Čo je Scientológia (Scientology)?

Odpovede na všetky otázky, ktoré vás zaujímajú:

1.1 ČO SLOVO SCIENTOLÓGIA ZNAMENÁ?

Slovo Scientológia bolo vytvorené jej zakladateľom L. Ron Hubbardom. Pochádza z latinského scio, čo znamená “vedieť v tom najúplnejšom význame slova” a z gréckeho slova logos, čo znamená „štúdium“.

Scientológia preto predstavuje štúdium múdrosti či znalosti. Doslova znamená “znalosť ako vedieť” (z angl.: knowing how to know). Scientológia je ďalej definovaná ako “štúdium a zvládanie ducha vo vzťahu k sebe samému, vesmírom a inému životu.”

1.2 ČO JE SCIENTOLÓGIA?

Scientológia je filozofia vytvorená L. Ron Hubbardom, ktorá človeku ponúka zrozumiteľne udanú cestu k úplnému a jasnému porozumeniu svojej skutočnej duchovnej podstaty a vzťahu so sebou samým, rodinou, skupinami, ľudstvom, všetkými žijúcimi formami, hmotným vesmírom, duchovným vesmírom a najvyššou bytosťou.

Scientológia oslovuje ducha – nie telo či myseľ – a verí, že človek je omnoho viac než len produktom svojho prostredia alebo génov.

Scientológia obsahuje súhrn znalostí, ktoré vychádzajú z určitých základných právd. Medzi najhlavnejšie patria:

» Človek je nesmrteľná duchovná bytosť.

» Jeho skúsenosti siahajú ďaleko za hranice jedného života.

» Jeho schopnosti sú neobmedzené, hoci si to v tejto chvíli neuvedomuje.

Scientológia ďalej verí, že človek je vo svojej podstate dobrý a že jeho duchovná spása závisí na ňom, na jeho blížnych a na jeho dosiahnutí bratstva s vesmírom.

Scientológia nie je žiadna dogmatická relígia, v ktorej sa od človeka žiada, aby v niečo slepo veril. Práve naopak – človek sám objavuje, že Scientológia funguje na základe použitia jej princípov a pozorovaní alebo prežívaní jej výsledkov.

Konečným cieľom Scientológie je skutočné duchovné osvietenie a sloboda.

1.3 AKO SCIENTOLÓGIA ZAČALA?

L. Ron Hubbard začal svoje štúdium mysle a ducha v roku 1923, čo v roku 1938 vyústilo v príručku nazvanú „Excalibur“. V tejto nepublikovanej práci sa po prvýkrát objavilo slovo Scientológia, aby tak pán Hubbard popísal to, čo nazval „štúdiom vedenia, ako vedieť“. Rozhodol sa, že knihu nevydá, k čomu povedal: „Excalibur neobsahoval žiadnu terapiu a bol iba diskusiou o tom, z čoho sa skladá život.“ A ďalej dodal: „Rozhodol som sa pokračovať ďalej.“

Toto „pokračovanie ďalej“ vyústilo v Dianetiku, predmet, ktorý bol predstavený do omnoho širšieho poľa Scientológie, aby poskytol skutočnú „terapiu“, ktorú by mohol ľahko aplikovať bežný človek z ulice. Preto v roku 1947 napísal rukopis, ktorý detailne popisuje jadro objavov Dianetiky. Napriek tomu, že v tej dobe ešte nebol rukopis publikovaný, koloval medzi Ronovými priateľmi a kolegami, ktorí robili ďalšie kópie a odovzdávali ich ďalej (toto dielo bolo oficiálne vydané v roku 1951 pod názvom Dianetika: Pôvodná štúdia a neskôr bolo znovu publikované pod názvom Dynamiky života).

Ako kópie rukopisu medzi ľuďmi kolovali, pán Hubbard začal dostávať záplavu listov, v ktorých sa ľudia dožadovali ďalších informácií. Samozrejme, veľmi skoro zistil, že všetok svoj čas trávi odpovedaním na tieto listy a tak sa rozhodol, že o predmete napíše ucelené dielo – Dianetiku: Modernú veda o duševnom zdraví.

Publikovaná 9. Mája 1950 spôsobila búrku nadšenia a obľuby a hneď zasiahla zoznam bestsellerov v New York Times, na ktorom zostala 28 po sebe idúcich týždňov. Bola najpredávanejšou knihou o mysli, aká bola kedy napísaná a zostáva najpredávanejšou aj dnes. Obsahuje objav reaktívnej mysle – skrytého zdroja nočných môr, bezdôvodných obáv, rozčúlení a neistoty.

Avšak L. Ron Hubbard nikdy nepovažoval Dianetiku za koniec svojho výskumu, ale skôr za odrazový stupienok k odhaleniu a izolovaniu dlho-iluzórneho zdroja života. A samozrejme techniky Dianetiky poskytovali prostriedky, ktorými praktik začal veľmi skoro objavovať minulé životy. Pokračujúce používanie a výskum mali dokonca za následok dosiahnutie exteriorizácie – demonštrovanie, že duša je oddeliteľná od tela a mysle: Scientologická relígia sa zrodila.

L. Ron Hubbard potom prenikol dokonca hlbšie do duchovnej podstaty človeka zdokumentovaním svojich objavov v tisíckach nahratých prednášok, filmov, článkov a kníh.

Zatiaľ čo predstavoval svoje objavy svetu, doslova oboplával zemeguľu a na štyroch kontinentoch boli otvorené Scientologické cirkvi, ktoré sám spravoval zo svojho dlhodobého sídla v južnom Anglicku.

Počas nasledujúcich rokov pokračoval vo svojich objavoch až do svojho odchodu v roku 1986.

Jeho dedičstvo obsahuje desiatky miliónov publikovaných slov, nahratých prednášok a filmov, kým s viac ako 250 miliónmi kópií jeho kníh a prednášok v obehu, inšpiroval hnutie pokrývajúce všetky kontinenty a všetky kultúry.

1.4 JE CELÁ ZALOŽENÁ NA PRÁCI JEDINÉHO MUŽA?

Hoci Scientológia, jej predchodkyňa Dianetika i celé duchovné písmo zahŕňa len písomnosti a nahraté prednášky jej zakladateľa L. Ron Hubbarda, on sám prehlásil:

„Poďakovanie patrí mysliacemu človeku, čo predstavuje obdobie päťdesiattisíc rokov a bez jeho domnienok a pozorovaní by vytvorenie a konštrukcia Dianetiky neboli možné. Tí, ktorí majú na tom zásluhu sú hlavne: Anaxagoras, Thomas Paine, Aristoteles, Thomas Jefferson, Sokrates, Rene Descartes, Platón, James Clark Maxwell, Euklides, Charcot, Lucretius, Herbert Spencer,Roger Bacon, Wiliam James, Francis Bacon, Sigmund Freud, Issac Newton, van Leeuwenhoek, Joseph Thompson, Wiliam A. White, Voltaire, Will Durant, vrátane Alfreda Korzybskeho, moji učitelia atómových a nukleárnych javov, matematiky a humanitných predmetov na univerzite Georga Washingtona a v Princetone.“

1.5 KTORÉ SÚ NIEKTORÉ ZO ZÁKLADNÝCH PRINCÍPOV SCIENTOLÓGIE?

Základom v Scientológii je pohľad na človeka ako na duchovnú bytosť. V Scientológii sa duchovná bytosť nazýva thetan. Tento termín je prevzatý z gréckeho písmena theta, čo znamená „myšlienka“ alebo „život“ alebo „duša“. Používa sa, aby sa zabránilo zmätku s predchádzajúcimi konceptami o duši. Thetan je nesmrteľný a žil – a bude pokračovať v žití – skrz nespočetné množstvo životov. Človek je thetan, ktorý  myseľ a ktorý okupuje telo. Thetan oživuje telo a používa myseľ.

Ďalším podstatným princípom v Scientológii je tiež pohľad na život ako taký, ktorý je rozdelený na jednotlivé časti podľa popudov (motívov, impulzov) smerom k prežitiu. Tieto sa nazývajú dynamiky a dokopy ich je osem.

Prvá dynamika je popud k existencii ako jedinec samotný. Tu máme plne vyjadrenú individualitu. Toto je Dynamika seba.

Druhá dynamika je popud k existencii ako sexuálna aktivita. Táto dynamika má dve pododdelenia. Druhá dynamika a) je sexuálny akt samotný a b) je rodinná jednotka vrátane výchovy detí. Táto by sa mohla nazývať Dynamika sexu.

Tretia dynamika je popud k existencii v skupinách jednotlivcov. Akákoľvek skupina, alebo časť nejakej triedy, by mohla byť považovaná za časť Tretej dynamiky. Škola, spoločnosť, mesto, národ sú každá časťou Tretej dynamiky a každá je Treťou dynamikou. Táto môže byť nazvaná Dynamika skupín.

Štvrtá dynamika je popud k existencii ako ľudstvo. Zatiaľ čo jedna ľudská rasa by bola považovaná za Tretiu dynamiku, všetky rasy spolu by boli považované za Štvrtú dynamiku. Táto môže byť nazvaná tiež Dynamika ľudstva.

Piata dynamika je popud k existencii zvieracieho kráľovstva. Toto zahŕňa všetky živé veci, či už rastlinné alebo zvieracie, ako napríklad rybu v mori, poľnú či lesnú zver, trávu, stromy, kvety alebo čokoľvek priamo a úzko motivované životom. Táto dynamika by mohla byť nazvaná Animálnou dynamikou.

Šiesta dynamika je popud k existencii ako fyzikálny vesmír. Fyzikálny vesmír je tvorený z hmoty (angl. Matter), energie (angl. Energy), priestoru (angl. Space) a času (angl. Time). V Scientológii zoberieme prvé písmeno každého z týchto slov a vytvoríme termín – MEST. Táto dynamika by mohla byť nazvaná Dynamika vesmíru.

Siedma dynamika je popud k existencii ako duše alebo skrz duše. Čokoľvek duchovné, s identitou alebo bez, by patrilo pod hlavičku Siedmej dynamiky. Táto dynamika by mohla byť nazvaná Duchovná dynamika.

Ôsma dynamika je popud k existencii ako nekonečno. Toto je tiež označované ako Najvyššia bytosť. Je nazvaná ôsmou dynamikou pretože symbol nekonečna, ∞, postavené nahor tvorí číslovku 8. Môže byť nazývaná Dynamikou nekonečna alebo Dynamikou boha.

Scientológovia dynamiky väčšinou volajú po mene.

Ďalším prejavom týchto dynamík je, že najlepšie by mohli byť vyjadrené ako séria sústredených kruhov, kde by Prvá dynamika bola stredom a každá ďalšia dynamika by bola, jedna po druhej, kruhom okolo predchádzajúcej.

Základná vlastnosť jednotlivca zahŕňa jeho schopnosť rozširovať sa do ostatných dynamík. Ale keď dosiahne Siedmu dynamiku v jej úplnosti, až potom objaví skutočnú Ôsmu dynamiku.

Zoberme si príklad použitia týchto dynamík. Človek zisťuje, že dieťa si po narodení nie je vedomé ničoho iného než svojej Prvej dynamiky. Ale ako rastie a jeho záujmy sa rozširujú, môžeme vidieť, ako pojíma ďalšie dynamiky.

A ako ďalšie použitie – človek, ktorý nie je schopný fungovať na Tretej dynamike, je súčasne neschopný byť časťou tímu, a dá sa teda povedať, že je neschopný spoločenskej existencie.

Ďalej je ohľadom týchto ôsmich dynamík potrebné poznamenať, že žiadna z týchto dynamík, od prvej po siedmu, nie je pre človeka dôležitejšia než ktorákoľvek iná. Zatiaľ čo dynamiky nemajú, jedna pre druhú, rovnakú dôležitosť, schopnosť človeka prevziať bytie, schopnosť robenia a schopnosť vlastnenia na každej dynamike je ukazovateľom jeho schopnosti žiť.

Schopnostiam a nedostatkom človeka môže byť porozumené keď preskúmame jeho participovanie sa na rôznych dynamikách.

1.6 PREČO SA SCIENTOLÓGIA POVAŽUJE ZA RELIGIU?

Scientológia s určitosťou spĺňa všetky tri kritériá, ktoré sú všeobecne zohľadňované religióznymi odborníkmi na celom svete pri určení religióznej podstaty: 1) vieru v nejakú Vyššiu realitu, ako napríklad v najvyššiu bytosť alebo vo večnú pravdu, ktorá presahuje hranice tohto sveta, 2) religiózne praktiky, ktoré vedú k porozumeniu, dosiahnutiu alebo kontaktu s najvyššou realitou, 3) spoločenstvo tých, ktorí v ňu veria a spájajú sa, aby túto Najvyššiu realitu dosiahli.

Scientologická viera vo vyššiu realitu, ktorá presahuje materiálny svet, obsahuje tiež svoj koncept thetana a dynamík, čo zahŕňa duchovný svet (Siedmu dynamiku) a najvyššiu bytosť (Ôsmu dynamiku). Druhé kritérium môžeme nájsť v bežných obradoch, ako sú napríklad krst, svadba či pohreb, ktoré majú v Scientológii svoje miesto, ale hlavne v auditingu (duchovné poradenstvo) a tréningu, na základe ktorého si Scientológovia zvyšujú svoje duchovné vedomie, dosahujú porozumenie duchovného sveta a nakoniec i najvyššej bytosti. Čo sa týka tretieho kritéria – kedykoľvek môžete denne v ktorejkoľvek scientologickej organizácii vidieť veľmi živú komunitu.

Preto je Scientológia relígiou v tom najtradičnejšom význame. Scientológia pomáha človeku stať sa vedomejším svojej duchovnej podstaty i duchovnej podstaty svojich blízkych a tým si aj byť vedomejším boha.

Scientológia pokračuje v religióznej tradícii presahujúcej viac ako desať tisíc rokov a zahŕňa v sebe pravdy nájdené v tých najstarších posvätných textoch védskych hymien a múdrosti Budhizmu.

Scientológia má so všetkými náboženstvami spoločný sen o mieri na Zemi a spasení človeka. To, čo je na Scientológii nové, predstavuje fakt, že ponúka presne určenú cestu, ktorá človeka na tomto svete dovedie k duchovnému zdokonaleniu a spôsob, ako toho dosiahnuť s úplnou istotou.

1.7 PREČO JE SCIENTOLÓGIA CIRKEV?

Slovo cirkev pochádza z gréckeho slova kyrios, čo znamená „pán“ a z indoeurópskeho základu kewe, čo znamená „byť silný“. Bežné významy slova cirkev zahŕňajú tiež „zhromaždenie“, “duchovnú silu oddelenú od sily svetskej” a „duchovnú profesiu; duchovenstvo”.

Slovo cirkev nie je používané len kresťanskými organizáciami. Cirkvi ako také existovali desať tisíc rokov pred kresťanstvom a dokonca samotné kresťanstvo vzniklo ako protest proti v tom čase zavedenej cirkvi. V modernom použití ľudia hovoria o budhistickej alebo moslimskej cirkvi a vo všeobecnosti sa pri slove cirkev odkazuje na zoskupenia veriacich konkrétneho religiózneho učenia.

Cirkev je komunita veriacich, ktorí nasledujú spoločný systém posvätných presvedčení a religióznych praktík pomocou ktorých sa usilujú prekonať konečné problémy života.

V päťdesiatich rokoch dvadsiateho storočia si Scientológovia uvedomili, že technológia L. Ron Hubbarda a výsledky, ktoré z jej použitia vyplývali, sa priamo dotýkajú oslobodenia ľudského ducha a že dosiahnutie vyššieho duchovného vedomia je tu bežnou záležitosťou. Nemali žiadnu pochybnosť, že sa zaoberajú religióznymi praktikami. Preto sa začiatkom 50-tych rokov rozhodli založiť cirkev, ktorá by lepšie slúžila ich duchovným potrebám. Prvá Scientologická cirkev bola založená v roku 1954.

Preto je Scientológia relígiou a použitie slova cirkev v spojitosti s ňou je správne.

1.8 MÁ SCIENTOLÓGIA SVOJE POSVÄTNÉ KNIHY?

Áno. Napísané a nahovorené slová L. Ron Hubbarda na tému Scientológia sú spoločne považované za jej posvätné písmo. Pán Hubbard poskytol výklad teológie a technológií Scientológie prostredníctvom desiatok miliónov slov, vrátane stoviek kníh, tuctov filmov a viac než 3 000 nahraných prednášok.

1.9 ČO SYMBOLIZUJE SCIENTOLOGICKÝ KRÍŽ?

Je to osem-cípy kríž vyjadrujúci osem častí (alebo dynamík) života, na základe ktorých sa každý človek usiluje o prežitie. Tieto časti sú: popud k existencii ako jedinec; popud k existencii skrz kreativitu, vrátane rodinnej jednotky a výchovy detí; popud k prežitiu prostredníctvom skupiny jednotlivcov alebo ako skupina; popud k prežitiu skrz všetko ľudstvo alebo ako všetko ľudstvo; popud k prežitiu ako životné formy a s pomocou životných foriem ako sú živočíchy, vtáky, hmyz, ryby a vegetácia; popud k prežitiu fyzikálneho vesmíru, prostredníctvom fyzikálneho vesmíru samotného a za pomoci hmotného vesmíru a každej jednej z jeho častí; popud k prežitiu ako duchovné bytosti alebo popud k prežitiu života samotného; popud k existencii ako nekonečno, tiež nazývané ako najvyššia bytosť. Schopnosť žiť v harmónii vo vzájomnom rešpekte voči všetkým týmto sféram existencie je symbolizovaná Scientologickým krížom.

Pre zaujímavosť, symbol kríža ako takého je starší než samotné kresťanstvo.

1.10 ČO VYJADRUJE SCIENTOLOGICKÝ SYMBOL “S” A DVOJITÝ TROJUHOLNÍK?

„S“ reprezentuje Scientológiu.

Spodný trojuholník sa nazýva Trojuholník A-R-K; A predstavuje Afinitu, R predstavuje Realitu a K Komunikáciu. Prvý z vrcholov trojuholníka predstavuje afinitu, čo je úroveň obľuby či náklonnosti voči niekomu či niečomu. Ďalší vrchol predstavuje realitu, čo v podstate znamená súhlas. Tretí vrchol predstavuje komunikáciu, ktorá je definovaná ako vzájomná výmena myšlienok medzi dvoma ľuďmi. Všetky tieto tri časti sú vo vzájomnom vzťahu. Bez určitého stupňa obľuby a určitého základu pre súhlas nie je žiadna komunikácia. Bez komunikácie a určitej obľuby, alebo emočnej odozvy, nemôže byť žiadna realita. Bez nejakého základu pre súhlas a komunikácie nemôže byť žiadna afinita. Keď vzrastie jeden z vrcholov trojuholníka, rovnako tak vzrastú aj zvyšné dva vrcholy. Tieto tri na sebe závislé faktory predstavujú porozumenie a sú vyjadrené trojuholníkom. ARK je základný princíp Scientológie.

Horný trojuholník je V-Z-K trojuholník; V predstavuje Vedomosti, Z je Zodpovednosť a K predstavuje Kontrolu. Takisto ako pri trojuholníku A-R-K sú tieto tri časti vzájomne závislé. Keď jeden z vrcholov trojuholníka VZK vzrastie, vzrastú aj zvyšné dva.

1.11 ČO JE DIANETIKA?

L. Ron Hubbard objavil jediný zdroj nočných môr, nelogických obáv, rozrušení, pochybností o sebe a psychosomatických chorôb – reaktívnu myseľ. Vo svojej knihe Dianetika: Moderná veda o duševnom zdraví podrobne popísal reaktívnu myseľ a vypracoval jednoduchú, praktickú a ľahko sa naučiteľnú technológiu na jej prekonanie a dosiahnutie stavu Clear. Tou technológiou je Dianetika.

Slovo Dianetika je odvodené z gréckeho dia, čo znamená „skrz“ a nous, čo znamená „myseľ alebo duša.“ Dianetika je teda definovaná ako „čo duša robí telu.“ Keď myseľ nepriaznivo vplýva na telo, nazýva sa to psychosomatická porucha. Psycho znamená „myseľ alebo duša“ a soma znamená „telo“. Psychosomatické ochorenia sú teda fyzické ochorenia spôsobené dušou.

1.12 ČO JE TO MYSEĽ?

Myseľ je v podstate komunikačný a riadiaci systém medzi thetanom — duchovnou bytosťou, ktorou je človek sám — a jeho prostredím. Skladá sa z mentálnych obrazových záznamov, ktoré sú záznamami minulých skúseností.

Človek používa svoju myseľ na predkladanie a riešenie problémov súvisiacich s prežitím a na usmernenie svojich úsilí v súlade s týmito riešeniami.

Myseľ je zložená z dvoch častí — analytickej mysle a reaktívnej mysle.

Analytická myseľ je racionálna, vedomá myseľ, ktorá myslí, pozoruje údaje, pamätá si ich a rieši problémy.

Reaktívna myseľ je tá časť mysle človeka, ktorá pracuje totálne na princípe podnet-reakcia. Nie je riadená vôľou a vynucuje si fyzickú i príkazovú silu nad vedomím, cieľmi, myšlienkami, telom a činnosťami.

1.13 AKO FUNGUJE DIANETIKA?

L. Ron Hubbard napísal v Dianetike: Modernej vede o duševnom zdraví: „Zistilo sa, že zdrojom aberácie je nižšia myseľ, ktorá bola až do dnešného dňa mimo podozrenia. Táto myseľ, plná vlastných záznamov, sa nachádza pod tým, čo človek chápe ako svoju „vedomú“ myseľ. Koncept bezvedomej mysle je v Dianetike nahradený objavom, že „bezvedomá“ myseľ je vlastne jediná myseľ, ktorá je vždy pri vedomí. Táto nižšia myseľ sa v Dianetike nazýva reaktívna myseľ.“

Reaktívna myseľ neuchováva spomienky, ako ich poznáme. Uchováva určité typy mentálnych obrazových záznamov nazývaných engramy. Engramy sú kompletné záznamy, až do posledného detailu, každého vnemu prítomného v momente čiastočného alebo úplného „bezvedomia“.

„Bezvedomie“ môže byť spôsobené šokom pri nehode, anestetikom použitom počas operácie, bolesťou pri zranení alebo delíriom počas choroby. Počas týchto období sa analytická myseľ úplne alebo čiastočne vypne a reaktívna myseľ úplne alebo čiastočne preberá velenie. Engram existuje pod úrovňou vedomia človeka a napriek tomu môže byť aktivovaný tak, aby vynútil svoj obsah a môže spôsobiť neoprávnené, nevedomé a nechcené obavy, emócie, bolesti a psychosomatické choroby.

Počas Dianetickej procedúry človek prerozprávava udalosť „bezvedomia“ od začiatku do konca až pokiaľ nie je engram zredukovaný, čo znamená, že všetok negatívny náboj alebo bolesť z udalosti sú preč, alebo pokiaľ nie je vymazaný, čo znamená, že udalosť navždy zmizla. V oboch prípadoch sa človek oslobodí od aberatívneho účinku udalosti a môže zažiť obrovskú úľavu a vzostup emočného tónu.

To je zázrak Dianetiky.

1.14 AKÝ JE ROZDIEL MEDZI DIANETIKOU A SCIENTOLÓGIOU?

Dianetika pochádza z gréckeho dia, čo znamená „skrz a nous, čo znamená „myseľ alebo duša“. Dianetika je ďalej definovaná ako „čo duša spôsobuje telu“.

Dianetika odhaľuje zdroj nelogických obáv, rozrušení, pochybností o sebe, nevysvetliteľných bolestí, pocitov a emócií (psychosomatických chorôb) predkladá spôsoby na zvládanie týchto stavov.

Použitím postupov Dianetiky sa ukázalo, že zdrojom týchto stavov neboli bunky alebo bunková pamäť, ale bytosť, ktorá sa vzoprela času. Po objave minulých životov nasledoval objav fenoménom exteriorizácie – oddelenie jedincovej duše od tela, zatiaľ čo si bol toho úplne vedomý a pri vedomí. S týmto objavom – a nevyvrátiteľným záverom, že človek je duchovnou bytosťou – sa zrodilo Scientologické náboženstvo.

Scientológia je definovaná ako „štúdium a zvládanie ducha vo vzťahu k sebe, vesmíru a inému životu“. Skrz praktizovanie Scientológie môže človek zvýšiť svoje duchovné vedomie a schopnosti a uvedomiť si svoju nesmrteľnosť.

Dianetika sa, hoci o tom nikto v skorších publikáciách netušil, zaoberala ľudskou dušou. Dianetika je predchodca a pododbor Scientológie.

1.15 ČO V SCIENTOLÓGII JE MOST?

Pre človeka je dostupných mnoho vyšších stavov existencie a tieto sú dosiahnuteľné skrz Scientológiu. L. Ron Hubbard poskytol presné ohraničenie týchto stavov a následne objasnil ako sa dajú dosiahnuť tým, že ich usporiadame do schémy, ktorá graficky znázorňuje každý krok cesty smerom nahor.

Schéma ukazujúca stupne duchovného zlepšenia sa nazýva Tabuľka klasifikácie, stupňov a vedomia. Klasifikácia sa týka výcviku v Scientológii a tiež faktu, že sú potrebné určité činnosti alebo zručnosti získané predtým, než je človek klasifikovaný ako auditor na konkrétnej úrovni a povolený do ďalšej. Stupne sa týkajú postupného duchovného zdokonaľovania, ktoré sa deje v Scientologickom auditingu.

Človek si dlho vo svojej náboženskej tradícii predstavoval most cez priepasť medzi miestom, kde sa nachádza teraz a vyššou úrovňou existencie. Nanešťastie, mnohí z tých, ktorí sa pokúšali prekročiť priepasť do nej spadli.

Obrazne povedané, Tabuľka klasifikácie, stupňov a vedomia predstavuje v skutočnosti most, ktorý preklenuje priepasť a dostáva človeka na vyššiu úroveň. Toto je cieľ človeka, o ktorý sa usiloval najmenej desaťtisíc rokov a je teraz dosiahnuteľný nasledujúc kroky, ktoré sú znázornené v tabuľke.

Tabuľka je sprievodcom pre človeka od prvého stretnutia so Scientológiou po každý nasledujúci vyšší stav. Človek nikdy predtým nemal takúto mapu. Je to Most k totálnej slobode. Je to cesta. Je presná a má štandardnú postupnosť. Človek po nej ide a stáva sa slobodnejším.

2. Čomu veria Scientológovia

2.1 JE ČLOVEK DUCHOVNÁ BYTOSŤ?

Áno. Každý si to môže zodpovedať prostredníctvom krátkeho cvičenia: Požiadajte niekoho, nech si zatvorí oči a vybaví si obrázok mačky, a on sa začne pozerať na mentálny obrazový záznam mačky. Opýtajte sa ho, kto sa pozerá na obrázok mačky a on okamžite odpovie „Ja“. Ten, kto sa pozerá na mačku ste vy, duchovná bytosť. Človek je duchovnou bytosťou, ktorá má myseľ a okupuje telo. Vy ste vy v tele. Viac je popísané tu.

2.2 AKO ČLOVEK SPOZNÁ, ŽE JE DUCHOVNÁ BYTOSŤ?

Je to na každom, nech si to preverí sám pre seba. Scientológovia veria, že človek je niečo viac než myseľ a telo a že je to on, on sám, duchovná bytosť, ktorá je schopná riadiť myseľ a telo.
(Pozrite tiež Je človek duchovná bytosť?)

2.3 MÁ SCIENTOLÓGIA NEJAKÝ KONCEPT O BOHU?

Určite áno. V Scientológii je koncept Boha vyjadrený ako Ôsma dynamika – popud k existencii ako nekonečno. To sa tiež nazýva ako Najvyššia bytosť. Pretože Ôsma dynamika, Scientologický koncept Boha, spočíva na samom vrchole celkového prežitia. Ako L. Ron Hubbard napísal v knihe Veda o prežití:

„Žiadna kultúra v dejinách sveta, okrem tých, ktoré sú úplne skazené a vymierajúce, nezlyhala v potvrdzovaní existencie Najvyššej bytosti. Je to empirické pozorovanie, že ľudia bez silnej a vytrvalej viery v Najvyššiu bytosť sú menej schopní, menej etickí a menej hodnotní pre seba a pre spoločnosť. Človek bez trvalej viery je, už len z pozorovania, viac vecou než človekom.“

Scientológia nemá, narozdiel od židovsko-kresťanského náboženstva, žiadne dogmy týkajúce sa Boha, ktoré svojim členom prikazuje. Scientológia, rovnako ako pri jej ďalších základných princípoch, nežiada človeka, aby slepo akceptoval niečo len na základe viery. Naopak, ako sa duchovné vedomie človeka na základe účasti v Scientologickom auditingu a tréningu zvyšuje, dosahuje svoju vlastnú istotu o každej dynamike. Podľa toho teda, len keď dosiahne Siedmu dynamiku (Duchovno) vo svojej úplnosti, objaví a dosiahne svojho vlastného porozumenia Ôsmej dynamike (Nekonečnu) svojmu vzťahu k Najvyššej bytosti.

2.4 NEMÔŽE BYŤ BOH JEDINÝM, KTO DOKÁŽE POMÔCŤ ČLOVEKU?

Scientológovia si maximálne berú k srdcu pravdu, že Boh pomáha tým, ktorí si sami pomáhajú. Veria, že každý človek má odpovede na tajomstvá života. Všetko, čo si to vyžaduje, je uvedomenie si týchto odpovedí a to je to, čo Scientológia pomáha dosiahnuť. Človek je zvyknutý na rýchle odpovede. Scientológia vyžaduje, aby človek rozmýšľal sám za seba a tým mu pomáha stať sa viac chápajúcim, schopným, šťastným a zdravým.

2.5 AKÝ JE POHĽAD SCIENTOLÓGIE NA STVORENIE SVETA?

Väčšina svetových náboženstiev predkladá určitý pohľad na stvorenie sveta (vesmíru). Niektoré náboženské tradície, napríklad hinduistické a budhistické, vidia vesmír ako v podstate večný, bez začiatku či konca. Prvé biblické knihy obsahujú opis stvorenia sveta, pričom niektoré kresťanské vierovyznania ho považujú za alegorický, zatiaľ čo iné za vyjadrenie doslovného faktu. Ostatné náboženské tradície majú iné pohľady, ale každý sa pokúša zodpovedať túto ultimátnu otázku na to odkiaľ sme prišli a ako sa to stalo. V Scientológii vychádza tento pohľad z teórie thety (životnej sily alebo duše), ktorá vytvára MEST (slovné spojenie pre fyzikálny vesmír, hmotu (angl. Matter), energiu (Energy), priestor (Space) a čas (Time)). V skutočnosti by sa dalo povedať, že stvorenie sveta je neoddeliteľnou súčasťou tejto teórie. Pôvod thety a vytvorenie fyzikálneho vesmíru, ktoré sú uvádzané v Scientológii, je opísané v The Factors, ktoré L. Ron Hubbard napísal v roku 1953.

2.6 VERIA SCIENTOLÓGOVIA V BRATSKÚ LÁSKU?

Áno a možno ide ešte o krok ďalej. Vo svojej eseji „Čo je veľkosť?“, L. Ron Hubbard napísal, že: „Láska je cesta k sile. Milovať napriek všetkému je tajomstvo veľkosti. A možno je to dokonca najväčšie tajomstvo v tomto vesmíre.“

2.7 PREČO CHCÚ SCIENTOLÓGOVIA POMÁHAŤ ĽUĎOM?

Je maximou v Scientológii, že bytosť je do tej miery cenná, do akej je schopná pomáhať iným. Scientológovia chápu, že život človek nežije sám. Naopak, život sa skladá z ôsmich častí – Osem dynamík. Scientológovia preto vedia, že skutočné prežitie si vyžaduje aj prežitie svojej rodiny, svojich skupín, samotného ľudstva a všetkých živých vecí.

2.8 ROZOZNÁVA SCIENTOLÓGIA DOBRO A ZLO?

Áno, v Scientológii je veľmi jasné rozlíšenie medzi dobrom a zlom. Tie činnosti, ktoré zlepšujú prežitie vo väčšine z ôsmich častí života (Osem dynamík) sú dobré a tie, ktoré väčšinu častí ničia alebo potláčajú, sú zlé. Scientológovia sa snažia robiť rozhodnutia, ktoré podporia väčšinu týchto dynamík života.

Dobro môže byť definované ako niečo konštruktívne. Zlo môže byť definované ako deštruktívne.

2.9 VERÍ SCIENTOLÓGIA, ŽE ČLOVEK JE HRIEŠNY?

Základný predpoklad Scientológie je, že človek je vo svojej podstate dobrý; že sa pokúša prežiť; a že jeho prežitie závisí od neho samotného, od jeho blížnych a od jeho dosiahnutia bratstva s celým vesmírom. Napriek tomu, jeho skúsenosti vo fyzikálnom vesmíre, počas mnohých prežitých životov, ho odviedli k zlu, dopustil sa škodlivých činov (alebo hriechov), ktoré spôsobili, že sa stal „aberovaným“ (odkloneným od racionálneho myslenia či správania). Tieto škodlivé činy nasledovne znižujú vnímanie človeka a jeho vrodené dobro, ktorým ako duchovná bytosť disponuje.

Skrz Scientológiu môže tieto činy konfrontovať, vymazať ignoranciu a aberáciu, ktoré ich obklopujú, a opäť získať znalosť a zažiť pravdu.

Všetky náboženstvá hľadajú pravdu. Sloboda ducha sa môže dosiahnuť len na ceste k pravde. Hriech sa, podľa Scientológie, skladá z klamstiev a skrytých činov a teda nepravdy.

2.10 DOKÁŽE SCIENTOLÓGIA PRINAVRÁTIŤ ČLOVEKU KONTROLU NAD SVOJOU MYSĽOU?

Áno. Scientológia sa zaoberá duchom a pomocou aplikovania jej princípov zvyšuje vedomie a schopnosti, ktoré ako duchovná bytosť má. Keďže je človek duchovná bytosť, celkom oddelená od mysle a tela, Scientológia pomáha človeku dosiahnuť oveľa väčšiu kontrolu nad svojou mysľou – práve tak, ako človeku pomáha inteligentne ovládať všetky časti jeho života.

2.11 VERÍ SCIENTOLÓGIA SKÔR V MYSEĽ AKO V HMOTU?

Pri použití Scientológie oslovujete samých seba – nie vašu myseľ či telo, ale priamo vás.

Scientológovia zistili, že duch je potencionálne nadradený nad materiálnymi vecami a že duch (teda vy), pokiaľ sa očistí od minulých tráum, prehreškov a aberácií, je schopný urobiť neuveriteľné zmeny v hmotnom vesmíre, ktorých by v opačnom prípade nebol schopný.

2.12 JE CELÁ SCIENTOLÓGIA O MYSLI?

Nie. Scientológia je o samotnom človeku ako o duchovnej bytosti, ktorá je oddelená od svojej mysle a ktorá sa od nej odlišuje.

2.13 VERÍ SCIENTOLÓGIA, ŽE JEDINEC MÔŽE EXISTOVAŤ MIMO SVOJHO TELA?

Už pred nástupom Scientológie veľa ľudí zažilo pocit, že sa pozerajú na svoje vlastné telo, ale nechápali čo sa deje. Akonáhle dosiahli na základe Scientologického auditingu a tréningu vyššie duchovné vedomie, zistili, že táto skúsenosť nie je nič výnimočné. V Scientológii sa tento jav nazýva exteriorizácia – oddelenie ducha človeka od jeho tela, zatiaľ čo je plne pri vedomý. Scientológia verí, že človek nie je svojím telom, mysľou ani mozgom. On, duchovná sila, dáva energiu fyzickému telu. Scientológia ako prvá skrz objav exteriorizácie dokázala, že človek je duchovná bytosť.

2.14 VERÍ SCIENTOLÓGIA NA REINKARNÁCIU ČI MINULÉ ŽIVOTY?

Drvivá väčšina svetovej populácie verí v reinkarnáciu a až v posledných storočiach počas vzostupu fyzikálnych vied začal striktne materialistický pohľad zatieňovať ten duchovný.

Nedávno sa tradičná definícia reinkarnácie od pôvodného významu odklonila. Reinkarnácia je bežne chápaná ako „znovu sa narodiť v rôznych formách života“ (ako je napríklad zviera, hmyz atď.), zatiaľ čo jej skutočná definícia je „znovuzrodenie sa do ľudského tela alebo do iného tela.“ Takže to, čo je bežne chápané ako reinkarnácia je presne ohraničený systém a nie je súčasťou Scientológie. Církev sa prikláňa k pôvodnej skutočnej definícii.

Faktom je, že pokiaľ človek nezvláda aberácie, ktoré sa nahromadili v jeho minulých životoch, nedosahuje pokrok.

Dnes si je v Scientológii veľa ľudí istých, že prežili už skoršie životy, než je ich súčasný. Tým sa však myslia minulé životy a nie reinkarnácia. Minulé životy nepredstavujú v Scientológii dogmu. Počas auditingu Scientológovia zvyčajne zažijú minulý život, a potom sami zistia, že žili už predtým. Viera v to, že človek mal hmotnú či inú existenciu, ktorá bola skôr, než identita jeho súčasného tela, nie je žiadny nový koncept – napriek tomu však vzrušujúci.

Je faktom, že pokiaľ človek nezačne zvládať aberáciu nahromadenú v minulých životoch, nebude postupovať. V Scientológii sú človeku poskytnuté nástroje k tomu, aby ste zvládli rozrušenia a aberácie z minulých životov, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú jeho súčasný život. To ho oslobodí a teda bude môcť žiť oveľa šťastnejší život.

2.15 VERÍ SCIENTOLÓGIA V CHARITU A PODPORU?

Áno, verí. Mimochodom, Scientológovia tiež veria v princíp, že istá forma výmeny je nevyhnutná v akomkoľvek vzťahu. Pokiaľ človek len berie a nikdy nič nedáva, stratí rešpekt k sebe samému a stane sa nešťastným. Preto sú v Scientológii sponzorované charitatívne programy, ktoré často povzbudzujú tých, ktorí pomoc dostávajú, aby na oplátku prispeli osobnou pomocou ostatným, ktorí sú v núdzi. Takéto prispievanie umožňuje človeku, aby pomoc dostával a zároveň si udržal svoju sebaúctu.

2.16 ZASTÁVA SCIENTOLÓGIA NEJAKÉ POLITICKÉ NÁZORY?

Scientológia je nepolitická organizácia a nezaoberá sa žiadnymi politickými aktivitami. Jej krédom je: „Všetci ľudia majú neodcudziteľné právo na to, aby sa rozhodli, vybrali si, pomáhali či podporovali svoje vlastné organizácie, cirkvi a vlády.“ Scientológovia môžu zastávať politický názor, aký chcú, môžu voliť kandidátov, ktorých chcú. Cirkev im nedáva žiadne pokyny o tom, aký postoj majú mať voči politickým záležitostiam a kandidátom. Scientológia verí, že cirkev by nemala mať so štátom nič spoločné.

2.17 MÔŽU SA SCIENTOLÓGIE ZÚČASTŇOVAŤ AJ DETI? AKO?

Áno, mnoho detí sa Scientológie zúčastňuje. Neexistuje tu žiadne vekové obmedzenie tých, ktorí sa môžu zúčastniť Scientologického auditingu či tréningu. Niektoré Scientologické cirkvi organizujú kurzy a študijné programy, ktoré sú konkrétne zostavené pre mladých ľudí. Neplnoleté deti musia, skôr než sa môžu zúčastniť Scientologických služieb, obdržať písomné povolenie od svojich rodičov či opatrovníkov. Tak, ako stúpenci ďalších náboženstiev, aj Scientológovia sú veľmi pyšní na to, keď ich deti nasledujú náboženstvo, ktoré sami zastávajú.

2.18 ČO SCIENTOLÓGIA HOVORÍ NA VÝCHOVU DETÍ?

L. Ron Hubbard napísal veľa o výchove detí. V Scientológii sa na deti pozerá ako na ľudí, ku ktorým by sme mali mať rešpekt a lásku, ktorú chováme k dospelým. Scientológovia veria, že deti by mali byť nabádané k tomu, aby prispievali k rodinnému životu, a nie, aby ich bolo len „vidieť a nepočuť“.

Väčšina detí, ktoré sú vychované v slušných Scientologických rodinách majú nadpriemerné schopnosti a rýchlo začínajú chápať, ako sa ľudia chovajú, a prečo sa tak chovajú. A tak majú šťastnejší a bezpečnejší život.

2.19 MÔŽE SA ČLOVEK, ČO SA TÝKA SCIENTOLÓGIE SÁM ROZHODNÚŤ?

Áno, môže a skutočne by to tak mal urobiť. Scientológia človeku umožňuje myslieť sám za seba. Nie je účelom zamestnávať sa štúdiom alebo používaním Scientológie preto, že to chce niekto iný. Ale pokiaľ človek svoj život dobre zváži a usúdi, že ho chce zlepšiť, najlepšia vec je, aby začal a sám zistil, čo mu môže Scientológia dať. Človek by mal začať prečítaním si jednej zo základných kníh od L. Rona Hubbarda.

2.20 AKÝ JE POHĽAD SCIENTOLÓGIE NA NEBO A PEKLO?

Scientológovia veria, že ľudia sú nesmrteľnými duchovnými bytosťami, ktoré žili už predtým a ktoré budú žiť opäť, a že ich budúce šťastie a nesmrteľnosť závisia od toho, ako vedú svoje životy tu a teraz. Ako L. Ron Hubbard napísal v Scientológii: Základy myslenia:

„Je očividné, že to, čo tvoríme v našej spoločnosti počas tohto života, nás ovplyvňuje počas toho ďalšieho. Toto je niečo celkom iné, než obyčajná „viera“ alebo „predstava“, že k týmto veciam dochádza. V Scientológii máme veľmi málo do činenia s tým, aby sme ľudí nútili k záverom. Každý môže zažiť tieto veci na vlastnej koži. A ak toho nie je schopný, nik od neho neočakáva, že ich bude akceptovať.

„To, že náš posmrtný život je našim „budúcim životom“ totálne mení všeobecný koncept o osude duše. Neexistuje tu žiadny spor s princípmi akejkoľvek viery, pretože relígie jednotne nevyhlasujú, že človek okamžite odchádza do neba alebo do pekla. Je isté, že človek vo svojom budúcom živote zažíva dôsledky aktivít civilizácie, v ktorej sa podieľal na tvorení. Inými slovami, človek sa vracia späť. Je zodpovedný za to, čo sa deje dnes, pretože zajtra s tým bude musieť žiť.“

Zmysel pre spoločenskú zodpovednosť sa posilňuje, keď sa scientológovia počas účasti na auditungu či tréningových službách stretnú s tým, že sú skutočne duchovné bytosti, ktoré predtým žili a budú žiť opäť. Dôsledkom tohto uvedomenia je vyšší štandard etiky a morálky. Svet, ktorý dnes človek vytvára, je svet, do ktorého sa zajtra vráti, a človek žije z plodov svojej práce alebo s dôsledkami svojich prehreškov.

Toto nie je len abstraktná koncepcia týkajúca sa budúceho stavu spoločnosti. To sa vzťahuje aj priamo na duchovný stav človeka. Základným princípom v Scientológii je, že ľudia sú v podstate dobrí, ale stali sa aberovaní skrz kontakt s fyzickým vesmírom, a preto sa dopúšťajú škodlivých činov. Tieto činy znižujú vedomie a schopnosť človeka a udierajú doňho spätne v zostupnej špirále nešťastia a útrap. Prostredníctvom Scientológie môže človek čeliť svojim činom, prevziať za ne zodpovednosť, vedieť a opäť zažiť pravdu.

Scientológia sa snaží úplne zvrátiť túto zostupnú špirálu a dosiahnuť duchovnú slobodu pre jednotlivca ako aj pre spoločnosť ako celok.

Scientológia zdieľa cieľ duchovnej spásy, ktorý existuje v mnohých vierach, akými sú judaizmus, islam, kresťanstvo, budhizmus a hinduizmus. Zatiaľ čo pojmy spojené so spásou sú v Scientológii odlišné, duchovný cieľ spásy ducha je s mnohými vierami spoločný.

2.21 AKÝ JE POHĽAD SCIENTOLÓGIE NA MOJŽIŠA, JEŽIŠA, MOHAMEDA, BUDHU A INÉ NÁBOŽENSKÉ POSTAVY MINULOSTI?

L. Ron Hubbard si ctil veľkých náboženských vodcov minulosti za múdrosť, ktorú svetu priniesli. Napísal, že Scientológia zdieľa „ciele stanovené pre človeka Kristom, ktoré sú múdrosť, dobré zdravie a nesmrteľnosť.“

L. Ron Hubbard vo svojej eseji „Náboženský vplyv v spoločnosti: Úloha dobrovoľného duchovného“ uvádza:

„Veľké náboženské kultúrne sily minulosti, budhizmus, judaizmus, kresťanstvo a iné, zdôrazňovali odlišnosť dobra od zla a vyššie etické hodnoty.“

V prednáške urobenej 3. júna 1955, s názvom Nádej človeka, pán Hubbard uvádza, že si ctí:

„Veľkí duchovní vodcovia minulosti – nie z moderných čias, ale z minulosti – pretože títo ľudia nám odovzdali dostatok tradícií, aby nás poučili o tom, že človek má duchovnú stránku. Títo veľkí duchovní vodcovia boli obesení, zlomení, nesprávne interpretovaní, zle citovaní, neboli vôbec pochopení, ale napriek tomu sú rukami, ktorými sa po stáročia odovzdávala pochodeň, aby sme mohli vyvrcholiť vyššími schopnosťami pre človeka a nádejou na jeho budúcnosť …

„Všetci títo ľudia hovorili niečo, čo je oveľa dôležitejšie než „Existuje duchovná stránka života.“ Hovorili: „Existuje nádej. Môžu k vám prísť a povedať vám, že všetko je stratené a že ste mŕtvi, že ste uväznení a že pre vás nie je žiadna nádej. Môžu prísť k vám a hovoriť vám to, ale to nie je pravda. Nádej existuje. Žiješ ďalej. Tento život nie je všetkým čím je. Existuje budúci život, v ktorom môžete konať lepšie, uspieť dôstojne než doteraz. „To je to, čo všetci títo ľudia hovorili …

„… obrovské množstvo toho, čo nazývame náboženstvom na dnešnej západnej pologuli, bolo dané tejto západnej pologuli priamo Gautamom Budhom. Bolo to prefiltrované cez Stredný východ. „Miluj svojho blížneho“ bola jednou z prvých lekcií, ktorú učil, a pritom je to lekcia, ktorú sme dostali skrz Stredný východ.

„Ale to, čo vám hovorím, je, že títo ľudia odovzdávali pochodeň múdrosti a informácií, z generácie na generáciu. Bolo to podané geograficky a jedna z týchto geografických trás bola na Strednom východe. A jeden z tých ľudí, ktorému bola podaná, bol muž menom Mojžiš. A ďalej to bolo odovzdané človeku menom Kristus. A podal to ďalej a dokonca arabské národy to využili prostredníctvom svojho vlastného proroka Mohameda.

„A týchto ľudí považujem za veľkých duchovných vodcov, pretože dali človeku po dlhých rokoch nádej, že život môže pokračovať, že existuje duchovná stránka existencie, že obchodovanie s barterom pre zisk nie je všetko o čom život je“

Ďalej L. Ron Hubbard učil, že každého náboženské presvedčenie si zaslúži rešpekt. V knihe Cesta ku šťastiu, ktorá nie je v skutočnosti náboženským dielom, ale môže ju využiť ktokoľvek, veriaci alebo nie, pán Hubbard poskytol niekoľko praktických usmernení podľa ktorých žiť. Jedným z pravidiel v tejto knihe je „Rešpektujte náboženské presvedčenia iných.“

„Tolerancia je dobrým základným kameňom, na ktorom sa dajú budovať medziľudské vzťahy. Keď sa človek pozrie na masakre a utrpenie spôsobené náboženskou netoleranciou, ktoré sa tiahnu celými dejinami ľudstva až do súčasnosti, pochopí, že netolerancia je aktivita nasmerovaná proti prežitiu.

„Náboženská tolerancia neznamená, že človek nemôže vyjadriť svoje vlastné vyznanie. Znamená to, že snahy podkopať či napadnúť náboženské presvedčenie a vyznania druhých, boli vždy rýchlou cestou do ťažkostí.“

3. O zakladateľovi

3.1 KTO BOL L. RON HUBBARD?

L. Ron Hubbard bol autor, filozof, filantrop a zakladateľ Scientologickej relígie. Narodil sa 13. marca 1911 v meste Tilden, v Nebraske (USA) a zomrel 24. januára 1986.

Jeho dlhú a dobrodružnú cestu k objavom započal už vo veľmi rannom veku. Pod vedením svojej matky, vzdelanej ženy, od útleho veku začal čítať: Shakespeara, gréckych filozofov a celý rad klasikov neskoršieho obdobia. Napriek tomu mal ďaleko od knihomoľa a po rodinnom presťahovaní sa do Heleny, v Montane (USA), čoskoro lámal mladých žrebcov s najlepšími miestnymi rančermi.

Ako zvedavý tínedžer v regióne, ktorý bol ešte stále drsným americkým západom, sa tiež čoskoro spriatelil s domorodými indiánmi kmeňa Černonožcov, kde sa od miestneho šamana učil kmeňové tradície a legendy, a dosiahol veľmi zriedkavý status pokrvného brata. Vo veku 13 rokov získal ako najmladší v dejinách prestížny skautský status Eagle Scout (najvyššia skautská hodnosť v Spojených štátoch) a reprezentoval americký národný skauting u Calvina Coolidgea.

Avšak to, čo najviac charakterizovalo mladého L. Ron Hubbarda, bola neukojiteľná zvedavosť spojená s vrodenou túžbou zlepšiť stav človeka.

Všimnúc si tieto jeho kvality, jediný americký námorný dôstojník, ktorý študoval psychoanalýzu u Sigmunda Freuda vo Viedni, veliteľ Joseph C. Thompson, predstavil mladému L. Ron Hubbardovi freudovskú teóriu.

Aj keď bol skutočne fascinovaný možnosťami hĺbania ľudskej mysle, zostalo v ňom mnoho nezodpovedaných otázok.

Keď bol jeho otec ako americký námorný veliteľ pridelený do južného Pacifiku, Ron sa pustil do prvej z jeho slávnych ázijských ciest. Do veku 19 rokov precestoval viac ako pol milióna kilometrov, dokonca aj veľkú časť Číny a Indie. V priebehu tohto obdobia sa stal jedným z mála západných dobrodruhov, ktorím sa podarilo vstúpiť do zakázaných tibetských kláštorov lama-sérií v západných pohoriach Číny a študoval u posledného z radu kráľovských kúzelníkov na dvore Kublai Chána. Napriek všetkým zázrakom, ktorým bol svedkom, nemohol si pomôcť len urobiť si záver, že legendárna múdrosť Východu v týchto preľudnených a nedostatočne rozvinutých krajinách neurobila pre uľahčenie utrpenia a chudoby jej ľudí nič.

Po návrate do Spojených štátov v roku 1929 pokračoval Ron vo formálnom vzdelávaní a na ďalší rok sa zapísal na Univerzitu Georgea Washingtona. Tam študoval matematiku, inžinierstvo a bol v prvej americkej triede atómových a molekulárnych javov. Hoci tieto nie sú nevyhnutne predmety, ktoré si študenti volia, boli to disciplíny, ktoré mu poskytli vyšetrovacie nástroje, s ktorými mohol ďalej nasledovať nevyriešené otázky ľudskej mysle a života. V skutočnosti sa L. Ron Hubbard stal prvým, kto aplikoval vedeckú metodológiu na starodávne otázky existencie.

Počas svojho univerzitného obdobia sa tiež stal jedným z popredných priekopníkov amerického lietania a pýchou celého stredozápadu. V konečnom dôsledku však, a najmä vo svetle toho, s čím sa stretol ako s „vedou o mysli“ v laboratóriách univerzitnej psychológie, mohol len dospieť k záveru, že akadémia západného sveta mu neposkytla žiadne odpovede.

Ako neskôr napísal:

„Bolo veľmi zrejmé, že som sa zaoberal a žil v kultúre, ktorá vedela o mysli menej než najprimitívnejší kmeň, s ktorým som sa kedy stretol. Vediac tiež, že ľudia na východe neboli schopní načrieť tak hlboko a predvídateľne do hádaniek mysle, ako som očakával, vedel som, že mám pred sebou veľa výskumu.“

Aby mohol svoj výskum počas Veľkej hospodárskej krízy financovať, Ron sa pustil do prvej etapy svojej päťdesiatročnej literárnej kariéry. Do polovice 30. rokov bol jedným z najviac čítaných autorov legendárneho rozkvetu americkej „pulpovej“ literatúry. Tiež napísal niekoľko nezabudnuteľných scenárov počas hollywoodského Zlatého veku, a stále sa spomína na jeho prácu na rôznych veľkých trhákoch a klasických filmov Clarka Gablea.

Ale nikdy nestratil z dohľadu svoj primárny výskum, pokračoval v ňom v ďalekosiahlych výpravách do primitívnych krajín. Nakoniec, pri hľadaní základného „spoločného menovateľa existencie“, na ktorom by sa vybudovala funkčná filozofia pre zlepšenie človeka, študoval dovedna až 21 rás a kultúr. Začiatkom roku 1938 tohto spoločného menovateľa izoloval, bol ním Preži!

To, že prežitie bolo kľúčovou motiváciou u všetkých živých vecí nebola nová myšlienka. Ale to, že sa život v konečnom dôsledku pokúša len a len o prežitie – to bolo úplne nové. Ron pôvodne predstavil tento objav v rukopise s názvom „Excalibur“. Hoci sa nakoniec rozhodol neuverejniť dielo, pretože neobsahovalo akúkoľvek skutočnú metódu na zlepšenie človeka, predsa len bolo filozofickým etalónom, ktorým by sa dal zosúladiť všetok ďalší výskum.

Vďaka svojim objaviteľským úspechom v tomto období, v roku 1940 Ron vstúpil do slávneho Klubu objaviteľov (Explorers Club), kde stál medzi poprednými dobrodruhovi toho obdobia. V dôsledku toho boli všetky nasledujúce expedície podniknuté pod prestížnou vlajkou Explorers Clubu – najskôr to bolo v roku 1940 plavba na Aljašku, kde nielen viedol orientačné štúdie indiánskych kmeňov pobrežia Tichého oceánu, ale tiež zavádzal prototyp navigačného systému, ktorý prebrali všetky námorné i letecké spoločnosti a bol používaný až do posledných desaťročí dvadsiateho storočia.

S príchodom druhej svetovej vojny vstúpil L. Ron Hubbard do amerického námorníctva ako poručík. Spočiatku pôsobil ako vyšší spravodajský dôstojník v Austrálii. Po svojom návrate do Spojených štátov (medzi prvými americkými obeťami bitky v južnom Pacifiku) pokračoval v službe v Tichom i Atlantickom oceáne veliac proti-ponorkovým korvetám a výcvikovým posádkam. Napriek tomu, že bol vysoko vyznamenaný pre svoju službu v boji, bol tiež hlboko zarmútený výsledným krviprelievaním a neľudskosťou. Preto sa rozhodol zdvojnásobiť svoje úsilie o zlepšenie stavu ľudstva. Ďalej pokračoval vo svojom výskume počas najtemnejších dní rokov 1943 a 1944.

Čiastočne nevidiaci a chromý zo zranení utrpených v boji, poručík L. Ron Hubbard bol diagnostikovaný ako trvalo telesne postihnutý v roku 1945 a hospitalizovaný v Oaklande v Kalifornii. V tomto bode však vyvinul prvé praktické postupy na zmiernenie traumy. Testoval tieto postupy na bývalých vojnových zajatcoch, ktorí napriek intenzívnemu lekárskemu ošetreniu nedokázali znovu obnoviť svoje zdravie. S využitím techník ranej Dianetiky na odstránenie „duševných blokov“, ktoré bránia účinku na podaný liek, všetci tí, ktorí podstúpili Ronovu techniku sa zotavujú a štandardná lekárska starostlivosť začína zaberať. Využívajúc tých istých techník, on sám opäť takisto získal svoje vlastné zdravie – na veľké prekvapenie lekárov.

S obnovením mieru sa Ron rozhodol ďalej testovať funkčnosť Dianetiky medzi stovkami jednotlivcov zo všetkých oblastí života. Po neustálom zdokonaľovaní v „laboratóriu skutočného sveta“ pripravil dokument, ktorý podrobne opisuje základnú teóriu a techniky. Týmto dokumentom bola Dianetika: Pôvodná štúdia. Kópie rukopisu boli pôvodne distribuované lekárskemu a vedeckému kruhu. V bleskovom čase sa však tieto kópie dychtivo rozmnožovali a prenášali k ďalším a ďalším ľuďom, kým Ronova pôvodná štúdia doslova neobletela celý svet.

Na uspokojenie obrovskej záplavy otázok od čitateľov, Ron bol nútený vytvoriť konečný text na túto tému. Začal pracovať na Dianetike: Modernej vede o duševnom zdraví. Bol to prvý ucelený text, ktorý bol kedy napísaný o ľudskej mysli a živote. Vydaný 9. mája 1950, okamžite sa ocitla na bestsellerovom zozname New York Times a vzniklo okolo 750 dianetických skupín od jedného pobrežia k druhému. Ďalej inšpiroval zrod Dianetických nadácií v šiestich amerických mestách, aby pomohli Ronovmu napredovaniu v tomto predmete.

Tento pokrok bol rýchly, metodický a prinajmenšom taký objavný ako to, čo mu predchádzalo. Pretože pokračovaním poslednej kapitoly Dianetiky, kde Ron napísal o plánoch pokračovať v „ďalšom výskume životnej sily“, čoskoro zistil, že sa zaoberá narastajúcim množstvom dôkazov, že táto životná sila je skutočne duchovná a týka sa niečoho oveľa väčšieho než je jeden život. To znamenalo, ako to sám napísal:

„Ako vývoj pokračuje, stále viac a viac sa zdá, že Dianetika je schopná kontaktovať onú, často postulovanú, ale nikdy dôkladne nepreskúmanú, nezmeranú a neokúsenú, ľudskú dušu.“

Toto vyhlásenie sa ukázalo ako úplne presné a s ďalším skúmaním koncom rokov 1951 a 1952 Ron naozaj skontaktoval, zmeral a poskytoval prostriedky pre zážitie ľudskej duše. Scientologická relígia sa teda zrodila ako „štúdium a zvládanie ducha vo vzťahu k sebe samému, k vesmírom a ostatnému životu“.

V priebehu päťdesiatych rokov 20. storočia Ron pokračoval v preskúmavaní čoraz väčšej hĺbky charakteru a potenciálu ducha, pričom dokumentoval svoje objavy v zaznamenaných prednáškach, technických vydaniach, článkoch a knihách. Ako sa spoločenstvo Scientológov postupne rozrástlo, Scientologické cirkvi sa otvorili po celých Spojených štátoch, Európe, Austrálii a Južnej Afrike. Preto dohliadal na celosvetový rast Scientológie a tiež na kodifikáciu presnej a štandardnej cesty, ktorou by sa jednotlivci mohli dostať k vyšším stavom vedomia.

Napriek tomu, že Scientológia zahŕňa celý život, konečne neexistuje žiadny aspekt ľudskej existencie, ktorý by práca L. Ron Hubbarda nepokryla. Žil vo Veľkej Británii, potom na palube výskumného plavidla v Stredozemnom mori, Atlantiku a Karibiku predtým, ako sa vrátil do Spojených štátov, čerpal z enormného počtu scientologických postupov a vyvinul rad technológií určených pre sociálne zlepšovanie. Konkrétne:

Postupy L. Ron Hubbarda pre drogovú rehabilitáciu sú v súčasnosti používané v približne 50 krajinách. Dokázali, že sú päťkrát efektívnejšie než akýkoľvek podobne zameraný program.
Jeho program pre reformu kriminálnikov v súčasnosti funguje vo viac ako 2 000 väzniciach a trestnoprávnych inštitúciách na medzinárodnej úrovni a spôsobil 80-percentné zníženie recidívy.
Jeho technológia pre učenie a gramotnosť je používaná vo viac ako 74 krajinách.
Univerzálne uznávaný morálny kódex L. Ron Hubbarda a sprievodca k lepšiemu životu s názvom „Cesta ku šťastiu“, je nenáboženský a odvoláva sa iba na zdravý rozum. Štatisticky sa ukázal ako účinný pri zvrátení klesajúcich morálnych trendov v celej komunite, pričom asi 100 miliónov kópií sa distribuuje vo viac ako 90 jazykoch vo viac ako 150 krajinách sveta.
Ale samozrejme najväčší príbeh L. Ron Hubbarda sa môže skončiť len s dokončením jeho hlavného výskumu. Predtým, než odišiel v roku 1986, úplne kodifikoval všetky materiály týkajúce sa Dianetiky a Scientológie pre aplikáciu na každej úrovni spoločnosti a pre tie najvyššie duchovné úrovne.

Dnes tieto materiály obsahujú desiatky miliónov publikovaných slov, zaznamenaných prednášok a filmov. S viac ako 250 miliónmi kópií svojich diel v obehu inšpiroval L. Ron Hubbard hnutie rozprestierajúce sa na všetkých kontinentoch.

Dôkazom funkčnosti jeho dedičstva sú zázraky jeho technológie a milióny priateľov po celom svete, ktorí nesú toto dedičstvo ďalej. Zázraky i počet priateľov neustále rastie v počte s každým ďalším dňom a tým len potvrdzujú to, čo Ron deklaroval vo svojej vlastnej eseji „Moja filozofia“:

“Rád pomáham ostatným a považujem za svoju najväčšiu radosť v živote vidieť človeka, ktorý sa sám oslobodil od tieňov, ktoré činili jeho dni temnými.”

„Tieto tiene mu pripadajú tak nepreniknuteľné a tak ho sťahujú dolu, že keď spozná, že sú to len tiene a že môže cez ne vidieť, prejsť nimi a byť znovu na slnku, je nesmierne potešený. A obávam sa, že som potešený práve tak ako on.”

3.2 JE L. RON HUBBARD STÁLE NAŽIVE?

Nie. Zomrel 24. Januára 1986, ale zostáva s nami v duchu, prostredníctvom svojho dedičstva v podobe technológie a jej neustáleho používania po celom svete.

3.3 AKÁ BOLA ÚLOHA L. RON HUBBARDA V CIRKVI?

Pán Hubbard založil Scientologickú relígiu. Prvú Scientologickú cirkev bola vytvorená skupinou Scientológov v Los Angeles (USA) v roku 1954.

Pán Hubbard priamo riadil začínajúce Dianetické a Scientologické organizácie až do roku 1966, kedy odstúpil od ich riadenia a odovzdal svoju funkciu vedúcim pracovníkom Scientologickej cirkvi. Napriek tomu že sa naďalej zaujímal o aktivity cirkvi a pomáhal vždy keď bol o radu požiadaný, celý svoj čas venoval výskumom vyšších úrovní Scientológie a kodifikovaniu jeho technológie.

3.4 OVPLYVNILA SMRŤ L. RON HUBBARDA CIRKEV NEPRIAZNIVO?

Všetci veľkí náboženskí vodcovia minulosti zomreli. Ich dielo ďalej prekvitá. Ľudia umierajú. Múdrosť a myšlienky nie. Pokiaľ budú muži a ženy komunikovať a čítať a používať znalosti, ktoré L. Ron Hubbard usporiadal, Scientológia bude ďalej rásť a slúžiť ľudstvu.

L. Ron Hubbard zaznamenal výsledky svojho výskumu v písomnostiach, filmoch a nahratých prednáškach tak, aby jeho technológia mohla byť zachovaná. Rok 2010 bol rok ukončenia dvadsaťpäťročného, dva-milióny-hodín-prác trvajúceho projektu, kde všetky diela Dianetiky a Scientológie boli verifikované, obnovené a v ich neporušenej forme uchované pre večnosť. Naveky sa na to bude spomínať ako na Zlatý Vek Vedomosti (angl.: Golden Age of Knowledge) a zahŕňa celú chronologickú cestu objavov L. Rona Hubbarda. Výsledkom je, že Scientológia exponenciálne pokračuje v expanzii a jej budúce prežitie je zaistené.

3.5 AKO SA L. RON HUBBARD POVZNIESOL NAD REAKTÍVNU MYSEĽ, KEĎ TO INÍ NEDOKÁZALI?

Aplikoval na sebe princípy, ktoré objavil.

3.6 ZAROBIL L. RON HUBBARD NA SCIENTOLÓGII VEĽA PEŇAZÍ?

Rovnako ako iní autori, pán Hubbard získal peniaze z honorárov za svoje knihy. Len jednej z jeho mnohých kníh, Dianetiky, sa predalo viac ako 20 miliónov výtlačkov po celom svete, a množstvo jeho predaných kníh je viac než 250 miliónov kusov, vrátane viac než dvadsiatich národných bestsellerov už v roku 1980.

Pred svojou smrťou, podľa svojej vôle, si pán Hubbard želal, aby boli honoráre z predaja jeho kníh a jeho životné bohatstvo odkázané Scientologickej relígii. Týmto spôsobom pokračuje v zaisťovaní lepšej budúcnosti pre ľudstvo.

3.7 BOL L. RON HUBBARD MILIONÁROM?

L. Ron Hubbard bol jedným z najšťastnejších ľudí, ktorí si nikdy nerobili starosti ohľadom peňazí. Zdedil nejaké bohatstvo v mladom veku, ale začiatkom 30. rokov 20. storočia sa stal jedným z najlepšie platených spisovateľov v Amerike, ešte dlho pred Dianetikou. Bol niekoľkonásobným milionárom vďaka honorárom zo svojich kníh. Množstvo jeho predaných kníh verejnosti je stále astronomické.

3.8 AKO JE MOŽNÉ, ŽE MOHOL JEDEN ČLOVEK OBJAVIŤ TOĽKO INFORMÁCIÍ?

On sa jednoducho dosť snažil o to, aby to dosiahol a mal inteligenciu a vytrvalosť skúmať a objavovať.

Neveľa ľudí bolo vyškolených vo všetkých východných filozofiách a rovnako na najvyššej úrovni v západnej vede. Pretože vedel, že jeho výskum bol hodnotný len do tej miery, do akej poskytoval funkčné riešenie pre problémy človeka, testoval všetky svoje objavy a objavil najefektívnejšie metódy pre aplikáciu výsledkov svojho výskumu. Jeho funkčné metódy mu umožňovali pokračovať v skúmaní vyšších a vyšších sfér duchovného uvedomenia.

3.9 VERIA SCIENTOLÓGOVIA, ŽE L. RON HUBBARD BOL JEŽIŠ KRISTUS?

Nie. L. Ron Hubbard osobne prehlásil, že je človek ako iní ľudia. Bol milovaným priateľom a učiteľom, a je i naďalej rešpektovaný a milovaný.

4. Čo robí pre človeka

4.1 AKO FUNGUJE SCIENTOLÓGIA?

Scientológia poskytuje odpovede na mnohé otázky, ktoré sa týkajú života a smrti. Udáva presnú, precízne zmapovanú cestu. Pri vývoji Scientológie objavil L. Ron Hubbard technológiu na oslobodenie ľudského ducha a tým človeku umožnil, aby skutočne spoznal sám seba. Pán Hubbard dôkladne otestoval všetky svoje procedúry a pre budúce použitie zaznamenal tie, pri ktorých bola preukázaná najvyššia funkčnosť spôsobovania jednotne predvídateľných výsledkov. Tieto postupy predstavujú štandardnú Scientologickú technológiu.

Prostredníctvom aplikovania Scientologických princípov a technológie v auditingových sedeniach (duchovnom poradenstve) je človek schopný odstrániť bariéry a nežiadúce stavy a tým sa stať viac sám sebou. A ako človek robí pokroky, snaží sa pomáhať ostatným rovnakým spôsobom ako sa pomohlo jemu.

Všetko, čo Scientológia od človeka žiada je, aby akceptoval to, čo je pre neho reálne. Nie sú mu vnucované žiadne presvedčenia. Tréningom a auditingom si človek sám nájde odpovede, ktoré v živote hľadá.

4.2 ČO SCIENTOLÓGIA DOSAHUJE?

Scientológia kladie dôraz na použitie a funkčnosť svojich princípov a technických postupov. Keď sa Scientológia presne používa, umožňuje človeku, aby sa v živote zdokonalil, ako po všetkých stránkach duchovných, tak po všetkých stránkach svetských. Oslovuje priamo človeka a prináša mu väčšie šťastie a sebavedomie tým, že zvyšuje jeho vedomie a schopnosti. Od iných náboženských filozofií sa Scientológia líši tým, že poskytuje prostriedky, na základe ktorých človek môže efektívne riešiť problémy a situácie, ktorým musí v živote on sám či ostatní ľudia čeliť.

Základný predpoklad v Scientológii je, že človek je v jadre dobrý a že môže zlepšiť svoj stav v živote. Napriek tomu, Scientológia nemôže sľúbiť, že to urobí za človeka. Iba on sám môže zapríčiniť svoje zdokonalenie tým, že bude používať učenie Scientológie na sebe i na ostatných.

4.3 AKO SA ĽUDIA DOSTÁVAJÚ K SCIENTOLÓGII?

Zvyčajne prostredníctvom ústneho podania, často tým, že si prečítajú knihu alebo narazia na propagačné materiály alebo navštívia Scientologickú organizáciu. Občas sa o ňu človek začne zaujímať, keď stretne nejakého Scientológa a vidí, že disponuje „niečím“ – pozitívnym postojom k životu, istotou, sebavedomím a šťastím – čo by tiež rád dosiahol. Obyčajne sa ľudia dostávajú k Scientológii pretože chcú vo svojom živote niečo zlepšiť alebo chcú pomôcť ostatným zlepšiť sa a tak vytvoriť lepšiu civilizáciu.

4.4 AKO SA SCIENTOLÓGIA POZERÁ NA MANŽELSTVO A RODINU?

Scientológia považuje rodinu za základný stavebný prvok akejkoľvek spoločnosti a manželstvo za podstatnú zložku stabilného rodinného života.

Ľudia často zisťujú, že potom, čo začali používať Scientológiu, sa vzťah s ich partnermi a ostatnými rodinnými členmi výrazne upevnil. Je to preto, že Scientológia človeka učí, ako otvorenejšie komunikovať s ostatnými, ako si zvýšiť schopnosť milovať ostatných ľudí, a že mu umožňuje lepšiu komunikáciu s jeho rodinou a priateľmi.

Prieskumy ukázali, že ľudia, ktorí sa zúčastnili služieb Scientológie, majú väčšiu pravdepodobnosť, že vstúpia do zväzku manželského, alebo že si manželstvo udržia a budú mať deti v porovnaní s tým, keď ešte Scientológmi neboli.

Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si knižku Manželstvo.

4.5 AKO SA CIRKEV POZERÁ NA VZŤAHY MEDZI SCIENTOLÓGOM A ČLENMI RODINY, KTORÍ SCIENTOLÓGMI NIE SÚ?

Pretože Scientológia je relatívne mladá relígia, väčšina scientológov má príbuzných, ktorí Scientológmi nie sú. Cirkev nabáda a pomáha svojim členom, aby mali vynikajúce rodinné vzťahy, bez ohľadu na to, či sú ich príbuzní Scientológovia alebo nie. V skutočnosti sa vzťahy medzi Scientológom a zvyškom jeho rodiny zvyčajne zlepšujú po tom, čo človek začne praktikovať Scientológiu, pretože človek získal prostriedky na zlepšenie komunikácie a vyriešenie akýchkoľvek problémov, ktoré predtým existovali.

Scientológia sa snaží zosúladiť rodinné nezhody v prípade vzniku problému. Napríklad scientologickí kapláni môžu pomáhať rodinným príslušníkom spolupracovať na objavení skutočnej príčiny ich nesúhlasov. Priatelia a rodina Scientológov sú vždy vítaní navštíviť cirkev, stretnúť sa s ďalšími Scientológmi, či mať akékoľvek otázky, ktoré môžu o Scientológii mať zodpovedané. Bez ohľadu na to, či sa ostatní členovia rodiny rozhodli stať Scientológmi alebo nie, sa Scientológovia hlboko pýšia svojimi výsledkami o riešení rodinných problémov a konfliktov.

4.6 SÚ DVERE SCIENTOLÓGIE OTVORENÉ PRE KAŽDÉHO?

Dvere Scientológie sú vždy otvorené pre každého, kto hľadá duchovné zlepšenie.

Materiály, ktoré tvoria Scientologickú relígiu, sú ľahko dostupné v Scientologických organizáciách a verejných knižniciach po celom svete. Organizácie sú vždy pre verejnosť otvorené a ktokoľvek môže prísť prehliadnuť a na vlastné oči vidieť, o čom celá Scientológia je.

Scientológovia pochádzajú zo všetkých oblastí života a každej profesie, ktorú si dokážete predstaviť: učitelia, podnikatelia, doktori, ženy v domácnosti, právnici, inžinieri, zdravotné sestry, známe osobnosti, marketingoví a administratívni profesionáli, sekretárky, atléti, štátni zamestnanci, študenti, umelci.

4.7 JE SCIENTOLÓGIA TAJNÁ ORGANIZÁCIA?

Vôbec. Človek môže kedykoľvek Scientologickú organizáciu sám navštíviť a scientologické knihy, nahraté prednášky, filmy a ďalšia literatúra sú ľahko dostupné pre každého. Od nikoho sa nežiada, aby sa stiahol zo spoločenského života keď začne so Scientológiou, práve naopak. O Scientológoch je známe, že sa veľkou mierou zapájajú do okolitého života, pretože prahnú po zodpovednosti za zlepšenie podmienok života.

5. Scientologické knihy

No FAQs Found

6. Tréning

No FAQs Found

7. Auditing

No FAQs Found

8. Clear

No FAQs Found