť sa s ďalšími Scientológmi, aby si tak mohli nechať zodpovedať otázky, ktoré ohľadne Scientológie môžu mať.

4.1 Čím sa Scientológia líši od ostatných náboženstiev?2018-11-21T19:14:05+02:00

Skoro všetky náboženstvá majú spoločnú vieru v pomoci človeku žiť lepší život. Scientológia tento koncept vyjadruje ako jeden z hlavných cieľov cirkvi, ktorá tu je, aby dosiahla svet bez šialenstva, vojny a zločinu.

Scientológia má v tomto ohľade s ostatnými náboženstvami veľa spoločného. Čo sa týka jej základného religiózneho konceptu a jej spoločenského reformného programu, ktorý sa dostáva do spoločnosti, je najcennejším prínosom, ktorý môže ponúknuť. To je bohatá zásoba technológie, ktorá prináša vyššie duchovné vedomie.

Na rozdiel od niektorých náboženstiev, ktoré veria, že človek je vo svojej podstate zlý, Scientológia verí, že človek je v jadre dobrý. Scientologická relígia ponúka praktické nástroje, ktoré človek môže použiť pre zdokonalenie samého seba a ostatných.

Niektoré náboženstvá ponúkajú neskoršie spasenie, zatiaľ čo Scientológia ponúka istotu v konečné spasenie hneď.

4.2 Je Scientológia kult?2018-11-15T18:36:05+02:00

Nie.

Je to náboženstvo v tom najúplnejšom zmysle slova.

„Kultom“ sa väčšinou, v opovržlivom zmysle slova, myslí nejaké tajomstvo alebo uzavretá skupina s obmedzeným členstvom alebo záhadnou myšlienkou. Akademickí pracovníci zaoberajúci sa náboženstvami poukazujú na to, že tento termín sa stal skoro bezúčelným, pretože jeho moderné použitie odráža vzrastajúce predsudky voči náboženstvu.

Napríklad vládna správa v Belgicku označila Hasidických židov a dokonca i YWCA (Young Women´s Christian Association – Kresťanské spoločenstvo mladých žien) za „kulty“.

Na podobný zoznam dal francúzsky parlament aj baptistov.

Náboženstvá, ktoré sa rozrastajú a pretrvávajú pomáhajú ľuďom v ich duchovnom živote. K tomu, aby Scientológia túto úlohu splnila, jej duchovné písmo je úplne kodifikované, široko publikované a je dostupné pre kohokoľvek. Jej cirkev a misie sú vždy pre každého otvorené.

Scientológia je výnimočná tým, že nikomu nenakazuje, aby v niečo „veril“. Naopak, Scientológia verí, že každý človek by mal myslieť sám za seba. V Scientológii jedinec považuje za pravdivé to, čo osobne pozoroval a o čom vie, že je pre neho pravdivé.

Scientológia nie je autoritatívna, len ponúka technológiu, ktorú človek môže použiť, a potom sám usúdiť, či je pre neho účinná.

4.3 Je Scientológia niečo ako hypnotizmus, meditácia, psychoterapia alebo ďalšie duševné terapie?2018-11-15T18:35:52+02:00

Neexistuje tu akákoľvek podobnosť.

V skutočnosti práve na základe skúmania hypnotizmu a veľa ďalších duševných praktík, L. Ron Hubbard videl potrebu praktických odpovedí na problémy, ktoré sa týkajú človeka.

V knihe Dianetika: Moderná veda o duševnom zdraví napísal, že považuje hypnotizmus a psychoterapiu za nebezpečné a nepraktické. Skoro všetky ďalšie metódy, podľa ktorých sa riadi duševná veda, sa zakladajú na duševných princípoch, ktoré sa od princípov používaných v Scientológii značne líšia. Tieto praktiky sa k človeku správajú ako ku „veci“ určenej k poslušnosti a nie ako k duchovnej bytosti, ktorá môže nájsť odpovede na životné problémy a ktorá sa môže ohromne zdokonaliť.

1.5 Aké sviatky slávia Scientológovia?2018-11-21T17:04:34+02:00

Scientológovia na celom svete každý rok oslavujú niekoľko veľkých sviatkov, ktoré zahŕňajú Narodeniny zakladateľa L. Ron Hubbarda – 13. marca 1911, dátum prvej publikácie knihy Dianetika – 9. máj 1950, Deň auditorov, ktorý sa oslavuje na počesť všetkých auditorov (druhá nedeľa v septembri) a Výročie založenia Medzinárodnej asociácie Scientológov – 7. október.

1.9 Má Scientológia svojich duchovných?2018-11-21T17:04:47+02:00

Ako iné náboženstvá má aj Scientologická cirkev svojich duchovných, ktorí pomáhajú cirkevným farníkom na Scientologických náboženských službách.

Duchovní Scientológie sa môžu stať len tí, ktorí sa konkrétne zapíšu, úspešne absolvujú kurz pre duchovných a splnia požiadavky pre vysvätenie. Od všetkých Scientologických audítorov sa vyžaduje, aby boli vysvätení duchovní.

6.8 Stal sa L. Ron Hubbard Clearom?2018-11-21T18:16:01+02:00

Áno. Aby zmapoval cestu pre iných, musel sa ním stať sám.

7.1 Aké prínosy môže mať človek zo Scientológie?2018-11-15T18:52:27+02:00

V prehľade úspešných príbehov napísaných Scientológmi, existuje niekoľko všeobecných scenárov, ktoré sa opakujú. Jedným z nich je to, že veľa ľudí dosiahlo schopnosť komunikovať vo vzťahoch, či už z členmi rodiny a manželskými partnermi alebo i obyčajnými známymi. Ďalším je to, že sú oslobodení od stresu v práci a iných oblastiach svojho života. Posledným všeobecným prínosom je to, že vedia rozšíriť svoj potenciál a robiť veci, o ktorých si nikdy nemysleli, že sú možné.

7.2 Ako sa Scientológovia pozerajú na život?2018-11-15T18:52:18+02:00

Ako na hru.

Hru, v ktorej môže vyhrať každý. Scientológovia sú v pohľade na život optimisti a veria, že existuje nádej pre duševne zdravší svet a lepšiu civilizáciu a aktívne robia všetko, čo vedia, aby to dosiahli.

7.3 Aký je názor Scientológov na drogy?2018-11-15T18:52:05+02:00

Scientológovia považujú drogy za príčinu ničivých účinkov na človeka – fyzicky, mentálne a duchovne. Znižujú vedomie a obmedzujú schopnosti. Sú “riešením” pre nejaký iný problém, ktorý sa stal problémom sám.

Scientológovia neberú pouličné drogy ani psychické drogy meniace vedomie. Scientológovia, v prípade potreby, používajú predpísané lieky ako súčasť lekárskych programov od kompetentných lekárov, ale výsledkom auditingu zistili, že potrebujú brať lekárske lieky oveľa zriedkavejšie a rovnako také medikamenty ako napríklad antibiotiká účinkujú u nich oveľa rýchlejšie.

Pre viac informácií o drogách a ako sa dajú zvládnuť odporúčame knihu Čisté telo, čistá myseľ a Účinný detoxikačný program L. Rona Hubbarda.

7.4 Aký je systém Scientologickej etiky?2018-11-15T18:51:58+02:00

L. Ron Hubbard definoval etiku ako “rozum a opatrenie pre optimálne prežitie”.

V Scientológii je etika racionálny systém založený na určitom počte praktických pravidiel.

Pán Hubbard poznamenal: “Nečestné chovanie je proti prežitiu. Čokoľvek, čo spôsobuje deštrukciu jedincom, skupinám alebo marí budúcnosť rasy, je nerozumné a zlé.”

Človek už dlho požadoval spôsob, ktorým by sa mohol dať na tú pravú cestu. Už 500 rokov pred Kristom náboženské viery zistili, že spoveď človeka duchovne oslobodí od bremena hriechu.

V Scientológii bolo objavené, že spovedný typ auditingu – priznanie, pomáha človeku, ktorý zhrešil proti svojmu vlastnému etickému kódexu a etickému kódexu svojej skupiny, zbaviť sa bremena a opäť sa cítiť dobre ako jedinec a byť prispievajúcim členom skupiny.

L. Ron Hubbard napísal: “Žiadny človek, ktorý nie je čestný, nemôže byť slobodný – je vo svojej vlastnej pasci. Keď jeho činy nemôžu byť odhalené, potom je väzňom. Musí ich tajiť pred svojimi spoločníkmi a je otrokom vlastného svedomia.”

Naviac, k spovednému auditingu, Scientologický etický systém zahrňuje súbor technológie pomenovaný vzorce kondícií. Pán Hubbard objavil, že existujú rôzne stavy existencie, v ktorých človek funguje / “kondície” / a že existujú presné vzorce spojené s týmito fungujúcimi stavmi. Každý vzorec má určitý počet presných krokov.

Človek si môže určiť v akej kondícii alebo fungujúcom stave svojho života sa nachádza a aplikovať vzorce kondícií, aby sa dostal do vyššej (lepšej) kondície. Zatiaľ čo je to veľmi jednoduché, také akcie sú celkom mocné a umožnili miliónom ľudí zlepšiť kondície ich života spôsobmi, ktoré nikdy nepovažovali za možné. A toto sú len dva prostriedky z bohatstva etickej technológie, ktorá v Scientológii existuje.

Kompletné informácie o tomto predmete obsahuje kniha Úvod do Scientológickej etiky od L. Ron Hubbarda.

7.5 Čo je to E-meter a ako funguje?2018-11-15T18:51:49+02:00

E-meter je skrátený názov pre elektropsychometer.

Je to náboženský nástroj, používaný ako duchovné vodítko v auditingu. Používa ho jedine Scientologický duchovný, aby pomohol preclearovi (človek, ktorý je auditovaný) určiť a konfrontovať oblasti svojho duševného zmätku.

Samotný E-meter nerobí nič. Je to elektronický nástroj, ktorý meria duševný stav jedinca a napomáha presnosti a rýchlosti auditingu. E-meter nie je určeným alebo účinným nástrojom pre diagnostiku, liečenie alebo prevenciu akejkoľvek choroby. Kniha Porozumenie E-metra ponúka jednoduché vysvetlenie toho, ako E-meter funguje a čo naozaj meria. Aby človek pochopil, čo E-meter robí, je nutné pochopiť niektoré základné Scientologické pojmy.

Existujú tri základné časti človeka – myseľ, telo a thetan.

Thetan je nesmrteľná duchovná bytosť. On, thetan, obýva telo, ktoré je strojom, zloženým z uhlíku a kyslíka. Má myseľ, ktorá je zbierkou mentálnych obrázkových predstáv, ktoré vytvoril.

Tieto obrázky majú váhu a hmotu a môžu rušivo zasahovať človeka, keď je emočne rozrušený.

To je práve to, čo spôsobuje, že E-meter ukazuje rušivé pôsobenie takých obrázkov na telo.

E-meter púšťa do tela veľmi nízky elektrický prúd o napätí asi jeden a pol voltu. Je to približne množstvo prúdu, ktorý sa vyskytuje v priemerných náramkových hodinkách na baterky.

Keď človeka niečo napadne, pozerá sa na obrázok, opäť prežíva udalosť alebo keď posunie určitou časťou obrázku vo svojej mysli, pohybuje a mení aktuálnu mentálnu hmotu a energiu. Tieto zmeny v ľudskej mysli ovplyvňujú slabunký tok elektrickej energie, vyrábanej E-metrom, ktorá spôsobuje, že sa ručička na jeho stupnici začne pohybovať.

E-meter takto meria zmeny, ktoré spôsobuje duchovná bytosť vo svojej mysli i napríklad pohyb duševných hmôt okolo neho a je svojim charakterom náboženským nástrojom.

E-meter je používaný k tomu, aby pomohol človeku, ktorý je auditovaný, odhaliť pravdu. Určením miest duševného alebo duchovného rozrušenia E-meter pomáha preclearovi presne určiť to, na čo sa má v auditingu zamerať pozornosť.

7.6 Čo je to oddelenie sa?2018-11-15T18:51:30+02:00

Scientológ môže len s problémami dosahovať duchovný pokrok vo svojom auditingu alebo štúdiu, keď je v spojení s niekým, kto je utlačovateľský alebo nepriateľský voči Scientológii alebo voči jej zásadám. Môže sa vďaka Scientológii cítiť lepšie, ale potom môže stratiť svoje prínosy a uvedomenia, pretože je znehodnocovaný nepriateľskou osobou. Aby to vyriešil, buď zvládne nepriateľstvo danej osoby pravdivými údajmi o Scientológii alebo ako posledná možnosť, keď všetky pokusy ju zvládnuť zlyhali, od tejto nepriateľskej osoby sa oddelí.

V roku 1983 L. Ron Hubbard jasne definoval dva termíny, „oddeliť sa“ a „zvládnuť“, týkajúce sa tohto predmetu.

Termín „zvládnuť“ najbežnejšie znamená urovnať situáciu s inou osobou použitím technológie komunikácie.

Termín „oddelenie“ je definovaný ako seba-určené rozhodnutie uskutočnené človekom, že už nebude viac spojený s niekým iným. Je to prerušenie komunikačnej línie.

Základný princíp zvládania alebo oddelenia sa existuje v akejkoľvek skupine a ani tá naša nie je výnimkou.

Je to podobne ako v jednaní zo zločincom. Keď nie je zvládnutý, spoločnosť podnikne jediné riešenie: Odlúči zločinca od spoločnosti. Inými slovami, odstránia chlapíka zo spoločnosti a dajú ho do väzenia, pretože nezvláda svoj problém. Lebo inak neprestane páchať kriminálne činy voči ostatným.

Človek, ktorý sa oddelí, jednoducho uplatňuje svoje právo komunikovať alebo nekomunikovať s určitou osobou. Je to jedno z najzákladnejších práv človeka.

Ale komunikácia je dvojcestná, povedal pán Hubbard. “Keď má niekto právo komunikovať, potom musí mať rovnaké právo neprijímať komunikáciu od iného človeka. To je konečný dôsledok práva komunikovať, ktorý nám dáva právo na súkromie.”

Ďalším príkladom je manželstvo: V monogamnej spoločnosti je taká dohoda, že človek bude žiť v manželstve v dobe jeho trvania iba s jedným človekom. Keď jeden z partnerov, povedzme manžel, začne mať vzťah na druhej dynamike s inou osobou než s manželkou, jeho žena má právo trvať buď na tom, aby táto komunikácia skončila, alebo ukončiť manželstvo.

V tomto prípade by malo byť pre manželku optimálnym riešením vyriešiť situáciu komunikáciou tak, aby svojho manžela, ktorý porušuje dohody, zvládla. Keď to ale nie je možné, potom nemá manželka inú možnosť než sa oddeliť (jednoducho prerušiť manželské komunikačné línie rozvodom). Urobiť niečo iné znamená len katastrofu, pretože manželka je spojená s niekým, kto je nepriateľský k pôvodným dohodám, na ktorých bolo ich manželstvo založené.

S technológiou zvládania alebo oddelenia nerobia Scientológovia nič iné než ktorákoľvek iná spoločnosť, skupina alebo manželstvo už po tisíce rokov.

7.7 Čo to znamená “utlačovateľská osoba”?2018-11-15T18:51:22+02:00

Podľa L. Ron Hubbarda je “utlačovateľská osoba” osoba, ktorá sa snaží utlačovať alebo potlačovať akúkoľvek zlepšovaciu činnosť alebo skupinu. Utlačovateľská osoba utlačuje iných ľudí vo svojom okolí. Je to osoba, o chovaní ktorej sa súdi, že je deštruktívna.

Dobre známymi príkladmi sú také osobnosti ako Napoleon či Hitler.

Pán Hubbard zistil, že utlačovateľská osobnosť zvaná tiež antisociálna osobnosť, má výrazné antisociálne vlastnosti.

Základná príčina toho, že sa antisociálna osobnosť chová tak, ako sa chová, spočíva v skrytom strachu z ostatných. Pre takú osobu je každý iný človek nepriateľom, ktorý musí byť buď skryto alebo otvorene zničený. Je to jej utkvelá predstava, že jej prežitie samo osebe závisí na “držaní iných dole” alebo “udržovanie ľudí v nevedomosti”. Keby niekto sľuboval, že urobí iných ľudí silnejšími a optimistickejšími, antisociálna osobnosť by trpela najvyššou agóniou osobného ohrozenia. Preto sa utlačovateľská osobnosť snaží o to, ako vyvádzať ľudí z miery, sústavne podkopávať, ničiť, rozširovať zlé správy a špiniť a ohovárať Scientológiu a Scientológov.

Antisociálna osobnosť je proti tomu, o čom Scientológia je – o pomoci ľuďom, aby sa stali schopnejšími a o zlepšovaní stavov v spoločnosti. Pre dobro cirkvi a ľudí v nej je taká osoba oficiálne označená za utlačovateľskú osobu, takže ostatní ľudia budú vedieť, že sa s ňou nemajú stýkať.

Pre lepšie porozumenie utlačovateľským osobám a ich zvládanie, vám odporúčame knihu Úvod do Scientologickej etiky.

7.8 Čo to znamená „klírovať planétu“?2018-11-15T18:51:07+02:00

To znamená, že Scientológovia chcú vyčistiť planétu od šialenstva, vojny a zločinu a vytvoriť na nej civilizáciu, v ktorej existuje duševné zdravie a mier. Aby sa to mohlo dosiahnuť, musí pomôcť ľuďom zbaviť sa ich vlastných individuálnych duševných chorôb a znovu získať vedomie o tom, že sú vo svojej podstate dobrí.

7.9 Čo znamenajú termíny preclear, študent a auditor?2018-11-15T18:50:59+02:00

Preclear je niekto, kto dostáva Scientologický alebo dianetický auditing na svojej ceste k tomu, aby sa stal Clearom. Vďaka auditingu zisťuje viac o sebe a o živote.

Študent je niekto, kto podrobne číta, aby sa naučil a potom používal materiály, ktoré študoval. Človek študuje Scientológiu pre seba a používa ju presne ako je stanovené. Potom si tvorí vlastné závery o tom, či zásady, ktoré sa naučil sú alebo nie sú pre neho správne a funkčné.

Auditor je dianetickým alebo Scientologickým odborníkom v technológii auditingu. Auditor znamená “niekto, kto počúva” (z lat. audere). Auditor počúva a odhaduje, používajúc štandardnú technológiu pre preclearov, aby im pomohol dosiahnuť schopnosti, ktoré sú určené v Tabuľke klasifikácie, stupňov a vedomia. Práca auditora spočíva v požiadaní precleara aby sa na nejakú vec pozrel a potom ho nechal ho to urobiť.

7.10 Je Scientológia sekta?2018-11-15T18:50:40+02:00

Pokiaľ sa domnievate, že moderné používanie slova sekta znamená elitné tajnostkárstvo a nekritický fanatizmus, potom zvážte to, že Scientológia je najrýchlejšie rastúce náboženstvo v súčasnosti na svete.

Materiály, ktoré zahrňujú Scientologické písomnosti, sú úplne kodifikované, všeobecne publikované a sú k dispozícii komukoľvek. Cirkvi a misie sú otvorené pre verejnosť sedem dní v týždni. Ktokoľvek ich môže navštíviť a dozvedieť sa pre svoju informáciu, o čom celá Scientológia je.

Scientológia je jedinečná v tom, že neobsahuje žiadne dogmy a jej stúpencom sa neprikazuje veriť ani nie sú nútení čomukoľvek “veriť”.

V Scientológii je pre človeka pravdivé jedine to, čo sám pozoroval a zistil, že je pre neho pravdivé.

Scientológia je technológia, ktorú môže človek používať a vďaka ktorej môže objaviť pre seba jej funkčnosť.

Scientológovia pochádzajú zo všetkých spoločenských postavení a povolaní; od učiteľov k podnikateľom, lekárom, ženám v domácnosti, umelcom, inžinierom, zdravotným sestrám, stavebným robotníkom, známymi osobnosťami, obchodnými a administratívnymi zamestnancami, sekretárkam, atlétom, civilným zamestnancom a veľa ďalším.

Cirkev a jej aktivity majú ďaleko od tajnostkárstva, nie je nič mystické na Scientológii alebo jej členoch alebo jej metódach. Vedúce osobnosti cirkvi sú v úzkom kontakte s členmi. Majú každoročne na starosti určité množstvo brífingových akcií, ktoré navštevujú desaťtisíce ľudí.

Scientológovia aktívne zlepšujú svoje manželstvá, sú zúčastnení, angažovaní, viditeľní a výkonní.

V skutočnosti neexistuje žiadne dnešné náboženstvo, ktoré by nebolo nepriateľskými záujmami označené v určitom smere vo svojich dejinách za sektu. Nacisti považovali Židov a východoeurópske náboženské spoločenstvá za sekty.

Ešte skôr považovali rímski panovníci kresťanské spoločenstvo za sektu. Dejiny nás naučili dávať si pozor na tých, ktorí by označili akúkoľvek náboženskú skupinu za sektu. Je to tradične prvý krok pred masovým prenasledovaním a je vždy prehlásením nepoučených a neinformovaných jedincov, zvyčajne so zlými motívmi, ako nám jasne ukazujú nacistické dejiny.

7.11 Máte v Scientológii nejaké špeciálne diétne zákony alebo pravidlá proti fajčeniu, alebo pitiu alkoholu?2018-11-15T18:49:32+02:00

Nie. Nie sú vôbec žiadne diétne zákony a žiadne všeobecné zákazy proti fajčeniu alebo pitiu.

Jediné hlavné smernice v Scientológii hovoria, že nie je dovolený alkohol pred alebo po dobu auditovacích sedení a že nie je dovolené žiadne pitie alkoholu pred alebo počas doby štúdia. Účinky alkoholu by znemožnili dosiahnutie prínosov, ktoré môže človek mať z auditingu alebo zo štúdia.

Fajčenie je zakázané v študovniach alebo v dobe auditingových sedení, pretože by to mohlo rušiť niekoho alebo ostatných. Pravidlá pre chovanie študenta sú vypracované v cirkevnej smernici nazvanej “Vedenie študenta k prijateľnému chovaniu”.

7.12 Musí človek v Scientológiu veriť?2018-11-15T18:49:11+02:00

Nie. Neočakáva sa, že človek bude veriť v Scientológiu. Očakáva sa jedine, že bude študovať a používať jej údaje a že sám vyskúša či pre neho fungujú.

Citujem L. Ron Hubbarda : “Čokoľvek, čo pre vás pravdivé nie je pravdivé, keď to starostlivo študujete, nie je pravdivé.”

7.13 Musí sa človek v Scientológii vzdať svojej individuality?2018-11-15T18:48:57+02:00

Nie.

Ľudia sú jedineční dokonca hoci majú určité problémy a aberácie spoločné.

Keď sa oddelia od tej časti mysle, ktorá funguje na báze podnetu a reakcie, stanú sa viac sami sebou, unikátnejší, individuálnejší a naučia sa veriť si. V podstate Scientológia povzbudzuje to, že človek si je viac vedomý samého seba a je schopný vyjadriť svoje vlastné unikátne bytie.

Scientológia človeka učí udržovať si a hájiť osobnú integritu a naplno sa rozvíjať ako jednotlivec.

7.17 Prečo sa Scientológovia zdajú niekedy tak odhodlaní v tom, čo robia?2018-11-15T18:48:06+02:00

Keby ste mali šancu tak ohromne zmeniť seba i civilizáciu, javili by ste o to rovnaký záujem.

7.18 Snaží sa Scientológia aktívne získavať členov?2018-11-15T18:47:52+02:00

Áno. Scientológovia dávajú technológiu všeobecne k dispozícii iným ľuďom, pretože chcú, aby mali rovnaké prínosy, aké prežili oni sami. Cirkev chce, aby viac ľudí poznalo a používalo diela L. Ron Hubbarda a aktívne a presne to propaguje.

7.20 Zaoberá sa Scientológia vymývaním mozgov alebo kontrolou mysle2018-11-15T18:46:30+02:00

Nie. V skutočnosti to, čo robíme, je presný opak. Oslobodzujeme ľudí a umožňujeme im, aby mysleli slobodne.

Milióny členov Scientológie z doslova všetkých profesií sú toho svedkom pre svoje pozitívne prínosy, ktoré mali zo Scientológie. Spoločným rysom príbehu ich osobného úspechu je to, že teraz kontrolujú svoj život viac než kedykoľvek predtým.

V podstate bol L. Ron Hubbard jedným z prvých, kto objavil experimenty so skutočnou kontrolou mysle a jej vymývaním militaristickými a výzvednými agentúrami Spojených štátov v II. Svetovej vojny a po nej.

L. Ron Hubbard nazval tieto techniky „pain – drug – hypnosis“, čiže PDH.

Vo svojej knihe Veda o prežití z roku 1951, pán Hubbard napísal:

„Existuje iná forma hypnotizmu… Táto forma bola starostlivo strážená a uchovaná v tajnosti určitými vojenskými a výzvednými organizáciami. Je to strašná vojnová zbraň a môže sa oveľa viac použiť v ovládnutí spoločnosti než atómová bomba. To nie je žiadne preháňanie skutočnosti. Rozsiahlosť tejto formy hypnózy v špionážnej práci je v dnešnej dobe tak veľká, že je dávno preč doba, kedy by ľudia mali byť kvôli tomu znepokojení. K odhaleniu tohto druhu hypnózy bol potrebný dianetický procesing. Inak by bola hypnóza typu „bolesť – droga – hypnóza“ z dohľadu, nepodozrievaná a neznáma.“

Nielen, že odhalil tak očividné deštruktívne experimentovanie, ale technológia, ktorú vyvinul, nazvaná Dianetika, mohla zrušiť účinky PDH a oslobodiť človeka z pazúrov ovládania mysle.

Až po rokoch sa pán Hubbard dozvedel o týchto vládou podporovaných experimentoch psychiatrického ovládania mysle. Dokumenty vydané na základe Aktu slobody informácií podrobne vylíčili do akého rozsahu boli tieto techniky používané.

V priebehu rokov Scientologická cirkev odhalila početné príklady vymývania mozgov a praktiky ovládania mysle, také ako boli príklady zahrnuté do takzvaného “deprogramovania”.

V týchto prípadoch boli ľudia zajatí a prinútení zrieknuť sa vybranej náboženskej alebo politickej skupiny, zvyčajne použitím formy nátlaku, odoprením jedla alebo spánku a niekedy i pomocou drog.

Tieto praktiky sú v úplnom rozpore s cieľmi Scientológie, ktoré majú oslobodiť človeka a vrátiť mu schopnosť riadiť svoj vlastný život.

8.1 Ako je Scientológia organizovaná?2018-11-15T18:54:40+02:00

Existuje „Materská cirkev“, ktorou je Medzinárodná Scientologická cirkev. Havné sídlo má v Los Angeles. Je zodpovedná za cirkevné vedenie zvyšku Scientologických cirkví na celom svete, ktoré sú organizované systémom hierarchie nie nepodobným katolíckej cirkvi.

8.2 Čo je to Sea organizácia?2018-11-15T18:54:33+02:00

Sea organizácia zvyčajne zmieňovaná ako Sea Org je náboženský rád, ktorý existuje v rámci formálnej štruktúry cirkvi. Skladá sa z najoddanejšieho Scientologického personálu, ktorý sa rozhodol zasvätiť svoj život dodávaniu a expanzii Scientológie.

Sea organizácia nemá žiadnu samostatnú spoločenskú štruktúru alebo totožnosť a jej členovia pracujú pre rôzne iné Scientologické cirkvi a podliehajú ako všetci ďalší zamestnanci tejto cirkvi príkazom a inštrukciám správnej rady.

Sea Org bol založený v roku 1967 a naraz fungoval na určitom množstve lodí.

Bol založený na pomoc L. Ron Hubbardovi s výskumom skorších civilizácií a aby robil dohľad nad organizáciami Scientologickej cirkvi po celom svete kvôli zachovaniu expanzie Scientológie. Je rovnako poverený dodávaním pokročilých Scientologických služieb.

Sea organizácia si ponecháva svoje meno na oslavu skutočnosti, že život zakladateľa bol spojený hlavne s morom. Existuje, aby pomohla udržovať funkčnosť Scientológie.

8.3 Čo je to Servisná organizácia Flag Ship?2018-11-15T18:54:21+02:00

Servisná organizácia Flag Ship (angl. Flag Ship Service Organization – FSSO) sídli na palube lode 450 stôp dlhej, pomenovanej Freewinds a je pokročilým náboženským miestom, kde sa dodáva Scientológom auditing na úrovni pomenovanej Nové OT VIII a špecializované štúdium.

8.4 Čo je to Servisná organizácia Flag?2018-11-15T18:54:13+02:00

Servisná organizácia Flag, (angl. Flag Ship Organization – FSO), často zmieňovaná ako „Flag“, sídli na Floride v Clearwater, USA.

Dodáva pokročilé duchovné štúdium a auditing. Ponecháva si svoje meno z dní, keď bolo používané k pôsobeniu z admirálskej lode Apollo (“Flag” znamená v navigačnom zmysle “admirálska loď alebo loď, ktorá dáva príkazy iným lodiam”).

8.5 Čo je Úrad pre zvláštne záležitosti?2018-11-15T18:54:04+02:00

Úrad pre zvláštne záležitosti, (angl. Office of Special Affairs – OSA), sa zaoberá právnymi záležitosťami cirkvi. Rovnako zverejňuje fakty o práci Scientológie v oblasti zlepšovania spoločnosti, informuje vládu, médiá, iné náboženstvá a ostatné skupiny s podobnými záujmami ako má cirkev. OSA rovnako dohliada na cirkevné programy spoločenskej reformy, medzi ktorými sú tie, ktoré efektívne zvládajú porušovanie ľudských práv človeka.

8.6 Čo Scientologická cirkev alebo misia v skutočnosti robí?2018-11-15T18:53:57+02:00

K hlavným aktivitám Scientologických cirkví a misií patrí školenie Scientologických duchovných a poskytovanie auditingu. Cirkev rovnako vykonáva nedeľné služby, svadby, pohreby a krst a dodáva iné cirkevné služby. Cirkev pomáha človeku, aby sa stal schopnejším pomôcť sám sebe aj iným. To je dosahované štúdiom a auditingom.

8.7 Čo sú to poľní členovia personálu?2018-11-15T18:53:48+02:00

Poľní členovia personálu (angl. Field Staff Members – FSMs) sú jednotliví Scientológovia, ktorí šíria Scientológiu, poskytujú knihy tím priateľom, členom rodiny a kolegom; ktorí majú záujem a privádzajú (alebo vyberajú) ľudí pre cirkev. Sú menovaní svojou najbližšou organizáciou. Pretože oni sami mali prínosy z Dianetiky a Scientológie, prirodzene sa o ne chcú podeliť s ostatnými.

8.8 Je pravda, že ľudia v Sea orgu podpisujú zmluvu na miliardu rokov?2018-11-15T18:53:39+02:00

Áno, je to pravda. Je to symbolický dokument, ktorý podobne ako sľuby zasvätenia v iných náboženstvách a organizáciách slúžia ako prejav večného záväzku človeka cieľom, účelom a zásadám Scientologickej relígie. Členovia Sea orgu zasvätili svoje životy práci pre tieto ciele a pre svet bez vojny, drog, zločinu a negramotnosti.

8.9 Kde sídli Scientologická cirkev?2018-11-15T18:53:26+02:00

Scientologické cirkvi a misie existujú po celom svete. V rôznych krajinách je naozaj veľa cirkví a ešte ďaleko viac misií.

8.10 Koľko ľudí pracuje v Scientologickej cirkvi?2018-11-15T18:53:16+02:00

Počet zamestnancov je v každej cirkvi rôzny. Malé cirkvi ich majú aj 20 a veľké viac než 500.

8.11 Prečo je všetko v Scientológii chránené autorským právom a ochrannou známkou?2018-11-15T18:53:08+02:00

Scientológia a Dianetika sú technológie, ktoré fungujú, keď sú používané presne. Keď sú pozmenené, výsledky nie sú také isté.

Z tohto dôvodu je technológia chránená autorským právom a slová a symboly reprezentujúce túto technológiu sú chránené ochrannou známkou. Za týchto okolností nikto nemôže niečo prekrucovať, pretože to naozaj nie je štandardná Scientológia a Dianetika.

V skutočnosti sa veľa ľudí snažilo okrádať a ťažiť z technológie Dianetiky a Scientológie…

Tieto odbory boli vyvinuté pre duchovnú spásu a nie pre niečie osobné obohatenie. Vďaka vlastníctvu týchto chránených názvov a autorských práv cirkev zabráni akciám so zlým zámerom.

8.12 Prečo má Scientológia svojich duchovných? Sú všetci Scientológovia duchovní?2018-11-15T18:52:52+02:00

Scientologická cirkev má svojich duchovných, ktorí dodávajú Scientologické náboženské služby členom cirkvi. Len tí, čo sa výslovne zapísali do Scientologického duchovného kurzu a absolvovali ho (vrátane nevyhnutných podmienok) a spĺňajú požiadavky pre vysvätenie sú Scientologickými duchovnými.

8.13 Scientológia je filozofia. Prečo musí byť organizovaná?2018-11-15T18:52:39+02:00

Scientológia je aplikovaná náboženská filozofia. Organizácia je potrebná preto, aby sa dala technológia k dispozícii ľuďom a učila ich používať ju.

9.1 A čo je s tými, ktorí si nemôžu dovoliť dávať peňažné dary za služby?2018-11-16T10:31:45+02:00

Medzi Scientologickými cirkvami existuje bezplatné Scientologické centrum, kde tí, ktorí si nemôžu dovoliť peňažné dary, môžu dostať zdarma auditing od študentov, ktorí sa trénujú za scientologických duchovných.

Veľa Scientologických služieb je zdarma a vedomosti sú prístupné všetkým ľuďom.

Sú tam tiež knihy a bezplatné prednášky pre verejnosť, nedeľné bohoslužby a iné náboženské služby, na ktoré nie sú žiadne náklady. Knihy je možné dostať v miestnej oblasti buď v Scientologickej cirkvi, verejnej knižnici alebo miestnej knižnici.

Je však zaujímavé, že akonáhle sa človek stane viac príčinou vďaka používaniu Scientologickej technológie vo svojom živote, zvyčajne nepotrebuje alebo nechce bezplatné služby veľmi dlho.

Stane sa schopným udržať si dobré zamestnanie a tým pádom schopným zaplatiť výmenou za služby, ktoré chce.

Duchovní v tréningu môžu dostať zdarma auditing od iných študentov, zatiaľ čo sa venujú svojmu štúdiu.

9.2 Ako je platený Scientologický personál?2018-11-16T10:31:36+02:00

Plat sa čas od času a v rôznych cirkvách líši. Zamestnanci sú platení úmerne k množstvu peňažných darov, ktoré dostávajú ich jednotlivé organizácie. Zamestnanci tiež majú pod kontrolou, koľko vyprodukujú na základe toho, ako dobre každý z nich vykonáva svoju prácu.

Scientologický personál rozhodne nie je motivovaný peniazmi a v žiadnom prípade v žiadnej cirkevnej štruktúre nie je platený prehnane. Scientologickí zamestnanci sú motivovaní túžbou pomáhať a nie zbohatnúť.

9.3 Je cirkev zisková?2018-11-16T10:31:26+02:00

Nie. Scientologické cirkvi sú neziskové organizácie, pretože peňažné dary sa všetky vracajú späť na podporu a expanziu Scientológie.

9.4 Prečo človek musí dávať peňažné dary jednotlivým organizáciám za ich služby?2018-11-15T18:55:19+02:00

Scientológické cirkvi a misie sú samostatné spoločnosti a majú oddelené finančné záznamy. Peňažné dary, ktoré prichádzajú do každej cirkvi za služby dodané touto cirkvou, musia byť samostatne uložené v banke a musia sa viesť presné záznamy v náväznosti s účtovnými postupmi a zákonmi danej krajiny.

9.5 Prečo dávajú Scientológovia peňažné dary?2018-11-15T18:55:03+02:00

Niektoré cirkvi majú systém desiatkov, iné od svojich členov požadujú, aby platili nájomné za miesto, náboženské obrady a služby.

V Scientologickej cirkvi členovia dávajú peňažné dary na auditing alebo na štúdium, ktoré chcú získať. Tieto príspevky Scientológov sú základným zdrojom finančnej podpory cirkvi a fondu všetkých programov spoločenstva a Scientologických aktivít pre zlepšenie spoločnosti.

Od Scientológov sa nepožaduje, aby odovzdávali desiatky alebo dávali peňažné dary.

V ideálnom prípade by mali byť dianetické a Scientologické služby zdarma a všetci Scientológovia by si to priali. Ale to nie je životná realita.

Keď si človek uvedomí náklady na dodanie jedinej hodiny auditingu, ktorý vyžaduje značne vyškolených odborníkov a náklady na mimoriadne výdaje udržovania cirkevných pozemkov s budovami, potreba peňažných darov je zrazu jasná.

Systém peňažných darov v Scientológii je najspravodlivejší, pretože tí, ktorí používajú vybavenie cirkvi, sú tými, čo najviac rovno prispievajú na náklady, na údržbu a na jej nepretržitú existenciu. Samozrejme, že sa neočakávajú žiadne peňažné dary od tých, čo nedostávajú auditing alebo neštudujú. Brány cirkvi sú vždy otvorené pre tých, ktorí si prajú dozvedieť sa viac o filozofii Scientológie, či už budú ich členmi alebo nie.

Sú tam nahrané prednášky L. Ron Hubbarda, úvodné prednášky, k dispozícii sú knihy, ľudia k zodpovedaniu otázok a samozrejme najtradičnejšie cirkevné aktivity ako nedeľné bohoslužby, kázanie, svadby, krst, pohreb, teda všetko, čo je poskytované bez akýchkoľvek potrebných peňažných darov.

Scientológia nemá stáročia hromadený majetok a bohatstvo ako iné náboženstvá.

Musí si nájsť vo svete svoju cestu podľa ekonomiky dnešnej spoločnosti.

Peňažné dary Scientológov udržujú fungujúcu cirkev v činnosti, financujú jej všeobecné programy spoločenskej reformy, robia Scientológiu známou pre ľudí, ktorí by možno inak nikdy nemali príležitosť mať ju k dispozícii a používať, a pomáhajú tvoriť šťastné a príjemné prostredie pre každého.

12.1 Kedy môžem začať študovať kurz Scientologického duchovného?2018-12-06T17:46:28+02:00

Tento kurz môže študovať ktorýkoľvek Scientológ, ktorý študuje Scientológiu alebo Dianetiku. Tento kurz poskytuje zhodnotenie najväčších svetových náboženstiev, pôvod náboženstiev a filozofie Scientológie, Scientologické etické kódexy a cirkevné ceremónie. Človek sa rovnako naučí dodávať služby a vykonávať základné povinnosti duchovného.

12.4 Ako sa líši štúdium Scientológie a Dianetiky od štúdia filozofie alebo iných náboženstiev?2018-12-06T17:47:06+02:00

Hlavný rozdiel je v tom, že štúdium Scientológie a Dianetiky dáva človeku prostriedky pre praktické použitie v živote. Zatiaľ čo štúdium iných filozofií alebo náboženstiev môže poskytnúť zaujímavé informácie, jedine v Scientológii dostane človek presné prostriedky, ktoré potrebuje, aby zmenil a zlepšil svoje životné podmienky.

12.5 Čo by mal človek začať študovať ako prvé?2018-12-06T17:47:21+02:00

Prvým krokom, ktorý by mal človek urobiť vo svojom štúdiu Scientológie, je prečítať si knihu Dianetika: Moderná veda o duševnom zdraví alebo Scientológia: Základy myslenia.

Môže to študovať na korešpondenčnom kurze, ktorý je určený k tomu, aby pomohol človeku pochopiť úplné základy kníh L. Ron Hubbarda a aby sám pre seba zistil, čo Scientológia je.

Lekcia kurzu sa ukončí a pošle poštou odbornému asistentovi korešpondenčného kurzu, ktorý ich ohodnotí a informuje študenta spiatočnou poštou aké je jeho hodnotenie a o akýchkoľvek častiach tejto knihy, ktoré by nepochopil.

Po ukončení knihy alebo externého kurzu by mal ísť do cirkvi a navštíviť jedného z registrátorov z Divízie pre verejnosť, ktorý mu môže pomôcť rozhodnúť sa, ktorý kurz by mal urobiť ako ďalší.

Je k dispozícii veľa rôznych služieb. Napríklad existuje veľa kurzov pre zlepšenie života na tému manželstva, detí, práce, vzťahov s inými ľuďmi a osobnej integrity. Tie pomáhajú človeku pohnúť sa v určitej životnej oblasti zo stavu efektu do stavu príčiny.

Alebo je tu Hubbardov Dianetický Seminár, ktorý využíva techniky dianetického auditingu založenej na Dianetike: Modernej vede o duševnom zdraví, poskytujúc človeku toľko dianetického auditingu, koľko chce a dávajúc mu skúsenosti s aplikovaním Dianetiky na iných ľuďoch.

Je tu tiež kurz Komunikáciou k úspechu, ktorý učí základným komunikačným schopnostiam, ktoré človek potrebuje, aby bol úspešný v spoločnosti alebo v iných situáciách.

Konkrétne je najlepšie pohovoriť si s človekom, aby sa zistilo, ktorý z množstva dostupných kurzov je najvhodnejší pre to, čo chce človek vo svojom živote zvládnuť alebo zlepšiť.

12.6 Čo môže človek získať zo Scientologických a Dianetických kurzov?2018-12-06T17:47:27+02:00

Štúdium dáva človeku poznatky a prostriedky na lepšie zvládanie života. Základným údajom v Scientológii je, že to, čo sa človek naučí je hodnotné iba do takej miery, do akej to môže byť použité a keď to človeku pomáha lepšie si viesť v živote.

A z tohto dôvodu je Scientológia správne pomenovaná ako aplikovaná náboženská filozofia.

Informácie a technológia, ktoré sa človek učí, nie sú určené len pre zvýšenie jeho chápania (aj keď to sa rozhodne stane tiež), ale sú pre POUŽÍVANIE.

I keď sa mnohí Scientológovia stali praktikujúcimi duchovnými, mnohí ďalší jednoducho používajú tieto údaje vo svojom každodennom živote, v zamestnaní a u svojich priateľov a členov rodiny. Podávajú správy o tom, že vedia lepšie čeliť životu, ich schopnosti sa zvýšili a sú šťastnejší, pretože víťazia v životnej hre.

12.8 Kedy skutočne získam skúsenosti s auditovaním ostatných?2018-12-06T17:47:32+02:00

Po každom väčšom študijnom kurze v Scientológii nasleduje internship (prax). Je to obdobie auditovania ostatných pod dohľadom technického experta. Týmto spôsobom sú auditorské schopnosti vybrúsené na veľmi vysokú úroveň odbornej dokonalosti.

12.10 Sú supervízori Scientologických kurzov vysokoškolsky vzdelaní?2018-12-06T17:47:39+02:00

Podľa demografických prieskumov veľká časť Scientológov ukončila vysokú školu alebo univerzitu. Mimochodom to nie je nevyhnutná podmienka pre to, aby sa niekto stal supervízorom Scientologických kurzov.

V Scientológii existuje veľmi presná technológia, ako kontrolovať a úspešne pomáhať študentom po dobu ich kurzov. Všetci supervízori Scientologických kurzov sú vyškolení v tejto technológii, aby zaistili, že študenti získajú zo svojho štúdia čo najviac.

13.1 Ako auditing zvláda fyzickú bolesť alebo nepokoj?2018-11-16T10:27:01+02:00

Dianetický auditing sa používa, aby pomohol zvládnuť fyzické bolesti alebo nepokoj pochádzajúci z reaktívnej mysle.

13.2 Aký je v Scientológii rozdiel medzi cestou auditingu a cestou štúdia?2018-11-16T10:26:52+02:00

Odkaz na Tabuľku klasifikácie, postupu a vedomia najlepšie vysvetlí rozdiel medzi týmito dvoma spôsobmi.

Na pravej strane tejto tabuľky sú rôzne stupne, ktorými človek prechádza, keď dostáva auditing. Každý stupeň v zozname má stĺpec pre „získanú schopnosť“, ktorý popisuje zvýšené úrovne vedomia a schopnosti dosiahnuté na každom stupni. V auditingu človek pracuje smerom k zlepšeniu seba samého a k získaniu poznania a obnovenia svojej duchovnej prirodzenosti a schopností. Dosahuje to po gradiente (postupné priblíženie sa k niečomu, krok za krokom), takže tieto stavy bytia, ktoré sú zdanlivo „príliš vysoko nad človekom“ môžu byť dosiahnuté s relatívnou ľahkosťou.

Ľavá strana tabuľky popisuje postupné kroky štúdia, pri ktorých človek získava poznatky a schopnosti potrebné k auditovaniu iných na každej úrovni. Každý kurz na zozname zahrňuje popis predmetu, ktorý je na tej úrovni študovaný. V štúdiu sa človek učí o rôznych aspektoch života za účelom pomoci druhým.

Tieto dve rozdielne cesty sú súbežné. Optimálne je, keď človek ide oboma cestami. Tabuľka je pre človeka vodítkom od tej doby, čo sa po prvýkrát zoznámil so Scientológiou a ukazuje mu základné poradie, v ktorom dostane auditing a štúdium.

13.3 Čo môže napraviť auditing?2018-11-16T10:22:11+02:00

Auditing nie je záležitosťou nápravy vecí v tradičnom zmysle slova.

Auditing sa nerobí preto, aby sa dalo do poriadku telo alebo aby sa vyliečilo čokoľvek fyzické a takisto E-meter nič nelieči.

Avšak v procese auditingu, v ktorom sa človek stáva šťastnejším, schopnejším a viac si uvedomujúcim seba ako duchovnú bytosť, choroby, ktoré majú psychosomatický pôvod (znamená to, že myseľ robí telo chorým) často zmiznú.

13.4 Čo získam auditingom?2018-11-16T10:22:02+02:00

Scientologický auditing je dodávaný v špecifickom poradí, ktoré zvláda závažnejšie bariéry, na ktoré ľudia narážajú, keď sa snažia dosiahnuť svoje ciele. Keď dostanete auditing, začnete poznávať, že sa meníte a vaše pohľady na život sa zlepšujú a že sa stávate schopnejším.

V Scientológii vám nebude povedané, kedy ste skončili auditing – vy to budete vedieť sami, pretože iba vy môžete presne vedieť, čo prežívate. To vám dáva istotu, že ste dosiahli to, čo chcete dosiahnuť z každého auditingu.

Nepochybne dôjde k preukázateľným alebo viditeľným zmenám. Môže sa zvýšiť vaše IQ, môžete vyzerať zdravšie a šťastnejšie a ľudia môžu mať poznámky k tomu ako spokojne vyzeráte, alebo ako si lepšie vediete vo svojom zamestnaní. Takéto výsledky sú produktami auditingu. Každý človek pozná, kedy ich dosiahol.

13.5 Funguje auditing skutočne vo všetkých prípadoch?2018-11-16T10:19:49+02:00

Dianetické a Scientologické technológie sú veľmi presné a dobre overené postupy, ktoré fungujú v 100% prípadoch, u ktorých sú štandardne používané.

Jedinou podmienkou je to, že preclear tam musí byť z vlastného rozhodnutia a musí dodržovať po dobu auditingu pravidlá pre preclearov, aby boli zaistené optimálne výsledky.

Cirkev nedáva žiadne záruky výsledkov, pretože auditing je niečo, čo vyžaduje aktívnu účasť človeka samotného. Auditing nie je niečo, čo sa človeku robí, je to niečo, čo sa robí a človek sa toho aktívne zúčastňuje.

13.6 Je v poriadku brať akékoľvek drogy, keď ste v Scientológii?2018-11-16T10:19:29+02:00

Okrem antibiotík a iných lekárom predpísaných liekov, nie. Užívanie akýchkoľvek iných drog, ako sú pouličné drogy alebo psychiatrické drogy, je zakázané.

Ak má niekto zdravotné alebo zubné problémy vyžadujúce si liečenie a praje si brať nejaké lieky iné než antibiotiká, mal by informovať zodpovedajúceho člena personálu a konzultovať to so svojim lekárom, alebo zubárom.

Drogy sa väčšinou berú kvôli úniku z nežiaducich emócií, bolesti alebo vnemov.

V Scientológii sa rieši príčina týchto nežiaducich stavov a ľudia nemajú potrebu alebo túžbu po drogách. Drogy otupujú ľudí a robia ich menej vnímavými. Cieľom Scientológie je urobiť ľudí bystrejšími a vnímavejšími.

Drogy sú v podstate jedy. Malé množstvo môže pôsobiť ako stimulátor, alebo ako sedatívum, ale väčšie množstvo pôsobí ako jed. Drogy tiež otupujú ľudské zmysly a pôsobia na reaktívnu myseľ, takže osoba stráca kontrolu a je viac ovplyvňovaná svojou reaktívnou mysľou, čo je veľmi nežiadúci stav.

Navzdory tvrdeniam psychiatrov, že lekárske drogy sú “všeliekom”, ony nanajvýš zakryjú to, čo je naozaj zlé a v tom najhoršom prípade naozaj človeku ublížia. Skutočným riešením je zvládať zdroj ľudských problémov – a to sa docieľuje v Scientológii.

13.7 Koľko hodín auditingu denne ľudia dostávajú?2018-11-16T10:19:38+02:00

To záleží na konkrétnom auditovacom programe daného človeka.

Niekto dostane viac alebo menej hodín auditingu než iní, ale priemerne by to malo byť 2 a 1/2 hodiny denne.

Auditing prináša najlepšie výsledky, keď sa robí intenzívne, prinajmenšom 12 a 1/2 hodiny týždenne. Čím intenzívnejšie je niekto auditovaný, tým rýchlejší pokrok robí, pretože nezabŕdava do bahna bežných životných rozladení a zmätkov.

Preto je najlepšie zariadiť sa pre mnohohodinový nepretržitý auditing, napríklad 50 – 100 hodinový, minimálne 12 a pol hodiny týždenne.

Samozrejme, že človek stále nedostáva auditing, takže keď áno, najlepšie šance k tomu, aby robil rýchly pokrok, je intenzívny auditing.

13.8 Môže byť niekto v auditingu exterior (v stave mimo tela)?2018-11-16T10:17:41+02:00

Exteriorizácia je stav thetana, človeka samotného, keď je mimo svoje telo buď s plným vnímaním alebo bez neho, ale ešte je schopný kontrolovať a zvládať telo. Exteriorizácia je osobná záležitosť každého jednotlivca. Je známe, že veľa, Scientológov sa dostalo mimo svoje telo, takže by vás to vôbec nemalo prekvapiť keď sa vám to stane tiež v nejakom bode vášho auditingu.

To sa môže v auditingu prihodiť kedykoľvek. Keď sa človek dostane von z tela dosiahne istoty, že je sám sebou a nie svojim telom.

13.9 Prečo človek musí čakať šesť týždňov, aby mohol dostať auditing, ak predtým pravidelne užíval lieky?2018-11-16T10:17:02+02:00

Výskum ukázal, že to trvá prinajmenšom takto dlho, kým vyprchá účinok liekov.

A jednoducho auditing nie je taký efektívny, pokiaľ sú v systéme lieky, nakoľko osoba pod vplyvom liekov je menej pozorná a môže sa dokonca stať hlúpou, prázdnou, zábudlivou, falošnou alebo nezodpovednou.

13.10 Zabráni mi užívanie antibiotík v tom, aby som dostal auditing?2018-11-16T10:16:43+02:00

Nie. Antibiotiká fungujú rozdielne od liekov. Preclear, ktorý berie antibiotiká na základe lekárskeho predpisu, by mal túto skutočnosť oznámiť Riaditeľovi procesingu, ale to mu nezabráni v tom, aby dostal auditing. Veľa ľudí prehlasuje, že antibiotiká zaberajú rýchlejšie a efektívnejšie, keď v rovnakom čase dostávajú aj auditing.

13.11 Zúčastňujú sa všetci členovia cirkvi auditingu a tréningu?2018-11-16T10:16:30+02:00

Áno, samozrejme.

14.1 Ako dlho trvá, než sa človek stane Clearom?2018-11-16T10:16:15+02:00

U každého jednotlivca sa to líši, ale trvá to v priemere asi jeden až dva roky ísť hore zo spodku Tabuľky stupňov až ku Clearovi v závislosti na tom, koľko času niekto strávi každý týždeň na svojom auditingu.

Tí, ktorí dostávajú intenzívny auditing a nezastavujú sa na tejto ceste, postupujú rýchlejšie.

14.2 Čo je to Clear?2018-11-16T10:16:06+02:00

Clear je názov pre určitý stav dosiahnutý vďaka auditingu, alebo človek, ktorý tento stav dosiahol. Clear je bytosť, ktorá už viac nemá svoju reaktívnu myseľ, a tak netrpí žiadnymi zlými efektmi, ktoré môže spôsobiť reaktívna myseľ.

14.3 Ako sa niekto stane Clearom?2018-11-16T10:15:57+02:00

Jednoducho tým, že urobí prvý krok v Scientológii alebo ďalší krok podľa Tabuľky klasifikácie, graduácie a vedomia a potom pokračuje hore po úrovniach usporiadaných v tejto tabuľke.

14.4 Čo môžete robiť keď ste Clear?2018-11-16T10:15:48+02:00

Clear je schopný byť v živote príčinou viac než naň reagovať. Clear je racionálny v tom, že vytvára najlepšie možné riešenia s tými údajmi, ktoré má a zo svojho hľadiska. Clear doťahuje veci dokonca a zvládne ich viac ako predtým než sa stal Clearom.

Nech bola úroveň vašich schopností predtým, než ste sa stali Clearom akákoľvek veľmi sa zvýši po tom, čo sa ním stanete.

14.5 Keď sa niekto stane Clearom stratí svoje emócie?2018-11-16T10:15:38+02:00

Nie, naopak, Clear je schopný používať a prežiť akúkoľvek emóciu. Jedine bolestné, reaktívne, nekontrolované emócie odídu z jeho života. Cleari sú veľmi zodpovední ľudia. Keď je niekto Clearom, je viac sám sebou.

Jedinou stratou je strata negatívna, reaktívna myseľ, ktorá bránila človeku, aby bol sám sebou.

14.6 Keď už Cleari nemajú viac reaktívnu myseľ, prečo stále potrebujú dostávať auditing?2018-11-16T10:15:28+02:00

Existuje viac stavov vedomia a schopností, ktoré môžu byť dosiahnuté nad stavom Clear, pretože on je Clear len na prvej dynamike. Keď už je človek raz Clearom, chce pokračovať v auditingu, aby dosiahol tieto vyššie stavy.

14.7 Môže Clear dostať nádchu alebo môže ochorieť?2018-11-16T10:15:15+02:00

Clear môže stále ešte ochorieť, ale stáva sa to menej často ako predtým, než sa stal Clearom.

Inými slovami, Clear má telo a telo je občas náchylné k rôznym chorobám. Ale, keď už nemá viac reaktívnu myseľ, je oveľa viac príčinou a nie je nepriaznivo ovplyvňovaný veľa vecami, ktoré zapríčiňovali psychosomatické choroby predtým ako sa stal Clearom.

Mimochodom, posudzovanie Cleara len podľa jeho zdravia by bola chyba, pretože tento stav má dočinenie s človekom samotným, nie s jeho telom.

17.1 Používajú Scientológiu lekári, školy, sociálni pracovníci, podnikatelia a ľudia ostatných profesií?2018-11-16T10:34:47+02:00

Áno. Tí, čo používajú Scientologickú technológiu, aby zlepšili výsledky, ktoré dosahujú vo svojich odboroch úsilia, sú členmi všetkých týchto profesií.

Školy a univerzity vo viacerých krajinách používajú študijné metódy L. Ron Hubbarda ku zlepšeniu gramotnosti a študijného úspechu, skupiny drogovej rehabilitácie používajú jeho drogovo-rehabilitačnú technológiu aby úspešne zbavili ľudí užívania drog, lekári dodržujú základné princípy Dianetiky, aby urýchlili uzdravenie svojich pacientov a podnikatelia používajú organizačné postupy L. Ron Hubbarda, aby robili úspešné obchody.

Scientológia sa používa vo všetkých sférach života a keď sa používa štandardne, dosahuje jednotné výsledky. Preto existuje ťažko nejaká oblasť spoločenského alebo obecného záujmu, kde sa stretnete s ľuďmi, ktorí používajú len nejaký aspekt technológie L. Ron Hubbarda.

16.1 Bude to stáť za to, nechať svoje dieťa vyštudovať za auditora?2018-11-16T10:34:43+02:00

Predovšetkým to poskytne mladému človeku istotu a vedomosti pri zaoberaní sa akýmkoľvek možným druhom ľudských problémov či už vo vzťahoch medziľudských, rodinných, organizačných, etických, morálnych alebo náboženských.

Za druhé by to malo zaistiť povolanie, náplňou ktorého je pomoc ľuďom zo všetkých oborov a spoločenských vrstiev, aby získali Väčšie uvedomenie a rešpekt pre seba i ostatných.

Auditori sú žiadaní v každej Scientologickej cirkvi a misii na celom svete. Preto by vaše dieťa naplnilo dopyt po auditoroch a štedro prispelo k pretváraniu sveta na duševne zdravšie a bezpečnejšie miesto tým, že by vyštudovalo na auditora.

15.1 Ako by ste popísali stav Operujúceho thetana?2018-11-16T10:14:37+02:00

OT (Operujúci thetan) je stav duchovného vedomia, v ktorom je človek schopný ovládať seba i svoje okolie. OT je niekto, kto vie, že vie a vie pôsobiť pozitívne a prospešne pre prežitie na všetkých svojich dynamikách. On bol úplne oboznámený so svojimi schopnosťami thetana a môže ochotne a vedome byť príčinou nad životom, myslením, hmotou, energiou, priestorom a časom.

Ako sa človek stáva čím ďalej viac OT, stáva sa schopnejším, rozhodnejším a zodpovednejším.

17.2 Aký názor má Scientológia na deprogramátorov a skupiny, ktoré sa pokúšajú donútiť ľudí, aby odsúdili svoje náboženstvo, ktoré si vybrali?2018-11-16T10:14:24+02:00

Títo takzvaní „deprogramátori“, lepšie popísaní ako psychiatrickí depersonalizátori sú finančne motivovaní jedinci, ktorí unášajú iných ľudí pre zisk. Ich metódy zahrňujú vymývanie mozgov, odopieranie jedla a spánku a rôzne formy mučenia.

Takéto aktivity sú jasne proti zásadám dodržovaným Scientológmi a preukázalo sa, že sú rovnako protizákonné. Psychiatrickí depersonalizátori išli vo viacerých krajinách do väzenia pre svoje násilie a ilegálne metódy.

Situácia, v ktorých rodiny vyjadrili starosť o členov rodiny angažujúcich sa v rôznych náboženstvách, môže byť zvyčajne zvládnutá komunikáciou. Nikto sa nepotrebuje uchyľovať k násiliu a nepotrebuje ziskuchtivcov, aby vyriešili situáciu zmätku a nervozity.

Cirkev neprepáči používanie násilia a hlása a presadzuje to, že každý človek má neodcudziteľné právo na vlastnú vieru.

16.2 Môže človek profesionálne auditovať?2018-11-16T10:14:05+02:00

Áno. Je veľa Scientologických duchovných, ktorí auditujú na plný úväzok a je to ich životné povolanie. Auditing zaisťuje užitočnú profesiu, pretože v nej stále pomáhate ľuďom a neustále vidíte zázračné výsledky na svojich preclearoch. Je veľmi uspokojujúce vedieť, že robíte Ľudské životy šťastnejšími a duševne zdravšími. Audítori sú veľmi cenní a veľmi žiadaní.

Názor L. Ron Hubbarda na audítorov je známy: „Myslím na audítora ako na človeka s dostatkom elánu, aby s tým niečo urobil. Táto vlastnosť je vzácna a táto vlastnosť je extrémne odvážna. To je môj názor a poznanie, že audítori sú medzi hornou desatinou dvadsatiny inteligentných ľudských bytostí. Ich vôľa konať, ich motívy, ich schopnosti pochopiť a používať sú silnejšie než v akejkoľvek inej profesii.“

15.2 Čo to znamená Operujúci thetan, OT?2018-11-16T10:13:51+02:00

Operujúci thetan je stav bytia nad Clearom. Názov Thetan označuje duchovnú bytosť a operujúci znamená „schopný fungovať bez závislosti na veciach“. Operujúci thetan OT je schopný ovládať hmotu, energiu, priestor a čas viac než byť týmito vecami ovládaný.

Výsledkom toho je, že OT je schopný byť príčinou po celý život.

Na Moste existujú početné auditovacie stupne, pomenované OT úrovne. Ľudia na týchto úrovniach postupujú do stavu úplného OT a stávajú sa na tejto ceste viac a viac OT.

17.3 Existujú nejaké zákony proti Scientologickej praxi?2018-11-16T10:13:26+02:00

Samozrejme, že nie. V skutočnosti cirkev dostala početné uznania, pochvaly a potvrdenia o legalizácii od rôznych vlád za to, čím prispela spoločnosti v oblasti vzdelania, drogovej a alkoholovej rehabilitácie, znížením zločinnosti, v oblasti ľudských práv, v pozdvihnutí mravných hodnôt a vo veľa ďalších oblastiach.

15.3 Prečo sú materiály OT dôverné?2018-11-16T10:13:16+02:00

Pretože pochopenie a schopnosť používať OT materiály závisia na úplnom, dosiahnutí skorších stavov vedomia a schopností podľa Tabuľky klasifikácie gradácie a vedomia. A tak sú tieto materiály vydávané po gradiente len tým, čo poctivo dosiahli všetky skoršie stavy.

9.3 Koľko to stojí, aby sa človek stal Clearom?2018-11-16T10:13:06+02:00

Náklady sú u každého človeka iné v závislosti na tom, ktorou cestou ku Clearovi pôjde.

Jedna cesta, je platiť za profesionálny auditing a nechať sa úplne týmto spôsobom auditovať až hore ku Clearovi.

Preferovanou cestou je vyštudovať na auditora a ko-auditovať (navzájom sa auditovať) s iným Scientologickým študentom. Cesta ko-auditingu ku Clearovi vyžaduje ďaleko menej financií než profesionálny auditing plus je tam to, že niekto pomáha inému človeku k pokroku. Pretože dodávať profesionálny auditing je pre organizáciu oveľa drahšie (keďže si vyžaduje niekoľko zamestnancov pre služby jednému členovi cirkvi, peňažné dary sú nutne vyššie).

Miery peňažných príspevkov za štúdium sú oveľa ekonomickejšie a stimulujúce ľudí čo študujú, zatiaľ čo sa ko-auditujú bez nákladov do stavu Clear.

Nehľadiac na to, ktorú cestu si človek vyberie pre dosiahnutie stavu Clear, všetci čo k nemu dospeli, vyjadrujú neoceniteľnosť zvýšenej duchovnej slobody, ktorú dosiahli.

17.4 Je Scientológia aktívna v krajinách a spoločenstvách Čierneho kontinentu?2018-11-16T10:12:45+02:00

Samozrejme. Podľa presvedčenia cirkvi „Všetci ľudia akejkoľvek rasy, farby alebo náboženského vyznania bolí stvorení s rovnakými právami“. A tak, nie sú stanovené žiadne obmedzenia v tom, kto môže dostať a mať zisk zo Scientologických služieb.

Existujú Scientológovia všetkých rás, farieb a náboženských prostredí.

Napríklad sú dianetické a Scientologické organizácie v Ghane, Zaire, Zimbabwe, Etiópii a Sierre Leone spoločne s inými krajinami a čierny Scientológovia používajú Scientologickú technológiu vo svojich spoločenstvách, kedykoľvek je to nutné. Cirkev presadzuje, aby Oddelenie etnických záležitostí špecificky ovplyvňovalo a pracovalo s menšinami.

Môže niekto robiť Scientologickú profesiu nejakým iným spôsobom než tým, že je duchovným?2018-11-16T10:34:59+02:00

Áno, existujú tisíce Scientológov – profesionálov, ktorí pracujú na plný úväzok v cirkvách a misiách po celom svete ako riadiaci pracovníci alebo administratívny personál.

Sú tam rovnako tí, ktorí podporujú rozširovanie Scientológie na základe pohovoru s človekom alebo vďaka reformným skupinám cirkvi a tí, čo pracujú v úrade pre mimoriadne záležitosti, angažujú sa v zlepšovaní spoločnosti v právnej činnosti. Všetci poskytujú užitočné profesie, pretože každá z nich napomáha expanzii Scientológie a tým umožňuje viac a viac ľuďom mať zisky z ich technológie.

17.5 Počul som, že Scientológovia robia dobré veci pre spoločnosť. Aké sú nejaké špecifické preklady?2018-11-16T10:11:54+02:00

Tieto aktivity by samy osebe zaplnili celú knihu, ale tu je niekoľko príkladov, ktoré sú typické pre veci, ktoré i Scientológovia robia po celom svete.

Scientológovia pravidelne organizujú akcie darovania krvi, aby darovali krv chorým, Červenému krížu a iným podobným organizáciám. Pretože Scientológovia neužívajú škodlivé drogy, táto darovaná krv neobsahuje drogy, je vítaná tými, čo sú zodpovední za starostlivosť o zdravie.

Scientológovia pravidelne organizujú akcie na získanie hračiek, jedla a oblečenia, aby urobili život šťastnejší pre tých, čo to potrebujú.

Každoročne v sezóne sviatkov sú obzvlášť aktívny v tejto oblasti. Napríklad v Kalifornii v centre Hollywoodu Scientológovia stavajú na každé Vianoce „Zimnú scénu rozprávkovej zeme“, doplnenú vianočným stromčekom, Santa Klausom a dokonca „snehom“, tvoriacim tradičné vianočné prostredie pre deti, ktoré by možno žiadne iné nevideli.

Skupina Scientológov v Kanade trávi každoročne veľa týždňov zakladaním fondov, aby sponzorovali pobyty v letných táboroch pre chudobné deti.

Členovia cirkvi používajú svoje umelecké talenty, aby prinášali nové skúsenosti a radosť deťom organizovaním bábkových predstavení v ústavoch pre siroty, v školách a predajných priestoroch a kúzelnícke programy pre deti v detských domovoch.

Scientológov je možné nájsť v mnohých spoločnostiach, prispievajúcich k starostlivosti o staršie osoby. Navštevujú domovy pre dôchodcov a usporadúvajú zábavné predstavenia, kreslia obrázky alebo len prídu na krátku návštevu a porozprávajú sa so staršími občanmi.

Stretnete sa tiež so Scientológmi, ktorí pomáhajú „v poriadkových akciách“ a rovnako pomáhajú zraneniam v nemocniciach pre veteránov. Scientológovia prevzali vedúcu úlohu v boji proti zneužívaniu drog aktívnym vzdelávaním štátnych úradníkov a spoločenských skupín o nebezpečenstve drog a riešení týchto problémov. Existuje veľa skupín, ktoré využívajú technológiu L. Ron Hubbarda a oslobodzujú ľudí od škodlivých účinkov drog.

Technológia L. Ron Hubbarda zaoberajúca sa tým ako študovať, bola a je používaná Scientológmi na celom svete, aby pomohla študentom či učiteľom. Jedno takéto miesto, kde táto technológia urobila hlavné nájazdy v boji s negramotnosťou, je v Južnej Afrike, kde dobre cez milión rodných Afričanov zlepšilo svoju schopnosť študovať.

Ďalšou dôležitou oblasťou aktivít je pre Scientológov zvýšenie noriem mravnej úrovne v spoločnosti. Scientológovia na celom svete distribuovali desiatky miliónov výtlačkov nenáboženského etického kódexu nazvaného „Cesta ku šťastiu“, ktorý je teraz k dispozícii vo viac než dvadsiatich rôznych jazykoch. Používanie tohto kódexu viedlo k znovuoživeniu cieľa pre ľudí všetkých dôb, ktorí používajú jednoduché pravdy vo svojich životoch a v prostredí okolo nich.

Cirkev a mnoho jej členov sa rovnako angažuje v aktivitách medzi náboženstvami, ktorých hlavnou snahou bola aj práca s hlavnými predstaviteľmi iných náboženských vyznaní v oblastiach dialógu medzi týmito náboženstvami, náboženskej slobody, ústavného zákona a vydania výtlačkov „náboženstvo v spoločnosti“, všetko je smerované k ochraňovaniu a napomáhaniu náboženskej slobody pre každého.

Ďalšou zvyčajnou aktivitou pre Scientológov je odhaľovať a vykoreňovať porušovanie ľudských práv páchaných psychiatriou. Veľa Scientológov to robí ako členovia Občianskej komisie pre Ľudské práva (CCHR), reformnej skupiny, ktorá bola založená cirkvou v roku 1969.

Členovia tejto skupiny aktívne skúmajú psychiatrické zneužívanie a dávajú to na známosť prostriedkom, zákonodarcom a iným skupinám podieľajúcim sa na ochrane Ľudí pred brutálnymi psychiatrickými technikami. Takéto praktiky ako psychochirurgia, elektrošoková terapia a podávanie nebezpečných psychiatrických drog zničilo mysle a životy miliónom ľudí.

Vďaka snahám Scientológov pracujúcich pre CCHR (Občiansku komusiu za ľudské práva) sa zvýšilo povedomie verejnosti o katastrofálnych výsledkoch psychiatrických metód a boli podniknuté hlavné kroky pre vylúčenie takýchto praktík mimo zákon.

17.6 Pokúša sa Scientológia ovládať svet?2018-11-16T10:11:12+02:00

Nie. Cieľom Scientológie je, ako ho vyjadril L. Ron Hubbard, vytvorenie „civilizácie bez šialenstva, bez zločinov a bez vojny, kde schopní môžu prosperovať a čestní Ľudia môžu mať svoje práva a kde má človek slobodu, aby mohol stúpať k väčším výškam…“

„Nesnažíme sa o žiadnu revolúciu. Usilujeme len o evolúciu do vyšších stavov bytia pre človeka ako jedinca a pre spoločnosť.“

17.7 Prečo bola Scientológia viackrát na súde?2018-11-16T10:10:55+02:00

Cirkev bola na súde vo viacerých krajinách, aby potvrdila právo náboženskej slobody. Ako jeden z príkladov poslúži Austrália, právna akcia ohľadne cirkvi priniesla významné víťazstvo, ktoré veľmi rozšírilo náboženskú slobodu po celej zemi.

Keď v Spojených štátoch cirkev použila Akt informačnej slobody tým, že vzala vládnych činiteľov k súdu a považovala ich za zodpovedných a povinných dodať vysvetlenie o vydaní dôležitých dokumentov pre verejnosť o rôznych veciach, bolo to ohlásené ako potrebná a dôležitá akcia pre zaistenie čestnosti vo vláde.

V určitých prípadoch cirkev využila súdy k ochrane svojich materiálov chránených autorským právom alebo k zaisteniu toho, že ich práva a práva ich členov budú chránené.

Po dobu cirkevných dejín niekoľko bezohľadných individualít bez svedomia, chtivých po peniazoch, spozorovali ako Scientológia prosperuje, ako sa rýchlo šíri, a tak zneužili právny systém, aby sa pokúsili napchať si vlastné vrecká. V malej hŕstke takýchto prípadov i napriek tomu zlyhali.

17.8 Prečo je niekedy Scientológia považovaná za kontroverznú?2018-11-16T10:10:41+02:00

Ako u všetkých nových myslení i na Scientológiu útočia neinformovaní ľudia a tí, ktorí cítia, že ich neodcudziteľné práva a záujmy sú ohrozené.

Pretože Scientológovia otvorene a účinne obhajovali príčiny spoločenskej reformy, stali sa terčom útoku. Pre tieto neodcudziteľné záujmy – ktoré lipnú na skoršom stave, ktorá ničila spoločnosť – Scientologická technológia, ktorá robí schopné ešte schopnejším, predstavuje vážnu hrozbu. Nasledujú potom útoky a pokusy zastaviť používanie Scientologickej technológie.

Keď cirkev prikročí k zvládaniu útokov, konflikt rýchlo pritiahne pozornosť tlače (médií), ktorá žije z kontroverzie. Nehľadiac na ničím neopodstatnenú povahu tvrdenia útočníkov, reportéri slobodne propagujú kontroverziu. Usilujú potom o zastavenie Scientológie spojením sa s mediálnymi prostriedkami chrliacimi a obnovujúcimi vzniknutú kontroverziu.

Scientológia vždy prekvitala a prosperovala napriek útokom. V každom prípade, v ktorom boli vytvárané verejné debaty, zámerné a nehorázne správy o Scientológii a jej zakladateľovi boli spoločným menovateľom. Keď sa preukáže, že tieto správy sú klamstvá, kontroverzia rýchlo zmizne a nahradí ju pravda o Scientológii, t.z., čím cirkev naozaj je a čo robia jej členovia. Zdroj týchto útokov a kontroverzie, ktorú vytvorili, je podrobne popísaný v 31. kapitole knihy “What is Scientology”.

14.8 Spia a jedia Cleari?2018-11-16T10:10:10+02:00

Celkom určite.

17.9 Prečo je Scientológia v opozícii proti psychiatrii?2018-11-16T10:09:49+02:00

Ako nevlastné deti nemeckého diktátora Bismarcka a neskôr Hitlera a nacistov, formovala psychiatria a psychológia filozofický základ pre masové vyvražďovanie ľudí v I. a II. Svetovej vojne. Psychiatria používa elektrický šok, mozog mrzačiaci psychochirurgiu a myseľ poškodzujúce drogy, aby zničila človeka a urobila ho „poslušným a tichým“ v mene „liečenia“.

Psychiatrické metódy zahŕňajú vraždenie ľudských bytostí a ich duševného zdravia sú cirkvou odmietané. Scientológovia sa pokúšajú vytvoriť svet bez vojny, šialenstva a kriminality. Psychiatria sa snaží vytvoriť svet, kde je človek znížený do stavu robota alebo narkomana, živej mŕtvoly, čiže človeka žijúceho iba biologicky tak, aby mohol byť ovládaný.

Zásadný rozdiel medzi Scientológiou a psychiatriou je v tom, že psychiatri rutinne hovoria svojim pacientom to, o čom si myslia, že s nimi nie je v poriadku. To podsúva klamstvá alebo nápady, ktoré nie sú pravdivé pre človeka samotného, a tak psychiatrická „terapia“ porušuje základnú integritu človeka.

Na druhej strane Scientologická technológia umožňuje človeku, aby si sám zistil zdroj svojich problémov a dáva mu schopnosť zlepšovať kondície vo vlastnom živote a vo svojom okolí.

Zásadný rozdiel spočíva v skutočnosti, že Scientológia uznáva, že človek je duchovná bytosť, zatiaľ čo psychiatri vidia človeka ako zviera. Scientológia je náboženstvo. Psychiatria je v silnom rozpore so všetkými náboženstvami, pretože nespoznáva dokonca ani to, že človek je duchovná bytosť.

Scientológovia vonkoncom nesúhlasia s vynútenými a škodlivými psychiatrickými metódami, nedobrovoľnou hospitalizáciou a liečením, násilným omamovaním, elektrokonvulznou šokovou terapiou, lobotómiou a s inými psychochirurgickými operáciami.

Podľa vyznania Scientologickej cirkvi liečenie chorôb duševného pôvodu by nemalo byť akceptované v náboženských odboroch. Dôvodom je to, že násilné psychiatrické terapie zapríčiňujú duševné otrasy. Psychiatria prinajlepšom potlačuje životné problémy a prinajhoršom zapríčiňuje vážne škody, nenapraviteľné zhoršenie stavu v živote človeka a dokonca smrť.

14.9 Sú Cleari dokonalí?2018-11-16T10:09:30+02:00

Nie, nie sú dokonalí.

Byť Clearom neznamená, že napríklad človek, ktorý nemal žiadne vzdelanie, náhle, vzdelanie získa. Znamená to, že všetky schopnosti človeka môžu byť zmobilizované aby venovali veľkú pozornosť problémom, na ktoré naráža a že všetky údaje, ktoré má v rezervách svojej analytickej mysli, sú mu k dispozícii pre riešenie týchto problémov.

17.10 Prečo sú niektorí ľudia proti Scientológii?2018-11-16T10:08:57+02:00

Existujú určité vlastnosti a duševné postoje, ktoré zapríčiňujú, že určité percento populácie sa zúrivo stavia proti akejkoľvek zlepšovacej aktivite alebo skupine. Toto malé percento spoločnosti (asi 2 a pol percenta) nemôže pripustiť skutočnosť, že Scientológia je úspešná pri zlepšovaní podmienok na celom svete. Týchto 2 a pol percent je proti akejkoľvek zlepšovacej aktivite. Dôvod toho, že sú tak fanaticky proti Scientológii je, že robí viac pre pomoc spoločnosti než ktorákoľvek iná skupina.

Tí, čo sú rozčúlení, keď vidia, že sa človek stáva lepším, sú v menšine v porovnaní s miliónmi tých, ktorí ochotne prijali Scientológiu a jej snahy vytvoriť duševne zdravú spoločnosť a viac slobody pre človeka.

ZAUJÍMA VÁS VIAC?

Prečítajte si "Knihu 1" Scientológie

VIAC O KNIHE TU »
close-link